Militära grader i Danmark visar den hierarkiska ordningen hos personalen i den danska armén och marinen.

ArménRedigera

Officersgrader i Danmarks armé
NATO-kod OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF(D) Student
Officer
Axelklaff                        
Tjänstegrad General Generalløjtnant Generalmajor Brigadegeneral Oberst Oberstløtjnant Major Kaptajn Premierløjtnant Løjtnant Sekondløjtnant Officerselev
Motsvarar i Sveriges armé General Generallöjtnant Generalmajor Brigadgeneral Överste Överstelöjtnant Major Kapten Löjtnant Fänrik Kadett Officersaspirant


Specialistofficers-, gruppbefäls- och soldatgrader i Danmarks armé
NATO-kod OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
Axelklaff       Saknar motsvarighet                
Tjänstegrad Chefsergent Seniorsergent Oversergent Sergent Værnepligtig sergent Korporal Sergentelev Overkonstabel af 1. grad Overkonstabel Konstabel Værnepligtig menig gruppefører
Motsvarar i Sveriges armé Regments-
förvaltare
Förvaltare Fanjunkare Sergeant - Korpral Specialist-
officersaspirant
Vicekorpral Menig 1kl Menig -

MarinenRedigera

Militära grader inom marinen visar den hierarkiska ordningen bland den militära personalen i Søværnet.

Officersgrader i Danmarks flotta
NATO-kod OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF(D) Student
Officer
                    saknar motsvarighet
Admiral Viceadmiral Kontreadmiral Flotilleadmiral Kommandør Kommandørkaptajn Orlogskaptajn Kaptajnløjtnant Premierløjtnant Løjtnant Kadet/sergent
Motsvarar i Sveriges flotta Amiral Viceamiral Konteramiral Flottiljamiral Kommendör Kommendörkapten Örlogskapten Kapten Löjtnant Fänrik Kadett Officersaspirant


Specialistofficers-, gruppbefäls- och sjömansgrader i Danmarks flotta
NATO-kod OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1 OR-1
      saknar
motsvarighet
          ingen
gradbeteckning
Chefsergent Seniorsergent Oversergent Sergent Korporal Marinespecialist Marineoverkonstabel Marinekonstabel Marineelev
Motsvarar i Sveriges flotta Flottiljförvaltare Förvaltare Fanjunkare Sergeant Korpral Vicekorpral Sjöman 1kl Sjöman Rekryt

Mekaniker är civilanställda tjänstemän med tjänstedräkt i Søværnet

Mekanikergrader i Danmarks flotta
       
Senior
mekaniker
Overmekaniker
1. grad
Overmekaniker
2. grad
Mekaniker

ReferenserRedigera

Se ävenRedigera