Öppna huvudmenyn
Invandring (blå linje) och utvandring (röd linje) i Sverige per år, 1875–2016.[1]

Sveriges migrationshistoria beskriver migration av människor till och från Sverige genom historien. Registrering av in- och utvandring började först under senare delen av 1800-talet. Tidigare in- och utvandring kan dock bedömas med hjälp av historisk, arkeologisk och populationsgenetisk forskning. Sveriges nivåer av in- och utvandring har varierat kraftigt genom historien. Under långa perioder förekom inga större folkförflyttningar över gränserna. En omfattande utvandring skedde åren 1880–1893, då i genomsnitt 0,83 % av befolkningen utvandrade varje år. Både in- och utvandringen har haft störst omfattning under 2000-talet, där utvandringen 2012 nådde rekordnivåer som överträffade emigrationen till Nordamerika under 1800-talet.[2]

I början av 1900-talet hade Sverige väldigt få invandrare. År 1900 bestod den svenska befolkningen av 5 100 814 personer, varav 35 627 (0,7 procent), var invandrare. De flesta, 21 496 personer, var från de andra nordiska länderna. Ytterligare 8 531 personer var från de andra europeiska länderna, 5 254 från Nordamerika, 90 från Sydamerika, 87 från Asien, 79 från Afrika och 59 från Oceanien.[3]

Historiska nivåer av inåtriktad migration kan inte jämföras med dagens invandring på omkring 1 % av befolkningen per år. År 2007 års invandring är 35 gånger större än invandringen år 1875 och 3,8 gånger större än invandringen år 1960.[4]

De första migrationerna till SverigeRedigera

Det är troligt att det levde människor i Sverige redan före den sista istiden. Dagens svenskar härstammar åtminstone delvis från de jägar- och samlargrupper som besatte Sverige efter den sista inlandsisens tillbakadragande. Dessa grupper flyttade upp i Sverige för omkring 12000–13000 år sedan.[5] Europa har upplevt åtminstone tre stora migrationsvågor efter istiden. Den första som ett resultat av isens tillbakadragande, den andra i samband med jordbrukets införande för 10000-6000 år sedan, och den tredje av Indo-Européerna från östra Europa, för 6000-2500 år sedan.. Forskningen visar dock att den neolitiska bondeinvandringen, som nådde Sverige för 6200 år sedan, hade mindre demografisk betydelse här än på kontinenten.[6][7] Moderna populationsgenetiska studier visar att dagens svenskar i högre grad härstammar från den mesolitiska jägar- och samlarbefolkningen jämfört med många andra folk i andra delar av Europa.[8][9]

VikingatidRedigera

Vikingar från Norge, Danmark och västra Sverige slog sig ned bland annat på brittiska öarna, i Normandie i dagens Frankrike, med mera. Vikingar från Svealand reste främst österut, och slog sig ned bland annat i republiken Novgorod, tog tjänst i väringagardet, med mera. De tros ha tagit med sig trälar tillbaka från dessa platser, att dessa ska ha gett upphov till ortsnamn såsom Iremåla (jord som getts till frigivna slavar från Irland), Summemåla (Finland), Estemåla (Estland) och Kuramåla (Kurland).[10]

Medeltid och tidigmodern tidRedigera

 
Vallonsmedja vid Leufsta bruk 1912. Oljemålning av Bruno Hoppe.

Invandringen till Sverige från medeltiden fram till andra världskriget var begränsad.[11] Interkontinentalt resande existerande till exempel inte för vanliga människor före 1600-talet. Den första ökningen av viss närliggande migration till Sverige skedde under Hansans tid. Tyska köpmän och hantverkare slog sig ner främst i städerna under 1400- och 1500-talen, men också i Bergslagen.

Mindre grupper av valloner migrerade till Sverige på 1600-talet, se valloner i Sverige. Totalt sett blev omkring 900 valloner kvar i Sverige.[12] Vallonernas rykte i fråga om järnhantering var vitt spritt, vilket uppmärksammades även i Sverige. Gustav II Adolf uppmuntrade vallonerna att utvandra till Sverige under början av 1600-talet för att utveckla den svenska järnbrytningen och järnframställningen.

Under medeltiden hade städer som Kalmar, Söderköping, Visby och Stockholm ett betydande inslag av tyskar; en räkning av namn i bevarade dokument från 1350 och tidigare visar 40 procent tyska namn i Uppsala, på 1450-talet var en tredjedel av borgarna i Stockholm tyskar. I Magnus Erikssons stadslag från 1350-talet framgår att inte mer än hälften av stadens ämbeten får besättas av tyskar.[13]

En invandringsvåg från Storbritannien till Sverige var med de skottar som hade tjänstgjort i den svenska armén som legoknektar. Holländare, engelsmän och skottar invandrade som köpmän och industriidkare på 1600-talet, särskilt till Göteborg. På grund av städernas ringa storlek var dessa grupper dock små i förhållande till totalbefolkningen. I början/mitten av 1400-talet hade Stockholm uppskattningsvis ca fem tusen invånare. För adel och stormän har möjligheterna till migration i viss mån skiljt sig. Kungar och drottningar har i många fall migrerat till eller från Sverige, framför allt gentemot Tyskland, Frankrike och Sveriges grannländer.

Migration mellan dagens Finland och SverigeRedigera

Migration mellan dagens Finland och Sverige (som var samma rike till 1809) har förekommit så länge båtar har kunnat färdas över Bottniska viken, inte minst mellan norra Norrland och Finland via Bottenviken, men även landvägen över Tornedalen. Migrationen har gett upphov till en stor grupp Finlandssvenskar i Finland och Sverigefinnar i Sverige. Kväner var troligen finsktalande och levde i Norra Norrland redan innan området började koloniseras av svenskar, och dagens tornedalingar i ungefär samma område talar tornedalsfinska och är en minoritesbefolkning i Sverige. I Stockholm hade finnarna en egen församling redan tidigt på 1500-talet. Människor kom från östra rikshalvan till gruvor och hyttor i Bergslagen redan från 1500-talets mitt.

Den mest omfattande migrationsvågen till dagens Sverige under 1500/1600-talet var från östra rikshalvan. Närmare 40 000 finska svedjebönder (skogsfinnar) flyttade under slutet av 1500-talet och 1600-talet från Savolax till främst Värmland, Dalarna och Norrland som del i dåtidens bosättningspolitik.[11]

1000 finska båtsmän flyttades i början av 1680-talet från Finland till Karlskrona. Under stora nordiska kriget (1700–1721), och stora ofreden som pågick på finsk mark, kom många finnar som flyktingar till den västra rikshalvan.[14] Efter Stora nordiska kriget var det så stor brist på soldater i de finska roten att man flyttade 1200 soldater till Finland fram till cirka 1760. Många gifte sig där och blev kvar.[15]

Modern tidRedigera

Brittiska industrialister invandrade till Sverige under 1800-talet.

EmigrationstidenRedigera

Detta avsnitt är en sammanfattning av Emigrationen från Sverige till Nordamerika

Fram till 1930 hade Sverige under perioder ett betydande utvandringsöverskott. Under åren 1851–1930 emigrerade ca 1,5 miljoner människor. 1,2 miljoner av dessa, 23 procent av Sveriges befolkning år 1900, emigrerade till Nordamerika.[16] Huvudskälet till emigrationen var den stora skillnaden i levnadsstandard mellan Sverige och Nordamerika.[16] Under samma tid återkom cirka 200 000 av dessa personer till Sverige, men merparten stannade utomlands. Sverige var efter Norge och Irland det främsta emigrantlandet i Europa sett till andelen av befolkningen som emigrerade. Det förekom dock samtidigt viss invandring, förutom återvändande emigranter även en del tyska och engelska specialister inom till exempel industri och hantverk som slog sig ned i Sverige. Denna invandring var dock jämförelsevis obetydlig.

Den svenska invandringspolitiken 1860–1917 var oreglerad. Nivåerna på invandringen var så små, att de saknade politiskt intresse. Man behövde varken pass, uppehållstillstånd eller arbetstillstånd för att bosätta sig i Sverige. Dock kunde man avvisa tiggare, romer och kriminella.[17]

VärldskrigenRedigera

Åren 1917–1945 genomfördes regleringar av migrationen runt om i världen. Polisen började avvisa utlänningar som saknade pass, visum och uppehållstillstånd. Under 1930-talet var flyktingpolitiken restriktiv, men den luckrades upp när Danmark och Norge drogs in i andra världskriget. Från Finland kom också så kallade krigsbarn, av vilka majoriteten planenligt återvände efter krigets slut. Sedan 1930 har invandringen till Sverige varit större än utvandringen.[16] Det berodde till en början på att utvandringen till Amerika stannade av men mot slutet av andra världskriget kom en ström av krigsflyktingar till Sverige. Flyktingarna kom hit främst från de baltiska och nordiska länderna. Ungefär 200 000 flyktingar från grannländerna kan ha kommit till Sverige under 1944 och 1945, men antalet är osäkert eftersom de inte ingår i befolkningsstatistiken. De danska och norska flyktingarna återvände i allmänhet till hemländerna vid krigsslutet. Av de 70 000 finska krigsbarnen återvände 80 % till Finland. En övervägande del av de 30 000 esterna blev kvar i Sverige medan två tredjedelar av polackerna reste tillbaka eller vidare till USA.[18]

EfterkrigstidenRedigera

 
Addio! Arrivederci! Med frisk aptit på sina nya uppgifter, belåtna över att vara i "il paese felice", "det lyckliga landet", startade de 25 mekanikerna från Turin sin första arbetsdag på SKF:s fabriker i Göteborg. (Originalbildtext i Se nr 29, 1947).
 
Antal beviljade uppehållstillstånd i Sverige 1980–2018 för olika ärendeslag. Mest frekventa ärendeslagen visas underst.[19]
 
Antal beviljade uppehållstillstånd till flyktingar och motsvarande i Sverige 1987–2018 för olika asylskäl. Asylskäl som har varit mest vanliga under hela perioden visas längst ned.[19]
 
Antal flyktingar och motsvarande per år som beviljades asyl i Sverige 1980–2014 och deras vanligaste medborgarskap. För perioden 1980–1989 visas konstanta tidsmedelvärden.[20]

Under efterkrigstiden har invandringen till Sverige ökat starkt. Från slutet av 1940-talet och fram in på mitten av 1970-talet skedde en omfattande arbetskraftsinvandring som svar på en direkt efterfrågan från den svenska industrin. Rekryteringsresor gjordes till länder som Jugoslavien, Italien, Turkiet, Grekland och Österrike. Under 1980-talet ersattes denna av så kallad anknytningsinvandring, det vill säga anhöriga till tidigare invandrade.

1967 infördes bestämmelsen att alla utomnordiska 'sökande' måste ha ordnat med arbete, arbetstillstånd och bostad före inresan. En effekt av detta blev att Finland blev ett högintressant land att hämta arbetskraft ifrån eftersom levnadsstandarden där var lägre liksom lönerna samtidigt som det låg inom Norden. År 1970 slog den finska invandringen till Sverige rekord med 90 000 nyanlända finnar. Den finska invandringen till Sverige uppgick till 400 000 personer mellan 1945 och 1980, samtidigt var utvandringen av finnar under samma tid 200 000. Efter ett par år under 1970-talet då emigrationen var större än immigrationen (främst gästarbetare som återvände till sina hemländer samtidigt som industrikonjukturen vände ner) återgick Sverige till ett invandringsöverskott. Enligt Thomas Hammar var LO en viktig förklaring till varför invandringen minskade, då de var i position att neka arbetssökande att komma in i landet. I en cirkulskrivelse från LO till de lokala förbunden påbjöd de att vara restriktiva med att tillåta ansökningar, och enligt den dåtida strukturen utfärdades allt färre arbetstillstånd.[21]

Flyktingvågen från Balkan till Sverige nådde en topp 1992 under Jugoslaviska krigen. En större invandringsvåg togs emot kring 2015 i samband med Europeiska flyktingkrisen.

De senare åren har invandringen ökat mycket kraftigt, till följd av generösare regler för invandring till Sverige. Invandringen till Sverige skiljer sig starkt från den i andra industriländer.[källa behövs] I Sverige har majoriteten av invandrare kommit som asylsökande eller som anhöriga, i andra länder är invandringen i långt högre grad inriktad på arbetsmarknadens behov. Under perioden 1980–2002 är andelen asylsökande 33,3 procent och anhöriginvandrare 51 procent. Arbetsmarknadsinvandrare utgör 1,2 procent av de beviljade uppehållstillstånden.[när?] 15 december 2008 beslutades om en friare arbetskraftsinvandring av Alliansregeringen med stöd av Miljöpartiet.

Även utvandringen har ökat.

Invandring på 2000-taletRedigera

År 2014 tog Sverige emot 126 966 invandrare (varav 15 194 var återvändande svenskfödda). Det är något fler än föregående år 2013, som var året med den dittills högst uppmätta nivån för antalet invandrande personer till Sverige.[22][23]

Total invandring till Sverige 2007–2018Redigera

År Invandring Varav återvändande
svenskfödda
2007 99 485 15 949
2008 101 171 17 853
2009 102 280 18 517
2010 98 801 19 765
2011 96 467 20 615
2012 103 059 20 462
2013 115 845 15 332
2014 126 966 15 194
2015 134 240
2016 163 005
2017 144 489 14 428
2018 132 602 12 805

Källa: SCB[22][23][24]Liten text

Utvandring och nettoinvandring 2014Redigera

År 2014 utvandrade 51 237 personer, vilket är på samma nivå som de fyra föregående år. Nettoinvandringen till Sverige var därmed 75 729 personer.[23] De populäraste utvandringsländerna var Norge, Danmark, Storbritannien och USA.[25]

Uppehållstillstånd och registrerade uppehållsrätter 2010Redigera

Antalet beviljade uppehållstillstånd och registrerade uppehållsrätter 2010 efter skäl och medborgarskap. Siffrorna omfattar uppehållstillstånd och uppehållsrätter beviljade från såväl Migrationsverket som Sveriges ambassader i utlandet. Uppehållsrätt ges till EES-medborgare och barn/make/maka till EES-medborgare, medan uppehållstillstånd ges till personer som inte är EES-medborgare (så kallade tredjelandsmedborgare).

Skäl Thailand Kina Somalia Iran Irak Indien Polen Turkiet Tyskland USA Övriga länder Totalt
Asyl - Konventionsflyktingar 0 24 467 275 623 0 0 7 0 0 878 2 274
Asyl - Skyddsbehövande 0 0 4 381 81 329 0 0 7 0 0 1 912 6 710
Asyl - Synnerl ömmande omst 1 1 57 17 90 4 0 10 0 0 680 860
Asyl - Tidsbegr tillstånd 1 2 2 0 11 0 0 0 0 0 41 57
Kvotflyktingar 0 15 404 80 116 0 0 0 0 0 1 189 1 804
Verkställighetshinder 0 0 78 12 47 0 0 4 0 0 284 425
Anhöriga 2 577 633 314 721 1 738 148 314 999 182 595 13 239 21 460
Anhöriga till flyktingar 2 2 614 75 1 094 0 0 14 3 1 1361 3 166
Arbetsmarknad 3 613 2 404 1 634 658 3 016 4 1 130 4 867 9 176 21 507
Studerande 303 2 602 3 1 446 39 1 220 1 682 1 375 7 516 14 188
EES-uppehållsrätter 92 29 0 28 44 33 3 874 250 2 800 67 11 640 18 857
Adoptivbarn 25 133 0 2 0 14 0 0 0 1 275 450
Besök 2 359 1 035 7 1 858 166 341 0 569 0 970 5 808 13 113
Övriga 14 5 7 12 19 7 2 11 1 5 148 231
Totalt 8 987 6 885 6 335 5 241 4 974 4 783 4 195 3 683 2 991 2 881 54 147 105 102

Källa: Migrationsverket[26]

Andel personer med utländsk bakgrund 2016Redigera

 
Karta som visar hur många som invandrat till Sverige från varje land år 2011.

Andelen av den svenska befolkningen med utländsk bakgrund var enligt SCB 23,2 procent år 2016 (2 320 302 personer). I gruppen med utländsk bakgrund ingår utrikes födda (17,9 procent) och inrikes födda med två utrikes födda föräldrar (5,3 procent).[27]

Botkyrka är kommunen med störst andel personer med utländsk bakgrund (57,4 procent år 2016).[28] I de stora städerna är andelen med utländsk bakgrund något högre än genomsnittet. I Stockholm är andelen 32,1 procent (2016)[29], i Göteborg 34,0 procent (2016) och i Malmö 43,1 procent (2016).[28]

Sverige har en högre andel personer med utländsk bakgrund än sina grannländer. I Norge har 16,8 procent av befolkningen utländsk bakgrund (1 januari 2017)[30], i Danmark 11,6 procent (1 januari 2015)[31] och i Finland 6,2 procent (31 december 2015).[32]

Utveckling av invandrarbefolkningen i NordenRedigera

Andelen personer med utländsk bakgrund har ökat i Sverige sedan år 2000 (uppgång på 7 procentenheter). I Norge (uppgång på 9,3 procentenheter) och på Island (6,3 procentenheter) har utvecklingen varit liknande. Danmark (4,5 procentenheter) och Finland (3,4 procentenheter) har haft lägre invandring. I siffrorna för Sverige och Norge ingår personer födda i Sverige med två utlandsfödda föräldrar, och personer med och utan svenskt medborgarskap.

Nr Land 2000 2010 2015
1 Sverige[33] 14,5 %[34] 19,1 %[35] 21,5 %
2 Norge[36][37][38] 6,3 % 11,4 % 15,6 %
3 Danmark[39] 7,1 % 9,8 % 11,6 %
4 Island[40] 3,2 % 8,9 % 9,5 %[41]
5 Finland[42][43] 2,1 % 4,1 % 5,5 %[44]

Beviljade uppehållstillstånd 1980–2018Redigera

Grupp Antal år 2018 Ackumulerat
åren 1980–2018
Kvotflyktingar
5 219
64 707
Flyktingar enl. FN-konvention
8 150
112 673
Totalt flyktingar
13 369
177 380
Gymnasielagen 4 980 4 980
Krigsvägrare1 - 3 036
de facto-flyktingar 1 - 37 726
Övriga skyddsbehövande 2 5 017 179 047
Humanitära skäl 529 181 864
Verkställighetshinder 680 5 178
Tillfällig lag (barn och barnfamiljer) - 17 665
Totalt flyktingar eller motsvarande 29 794 671 583
Tidigare asylrelaterat tidsbegränsat tillstånd - 637
Tidsbegränsade tillstånd 467 3 463
Anhöriga 44 772 902 743
Därav flyktinganhöriga 16 641 236 928
Arbetsmarknadsinvandrare 41 065 372 276
Gäststudenter 14 102 195 991
Adopterade barn 72 24 736
Enl. EES-avtal 7 571 288 398
Totalt 132 624 2 395 120
Totalt enligt Migrationsverket 132 696 2 431 780

1) Upphörde 1 januari 1997 och ersattes med övriga skyddsbehövande. 2) Fr.o.m. 1 januari 1997, ersatte de facto-flykting och krigsvägrare.

Utbildningnivåer och sysselsättningsgradRedigera

 
Sysselsättningsgrad bland personer i åldern 20–64 år, efter födelseregion och utbildningsnivå 2016 enligt SCB[45]. En timmes förvärvsarbete i veckan räknas som sysselsatt enligt SCB.[46]
 
Källa; Statistikdatabasen SCB, Maj 2017[47]

Enligt Sveriges Radio år 2015 är det få barn som invandrar vid 12 års ålder eller äldre som tar sig igenom gymnasiet. En fjärdedel gick ut gymnasiet med högskolebehörighet. Av de som anlände till Sverige vid 9-11 års ålder var det hälften som gick ut gymnasiet med högskolebehörighet.[48]

År 2018 hade 50% av de nyanlända mindre än grundskolekompetens som högsta utbildningsnivå. Detta försvårade deras integrering på arbetsmarknaden eftersom Sverige enligt Eurostat har en arbetsmarknad med få arbetstillfällen för personer med inga eller låga utbildningskrav.[49]

Utrikes födda med låt utbildningsnivå har lägre sysselsättningsgrad jämfört med inrikes födda enligt SCB år 2016. Sysselsättningsgraden för inrikes födda lågutbildade var 67%, 51% för lågutbildade födda i Europa och 43% för lågutbildade födda utanför Europa.[50] En timmes förvärvsarbete i veckan räknas som sysselsatt enligt SCB.[46]


Samhällsekonomisk betydelseRedigera

Se även invandring#Samhällsekonomisk betydelse

Mottagandet av lågutbildade flyktingar innebär samhällsekonomiska kostnader, innan flyktingarna kommer i arbete, men de investeringar som krävs kan potentiellt sätta fart på mottagarlandets ekonomiska tillväxt. På längre sikt har invandringen gett tillskott till Sveriges offentliga finanser, bland annat genom ökat humankapital (i synnerhet vid arbetskraftsinvandring och vid flyktingar med högre studier), sänkning av medelåldern i landet och undvikande av befolkningsminskning. Nationalekonomer som har analyserat och debatterat balansen mellan dessa effekter i Sverige är bland andra Jan Ekberg;[51][52] Sandro Scocco och Lars Fredrik Andersson vid tankesmedjan Arena Idé;[53] Lennart Flood och Joakim Ruist;[52][54][55] samt Tino Sanandaji[56][57].

Motsvarande frågor har även studerats för Europa som helhet i bland annat en rapport av den Schweiziska storbanken Credit Suisse.[58] För avsändarlandet kan utvandringen innebära en dränering på kompetens och på unga män, men landet får istället tillbaka kapital i form av remittans. Dessa frågor samt fördelar, nackdelar och effekter av migration i övrigt har behandlats av Paul Collier i Exodus. How migration is changing our world.[59]

Riksdagspartiernas ståndpunkterRedigera

Alla partier i Sveriges riksdag utom Sverigedemokraterna stod för en generös invandringspolitik[60][61][62][63][64][65][66] fram till Migrationsöverenskommelsen hösten 2015. Samtliga partier utom Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet kom då överens om att Sveriges migrationsvillkor skulle läggas på EU:s miniminivå. Det fanns dock skillnader mellan de politiska partierna innan överenskommelsen:

 • Centerpartiet förespråkade en generös men reglerad flyktingmottagning där kommunerna har huvudansvaret. Partiet ville prova möjligheten att låta flyktingar ansöka om asyl vid de svenska ambassaderna utomlands.[67]
 • Liberalerna förespråkade en generös flyktingpolitik. Partiet ville införa ett försörjningskrav för anhörighetsinvandring. Partiet ville också ha en friare arbetskraftsinvandring än dagens system.[68]
 • Kristdemokraterna ville ha en regional istället för en lokal flyktingmottagning. Partiet ville satsa på svenskundervisning och praktikplatser för nytillkomna. Partiet ville införa en så kallad utvecklingspeng.[69]
 • Miljöpartiet förespråkade en helt fri invandring till Sverige. Man ansåg att alla världens människor ska ha rätt att leva och bo där de själva önskar. På kortare sikt ville Miljöpartiet fortsätta med en generös flyktingpolitik och man ville även att illegala invandrare som lever gömda i Sverige, men som inte gjort sig skyldiga till grova brott, ska beviljas asyl automatiskt om de ej blivit utvisade eller avvisade av staten i över ett år.[70]
 • Moderaterna ville ställa vissa krav för anhöriginvandring, som sannolikt skulle minska denna, samtidigt som man har förespråkar fri arbetskraftsinvandring. Moderaterna ansåg att rätten att söka asyl är fundamental och man ser positivt på invandring men menar att ingen har rätt att begära att ett land skall ställa upp med försörjning om skyddsbehov saknas. Man ville att det ska ske en kartläggning av yrkesbakgrunden och utbildningsnivån hos varje enskild individ. Partiet vill införa försörjningskrav för anhöriginvandrare.[71]
 • Sverigedemokraterna ville att invandringen ”begränsas till en nivå som inte är högre än i våra grannländer”[72] och att de som invandrar skall anpassa sig till det svenska samhället.
 • Socialdemokraterna ser positivt på invandringen och menar att det berikat länderna men att oförmågan att hantera den mångfald invandringen medför har skapat överhängande hot om segregation och marginalisering. Partiet menar även att politiken bör ha ett EU-ansvar för att garantera likvärdig behandling.[73]
 • Vänsterpartiet ville öka anhörig-, flykting- och humanitärinvandringen, men ville ha vissa restriktioner för arbetskraftsinvandringen.[74][75] Vänsterpartiet ville att "Sverige skall föra en human flykting- och asylpolitik där varje asylsökande garanteras rätten till en individuell prövning under värdiga omständigheter och med generösa kriterier för flyktingskap och asyl."[76]

Regeringens politikRedigera

Se även: Luciabeslutet

År 2011 beslutade Regeringen Reinfeldt tillsammans med Miljöpartiet att illegala invandrare (papperslösa) skulle få rätt till sjukvård och deras barn fick rätt att gå i skolan. Beslutet omfattade även att öka arbetskraftinvandring och anhöriginvandring men diskuterade även svårigheter att fastställa identiteter och diskuterade DNA-testning. I beslutet ändrades regeln att människor med "synnerligen ömmande omständigheter" skulle få stanna i Sverige till att människor med "särskilt ömmande omständigheter" skulle få stanna. I praktiken innebar det att människor med livshotande sjukdomar och apatiska flyktingbarn skulle få stanna.[77]

En granskning av Riksrevisionen (RIR 2017:25)[78] visade i november 2017 på bristande konsekvensanalyser inför migrationspolitiska propositioner för regeringarna mellan åren 2004 och 2015 som lade 26 propositioner med förslag som på olika sätt berör människors möjligheter att söka skydd i Sverige.[78] Bristerna gällde oavesett riktning på förslagen.[78] Granskningen visade att det bland annat saknades ekonomiska analyser, trovärdiga skattningar av antalet asylsökande samt beskrivningar av hur förslagen skulle påverka människor, myndigheter, kommuner och landsting.[78] Den visade också att samtliga långtidsprognoser på det migrationspolitiska området 2004—2015 underskattade statens utgifter.[78] Riksrevisionen hänvisade till krav i Kommittéförordningen, Regeringskansliets riktlinjer för konsekvensutredning och Propositionshandboken samt att Regeringskansliet borde redovisa framtida analyser transparent så att de kan upprepas och granskas av externa aktörer.[78]

I kommittédirektiven till den migrationsutredning som tillsattes av Regeringen Löfven II 2019 hänvisade regeringen till Riksrevisionens kritik och ställde uttryckligen krav på kostnadsberäkningar, analys av effekter på migrationsströmmar och finanseringsdiskussioner.[79]

Partier utanför riksdagenRedigera

Feministiskt initiativ och Piratpartiet har båda en tillåtande syn på immigration.

 • Feministiskt initiativ anser att resa över gränser eller att fly för att söka skydd och ett värdigare liv ska vara varje människas rättighet. Vidare ska alla människor i Sverige "ha samma rättigheter för att leva, bo och arbeta i Sverige".[80]
 • Piratpartiet har (2014) en vision om en värld utan gränser, där människor tillåts röra sig fritt, där ingen tvingas fly, men alla tillåts flytta.[81]

Historiska partier utanför riksdagenRedigera

De partier som riktat starkast kritik mot invandringen i Sverige är förutom Sverigedemokraterna Nationaldemokraterna och Svenskarnas parti (tidigare Nationalsocialistisk front). De menade att Sverige har tagit in för många invandrare och därför vill de skära ner på eller stoppa invandringen helt, men skiljer sig i övrigt åt i synsätt.

 • Nationaldemokraterna (2010) ville vända migrationsströmmen, och var emot att invandrarna integrerar sig; man förespråkade segregering med motivet att invandrarna skulle få lättare att återvända till sina ursprungsländer.[82]
 • Svenskarnas parti (2011) ville begränsa medborgarskapet utifrån etnicitet.[83] Andra nynazistiska fraktioner har en liknande syn.

OpinionRedigera

SOM-institutetRedigera

Svenska folkets inställning till flyktingar och invandrare är mer positiv än början på 1990-talet. SOM-institutets undersökning visar att svenskar som instämmer i påståendet "Ta emot färre flyktingar i Sverige" har minskat från 61 procent 1990 (65 procent 1992[84]) till 45 procent 2009, samtidigt har de som inte instämmer ökat från 17 procent till 26 procent.[85] Enligt statsvetaren Marie Demker, SOM-institutet, har svenska folket blivit mindre främlingsfientligt och menar att på det hela taget har inställning blivit mer generös de senaste 15 åren.[86] Enligt en undersökning instämmer allt färre i påståendet "Det finns för många utlänningar i Sverige". År 1993 var det 52 procent av svenska folket som instämde med påståendet, vilket år 2009 hade minskat till 36 procent. Svenska folket har även blivit mer positiva till nya familjemedlemmar från andra världsdelar. Andelen som instämmer i påståendet "Inte tycka om att få en invandrare från en annan del av världen ingift i familjen" har minskat från 25 procent till 12 procent mellan åren 1993 och 2009.[87] 2012 års SOM-undersökning visade att motståndet mot flyktinginvandringen ökat med 4 procentenheter, från 41 procent 2011 till 45 procent 2012, och låg därmed på samma nivå som för 2009. Dagens Nyheter sammanfattar trenden med "[ö]ver tid - från 1992 till 2012 - har dock motståndet mot flyktinginvandring gått ner från 65 procent".[88]

SCB:s valundersökningRedigera

Enligt Statistiska centralbyråns (SCB) valundersökning (2006) minskade andelen som tycker att "ta emot färre flyktingar i Sverige" är ett bra förslag från 44 till 36 procent mellan 2002 och 2006. Andelen väljare som tycker att det är ett bra eller mycket bra förslag är lägre till vänster än till höger i politiken. Väljare som sympatiserar med Miljöpartiet och Vänsterpartiet instämmer minst i påståendet (14 procent respektive 20 procent) medan väljare som sympatiserar med Moderaterna och Sverigedemokraterna instämmer mest i påståendet (45 procent respektive 85 procent).[89]

Samma SCB-undersökning visar att 29 procent av väljarna vill se en ökad arbetskraftsinvandring (en förändring på +2 procentenheter sedan 2002).[90]

SIFORedigera

På uppdrag av Riksdag & Departement genomförde SIFO 2009 en undersökning om hur svenska folket ställer sig till den invandring som varit de senaste 20 åren. På frågan "Hur ser du på invandringen till Sverige under de senaste 20 åren. Har den i huvudsak varit bra eller dålig för Sverige?" svarade 56 procent att den varit bra medan 30 procent svarade att den varit dålig. Hos de politiska partierna ansåg 76 procent av vänsterpartiets sympatisörer att effekterna varit bra för Sverige, 14 procent ansåg att det varit dåligt. Motsvarande siffra hos Sverigedemokraternas sympatisörer var 93 procent på att det varit dåligt för Sverige medan 6 procent anser att det varit bra. Mellan de politiska blocken är det en liten skillnad. Hos Alliansens väljare anser 59 procent att invandringen varit bra. Motsvarande siffra för De rödgröna väljarna är 62 procent.[91]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

LitteraturRedigera

NoterRedigera

 1. ^ "Befolkningsutvecklingen i riket efter kön. År 1749 - 2016" SCB, 2016 på "Hitta statistik"
 2. ^ ”Utvandringen till Irak ökar”. SCB. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Utvandringen-till-Irak-okar/. Läst 17 september 2014. 
 3. ^ ”Tabeller över Sveriges befolkning 2009” (på Swedish). Tabeller över Sveriges befolkning 2009. Örebro: Statistiska centralbyrån. June 2010. 20–27. http://www.scb.se/statistik/_publikationer/BE0101_2009A01_BR_BE0110TAB.pdf. 
 4. ^ Statistiska Centralbyrån: Befolkningsutvecklingen i riket. År 1749–2007 SCB databas[död länk]
 5. ^ Andersson, M. & Knarrström, B. (1999). Senpaleolitikum i Skåne. En studie av materiell kultur och ekonomi hos Sveriges första fångstfolk. Lund UV-Syd, Riksantikvarieämbetet
 6. ^ Chikli et al (2002). Y genetic data support the Neolithic demic diffusion model. PNAS vol 99 (17).
 7. ^ Sampietro ML, et al (2007). Palaeogenetic evidence supports a dual model of Neolithic spreading into Europe. Proc Biol Sci 274:2161-2167
 8. ^ Karlsson et al (2006). Y-chromosome diversity in Sweden – A long-time perspective. European Journal of Human Genetics 14, 963–970.
 9. ^ Malmström (2007). Ancient DNA as a Means to Investigate the European Neolithic. Doctoral Dissertation. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala.
 10. ^ http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/allt-vi-vet-och-inte-vet-om-vikingarnas-varld/
 11. ^ [a b] Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf (1994). Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring. sid. 10 
 12. ^ Nationalencyklopedin: Valloner
 13. ^ Thomas Lindkvist och Kurt Ågren (1985). Sveriges medeltid. Stockholm: Esselte Studium. sid. 52–53. ISBN 9124324736 
 14. ^ http://www.genealogia.fi/hakem/flykting/flykting1.htm
 15. ^ Heikki Vuorimies avhandling
 16. ^ [a b c] Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf (1994). Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring. sid. 11 
 17. ^ Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf (1994). Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring. sid. 12 
 18. ^ Sundkvist, Jan (2002). "Invandringen till Sverige 1945–2001". i Födelselandets betydelse: En rapport om hälsan hos olika invandrargrupper i Sverige. Statens folkhälsoinstitut 2002:29. full-text pdf[död länk]
 19. ^ [a b] ”Beviljade uppehållstillstånd översikter”. www.migrationsverket.se. https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Beviljade-uppehallstillstand-oversikter.html. Läst 20 juni 2019. 
 20. ^ ”Beviljade uppehållstillstånd asyl”. www.migrationsverket.se. https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Asyl.html. Läst 20 juni 2019. 
 21. ^ Johansson, Jesper (2008). "Så gör vi inte här i Sverige. Vi brukar göra såhär.". sid. 207 
 22. ^ [a b] ”SCB”. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Riket/385476/. Läst 22 maj 2015. [död länk]
 23. ^ [a b c] ”SCB: Befolkningsstatistik 1960-2014”. Arkiverad från originalet den 22 maj 2015. https://web.archive.org/web/20150522110411/http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Riket/26040/. Läst 22 maj 2015. 
 24. ^ Statistik för alla 2013 Arkiverad 28 augusti 2013 hämtat från the Wayback Machine.
 25. ^ ”SCB: Befolkningsstatistik”. Arkiverad från originalet den 23 maj 2015. https://web.archive.org/web/20150523153454/http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/. Läst 22 maj 2015. 
 26. ^ ”Beviljade uppehållstillstånd och registrerade uppehållsrätter 2010”. http://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba63127cf/1381926423143/Beviljade+uppeh%C3%A5llstillst%C3%A5nd+och+registrerade+uppeh%C3%A5llsr%C3%A4tter+2010.pdf. Läst 23 maj 2015. 
 27. ^ ”SCB: Befolkningsstatistik 1960-2016”. http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--riket/befolkningsstatistik-i-sammandrag/#Fotnoter. Läst 1 januari 2018. 
 28. ^ [a b] ”Andel personer med utländsk bakgrund, 2016 jämfört med 2015”. http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/topplistor-kommuner/andel-personer-med-utlandsk-bakgrund/. Läst 1 januari 2018. 
 29. ^ ”Statistik om Stockholm (tal från SCB)”. Arkiverad från originalet den 30 juni 2015. https://web.archive.org/web/20150630193656/http://statistikomstockholm.se/omradesfakta/pdf/SDO14_SVE.pdf. Läst 1 januari 2018. 
 30. ^ ”SSB: Innvandrerbefolkningen”. https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/innvbef. Läst 1 januari 2018. 
 31. ^ ”Danmarks statistik: Statistikbanken: Invandring”. http://www.statistikbanken.dk/INDVAN. Läst 22 maj 2015. 
 32. ^ ”Var tionde person i åldern 25–44 år har utländsk bakgrund”. https://www.stat.fi/til/vaerak/2015/01/vaerak_2015_01_2016-09-23_tie_001_sv.html. Läst 1 januari 2018. 
 33. ^ ”SCB (tal för alla år)”. Arkiverad från originalet den 7 juni 2015. https://web.archive.org/web/20150607062031/http://www.scb.se/en_/Finding-statistics/Statistics-by-subject-area/Population/Population-composition/Population-statistics/Aktuell-Pong/25795/Yearly-statistics--The-whole-country/26040/. Läst 22 maj 2015. 
 34. ^ 31 december detta år, alltså vid ingången till 2001 (alla andre siffror är från 1 januari 2000 eller 31 december 1999).
 35. ^ 31 december detta år, alltså vid ingången till 2011 (alla andre siffror är från 1 januari 2010 eller 31 december 2009).
 36. ^ ”SSB (tal för 2015)”. http://www.ssb.no/en/befolkning/statistikker/innvbef/aar/2015-03-04. Läst 22 maj 2015. 
 37. ^ ”SSB (tal för 2000)”. https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/sa66/sa66.pdf. Läst 22 maj 2015. 
 38. ^ ”SSB (tal för 2010)”. http://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/sa119/kap2.pdf. Läst 22 maj 2015. 
 39. ^ ”Danmarks statistik: Statistikbanken (invandring)”. http://www.statistikbanken.dk/10024. Läst 22 maj 2015. 
 40. ^ ”Statistics Iceland: Population”. Arkiverad från originalet den 28 maj 2017. https://web.archive.org/web/20131815560600/http://www.statice.is/Statistics/Population/Citizenship-and-country-of-birth. Läst 22 maj 2015. 
 41. ^ Tal från 1 januari 2014
 42. ^ ”Statistikcentralen: Befolkningsstruktur 2013”. http://www.stat.fi/til/vaerak/2013/02/vaerak_2013_02_2014-12-10_sv.pdf. Läst 22 maj 2015. 
 43. ^ ”Statistikcentralen: Immigration”. http://www.stat.fi/hae_en?word=immigration&sort=inv_aika. Läst 22 maj 2015. 
 44. ^ Tal från 31 december 2013 (alltså 2014, inte 2015).
 45. ^ ”Lägre sysselsättning för personer med låg utbildningsnivå”. Statistiska Centralbyrån. http://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2018/lagre-sysselsattning-for-personer-med-lag-utbildningsniva/. Läst 29 september 2019. 
 46. ^ [a b] ”Sysselsättning i Sverige”. Statistiska Centralbyrån. http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/samhallets-ekonomi/sysselsattning-i-sverige/. Läst 30 september 2019. 
 47. ^ ”Andel personer behöriga till gymnasium och högskola. Hela riket och kön. År 1997 - 2017”. Statistikdatabasen. http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AA__AA0003__AA0003H/IntGr8RikKON2/. Läst 9 juli 2019. 
 48. ^ Radio, Sveriges. ”Few immigrants who come to Sweden at the age of 12 or older finish high school - Radio Sweden” (på en). sverigesradio.se. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2054&artikel=6287368. Läst 9 juli 2019. 
 49. ^ Berg, Martin. ”Forskare: Lättast få nyanlända i arbete med subventionerade anställningar”. Arbetsmarknadsnytt. https://www.arbetsmarknadsnytt.se/allmanna_nyheter/forskare-lattast-fa-nyanlanda-i-arbete-med-subventionerade-anstal_705929.html. Läst 9 juli 2019. 
 50. ^ ”Lägre sysselsättning för personer med låg utbildningsnivå”. Statistiska Centralbyrån. http://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2018/lagre-sysselsattning-for-personer-med-lag-utbildningsniva/. Läst 29 september 2019. 
 51. ^ Jan Ekberg, Invandringen och de offentliga finanserna, Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2009:3
 52. ^ [a b] Nycklar till en lyckad integration, intervju med Jan Ekberg och Joakim Ruist, Forskning och framsteg 2016-01-29
 53. ^ Sandro Scocco, Lars Fredrik Andersson, 900 miljarder skäl att uppskatta invandring - En analys av invandringens effekter på de offentliga finanserna i Sverige 1950–2014 Arkiverad 11 december 2015 hämtat från the Wayback Machine., Arena Idé juni 2015
 54. ^ Lennart Flood och Joakim Ruist, Migration, en åldrande befolkning och offentliga finanser” (SOU 2015:95)
 55. ^ Joakim Ruist, Invandring, inkomstfördelning och offentliga finanser, blogginlägg 2015-09-28
 56. ^ Debatt mellan Sandro Scocco, Tino Sanandaji, SVT nyheter 2015-11-09
 57. ^ Tino Sanandaji, Debatt mot Sandro Scocco i Agenda och Jan Ekbergs mail Arkiverad 11 december 2015 hämtat från the Wayback Machine., blogginlägg 2015-11-08
 58. ^ Flyktingarna gynnar Europa ekonomiskt både på kort och lång sikt
 59. ^ Collier, Paul: Exodus. How migration is changing our world (Oxford University Press, New York 2013).
 60. ^ ”Så ska Kristdemokraterna få fler röster från invandrare i nästa års riksdagsval”. Kristdemokraten. Arkiverad från originalet den 24 maj 2012. https://archive.is/20120524205400/http://www2.kristdemokraten.com/article.asp?Article_Id=28608. ”"Vi står för en generös invandringspolitik..” 
 61. ^ ”Hjärtefrågor”. Folkpartiet. Arkiverad från originalet den 20 januari 2014. https://archive.is/20140120013438/http://web.archive.org/web/20070614062255/www.folkpartiet.se/FPTemplates/PersonalContent____23296.aspx. ”Försvaret av de mänskliga rättigheterna, ett generöst bistånd och en generös flyktingpolitik är fortfarande grundpelare i Folkpartiet” 
 62. ^ ”Riktlinjer 1997” (pdf). Socialdemokraterna. https://www.sap.se/upload/Kongresser/Framtidskongress%2097/riktlinjer_1997.pdf. ”Sverige ska ha en generös migrationspolitik” [död länk]
 63. ^ ”Liberal frihetsanalys”. Centerpartiet. Arkiverad från originalet den 20 maj 2009. https://web.archive.org/web/20090520013651/http://www.centerpartiet.se/Documents/oppenhet/liberal_frihetsanalys.pdf. Läst 12 oktober 2012. ”Vi vill ha en generös flyktingpolitik som utgår från individens behov” 
 64. ^ ”Debatt om flyktingpolitiken”. Vänsterpartiet. 12 maj 2005. Arkiverad från originalet den 24 maj 2012. https://archive.is/20120524205401/http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&view=article&catid=299%3Aintegration&id=492%3Atill-debatt-om-flyktingpolitiken-&Itemid=246. ”Flyktingpolitiken hårdnar år för år, trots att alla partier säger sig stå för en generös flyktingpolitik. Men ord och handling måste följas åt” 
 65. ^ ”En mer generös flyktingpolitik”. Miljöpartiet. Arkiverad från originalet den 28 augusti 2010. https://web.archive.org/web/20100828230048/http://www.mp.se/templates/Mct_177.aspx?number=52777. ”Vi vill ha en generös invandringspolitik” 
 66. ^ Engström, Hillevi (19 maj 2008). ”Ett slutet Sverige vore slutet för Sverige”. Moderaterna. Arkiverad från originalet den 24 maj 2012. https://archive.is/20120524205403/http://www.moderat.se/web/Debattartikel_6.aspx. ”Alliansens politik har visat att det är möjligt att förena arbetsfokus och utvecklingsmöjligheter med en generös invandringspolitik” 
 67. ^ ”Centerpartiet, Flyktingar”. Arkiverad från originalet den 19 januari 2014. https://archive.is/20140119213516/http://web.archive.org/web/20090605201654/www.centerpartiet.se/Var-politik/Politik-A-O/Oppenhet-integration-och-diskriminering/Flyktingar/. Läst 3 januari 2010. 
 68. ^ ”Folkpartiet, integration”. Arkiverad från originalet den 20 januari 2014. https://archive.is/20140120013418/http://web.archive.org/web/20060616052742/www.folkpartiet.se/FPTemplates/ImportantArea____20410.aspx. Läst 3 januari 2010. 
 69. ^ ”Kristdemokraterna, Integration”. Arkiverad från originalet den 24 maj 2012. https://archive.is/20120524205403/http://www.kristdemokraterna.se/VarPolitik/Politikomraden/Integration.aspx. Läst 3 januari 2010. 
 70. ^ ”Invandring- och flyktingpolitik”. Arkiverad från originalet den 22 november 2009. https://www.webcitation.org/5lSvoA9kV?url=http://mp.se/templates/Mct_78.aspx?avdnr=12308. Läst 22 november 2009. ”Alla människor skall ha rätt att leva och bo var de vill. Vi vill därför på sikt införa en helt fri in - och utvandring ur Sverige och övriga Europa” 
 71. ^ ”Vårt handlingsprogram”. moderat.se. 2009. Arkiverad från originalet den 22 januari 2009. https://archive.is/20090122050909/http://www.moderat.se/web/Vart_handlingsprogram.aspx. 
 72. ^ ”Valmanifest sverigedemokraterna”. 2006. Arkiverad från originalet den 1 september 2013. https://archive.is/20130901034334/http://web.archive.org/web/20060503152609/http%3A//www.sverigedemokraterna.net/nyhet.php?action=fullnews&id=606. 
 73. ^ Socialdemokraterna (2008). Partiprogram för Socialdemokraterna Arkiverad 27 februari 2012 hämtat från the Wayback Machine.. Antaget vid partikongressen 2001.
 74. ^ ”Fler får stanna med rödgrön flyktingpolitik”. Riksdag & Departement. 22 augusti 2010. Arkiverad från originalet den 20 januari 2014. https://archive.is/20140120060714/http://web.archive.org/web/20100822104238/www.rod.se/politikomraden/migration_och_integration/Fler-far-stanna-med-rodgron-flyktingpolitik/. Läst 20 november 2009. 
 75. ^ ”Ja till arbetskraftsinvandring, nej till regeringens och mp:s förslag”. Vänsterpartiet. 27 mars 2008. Arkiverad från originalet den 24 maj 2012. https://archive.is/20120524205403/http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&view=article&catid=299%3Aintegration&id=1562%3Aja-till-arbetskraftsinvandring--nej-till-regeringens-och-mps-fag-&Itemid=246. Läst 20 november 2009. 
 76. ^ Vänsterpartiet (2013). Partiprogram. Reviderat av Vänsterpartiets 39:e kongress 2012.
 77. ^ ”Regeringen och MP överens om migrationspolitiken”. SVT Nyheter. 3 mars 2011. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringen-och-mp-overens-om-migrationspolitiken. Läst 10 augusti 2019. 
 78. ^ [a b c d e f] "Bristande konsekvensanalyser inför migrationspolitiska propositioner" (pdf), riksrevisionen.se, 16 november 2017. Åtkomst den 30 juni 2018. (arkiverad kopia)
 79. ^ Peter Santesson. ”Migrationspolitik – nu med beräkning av kostnaden”. Arkiverad från originalet den 29 juni 2019. https://web.archive.org/web/20190629105520/https://www.dagenssamhalle.se/kronika/migrationspolitik-nu-med-kostnadsberakningar-28210. Läst 9 augusti 2019. , 18 juni 2019.
 80. ^ https://feministisktinitiativ.se/politik/feministisk-antirasism/
 81. ^ ”En medmänsklig och rättssäker migrationspolitik”. Arkiverad från originalet den 11 juli 2014. https://web.archive.org/web/20140711090026/http://www.piratpartiet.se/partiprogram/4-ratten-att-vara-olika/. Läst 22 augusti 2014. 
 82. ^ Nationaldemokraterna - Valkampanjen 2010 Arkiverad 20 december 2010 hämtat från the Wayback Machine.
 83. ^ Svenskarnas parti - Vidareutveckling av de politiska punkterna Arkiverad 20 oktober 2011 hämtat från the Wayback Machine.
 84. ^ Demker, Marie (24 maj 2010). ”Svenskarna blir alltmer positiva till invandrare”. Dagens Nyheter. http://www.dn.se/debatt/svenskarna-blir-alltmer-positiva-till-invandrare/. Läst 23 maj 2015. 
 85. ^ ”Swedish trends 1986-2010” (pdf). SOM-institutet. http://www.som.gu.se/digitalAssets/1311/1311402_svenska-trender-1986-2009.pdf. 
 86. ^ ”Svenskar mer generösa mot invandare”. SOM-institutet. http://www.samfak.gu.se/aktuellt/nyheter/nyheter_detalj/svenskar-mer-generosa-mot-invandrare.cid816843. Läst 28 juli 2010. 
 87. ^ ”Svenskarna blir alltmer positiva till invandrare”. Dagens Nyheter. http://www.dn.se/debatt/svenskarna-blir-alltmer-positiva-till-invandrare. Läst 28 juli 2010. 
 88. ^ http://www.dn.se/nyheter/politik/okat-motstand-mot-flyktinginvandring/
 89. ^ ”Allmänna valen 2006”. Arkiverad från originalet den 12 december 2013. https://web.archive.org/web/20131212133902/http://www.scb.se/statistik/_publikationer/ME0106_2006A01_BR_00_ME04BR0801.pdf. Läst 12 oktober 2012. 
 90. ^ SCB (2007). Allmänna valen 2006, Del 4 Arkiverad 12 december 2013 hämtat från the Wayback Machine.  PDF. Statistiska centralbyrån. Sid. 257, Tabell 20. ISBN 978-91-618-1411-4
 91. ^ Hermansson, Ralph (25 december 2009). ”Majoritet anser att invandringen varit av godo”. Riksdag & Departement. Arkiverad från originalet den 20 januari 2014. https://archive.is/20140120060632/http://web.archive.org/web/20091229105448/www.rod.se/politikomraden/migration_och_integration/Majoritet-anser-att-invandringen-varit-av-godo/. Läst 28 juli 2010. 

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera