Brottsbalken

svensk lag från 1962, den centrala straffrättsliga lagen i Sverige

Brottsbalken (1962:700) (BrB) är den centrala straffrättsliga lagen i Sverige. Den trädde i kraft den 1 januari 1965 och ersatte då 1864 års strafflag. Brottsbalken består av tre avdelningar:

De olika brotten i brottskatalogen omfattar en normalnivå och i anslutning till detta ofta ett grovt brott och ett ringa brott. Som exempel kan nämnas stöld. Kriterier för att en stöld ska bedömas som grov är att den skett efter intrång i bostad, avsett sak som någon bar på sig, gärningsmannen varit försedd med vapen, sprängämne eller annat dylikt hjälpmedel, gärningen eljest varit av särskilt farlig eller hänsynslös art alternativt gärningen avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada.[4] Om stölden med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter vid brottet är att anse som ringa, döms för ringa stöld (tidigare benämnt snatteri innan en lagändring 2017). Vissa brott, exempelvis djurplågeri och falsk tillvitelse, har endast en normalnivå och saknar en grov variant av brottet.

Avdelningarna redigera

Första avdelningen redigera

1 kap. Om brott och brottspåföljder redigera

2 kap. Om tillämpligheten av svensk lag redigera

Andra avdelningen redigera

3 kap. Om brott mot liv och hälsa redigera

4 kap. Om brott mot frihet och frid redigera

5 kap. Om ärekränkning redigera

6 kap. Om sexualbrott redigera

7 kap. Om brott mot familj redigera

8 kap. Om stöld, rån och andra tillgreppsbrott redigera

9 kap. Om bedrägeri och annan oredlighet redigera

10 kap. Om förskingring, annan trolöshet och mutbrott redigera

11 kap. Om brott mot borgenärer m.m. redigera

12 kap. Om skadegörelsebrott redigera

13 kap. Om allmänfarliga brott redigera

14 kap. Om förfalskningsbrott redigera

15 Kap. Om mened, falskt åtal och annan osann utsaga redigera

16 kap. Om brott mot allmän ordning redigera

17 kap. Om brott mot allmän verksamhet m.m. redigera

18 kap. Om högmålsbrott redigera

19 kap. Om brott mot Sveriges säkerhet m. m. redigera

20 kap. Om tjänstefel m. m. redigera

 • 1 § Tjänstefel
 • 2 § Upphävd genom lag (2012:301)
 • 3 § Brott mot tystnadsplikt
 • 4 § Avskilja myndighetsutövare
 • 5 § Åtalsangivelse
 • 6 § Upphävd genom lag (1975:667)
 • 7 § Upphävd genom lag (1975:667)
 • 8 § Upphävd genom lag (1975:667)
 • 9 § Upphävd genom lag (1975:667)
 • 10 § Upphävd genom lag (1975:667)
 • 11 § Upphävd genom lag (1975:667)
 • 12 § Upphävd genom lag (1975:667)
 • 13 § Upphävd genom lag (1975:667)
 • 14 § Upphävd genom lag (1975:667)
 • 15 § Upphävd genom lag (1975:667)

21 kap. Om brott av krigsmän redigera

22 kap. Om landsförräderi m. m. redigera

23 kap. Om försök, förberedelse, stämpling och medverkan till brott redigera

24 kap. Om allmänna grunder för ansvarsfrihet redigera

 • 1 § Nödvärn
 • 2 § Laga befogenhet att bruka våld
 • 3 § Laga befogenhet att bruka våld vid myteri
 • 4 § Nöd
 • 5 § Ansvarsfrihet för den som kommer till hjälp
 • 6 § Excess
 • 7 § Samtycke
 • 8 § Förmans order
 • 9 § Straffrättsvillfarelse

Tredje avdelningen redigera

25 kap. Om böter m.m. redigera

26 kap. Om fängelse redigera

27 kap. Om villkorlig dom redigera

28 kap. Om skyddstillsyn redigera

29 kap. Om straffmätning och påföljdseftergift redigera

30 kap. Om val av påföljd redigera

31 kap. Om överlämnande till särskild vård i vissa fall redigera

32 kap. Om överlämnande till särskild vård för unga redigera

33 kap. Om avräkning av anhållnings- och häktestid m. m. redigera

34 kap. Vissa bestämmelser om sammanträffande av brott och förändring av påföljd redigera

35 kap. Om bortfallande av påföljd redigera

36 kap. Om förverkande av egendom, företagsbot och annan särskild rättsverkan av brott redigera

37 kap. Om nämnderna redigera

38 kap. Rättegångsbestämmelser m.m. redigera

Noter redigera

 1. ^ Första avdelningen Brottsbalken (1962:700)
 2. ^ Andra avdelningen Brottsbalken (1962:700)
 3. ^ Tredje avdelningen Brottsbalken (1962:700)
 4. ^ https://lagen.nu/1962:700#K8P4

Se även redigera

Externa länkar redigera