Militära grader i Kriegsmarine

Militära grader i Kriegsmarine visar den hierarkiska ordningen i Nazitysklands flotta, Kriegsmarine i jämförelse med motsvarande grader i den svenska flottan under andra världskriget.

Militär personalRedigera

OfficerareRedigera

Militär grad
Specialbenämning (personalkår)
Gradbeteckning på axeltränsarna Gradbeteckning på underärmarna
Großadmiral
Storamiral
   
Generaladmiral
Generalamiral
   
Admiral
Admiraloberstabzarzt (marinläkare)
Admiraloberstabsrichter (marinauditör)
Admiraloberstabsintendant (marinintendent)
Amiral
   
Vizeradmiral
Admiralstabsarzt (marinläkare)
Viceamiral
   
Vizeadmiral
 
Admiralstabsarzt
Konteradmiral
Admiralarzt (marinläkare)
Konteramiral
   
Kommodore
Kommendör i högre lönegrad
   
Kapitän zur See
Kapitän zur See (sjöofficer)
Kapitän (MA) (kustartilleri)
Kapitän (Ing.) (mariningenjör)
Kapitän (V) (marinintendent)
Kapitän (W) (marintygofficer)
Kapitän (T) (torpedteknisk officer)
Kapitan (TN) (signalteknisk officer)
Flottenarzt (marinläkare)
Kommendör
   
Fregattenkapitän
Geschwaderarzt (marinläkare)
Musikoberinspizient (musikinspektör)
Kommendörkapten
   
Korvettenkapitän
Marineoberstabsarzt (marinläkare)
Musikinspizient (musikinspektör)
Örlogskapten
   
Kapitänleutnant
Marinestabsarzt (marinläkare)
Stabsmusikmeister (musikdirektör)
Kapten
   
Oberleutnant zur See
Oberleutnant zur See (sjöofficer)
Marineoberassistenzarzt (marinläkare)
Obermusikmeister (musikdirektör)
Löjtnant
   
Leutnant zur See
Leutnant zur See (sjöofficer)
Leutnant (MA) (kustartilleri)
Leutnant (Ing.) (mariningenjör)
Leutnant(V) (marinintendent)
Leutnant (W) (marintygofficer)
Leutnant (T) (torpedteknisk officer)
Leutnant (TN) (signalteknisk officer)
Leutnant (AMD) (allmän marinofficerstjänst)
Marineassistenzarzt (marinläkare)
Musikmeister (musikdirektör)
Fänrik
   
Oberfähnrich
Oberfähnrich zur See (sjöofficersaspirant)
Oberfähnrich d. Marineingenieurwesens (mariningenjörsaspirant)
Oberfähnrich d. Marineverwaltung (marinintendentsaspirant)
Oberfähnrich d. Marinewaffenwesens (marintygofficersaspirant)
Marineunterarzt (marinläkarstipendiat)
Oberfähnrich (tjänstemannaaspirant)
Flaggkadett
(tjänsteställning över Oberfeldwebel, men under Stabsoberfeldwebel)
   
Fähnrich
Fähnrich zur See (sjöfficersaspirant)
Fähnrich des Marineingenieurwesens (mariningenjörsaspirant)
Fähnrich der Marineverwaltung (marinintendetsaspirant)
Fähnrich des Marinewaffenwesens (marintygofficersaspirant)
Marinesanitätsfähnrich (marinläkaraspirant)
Fähnrich (tjänstemannaaspirant)
Sjökadett
(tjänsteställning över Maat, men under Feldwebel)
Under kriget skedde befordran till denna grad rum efter 13 månaders utbildning och avlagd sjöofficersexamen.
   
Kadett
Seekadett (sjöfficersaspirant)
Kadett des Marineingenieurwesens (mariningenjörsaspirant)
Kadett der Marineverwaltung (marinintendetsaspirant)
Kadett des Marinewaffenwesens (marintygofficersaspirant)
Marinesanitätskadett (marinläkaraspirant)
Kadett (tjänstemannaaspirant)
Officersaspirant
(tjänsteställning som Matrose)
-  

UnderofficerareRedigera

Militär grad
Specialbenämning (yrkesavdelning)
Gradbeteckning på axelklaffarna
(yrkestecken tillkommer)
Stabsoberfeldwebel
Stabsoberbootsmann (däck)
Stabsoberstückmeister (fartygsartilleri)
Stabsoberwachtmeister (väbel)
Stabsobermaschinist (maskin)
Stabsobersteuermann (navigation)
Stabsobersignalmeister (signal)
Stabsoberfunkmeister (radio)
Stabsoberfernschreibmeister (telex)
Stabsoberzimmermeister (timmerman)
Stabsoberfeuerwerker (ammunition)
Stabsobermechaniker (artillerimekaniker, torpedmekaniker, minmekaniker)
Verwaltungsstabsoberfeldwebel (intendenturexpedition, förråd, förplägnad)
Schreiberstabsoberfeldwebel (expedition)
Sanitätsstabsoberfeldwebel (sjukvård)
Musikstabsoberfeldwebel (musik)
Stabsoberfeldwebel (tilltal: Hauptfeldwebel) (kompaniadjutant)
Marineartilleriestabsoberfeldwebel (kustartilleri)
Kraftfahrstabsoberfeldwebel (motorfordon)
Stabsoberfeldwebel (mönstring, inskrivning)
Oberwaffenwart (förste tyghantverkare)
Waffenwart (tyghantverkare)
Flugmeldestabsoberfeldwebel (luftbevakning)
Flaggunderofficer
Befordran till denna grad skedde automatiskt för Oberfeldwebel efter 3 års tjänstgöring i graden och minst 10 års tjänstgöring i marinen.
 
Oberfeldwebel
Underofficer av 2. graden
Oberfeldwebelanwärter utvaldes bland underbefälet efter ett års tjänstgöring som Maat. Efter genomgången underofficersutbildning ägde befordran rum direkt till Oberfeldwebel.
 
Stabsfeldwebel (F)
Underofficer av 3. graden
Befordran till denna grad skedde automatiskt för Feldwebel efter 12 års tjänst i marinen. Innehavare av denna grad kunde inte befordras till Oberfeldwebel.
 
Feldwebel
Flaggkorpral
Befordran efter 2 års tjänstgöring som Obermaat. Innehavare av denna grad kunde inte befordras till Oberfeldwebel.
 

UnderbefälRedigera

Militär grad Gradbeteckning på kragspeglarna Gradbeteckning på vänstra överärmen i form av yrkestecken
Obermaat
Högbåtsman
Befordran efter 2 års tjänstgöring som Maat om inte befordran till högre grad redan skett. Innehavare av denna grad kunde inte befordras till Oberfeldwebel.
   
Oberbootsmannsmaat
 
Obersteurmannsmaat
Maat
Korpral
Urval bland manskapet och genomgången utbildning som Unteroffiziersanwärter (befälselev)
   
Bootsmannsmaat
 
Steuermannsmaat

ManskapRedigera

Militär grad
Specialbenämning (yrkesavdelning)
Gradbeteckning på vänstra överärmen (under yrkestecken)
Stabsobergefreiter
Sjöman 1kl. med 8 års tjänstgöring
 
Matrosenstabsobergefreiter
Stabsgefreiter
Sjöman 1kl. med 6 års tjänstgöring
 
Matrosenstabsgefreiter
Hauptgefreiter
Sjöman 1kl. med 4 1/2 års tjänstgöring
 
Matrosenhauptgefreiter
Obergefreiter
Sjöman 1kl.
Befordran till denna grad ägde rum efter 1 års tjänstgöring som Gefreiter
 
Matrosenobergefreiter
Gefreiter UA
Sjöman 2kl.
befälselev efter avslutad utbildning
 
Matrosenstabsgefreiter UA
Gefreiter UA
Sjöman 2kl.
befälselev under utbildning
 
Matrosenstabsgefreiter UA
Gefreiter
Matrosengefreiter (däck)
Maschinengefreiter (maskin)
Signalgefreiter (signal)
Funkgefreiter (radio)
Fernschreibgefreiter (telex)
Zimmermansgefreiter (timmerman)
Mechanikergefreiter (mekaniker)
Verwaltungsgefreiter (intendentur)
Schreibergefreiter (expedition)
Sanitätsgefreiter (sjukvård)
Musikgefreiter (musik)
Marineartilleriegefreiter (kustartilleri)
Kraftfahrgefreiter (motorfordon)
Flugmeldegefreiter (luftbevakning)
Sjöman 2kl.
Befordran till denna grad ägde rum efter 9 månaders tjänstgöring
 
Matrosengefreiter
Matrose
Sjöman 3kl.
 
Yrkestecken för Seemännische Laufbahn (däcksavdelning)

SonderführerRedigera

På grund av bristen på utbildat befäl kunde befälsbefattningar tillsättas med personal som hade en civil utbildning och erfarenhet som motsvarade vad som krävdes för befattningen, men saknade militär utbildning. I Kriegsmarine bar de tjänstebeteckningen Sonderführer med inom parentes tillfogad tjänstegrad för den befattning som utövades. Till exempel: Sonderführer (Leutnant z. See), Sonderführer (Maschinist).[1] Ett särskilt tjänstetecken i form av ett ankare bars på kragen för att utmärka deras ställning.[2]

Marinens krigspolisRedigera

Marineküstenpolizei bestod av civila sjöpoliser som krigsplacerats vid Kriegsmarine. De tillades en militär grad som motsvarade deras tjänstegrad i polisen enligt tabellen nedan (gällde från 1941). De som innehade högre militär grad i marinens reserv använde denna grad.[3]

Wasserschutzpolizei Marineküstenpolizei
Rottwachtmeister Maat der MKP
Wachtmeister Obermaat der MKP
Oberwachtmeister Feldwebel der MKP
Revieroberwachtmeister Oberfeldwebel der MKP
Hauptwachtmeister (med mindre än 12 års tjänst) Oberfeldwebel der MKP
Hauptwachtmeister (med mer än 12 års tjänst) Stabsoberfeldwebel der MKP
Meister Sonderführer (Leutnant der MKP)
Revierleutnant Sonderführer (Oberleutnant der MKP)
Revieroberleutnant Sonderführer (Oberleutnant der MKP)

IllustrationerRedigera

Civilmilitära tjänstemänRedigera

Civilmilitära tjänstemän bar silverfärgade galoner, knappar och facktecken samt färgat kläde under axeltränsarna.[4]

TjänstegrenarRedigera

 • Förvaltningstjänstemän Kornblått kläde: facktecken i form av chevroner.
 • Tekniska tjänstemän Svart kläde; facktecken i form av trianglar.
 • Auditörer och domstolstjänstemän Karmosinrött kläde; facktecken i form av svärd och vågskålar.
 • Apotekare Kornblått kläde; facktecken i form av vågor.
 • Marinlotsar och nautiska fartygstjänstemän Svart kläde; facktecken i form av ankare.
 • Maskintekniska fartygstjänstemän Svart kläde; facktecken i form av kugghjul.
 • Lärare i allmänna läroämnen Kornblått kläde; facktecken i form av rosetter.
 • Lärare i tekniska läroämnen Svart kläde; facktecken i form av rosetter.
 • Tjänstemän vid Oberkommando der Kriegsmarine Mörkblått kläde; facktecken beroende på tjänstegren enligt ovan.

Källa: [5]

Tjänstebenämningar 1943Redigera

Förvaltningstjänstemän

Vederlike med Lägre tjänstemän Lägre mellantjänstemän Högre mellantjänstemän Högre tjänstemän
Feldwebel Marinelagerwarte
Marinelagermeister
Marineamtsgehilfe
- - -
Oberfeldwebel - Marineassistent
Marineverwaltungsassistent
Marineobergeldzähler
Marineküster
- -
Leutnant - Marinsekretär
Marineverwaltungssekretär
Werftkanzleivorsteher
- -
Oberleutnant - Marineobersekretär
Marineoberverwaltungssekretär
Marineinspektor
Marineintendanturinspektor
Regierungsinspektor
Marineverwaltungsinspektor
Bibliothekinspektor
Werftinspektor
-
Kapitänleutnant - - Marineoberinspektor
Marineintendanturoberinspektor
Regierungsoberinspektor
Oberwerftinspektor
Marineverpflegungsamtsvorsteher
Marineunterkunftsamtsvorsteher
Magazinvorsteher
-
Korvettenkapitän - - Marineoberamtmann
Marineoberverwaltungsamtmann
Marineamtmann
Marineintendaturamtmann
Marineverwaltungsamtmann
Regierungsrat
Marineintendaturrat
Fregattenkapitän - - - Oberregierungsrat
Marineoberintendanturrat
Kapitän z. See - - - Ministerialrat
Marineintendant
Marinewerftsverwaltungsdirektor
Konteradmiral - - - Ministerialdirigent
Marinechefintendant
Vizeadmiral - - - Ministerialdirektor

Källa: [6]

Krigsdomare, krigsfiskaler, auditörer och domstolstjänstemän

Vederlike med Lägre tjänstemän Lägre mellantjänstemän Högre mellantjänstemän Högre tjänstemän
Feldwebel Reichskriegsgerichtswachtmeister
Marinejustizwachtmeister
- - -
Oberfeldwebel Oberbotenmeister beim Reichskriegsgericht - - -
Leutnant - Reichskriegsgerichtssekretär - -
Oberleutnant - Reichskriegsgerichtsobersekretär Marinejustizinspektor -
Kapitänleutnant - - Reichskriegsgerichtsoberinspektor
Marinejustizoberinspektor
-
Korvettenkapitän - - Amtsrat beim Reichskriegsgericht
Marinejustizamtmann
Marinekriegsgerichtsrat
Fregattenkapitän - - - Marineoberkriegsgerichtsrat
Kapitän z. See - - - Marineoberstkriegsgerichtsrat
Konteradmiral - - - Reichskriegsgerichtsrat
Reichskriegsanwalt
Vizeadmiral - - - Senatspräsident beim Reichskriegsgericht
Oberkriegsgerichtsanwalt

Källa: [6]

Apotekare

Vederlike med Lägre tjänstemän Lägre mellantjänstemän Högre mellantjänstemän Högre tjänstemän
Feldwebel - - - -
Oberfeldwebel - - - -
Leutnant - - - Marineassistenzapotheker d. R.
Oberleutnant - - - Marineoberapotheker d. R.
Kapitänleutnant - - - Marinestabsapotheker
Korvettenkapitän - - Marineoberstabsapotheker
Fregattenkapitän - - - Marinesoberfeldapotheker
Kapitän z. See - - - Marineoberstapotheker
Konteradmiral - - - -
Vizeadmiral - - - -

Källa: [6]

Marinlotsar och nautiska fartygstjänstemän

Vederlike med Lägre tjänstemän Lägre mellantjänstemän Högre mellantjänstemän Högre tjänstemän
Feldwebel - - - -
Oberfeldwebel - Marineschiffskapitän
Dritter Seesteuermann
- -
Leutnant - Marineoberschiffskapitän
Zweiter Seesteuermann
- - -
Oberleutnant - Marinehauptschiffskapitän Marinelotse
Marineseekapitän
Erster Seesteuermann
-
Kapitänleutnant - - Marineoberlotse
Marineoberseekapitän
-
Korvettenkapitän - - Marinelotsenkapitän
Marinelotsenkommandeur
Erster Marineseekapitän
-
Fregattenkapitän - - - -
Kapitän z. See - - - -
Konteradmiral - - - -
Vizeadmiral - - - -

Källa: [6]

Maskintekniska fartygstjänstemän

Vederlike med Lägre tjänstemän Lägre mellantjänstemän Högre mellantjänstemän Högre tjänstemän
Feldwebel - - - -
Oberfeldwebel - Marineschiffsmaschinist
Dritter Seemaschinist
- -
Leutnant - Marineoberschiffsmaschinist
Zweiter Seemaschinist
- -
Oberleutnant - Marinehauptschiffsmaschinist Marineschiffsingeniuer
Erste Seemaschinist
-
Kapitänleutnant - - Marineoberschiffsingenieur -
Korvettenkapitän - - Marinehauptschiffsingenieur -
Fregattenkapitän - - - -
Kapitän z. See - - - -
Konteradmiral - - - -
Vizeadmiral - - - -

Källa: [6]

Lärare

Vederlike med Lägre tjänstemän Lägre mellantjänstemän Högre mellantjänstemän Högre tjänstemän
Feldwebel - - - -
Oberfeldwebel - - - -
Leutnant - Fachlehrer [a] - -
Oberleutnant - Oberfachlehrer - -
Kapitänleutnant - - Fachschulkonrektor [b]
Oberlehrer
Navigationslehrer
Studienassessor [c]
Studienrat [d]
Korvettenkapitän - - Berufsfachschuldirektor[e]
Schulrektor [f]
Fachschulrektor [g]
Studiendirektor [h]

Studienrat [i]

Fregattenkapitän - - - Oberfachschulrat [j]
Oberfachschuldirektor [k]
Oberstudiendirektor [l]
Oberstudienrat [m]
Kapitän z. See - - - Oberschulrat [n]
Oberschuldirektor[o]
Konteradmiral - - - -
Vizeadmiral - - - -
 1. ^ Lärare i övningsämnen
 2. ^ Studierektor vid fackskola
 3. ^ Adjunkt som extra ordinarie tjänsteman.
 4. ^ Adjunkt under de tre första åren med fullmaktstjänst.
 5. ^ Rektor vid yrkesskola
 6. ^ Rektor vid allmänbildande skola
 7. ^ Rektor vid fackskola
 8. ^ Studierektor vid gymnasium
 9. ^ Adjunkt efter tre år med fullmaktstjänst
 10. ^ Skolinspektör för fackskoleutbildningen
 11. ^ Skoldirektör vid fackskoleutbildningen
 12. ^ Rektor vid gymnasium
 13. ^ Lektor
 14. ^ Skolinspektör
 15. ^ Skoldirektör

Källa: [6]

MarinlottorRedigera

 
Marinlottor bar detta band om nedre vänstra underärmen på uniformsrocken.

Marinlottor (Marinehelferinnen) tilldelades tjänstgöringsgrader, men dessa var inte militär grader eftersom marinlottorna inte hade befälsrätt över manlig personal.

Tjänstgöringsgrad Likställd med
Marinehelferin Matrose
Marinevorhelferin Gefreiter
Marineoberhelferin Obergefreiter
Marinehaupthelferin Maat
Marineunterführerin Feldwebel
Marineführerin Leutnant
Marineoberführerin Oberleutnant
Marinehauptführerin Kapitänleutnant
Marinestabsführerin Korvettenkapitän
Marineoberstabsführerin Fregattenkapitän

Källa: [7] [8]

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ Rudolf Absolon, Die Wehrmacht im Dritten Reich (Schriften des Bundesarchivs) 1995, band VI, s. 418.
 2. ^ any one have examples of kriegsmarine sonderfuhrer boards ? Arkiverad 22 juli 2015 hämtat från the Wayback Machine. 2015-07-18.
 3. ^ Vorläufige Abfindungsbestimmungen für die Marineküstenpolizei 19412010-02-12
 4. ^ Sonja Steiner Welz, Die Deutsche Wehrmacht 1933-1945 in Farbe (Welz, Reinhard, Vermittlerverlag Mannheim 2005), sid. 106.
 5. ^ German Naval Uniforms and Badges of Rank (London: Naval Intelligence Division, Admiralty: 1943), sid. 33.
 6. ^ [a b c d e f] Werner Röder & Christoph Weisz, Ämter, Abkürzungen, Aktionen des NS-Staates (De Gruyter 1997), sid. 9-64.
 7. ^ Adolf Schlicht & John Angolia, Die deutsche Wehrmacht, Bd.2, Die Kriegsmarine (Pietsch-Verlag 1995), sid. 379-394.
 8. ^ Gordon Williamsson, World War II German Women's Auxiliary Services (Osprey 2003), sid. 11-14.

Övriga källorRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från italienskspråkiga Wikipedia.


Se ävenRedigera