Civilanställd är den personalkategori inom statliga uniformskårerna, exempelvis militären och polisen, som inte är att betrakta som militär tjänsteman respektive polisman.

Civilanställda i försvaretRedigera

DanmarkRedigera

Mekaniker är civilanställda tjänstemän med tjänstedräkt i Søværnet.

FrankrikeRedigera

Det franska försvaret hade 2010 cirka 80 000 civilanställda. De arbetade inom följande fyra yrkesområden:[1]

 • Teknik (65 % av alla civilanställda).
 • Administration
 • Hälso- och sjukvård
 • Social

PersonalkategorierRedigera

 • Statstjänstemän[2]
  • Kategori A: lägst akademisk examen på grundnivå.
  • Kategori B: lägst studentexamen.
  • Kategori C: yrkesprogram på gymnasiet eller grundskola.
 • Statsanställda (arbetare)[3]
StatstjänstemänRedigera

Exempel från yrkesområdet teknik.

Personalkategori Personalgrupp Tjänstebenämningar Krav på civil utbildning
A Ingénieur d’études et de fabrication
(ingenjör)
Ingénieur
Ingénieur divisionnaire
akademisk examen på grundnivå
B Technicien supérieur d’études et de fabrication
(tekniker )
Technicien de troisième classe
Technicien de deuxième classe
Technicien de première classe
DUT, BTS (motsvarande svensk yrkeshögskola)
C Agent technique de l’électronique
(teknisk assistent )
BEP (kvalificerat yrkesprogram på gymnasiet)
Maître-ouvrier
(fackarbetare)
Maître-ouvrier
Maître-ouvrier principal
BEP (kvalificerat yrkesprogram på gymnasiet) eller fem års yrkeserfarenhet
Ouvrier professionnel
(yrkesarbetare )
CAP (yrkesprogram på gymnasiet) eller tre års yrkeserfarenhet
Agent des services techniques
(tekniskt biträde)
grundskola

Källa:[2][4][5][6]

StatsanställdaRedigera
Befattning Lönegrupper
Ouvrier (arbetare) IVN-V-VI-VII-HG
Chef d'équipe (förman) CE IVN-V-VI-VII-HG
Technicien à statut ouvrier (kollektivanställd tekniker) T2-3-4-5-5bis-6-6bis
Ouvrier hors catégorie (arbetare i högre kategori) A-B-C
Chef d’équipe hors catégorie (förman i högre kategori) A-B

Källa:[7]

ItalienRedigera

Den italienska försvarsmaktens civilanställda personal tillhör någon av följande sektorer:[8]

 • Settore amministrativo, giudiziario, storico-culturale e linguistico (administrativ, juridisk, historisk-kulturell och språklig sektor).
 • Settore dei servizi generali (allmän sektor).
 • Settore della sanità (häslo- och sjukvård).
 • Settore tecnico scientifico informatico (sektor för teknik, vetenskap och informationssystem).

Den civilansställda personalen indelas, precis som alla statsanställda, sedan 2007 i tre områden beroende på befattningsnivåer, där den första nivån är den lägsta och den tredje den högsta. Den första nivån förekommer i försvarsmakten endast inom den allmänna sektorn. Varje område indelas sedan i funktionsnivåer.[9][10] Därtill kommer chefsnivåerna.

Funktionsnivåer, tjänstetitlar och civil utbildningRedigera

Område Funktionsnivå Tjänstetitel Krav på civil utbildning
1^ F1-F3 Addetto grundskola
2^ F1-F6 Operatore grundskola och yrkesutbildning
2^ F2-F6 Assistente gymnasium och yrkesutbildning
3^ F1-F7 Funzionario akademisk yrkesexamen

Källa:[9][11][12][13]

TjänsteställningRedigera

Område Funktionsnivå Likställd med
1^ F1-3 Menig
Vicekorpral
2^ F1 Korpral
2^ F2 Sergeant
Förste sergeant Fanjunkare Förvaltare
2^ F3 Förvaltare
2^ F4-6 Regementsförvaltare
3^ F1 Fänrik
3^ F2 Löjtnant
3^ F3 Kapten
3^ F4 Major
3^ F5-7 Överstelöjtnant
Dirigenza di 1^ fascia - Major
Överstelöjtnant
Dirigente di 2^ fascia - Överste
Brigadgeneral
Generalmajor
Dirigente di 1^ fascia - Generallöjtnant

Källa: [14] [15]

NorgeRedigera

Huvudartikel: Tjänstegruppstecken

I Norge finns ett system med tjänsteställningstecken för civilanställda i försvaret när de tjänstgör i uniform, till exempel vid deltagande i internationella operationer.

StorbritannienRedigera

Det brittiska försvaret hade 2009 ca 87 000 tjänster för civila. De var fördelade på följande verksamhetsområden:[16]

 • 2 % vid Försvarsministeriets centralförvaltning.
 • 32,2 % vid militärkommandona.
 • 20,5 % vid försvarets stödfunktioner.
 • 19,5 % vid materielverken.
 • 2,6 % var anställda vid Royal Fleet Auxiliary.
 • 12,2 % var lokalanställda vid brittiska baser utanför hemlandet.
 • 11 % vid försvarets affärsdrivande verk: Defence Support Group (materielunderhåll), Defence Science and Technology Laboratory (försvarsforskning), Meteorological Office (det brittiska meteorologiska institutet), United Kingdom Hydrographic Office (det brittiska hydrografiska institutet).

Militär grad, militär nivå, civil nivåRedigera

 • 50 000 tjänstemän med 500 olika tjänstebenämningar avlönas i lönegraderna B1 till D.
 • Etthundra tjänstebenämningar tillhör tjänstemän som avlönas vid sidan av lönegraderna B1 till D. Till dessa hör medicinska konsulter, civilanställda läkare, bärgningsexperter, lektorer och adjunkter samt amiralitetslotsar.
 • 12 000 industrianställa avlönas i lönegraderna SZ4-1.
 • 6 000 tjänstemän avlönas enligt civila löneavtal som ingåtts utanför försvaret. Till dessa hör civilanställd polis, civilanställda brandmän, civilanställd vårdpersonal, lärare vid ungdomsskolor vid brittiska baser utomlands med flera yrkesområden, där det finns fasta och dominerande lönestrukturer utanför försvarsministeriet.[17]
Militär grad[17] Militär
nivå [18]
Civil
nivå
[18]
Tjänstebenämningar för försvarsministeriets administrativa personal [19] Exempel på andra civilanställda tjänstebenämningar
General OF9 SCS PB4 Permanent Under Secretary
Second Permanent Under Secretary
Generallöjtnant OF8 SCS PB3 Deputy Under Secretary
Generalmajor OF7 SCS PB2 Assistant Under Secretary
Brigadgeneral OF6 SCS PB1 Executive Director
Assistant Secretary
- - B1 Senior Principal Officer Senior Medical Officer
Medical Officer
Director of Studies
Principal Salvage and Mooring Officer
Överste OF5 B2 Principal Officer Chief Admiralty Pilot
Principal Lecturer
Salvage and Mooring Officer
Överstelöjtnant OF4 C1 Senior Executive Officer Admiralty Pilot
Senior Lecturer
Salvage Engineer
Major OF3 C2 Higher Executive Officer Lecturer
Salvage Operator Mechanic
Kapten OF2 D
SZ4
Executive Officer Mess Manager
Förste sergeant OR6 E1
SZ3
SZ2
Administrative Officer Chief Cook
Cook
Vehicle Mechanic
Courier Escort/Driver
- - E2
SZ1
Administrative Assistant Driver
Yacht Maintainer

SCS = Senior Civil Service (chefstjänstemän). SZ = Skill Zone (lönegrader för industrianställda).

SverigeRedigera

Den svenska försvarsmakten har cirka 8 000 civilanställda inom många olika yrken.

Svenska polismyndigheten ett stort antal civilanställda med olika utbildningsbakgrunder och professioner, de som de alla har gemensamt är att dessa inte har tagit någon polisexamen.

 
Uniform för civilanställda vid svenska polismyndigheten

FörsvarsmaktenRedigera

I samband med 2009 års befälsordning infördes ett nivåsystem motsvarande försvarsmaktens militära gradsystem för den svenska försvarsmaktens civilanställda personal. Vid bärande av civil tjänstedräkt skall civilanställd personal bära tjänstegruppstecken för att utmärka nivå. Militär personal som innehar befattning utan krav på militär utbildning tilldelas också tjänstegrupp i stället för militär grad. Tjänstegruppstecken kombineras alltid med yrkesband.[20]

För civilanställda som tillhör Officersnivån (CF) krävs lägst akademisk examen samt erfarenhet i yrkesrollen, stort personalansvar och bred erfarenhet. För civilanställda som tillhör nivån Andra grader (CR) krävs i spannet CR 6-9 gymnasiekompetens, eftergymnasial yrkesutbildning och i vissa fall högskolebehörighet samt gedigen praktisk och teoretisk erfarenhet i yrkesrollen men ett mindre personalansvar. I spannet CR 1-5 krävs ingen särskild civil skolunderbyggnad.[21]

Tjänstegruppstecken bärs på vänster kragspegel av civil tjänsteman på civil tjänstedräkt. Sådan tjänsteman bär på höger kragspegel försvarsmaktstecken och yrkesband för aktuellt befattningsområde. Uniformen utgör då civil tjänstedräkt. [22] Specialist, civil personal förordnad som militär personal vid tjänst på befattning i insats- eller krigsförband inplaceras i tjänstegrupp. Sådan personal kombinerar tjänstegruppstecknet med försvarsmakts-, truppslags-,försvarsgrens- eller facktecken invävt i brons samt anlägger yrkesband enligt befattningsområde.[23] Tjänstegruppstecken i form av "vita gradbeteckningar" skulle införts av Försvarsmakten, men i stället har sedvanliga gradbeteckningar använts, försedd med vitt yrkesband i nederkant.[24]

Militär grad, militär nivå, civil nivåRedigera

Militär grad Militär nivå Civil nivå Exempel på tjänstegruppinplacering av specialist
(civil personal förordnad som militär personal vid tjänst på befattning i insatsförband)
General, amiral OF 9 CF 9
Generallöjtnant, viceamiral OF 8 CF 8
Generalmajor, konteramiral OF 7 CF 7 Chefsjurist
Kommunikationsdirektör
Brigadgeneral, flottiljamiral OF 6 CF 6
Överste 1 gr
Överste, kommendör
OF 5 CF 5 Strategichef
Avdelningschef
Sektionschef LEDS HKV[25]
Överstelöjtnant, kommendörkapten OF 4 CF 4 Analytiker (MUST)[26]
Avdelningschef
Information Management Officer[27]
Inspektör vid Militära Flyginspektionen[28]
Planerare inom infrastruktur[29]
Pressekreterare
Samverkansofficer (MUST)[30]
Sektionschef/stf sektionschef
Stabsläkare[31]
Major, örlogskapten OF 3 CF 3 Analytiker (MUST)[32]
Public Affairs Officer (kommunikatör vid HKV)
Juridisk rådgivare (utlandstjänst)[33]
Stabsläkare [34]
Systemingenjör
Tekniksystemledare[35]
Kapten OF 2 CF 2 Fältpastor (utlandstjänst)[36]
Gender Field Advisor
Inköpare (utlandstjänst)
Läkare[37][38][38][39]
Press- och informationsofficer, PIO (utlandstjänst)[40]
Signalunderrättelsebefäl[38]
Underrättelsebefäl[41]
Utbildningssjuksköterska[42]
Löjtnant
Fänrik
OF 1 CF 1 Anestesiläkare[43]
Fordonskontrollant[44]
Fortifikation/Brandsäkerhetsofficer[38]
HR-personal med examen
Hälsoskyddsinspektör
Kommunikatör vid förband
Kriminalunderrättelsebefäl
Livsmedelstekniker[38]
Sjuksköterska[38][45]
Underrättelseanalytiker
Underrättelseassistent/Stabsassistent
Regementsförvaltare, flottiljförvaltare OR 9 CR 9
Förvaltare OR 8 CR 8
Fanjunkare OR 7 CR 7 Chefssekreterare
Personalvårdsbefäl
PsyOps-personal med journalistutbildning[46]
Förste sergeant OR 6 CR 6 Personlig assistent till högre chef (utlandstjänst)
Terminalgruppchef
Sergeant OR 5 CR 5 Logistikassistent
Personalassistent
Korpral OR 4 CR 4 Stabsexpeditionsbiträde
Vicekorpral OR 3 CR 3 Elektriker [47]
Menig 1 kl OR 2 CR 2
Menig OR 1 CR 1 Medicinsk tekniker [48]

TysklandRedigera

Den tyska försvarsmakten Bundeswehr hade 2010 ca 80 000 civilanställda vilka arbetade vid 120 militära arbetsplatser i Tyskland och i utlandet.[49]

Civil personal i Bundeswehr
Personalgrupp Personal-
kategori
Anställningskrav Tjänstgörings-
förhållanden
Intern utbildning Befordringsgång
Teknisk tjänsteman på mellannivå Mittlere Dienst
Mellantjänstemän
Yrkesutbildning,
yngre än 50 år
Statstjänsteman med en tjänsteförpliktelse om 5 år 12 månader Beamtenanwärter
Techn. Regierungsobersekretär
Techn. Regierungshauptsekretär
Techn. Amtsinspektor
[50] [51]
Förvaltnings
tjänsteman på mellannivå
Yrkesutbildning och 18 månaders yrkeserfarenhet,
yngre än 50 år
Statstjänsteman 0 mån Regierungssekretär
Regierungsobersekretär
Regierungshauptsekretär
Amtsinspektor
[52] [53]
Förvaltnings-
tjänsteman på högre mellannivå
Gehobene Dienst
Högre mellantjänstemän
Högskolebehörighet Statstjänsteman med en tjänsteförpliktelse om 5 år Högskola
3 år
Beamtenanwärter
Regierungsinspektor
Regierungsoberinspektor
Regierungsamtmann
Regierungsamtsrat
Regierungsoberamtsrat
[54] [55]
Teknisk tjänsteman på högre nivå Höhere Dienst
Högre tjänsteman
Civilingenjör Statstjänsteman med en tjänsteförpliktelse om 5 år 18 månader Techn. Regierungsrat
Techn. Regierungsoberrat
Techn. Regierungsdirektor
Leitender Techn. Regierungsdirektor
[56] [57]

Civilanställd i polisenRedigera

FrankrikeRedigera

Civilanställda i den civila statspolisen Police Nationale tillhörde bland annat följande yrkesområden och befordringsgångar.

Administrativ personalRedigera

Karriär Antagningskrav Grader
Adjoint administratif
tjänsteman kategori C
Inga särskilda utbildningskrav adjoint administratif de 2° classe
adjoint administratif de 1° classe
adjoint administratif principal de 2° classe
adjoint administratif principal de 1° classe
Secrétaire administratif
tjänsteman kategori B
Gymnasium med högskolebehörighet
dvs. studentexamen
secrétaire administratif de classe normale
secrétaire administratif de classe supérieure
secrétaire administratif de classe exceptionnelle
Attaché IOM,
périmètre police

tjänsteman kategori A
Akademisk examengrundnivå attaché d'administration (attaché de police)
attaché principal d'administration (attaché principal de police)

Källor:[58]

Kriminalteknisk personalRedigera

Karriär Antagningskrav Grader
Agent spécialisé de police technique et scientifique
tjänsteman kategori C
Gymnasium på yrkesprogram agent spécialisé de la police technique et scientifique
agent spécialisé principal de la police technique et scientifique
Technicien de police technique et scientifique
tjänsteman kategori B
Högskoleexamen (tvåårig) eller vad som motsvarar yrkeshögskoleexamen technicien de la police technique et scientifique
technicien principal de la police technique et scientifique
technicien en chef de la police technique et scientifique
Ingénieur de la police technique et scientifique
tjänsteman kategori A
Civilingenjörsexamen eller annan akademisk examenavancerad nivå ingénieur de la police technique et scientifique
ingénieur principal de la police technique et scientifique
ingénieur en chef de la police technique et scientifique

Källor:[58]

StorbritannienRedigera

Vid polisen i London verkar den civilanställda personalen inom följande yrkesområden (inom parentes ges exempel på några yrken tillhörande yrkesområdet):[59]

 • Administration (kansliassistent, kanslisamordnare)
 • Information (informationssekreterare)
 • Personal (utbildningsledare, personaladministratör, rekryterare)
 • Arbetsmiljö och företagshälsovård (sjuksköterska, arbetsmiljöingenjör, kurator)
 • Kriminalteknik (kriminalteknisk undersökningsledare, fingeravtryckstekniker, brottsplatsundersökare)
 • Operativt understöd (fordonsförare, larmoperatör, underrättelseanalytiker, skyddsvakt, beridare, stallpersonal)
 • Juridik (jurist, notarie, juristsekreterare, biblioteksassistent)
 • Utredning (civil utredare, brandingenjör)
 • Informationsteknologi (systemanalytiker)
 • Ekonomi (ekonomihandläggare)

SverigeRedigera

Den svenska polisen har cirka 7 000 civilanställda, där dessa kan ha olika funktioner som till exempel bilinspektörer, passkontrollanter, receptionister eller som operatörer på polisens regionledningscentral (RLC). Civilanställda som är uniformspliktiga bär vapensköld i form av lilla riksvapnet tillsammans med funktionsbeteckning på bröstet av uniformen[60].

Civilanställd i räddningstjänstenRedigera

FrankrikeRedigera

Det franska civila brandförsvaret hade 2011 cirka 11 000 civivilanställda (personnels administratifs, techniques et spécialisés) (PATS). Det är ekonomer, administratörer, jurister, tekniker och personalhandläggare. Om länsbrandstyrelsen så bestämmer kan en särskild tjänst som administrativ direktör (directeur administratif et financier) inrättas för att avlasta brandchefen det administrativa och ekonomiska ansvaret. Denne kan antingen vara ett högre brandbefäl eller en civilanställd.[61] [62]

Personalen räknas som kommunaltjänstemän och är indelade i samma kategorier som statstjänstemännen (se ovan).[63]

Administrativ personal Teknisk personal Likställd grad för operativ personal
Tjänstemän kategori C
Adjoint administratif Adjoint technique Sapeur
Adjoint administratif principal de 2ème classe Adjoint technique principal de 2ème classe Caporal
Adjoint administratif principal de 1ère classe Adjoint technique principal de 1ère classe Caporal-chef
Tjänstemän kategori B
Rédacteur Technicien Lieutenant de 2me classe
Rédacteur principal de 2ème classe Technicien principal de 2ème classe Lieutenant de 1re classe
Rédacteur principal de 1ère classe Technicien principal de 1ère classe Lieutenant hors classe
Tjänstemän kategori A
Attaché Ingénieur Capitaine
Attaché principal Ingénieur principal Commandant
Attaché hors classe Ingéniuer hors classe Lieutenant-colonel
Administrateur Ingénieur en chef Colonel
Administrateur hors classe Ingénieur en chef hors classe Colonel hors classe
Administrateur général Ingénieur en chef général Contrôleur général

Källa: [64]

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ Des personnels civils dans le domaine technique, administratif, paramédical et social (http://www.concours-civils.defense.gouv.fr/?page=Actu1Page)2011-10-23.
 2. ^ [a b] http://www.univ-lyon3.fr/fr/insertion-professionnelle/stages-emplois/conditions-de-recrutement-du-personnel-civil-et-militaire-du-ministere-de-la-defense-225102.kjsp[död länk] (2011-10-23).
 3. ^ http://www.defense.gouv.fr/sga/revalorisation-ouvriers-de-l-etat/revalorisation-des-salaires-des-ouvriers-de-l-etat-au-1er-octobre-2010 (2011-10-23).
 4. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 30 augusti 2010. https://web.archive.org/web/20100830013229/http://www.fonctio.com/fiches-metiers/concours_metier-par1-802673.html. Läst 23 oktober 2011.  (2011-10-23)
 5. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 22 mars 2011. https://web.archive.org/web/20110322040950/http://www.fonctio.com/fiches-metiers/concours_metier-par1-801890.html. Läst 23 oktober 2011.  (2011-10-23)
 6. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 9 mars 2010. https://web.archive.org/web/20100309090939/http://www.fonctio.com/fiches-metiers/concours_metier-par1-801970.html. Läst 23 oktober 2011.  (2011-10-23)
 7. ^ http://www.algerie-dz.com/forums/archive/index.php/t-135339.html (2011-10-23).
 8. ^ La riforma del sistema di classificazione del personale (http://www.uilpa.it/attachments/330_ordinamentodifesa1.pdf 2010-04-28).
 9. ^ [a b] Ibidem
 10. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 27 december 2010. https://web.archive.org/web/20101227122505/http://www.igmi.org/istituto/lavorare_igm/index.php. Läst 28 april 2010.  2010-04-28
 11. ^ http://riservato.flpdifesa.it/info/2008/giugno/NotDif078-18.06.08%20-%20Incontro%20tecnico%20sul%20NOP.pdf[död länk] 2010-11-21
 12. ^ http://www.unsabeniculturali.it/DIREZIONE%20GENERALE%20PER%20IL%20PAESAGGIO,%20arTE%20CONTEMPORANEE/All_214.pdf[död länk] 2010-12-11
 13. ^ Tabella corrispondenza gradi militari 2013-06-04.
 14. ^ La tabella sulla corrispondenza dei gradi militari e’ disponibile qui ... Arkiverad 22 september 2015 hämtat från the Wayback Machine. 2016-04-10.
 15. ^ Modello carriere pubblico impiego privatizzato 2016-04-10.
 16. ^ Ministry of Defence, Civilian Workforce Strategy 2009 (London 2009). (”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 15 augusti 2011. https://web.archive.org/web/20110815235359/http://www.mod.uk/NR/rdonlyres/BD6A422D-837B-41C7-9F3D-7525F7F3B7CF/0/cws09_final.pdf. Läst 28 januari 2011.  2011-01-28).
 17. ^ [a b] ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 14 september 2012. https://web.archive.org/web/20120914093815/http://www.mod.uk/NR/rdonlyres/95494FA0-BAD3-4A76-A512-97AE66045607/0/20101130_narrative_and_payscales.pdf. Läst 28 januari 2011.  2011-01-28
 18. ^ [a b] Naval Book Reference 3 (Revised Feb 2014): EQUIVALENT RANKS TABLE (FROM JSP 752 & 754).
 19. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 10 juni 2011. https://web.archive.org/web/20110610141016/http://www.dasa.mod.uk/modintranet/UKDS/UKDS2009/c2/table225.html. Läst 28 januari 2011.  2011-01-28
 20. ^ UniBest FM 2009 http://skg.hemvarnet.se/filer/eCyWyT/Unibest%20FM%202009%209%20Tj%E4nstetecken%202%20Uniformssystem%20m_87.pdf[död länk] 2009-11-15
 21. ^ https://web.archive.org/web/20110611040040/http://www.mil.se/upload/dokumentfiler/Nyhetsdokument/Bilaga1_utveckling_tvabefalssystem.pdf 2009-04-26; http://www.mil.se/sv/Arbete-och-utbildning/Sok-utlandstjanst/Nivaer/?print=1[död länk] 2009-04-26
 22. ^ UNIFORMSBESTÄMMELSER 2009 v 1.3, KAPITEL 8 AV 8 TJÄNSTETECKEN, 8:1:6, (https://web.archive.org/web/20111205044537/http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/uniformer/8_Tjanstetecken.pdf 2010-11-20).
 23. ^ http://www.mil.se/upload/dokumentfiler/uniformer/7_Tjanstetecken.pdf[död länk] 2009-11-25
 24. ^ Försvarsmaktens uniformsbestämmelser 2009, 7.1.6 Tjänstegruppstecken http://www.mil.se/upload/dokumentfiler/uniformer/7_Tjanstetecken.pdf[död länk]
 25. ^ https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/annonser/24349086 2020-11-20
 26. ^ https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/lediga-tjanster/18432/must-soker-analytiker-till-den-euroasiatiska Arkiverad 22 mars 2019 hämtat från the Wayback Machine. 2019-03-22
 27. ^ https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/ledigajobb/24319/insatsstaben-soker-samordningsbefalinformatio&usg=AOvVaw3R3DLPcxODw4LXXN9rzz-a[död länk]
 28. ^ https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/lediga-tjanster/20964/inspektor-till-militara-flyginspektionen-flyg Arkiverad 18 december 2019 hämtat från the Wayback Machine. 2019-12-18
 29. ^ https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/lediga-tjanster/19941/planerare-inom-infrastruktur[död länk] 2019-09-16
 30. ^ https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/lediga-tjanster/21908/must-soker-samverkansofficer-till-avdelningen[död länk] 2020-03-06
 31. ^ https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/lediga-tjanster/20862/stabslakare---till-hogkvarteret-stockholm Arkiverad 3 december 2019 hämtat från the Wayback Machine. 2019-12-03
 32. ^ http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/lediga-tjanster/14298/analytiker-till-sakerhetsunderrattelseavdelni/ Arkiverad 23 oktober 2017 hämtat från the Wayback Machine. 2017-10-30
 33. ^ https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/ledigajobb/23269/k-3-soker-juridisk-radgivare-cf-3-till-mali-1[död länk] 2020-09-01
 34. ^ http://www.mil.se/sv/Rekrytering/Sok-internationell-tjanst/Detaljsida/?positionId=fe465bec-a0fb-4887-9351-4472ad80659a&pageIndex=0[död länk] 2010-03-02
 35. ^ Fram till ca 2017 systemingenjörer i PRIO, därefter egen rad i PRIO, benämnd teknisk systemledare.
 36. ^ https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/ledigajobb/23276/k-3-soker-faltpastor-cf-2-till-mali-14[död länk] 2020-09-01
 37. ^ http://www.mil.se/sv/Rekrytering/Sok-internationell-tjanst/Detaljsida/?positionId=cf4d6421-db6c-40a5-84e4-4c15224081b8&pageIndex=0[död länk] 2010-03-02
 38. ^ [a b c d e f] http://www.forsvarsmakten.se/Jobba/Sok-internationell-tjanst/ 2010-11-20
 39. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 19 oktober 2017. https://web.archive.org/web/20171019060732/http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/lediga-tjanster/13337/allman-akutlakare-pa-deltid-till-f21-lulea.html/. Läst 19 oktober 2017.  2017-10-19
 40. ^ https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/ledigajobb/23273/k-3-soker-press--och-informationschef-pio-cf[död länk] 2020-09-01
 41. ^ http://www.mil.se/sv/Arbete-och-utbildning/Sok-utlandstjanst/Detaljsida/?positionId=86eccfe3-4aa7-4f75-95ed-01add26ef08d&pageIndex=0[död länk] 2009-04-26
 42. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 19 oktober 2017. https://web.archive.org/web/20171019060736/http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/lediga-tjanster/14189/utbildningssjukskoterska-vid-sjukvardsskolan/. Läst 19 oktober 2017.  2017-10-19
 43. ^ http://www.mil.se/sv/Arbete-och-utbildning/Sok-utlandstjanst/Detaljsida/?positionId=dea6b519-0cca-4a55-a342-f2f3554c1016&pageIndex=0[död länk] 2009-04-26
 44. ^ http://www.mil.se/sv/Rekrytering/Sok-internationell-tjanst/Detaljsida/?positionId=bb9edf10-57dc-481a-b476-04ab14226f11&pageIndex=0[död länk] 2009-10-30
 45. ^ http://www.mil.se/sv/Rekrytering/Sok-internationell-tjanst/Detaljsida/?positionId=6622e8b7-2da5-44e9-bd66-ad3557df7fdc&pageIndex=0[död länk] 2010-03-02
 46. ^ http://www.mil.se/sv/Arbete-och-utbildning/Sok-utlandstjanst/Detaljsida/?positionId=56f82cb3-ef75-4a4d-9d50-9d4cf43af469&pageIndex=0[död länk] 2009-04-26
 47. ^ http://www.mil.se/sv/Rekrytering/Sok-internationell-tjanst/Detaljsida/?positionId=4161b1e6-1732-41fe-b92a-5934b858ab62&pageIndex=0[död länk] 2009-10-30
 48. ^ http://www.mil.se/sv/Rekrytering/Sok-internationell-tjanst/Detaljsida/?positionId=e403d356-d783-470c-af6c-673d26109d55&pageIndex=0[död länk] 2009-10-30
 49. ^ Nicht jeder bei uns trägt Uniform 2011-12-25.
 50. ^ "Mittlerer Technischer Dienst." Bundeswehr.[död länk] 2017-12-28.
 51. ^ "Mittlerer Technischer Dienst (Wehrtechnik)." Bundeswehr.[död länk] 2017-12-28.
 52. ^ "Bürosachbearbeiter." Bundeswehr.[död länk] 2017-12-28.
 53. ^ "Mittlerer nichttechnischer Dienst." Bundeswehr.[död länk] 2017-12-28.
 54. ^ "Duales-Studium." Bundeswehr. 2017-12-28.
 55. ^ "Gehobener nichttechnischer Dienst." Bundeswehr.[död länk] 2017-12-28.
 56. ^ "Ingenieur." Bundeswehr. 2017-12-28.
 57. ^ "Höherer technischer Dienst (Wehrtechnik)." Bundeswehr.[död länk] 2017-12-28.
 58. ^ [a b] Les métiers de la police nationale Arkiverad 28 december 2011 hämtat från the Wayback Machine. 2011-12-23.
 59. ^ Police Staff (”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 26 september 2011. https://web.archive.org/web/20110926151129/http://www.metpolicecareers.co.uk/policestaff/roles.html. Läst 25 oktober 2011. ) 2011-10-24.
 60. ^ ”Civilanställda vill få använda polisvapnet”. blåljus.se / polisförbundet. 15 november 2019. Arkiverad från originalet den 25 september 2020. https://web.archive.org/web/20200925171539/http://blaljus.nu/nyhetsartikel/civilanstallda-vill-fa-anvanda-polisvapnet. Läst 23/9-20. 
 61. ^ Les personnels administratifs et techniques des SDIS 2013-02-12.
 62. ^ "Travailler dans un service d'incendie et de secours : les personnels administratifs et techniques des SDIS." emploipublic.fr 2018-08-07.
 63. ^ "Communiqué sur les nouvelles grilles indiciaires C et B du 26 mai 2016." Federation des Services Publics. 2018-08-07.
 64. ^ "Les personnels administratifs et techniques." Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS11). 2018-08-08.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera