Grader och löner i Luftwaffe 1935–1945

Grader och löner i Luftwaffe 1935–1945 ger en översikt över det tyska flygvapnets personalstruktur, tjänsteställning, avlöningsförhållanden och gradbeteckningar före och under det andra världskriget.

Överste i Luftwaffes generalstab 1941/1942.
Fallskärmsjägarkapten, Kreta 1941.
Oberfeldwebel med riddarkorset 1942.
Unteroffizier, Frankrike 1942.
Obergefreiter, Frankrike 1944.
Gefreiter med pansarskott. Ryssland 1944.
Flygsignalist fyller i meddelandeblankett under flygning 1943.
Flygsignalpersonal vid lyssnarapparat 1943
Luftvärnsartillerister i Frankrike 1941

PersonalstrukturRedigera

Luftwaffes personal indelades i två övergripande kategorier, krigsmän (Wehrmachtangehörige) och krigsmaktens hjälppersonal (Wehrmachtgefolge).

KrigsmänRedigera

Krigsmännen (Wehrmachtangehörige) utgjordes först och främst av militär personal tillhörande olika vapenslag och personalkårer. Därtill kom de civilmilitära tjänstemännen. Under kriget överfördes auditörer och intendenter från civilmilitärer till den militära personalen i en särskild personalkategori (Truppensonderdienst).

Under kriget tillkom Sonderführer (befäl med underofficers eller officers tjänsteställning) - vilket var personal som skulle fylla underofficers- eller officersbefattningar utan att ha föreskriven militär utbildning - och krigstjänstemän (Beamte auf Kriegsdauer) och krigsingenjörer för personal som skulle fylla civilmilitära befattningar utan att ha föreskriven försvarsutbildning.

PersonalkategorierRedigera

Personalkategori Militär personal Militär personal med specialistkompetens Civilmilitära tjänstemän
Aktiv stat Truppenoffiziere
Waffenoffiziere
Ingenieuroffiziere
Underofficerare och manskap
Offiziere der Sonderlaufbahnen
Offiziere im Truppensonderdienst
Wehrmachtsbeamte (Luftwaffe)
Reserv Truppenoffiziere
Waffenoffiziere
Ingenieuroffiziere
Underofficerare och manskap
Offiziere der Sonderlaufbahnen
Offiziere im Truppensonderdienst
Wehrmachtsbeamte (Luftwaffe)
Krigsförstärkning Sonderführer Sonderführer Beamte auf Kriegsdauer
Ingenieure auf Kriegsdauer

AnställningsförhållandenRedigera

Officerskårerna förtecknades i olika rangrullor efter anställningsformen.[1][2]

Rangrulla Kategori Betydelse Samtida svensk term
A aktive Offiziere yrkesofficerare officer på aktiv stat
B Ergänzungsoffiziere återanställda före detta aktiva officerare reservstat
C Offiziere des Beurlaubtenstandes reservofficerare
lantvärnsofficerare
reservofficer
landstormsofficer
D Kriegsoffiziere officerare befordrade under kriget framförallt från underofficerskåren saknade svensk motsvarighet
E Offiziere zur Verfügung före detta officerare vilka kan inkallas vid mobilisering disponibilitesstat
E Offiziere zur Dienstleistung återanställda före detta officerare pensionerad personal i arvodesbefattning
E Offiziere ausser Dienst före detta officerare pensionsavgångna

Strax före krigsutbrottet 1939 hade Luftwaffes underofficerare och manskap följande anställnings- och tjänstgöringsförhållanden.[3]

Kategori Anställnings- och tjänstgöringsförhållanden Vapenslag Befattningar
Flygande personal Fast anställda med 12 års tjänsteförpliktelse Flygtrupperna flygförare
flygspanare
flygsignalister
färdmekaniker
Flygteknisk personal Fast anställda med 12 års tjänsteförpliktelse Flygtrupperna flygmekaniker
flygmotormontörer
flygplanhantverkare
flygplanelektriker
flyginstrumentmakare
vapenmekaniker
fallskärmstekniker
flygradiopersonal
flygfotopersonal
Fallskärmsjägarpersonal Fast anställda med 12 års tjänsteförpliktelse Fallskärmsjägarna ..
Artilleripersonal Värnpliktiga
Fast anställda med 4½ års tjänsteförpliktelse
Fast anställda med 12 års tjänsteförpliktelse
Luftvärnsartilleriet artilleritjänst
motorfordonstjänst
signaltjänst [4]
Flygsignalpersonal Värnpliktiga
Fast anställda med 4½ års tjänsteförpliktelse
Fast anställda med 12 års tjänsteförpliktelse
Flygsignaltrupperna radiosignalister
telefonister
radiobilsförare
Allmän tjänst Värnpliktiga
Fast anställda med 4½ års tjänsteförpliktelse
Flygtrupperna
Luftvärnsartilleriet
Flygsignaltrupperna
stationsmanskap
förrådspersonal
trupptjänstpersonal
fordonsförare
musikpersonal
sjukvårdspersonal

Krigsmaktens hjälppersonalRedigera

I fredstid bestod krigsmaktens hjälppersonal (Wehrmachtgefolge) av civilanställda arbetare och tjänstemän. Under kriget tillkom personalen vid Luftschutzwarndienst (civilförsvarets alarmeringsorganisation) och Luftwaffenhelferinnen (flyglottor), samt Luftwaffenhelfer från Hitler Jugend och Flakwehrmänner (rustningsindustrins arbetare och tjänstemän), vilka skulle medverka vid bemanningen av hemortsluftvärnets batterier.

Till Wehrmachtgefolge räknades även personal och förband från de halvmilitära organisationer som under kriget underställdes Luftwaffe. Till dessa hörde delar av Reichsarbeitsdienst och av Transportkorps Speer.

Militär personalRedigera

Den militära personalen utgjordes av officerare, underofficerare och manskap tillhörande flygtrupperna (Fliegertruppe), luftvärnet (Flakartillerie), flygsignaltrupperna (Luftnachrichtentruppe) , fallskärsmjägarna, sjukvårdstrupper och flygvapnets fältarbetsförband (Luftwaffenbaueinheiten) samt dess markstridsförband: elitförbandet Division "Hermann Göring" och fältförbanden (Luftwaffenfelddivisionen).

Militära graderRedigera

Grader för officerareRedigera

Truppofficerare
Leutnant
Oberleutnant
Hauptmann
Major
Oberstleutnant
Oberst
Generalmajor
Generalleutnant
General
Generalfeldmarschall
Reichsmarschall

Grader för underofficerare och manskapRedigera

 
Oberfeldwebel (fanjunkare)
Flygtrupperna, flygsignaltrupperna, fallskärmsjägarna, sjukvårdstjänsten, fältarbetsförbanden Luftvärnsartilleriet samt fallskärmsjägarnas artilleri Officersaspiranter och kadetter
Flieger
Funker
Fallschirmjäger
Sanitätssoldat
Baupionier
Kanonier Fahnenjunker
Gefreiter Gefreiter Fahnenjunker-Gefreiter
Obergefreiter Obergefreiter -
Hauptgefreiter Hauptgefreiter -
Unteroffizier
Oberjäger [a]
Unteroffizier Fahnenjunker-Unteroffizier
Unterfeldwebel Unterwachtmeister Fähnrich
Feldwebel Wachtmeister -
Oberfeldwebel Oberwachtmeister Oberfähnrich
Stabsfeldwebel Stabswachtmeister -
 1. ^ Oberjäger var tjänstegrad i fallskärmsjägarna.

Grad och befattningRedigera

I personaltabellerna inplacerades den militära personalen efter befattningsnivåer. För varje befattningsnivå kunde flera grader förekomma.[5]

Befattnings-
nivå
Betydelse Svensk översättning Motsvarande
Luftwaffes
flygande förband [6]
Omfattade graderna
A Oberbefelshaber fältarméchef chef för Luftflotte Generalfeldmarschall
Generaloberst
F Kommandierender General armékårchef chef för Fliegerkorps General
D Divisionskommandeur fördelningschef chef för Fliegerdivision Generalleutnant
J Infanteriführer
Artillerieführer
Brigadekommandeur
brigadchef (motsvarande) Jagdfliegerführer Generalmajor
R Regimentskommandeur regementschef Geschwaderkommodore Oberst
B Bataillonskommanduer bataljonschef Gruppenkommandeur Oberstleutnant
Major
K Kompaniechef kompanichef Staffelkapitän Hauptmann
Z Zugführer plutonchef Oberleutnant
Leutnant
O Hauptfeldwebel
Zugführer
kompaniadjutant
plutonchef
Stabsfeldwebel
Oberfeldwebel
G Gruppenführer gruppchef Feldwebel (20 % av gruppchefsbefattningarna)
Unterfeldwebel
Unteroffizier
M Mannschaften manskap Hauptgefreiter
Obergefreiter
Gefreiter
Flieger

BefordringsbestämmelserRedigera

OfficerareRedigera

För befordran i officersgraderna gällde att följande tjänstetid hade att genomlöpas i den grad som man befordrades från.[7]

Grad Minsta tjänstetid i flygtrupperna Minsta tjänstetid i luftvärnet
Oberleutnant 2 år och 1 månad 2 år och 1 månad
Hauptmann 3 år 3 år
Major 5 år 5 år och 5 månader
Oberstleutnant 3 år och 7 månader 2 år och 6 månader
Oberst 2 år och 8 månader 2 år och 4 månader
Generalmajor 2 år och 8 månader 2 år
Generalleutnant 1 år och 9 månader 1 år och 9 månader
General 1 år och 6 månader 1 år och 6 månader

Underofficerare och manskapRedigera

Befordran skedde under kriget efter följande förutsättningar:[8]

 • Befordran på grund av tjänsteålder skedde till Gefreiter, Obergefreiter, Unterfeldwebel och Stabsfeldwebel.
 • Befordran efter skicklighet vid ledigblivna befattningar, till Unteroffizier, Feldwebel och Oberfeldwebel.
 • Befordran till högre grad än vad som motsvarades av ledigblivna befattningar var möjliga för volontärer (Kapitulanten) till Unteroffizier.
 • Befordran på grund av tapperhet kunde ske till Gefreiter, Unteroffizier, Feldwebel och Oberfeldwebel.
 • Befordran vid avsked ur aktiv tjänst, till en grad högre i reserven.
 • Befordran som belöning för svårt sårade.
 • Befordran för stupade (postumt), döda, fångna och saknade.

Vid befordran hade i allmänhet (inte vid befordran för tapperhet, som belöning etc.) följande tjänstetider att genomlöpas.

Befordran till Först efter en sammanlagd tjänstetid av Anmärkningar
Gefreiter 6 månader
Obergefreiter 2 år
Unteroffizier 9 månader
Unterfeldwebel 6 år minst 4 år som Unteroffizier
Feldwebel 21 månader minst 1 år som Unteroffizier
Oberfeldwebel 24 månader minst 1 år som Unteroffizier
minst 3 månader som Feldwebel
Oberfeldwebel [a] 21 månader minst 1 år som Unteroffizier
Stabsfeldwebel 12 år
 1. ^ Som Hauptfeldwebel (kompaniadjutant)

Militära lönerRedigera

Under andra världskriget utbetalades de militära lönerna dels som hemortslöner (Wehrmachtbesoldung), vilket motsvarade den fredstida avlöningen för fast anställd militär personal, dels som fältlön (Wehrsold). Fältlön och fälttillägg var skattefria; hemortlönen var skattepliktig.[9] Hemortslön utbetalades månadsvis i förskott till en bankkonto på hemorten eller direkt till den hemmavarande familjen. Fältlönen utbetalades tiodagarsvis eller månadsvis i förskott direkt till den enskilde av förbandets krigskassör.[10]

FredsavlöningRedigera

Den fast anställda militära personalen avlönades enligt löneplan C (Reichsbesoldungsordnung C). I vissa lönegrader fanns flera löneklasser. Uppflyttning i högre löneklass bestämdes av tjänsteåldern.[11] Fredsavlöningen bestod av grundlön, bostadstillägg och barntillägg.[10]

Militär grad Lönegrad 1940 Årslön
Reichsmark (RM)
(grundlön utan
tillägg)[12]
Bostadstillägg
Klass
Obergefreiter infördes 1942 1176 - 1260 VII
Unteroffizier
(mindre än 13 tjänsteår)
C23b 1536 - 1920 VI
Unteroffizier
(mer än 12 tjänsteår)
C23a 2064 - 2166 - 2256 VI
Underfeldwebel
(mindre än 13 tjänsteår)
C22b 2040 - 2160 VI
Unterfeldwebel
(mer än 12 tjänsteår)
C22a 2322 - 2424 - 2514 VI
Feldwebel
(mindre än 13 tjänsteår)
C21b 2340 V
Feldwebel
(mer än 12 tjänsteår)
C21a 2394 - 2520 - 2646 V
Oberfeldwebel
(mindre än 13 tjänsteår)
C20b 2400 V
Oberfeldwebel
(mer än 12 tjänsteår)
C20a 2454 - 2646 - 2838 V
Stabsfeldwebel C19 2550 - 2742 - 2934 V
Leutnant C10 2400 - 2700 - 3000 - 3700 - 4000 - 4200 V (i de tre första löneklasserna)
IV (från fjärde löneklassen
Oberleutnant C9 3400 - 3700 - 4000 - 4200 IV
Hauptmann C8 4800 - 6000 - 6900 IV (i första löneklassen)
III (från andra löneklassen)
Major C7 7700 - 8400 III
Oberstleutnant C6 9700 III
Oberst C5 12600 II
Generalmajor C4 16000 II
Generalleutnant C3 19000 I
Generaloberst
(om inte i C1)
General
C2 24000 I
Försvarsgrenschefer
Chef OKW
C1 26550 I

HemortsavlöningRedigera

Hemortsavlöningen kallades försvarsmaktslön (Wehrmachtbesoldung) för fast anställd personal.[13] Från 1940 erhöll alla icke fast anställda befäl krigslön (Kriegsbesoldung) motsvarande den försvarsmaktslön som utgick till innehavare av samma militära grad. Från 1942 infördes försvarsmaktslön/krigslön även för Obergefreiter, utan att de var inplacerade i Reichsbesoldungsordnung C.[14] Den militära personal som inte hade försvarsmaktslön eller krigslön fick om de hade familj och barn det 1936 införda familjeunderstödet för värnpliktiga (Familienunterstützung), som utbetaldes till hustrun på hemorten. Från 1940 benämndes detta bidrag familjestöd (Familienunterhalt). Familjeunderstödet var baserat på mannens civila avlöning och gav en bättre ersättning än krigslönen.[15]

Försvarsmaktslönen/krigslönen utgick i 31 lönegrader. Från försvarsmaktslön och krigslön skedde ett avdrag för fältavlöningen, som högst motsvarade försvarslönen (Wehrsold) (se nedan). Till hemortsavlöningen hörde bostadstillägg (vilket bestämdes av hemortens dyrortsklass, löntagarens civilstånd och antalet barntilläggsberättigade barn) och barntillägg. Hemortsavlöningen var skattepliktig och grundlönen underkastad en generell löneförminskning om 9 % till 1941, därefter 6 %.[16][17] Från 1944 avlönades även officerare i Truppensonderdienst (TSD) enligt denna tabell. Samtidigt bortföll de separata bostadstilläggen och barntilläggen vilka istället inräknades i månadslönen. Vid beräkningen av bostadstillägget togs inte längre hänsyn till dyrortsklass. Förändringar i lönebelopp är inte beaktade i nedanstående sammanställning.[18]

Militär grad Lönegrad Månadslön före 1944
Reichsmark (RM)
Obergefreiter
Hauptgefreiter
W31 78
Stabsgefreiter W30 90
Unteroffizier
med mindre än 12 års tjänstgöring
Sonderführer
i furirsbefattning
W27 115
Unteroffizier
med mer än 12 års tjänstgöring
W26 140
Unterfeldwebel
med mindre än 12 års tjänstgöring
W25 138
Unterfeldwebel
med mer än 12 års tjänstgöring
W24 158
Feldwebel
med mindre än 12 års tjänstgöring
Oberfähnrich
W23 150
Feldwebel
med mer än 12 års tjänstgöring
W22 160
Oberfeldwebel
med mindre än 12 års tjänstgöring
Unterarzt
Sonderführer
i fanjunkarbefattning
W21 155
Oberfeldwebel
med mer än 12 års tjänstgöring
W20 170
Stabsfeldwebel W19 175
Leutnant
Sonderführer
i subalternofficersbefattning
W11 200
Oberleutnant
Oberarzt
Assistenzarzt
W10 273
Hauptmann
Stabsarzt
Stabsindenant
Stabsrichter
Sonderführer
i kaptensbefattning
W9 428
Major
Oberstabsarzt
Oberstabsintendant
Oberstabsrichter
Sonderführer
i regementsofficersbefattning
W8 593
Oberstleutnant
Oberdeldarzt
Oberfeldintendant
Oberfeldrichter
W7 710
Oberst
Oberstarzt
Oberstintendant
Oberstrichter
W6 930
Generalmajor
Generalarzt
Generalintendant
Generalrichter
W5 1 168
Generalleutnant
Generalstabsarzt
Generalstabsintendant
Generalstabsrichter
W4 1 400
General
Generaloberstabsarzt
Generaloberstabsintendant
Generaloberstabsrichter
W3 1 763
Generaloberst W2 1 928
Försvarsgrenschefer
Chef OKW
W1 3003
Källa: [19]

FältavlöningRedigera

Under kriget utgick som fältavlöning till all personal i Wehrmacht, dels som fältlön (Wehrsold), dels som fri förplägnad, fri förläggning, beklädnadsbidrag och beklädnadsersättning (till officerare som själv skulle hålla sig med uniform), fri sjukvård och fälttillägg av olika slag. Fälttilläggen utgjordes av flygtillägg för den flygande personalen, fallskärmjägartillägg för fallskärmsjägare, fronttillägg (med en riksmark per dag för personal i strid eller vid fronten), minröjningstillägg och Afrikatillägg (för tjänstgöring i Afrikakåren). Fältavlöningen var skattefri.[20]

Militär grad Lönegrad 1939 Månadslön
Reichsmark (RM)
[21]
Flieger (etcetera)
(under den tvååriga första tjänstgöringen)
W16 30
Hauptgefreiter
Obergefreiter
Gefreiter
Flieger (etcetera)
(efter den tvååriga första tjänstgöringen)
W15 36
Unteroffizier W14 42
Underfeldwebel
Fähnrich
W13 45
Feldwebel
Oberfähnrich
W12 54
Stabsfeldwebel
Oberfeldwebel
W11 60
Leutnant W10 72
Oberleutnant W9 81
Hauptmann W8 96
Major W7 108
Oberstleutnant' W6 120
Oberst W5 150
Generalmajor W4 180
Generalleutnant W3 210
General W2 240
Generaloberst W1B 270
Försvarsgrenschefer
Chef OKW
W1A 300
Källa: [19] -

Militär personal med specialistkompetensRedigera

PersonalkårerRedigera

Den militära personalen med specialistkompetens tillhörde följande personalkårer.

Personalkår Betydelse Samtida svensk term
Sanitätsoffiziere medicinalofficerare flygläkare
Ingenieuroffiziere des Flugwesens flygtekniska officerare flygingenjörer
Offiziere im waffentechnischem Dienst tygofficerare dito
Musikmeister musikofficerare musikdirektörer
Verwaltungsdienst (TSD) förvaltningsofficerare intendenturofficerare
Wehrmachtsrichter (TSD) juridiska officerare auditörer och krigsdomare

Truppensonderdienst (TSD) bildades som en särskild militär personalkategori 1944, genom överföring av civilmilitära tjänstemän. Det fanns två kategorier av TSD, dels intendenturofficerskåren TSD (V), som bildades av intendenter och krigskassörer, dels auditörofficerskåren TSD (R), som bildades av auditörer.[10][22]

Militära grader för specialistpersonalRedigera

Tjänsteställning Flygläkare TSD (V) TSD (R) Musikdirektörer
Musikinspektörer
Leutnant Assistenzarzt Zahlmeister - Musikmeister
Oberleutnant Oberarzt Oberzahlmeister - Obermusikmeister
Hauptmann Stabsarzt Stabsintendant Stabsrichter Stabsmusikmeister
Major Oberstabsarzt Oberstabsintendant Oberstabsrichter Musikinspizient
Oberstleutnant Oberfeldarzt Oberfeldintendant Oberfeldrichter Obermusikinspizient
Oberst Oberstarzt Oberstintendant Oberstrichter -
Generalmajor Generalarzt Generalintendant Generalrichter -
Generalleutnant Generalstabsarzt Generalstabsintendant Generalstabrichter -

Ingenjörsofficerare (Ingenieuroffiziere) var avsedda att ersätta den civilmilitära flygingenjörskåren (se nedan). De förde militära grader med förkortningen (Ing.) inom parentes. Några officerare med högre grad än Leutnant hann dock inte utbildas innan krigets slut.[23] Tygofficerare (Waffenoffiziere) förde militära grader med bokstaven (W) inom parentes. Den högsta grader var Oberst (W).

Specialistpersonalens lönerRedigera

Militära specialister avlönades efter samma principer som militär personal. Huvudregeln var att de hade samma lön enligt Reichsbesoldungsordnung C som motsvarades av deras tjänsteställning. För vissa personalkårer fanns särbestämmelser.[24]

FlygläkareRedigera

För flygläkare fanns följande särbestämmelser för lönegradsplacering:

Grad Lönegrad Årslön 1940
Reichsmark (RM)
(grundlön utan
tillägg) [25]
Bostadstillägg
Klass
Unterarzt C20b 2400 V
Assistenzarzt C11 3400 - 3800 - 4200 IV
Oberarzt C11 3400 - 3800 - 4200 IV

MusikdirektörerRedigera

Musikdirektörer och musikinspektörer avlönades i löngraderna C16 till C12.

Grad Lönegrad Årslön 1940
Reichsmark (RM)
(grundlön utan
tillägg)[26]
Bostadstillägg
Klass
Musikmeister C16 2930 - 3170 - 3470 -3620 - 3770 V (i de två första löneklasserna)
IV (från tredje löneklassen)
Obermusikmeister C15 3960 - 4160 - 4590 - 4840 IV
Stabsmusikmeister C14 5000 - 5250 - 5500 IV
Musikinspizient C13 6350 - 6750 - 7150 III
Obermusikinspizient C12 7650 - 8680 III

SonderführerRedigera

 
Sonderführer O.

Under kriget tillkom Sonderführer (befäl med officers eller underofficers tjänsteställning), vilket var personal som skulle fylla befälsbefattningar utan att ha föreskriven militär utbildning. Sonderführer var en tjänstgöringsgrad, men inte en militär grad. Sonderführer med underofficers tjänsteställning avskaffades från 1942.[27]

Tjänsteställning Nivå Tjänstgöringsgrad i allmänhet Dito för tolkar Dito för läkare
Unteroffizier Sonderführer in Stellen eines Unteroffiziers Sonderfüher (G) - -
Oberfeldwebel Sonderführer in Stellen eines Oberfeldwebels Sonderfüher (O) - -
Leutnant Sonderführer in Stellen eines Oberleutnants oder Leutnants Sonderfüher (Z) Dolmetscher (Z) Hilfsartz
Hautpmann Sonderführer in Stellen eines Hauptmanns Sonderfüher (K) Dolmetscher (K) Kriegsarzt
Major Sonderführer in Stellen eines Stabsoffiziers Sonderfüher (B) - Oberkriegsarzt

Källa:[28]

Civilmilitära tjänstemänRedigera

FlygingenjörerRedigera

För att bli anställd som flygingenjör krävdes fullgjord värnplikt, reservofficersutbildning samt diplomingenjörsexamen i flygplanskonstruktion samt avlagd statsexamen för flygplanskonstruktörer (Flugbaumeister). Diplomingenjörer med tre års anställning som civilanställd ingenjör vid Luftwaffe antogs också.[29]

Vederlike med Tjänstebenämning 1935-1939[30] Tjänstebenämning 1939-1945[31] Lönegrad
1939 [31]
Årslön
Reichsmark (RM)
(grundlön utan
tillägg)[32]
Leutnant Flieger-Ingenieur Flieger-Ingenieur JL8 2800-5000
Oberleutnant Flieger-Oberingenieur Flieger-Oberingenieur JL7 4100-5800
Hauptmann Flieger-Hauptingenieur Flieger-Hauptingenieur JL 6 4800-7000
Major Flieger-Stabsingenieur Flieger-Stabsingenieur JL 5 4800-8400
Oberstleutnant Flieger-Oberstabsingenieur Flieger-Oberstabsingenieur JL4 7000-9700
Oberst Flieger-Hauptstabsingenieur Flieger-Oberstingenieur JL3 8400-12600
Generalmajor Flieger-Chefingenieur Flieger-Generalingenieur JL2 16000
Generalleutnant Leitender Flieger-Chefingenieur Flieger-Generalstabsingenieur JL 1 18000
Grad Antal tjänsteinnehavare 1944
Flieger-Ingenieur 10
Flieger-Oberingenieur 322
Flieger-Hauptingenieur 697
Flieger-Stabsingenieur 980
Flieger-Oberstabsingenieur 375
Flieger-Oberstingenieur 100
Flieger-Generalingenieur 18

Källa:[33]

Flygförare och flygnavigatörerRedigera

Flygförare och flygnavigatörer i icke-stridande befattningar var civilmilitära tjänstemän. Flygförarna fungerade bland annat som flyglärare, piloter på väderflyg, testpiloter och provflygare.[34] Flygnavigatörkåren bildades 1938 och nyanställningar i kåren upphörde 1941. Lämpliga och villiga flygnavigatörer överfördes då till flygofficerskåren.[35] Av 295 tjänstemän i flygnavigatörskåren hade 81 övergått till flygofficerskåren i början på 1942.[36]

Flygförarnas tjänstebenämningar och löner 1940Redigera

Vederlike med Tjänstebenämning [37] Lönegrad
1940 [37]
Årslön
Reichsmark (RM) [37]
Leutnant Flugführer A4c2 2800-5000
Leutnant Flugführer I. klasse A4c2 2800-5000
Oberleutnant Oberflugführer A4c2 2800-5000
Hauptmann Hauptflugführer A4b1 4100-5800
Hauptmann Stabsflugführer [med mindre än tre års tjänst som sådan] A3b 4800-7000
Major Stabsflugführer A3b 4800-7000
Major Stabsflugführer I. klasse A3b 4800-7000 + ett fast lönetillägg

Flygförarnas tjänstebenämningar och löner 1943Redigera

Vederlike med Tjänstebenämning [38] Lönegrad
1943 [38]
Årslön
Reichsmark (RM) [38]
Leutnant Flugführer A4c2 2800-5000
Oberleutnant Oberflugführer A4c2 2800-5000
Hauptmann Oberflugführer I. klasse A4b1 4100-5800
Hauptmann Hauptflugführer A4b1 4100-5800
Hauptmann Stabsflugführer [med mindre än tre års tjänst som sådan] A3b 4 800-700
Major Stabsflugführer A3b 4800-7000
Major Stabsflugführer I. klasse A3b 4800-7000 + ett fast lönetillägg

Flygnavigatörernas tjänstebenämningar och löner 1943Redigera

Flygnavigatörer avlönades efter samma löneplan som flygingenjörer.

Vederlike med Tjänstebenämning [39] Lönegrad
1943 [39]
Årslön
Reichsmark (RM)
(grundlön utan tillägg)[39]
Oberleutnant Fliegerobernautiker JL7 4100-5800
Hauptmann Fliegerhauptnautiker JL 6 4800-7000
Major Fliegerstabsnautiker JL 5 4800-8400

FörvaltningstjänstemänRedigera

 
Regierungsrat (stabsmeteorolog) med majors tjänsteklass

Förvaltningstjänstemän (Wehrmachtsbeamte) var statstjänstemän som tjänstgjorde i Luftwaffe i tekniska, administrativa och rättsvårdande befattningar. De var inte civilanställda, då de bar uniform och gradbeteckningar. Civilmilitärernas personalstruktur var dock inte militär, med officerare och underofficerare, utan ordnad som den civila statsförvaltningens, i fyra olika personalkategorier. De avlönades inte efter de militära löneplanerna, utan efter de civila eller efter en egen. Under kriget tillkom krigsingenjörer och krigstjänstemän, vilket var personal med civil kompetens, som skulle fylla försvartjänstemannabefattningar utan att ha föreskriven utbildning.

PersonalkategorierRedigera

Kategori Civil utbildningsnivå [40] Aspiranttjänstgöring[40] Tjänsteklass som fullmaktsanställd
einfache Dienst
(lägre tjänstemän)
Folkskola 6 månader Feldwebel - Oberfeldwebel
mittlere Dienst
(lägre mellantjänstemän)
Mästarprov eller Fackskola 1 år Stabsfeldwebel - Oberleutnant
gehobene Dienst
(högre mellantjänstemän)
Primareife
teknisk tjänst: Ingenjörsexamen
minst 2 år Oberleutnant - Oberstleutnant
höhere Dienst
(högre tjänstemän)
Akademisk examen .. Hauptmann - Generalleutnant

De civilmilitära tjänstemännen rekryterades dock i stor utsträckning som militäraspiranter, Militäranwärter, dvs. bland före detta underofficerare med tolv års tjänst. Alla lägre tjänstemän, 90 % av lägre mellantjänstemännen och 50 % av de högre mellantjänstemännen var rekryterade på detta vis. De två sistnämnda kategorierna hade därvid avlagt lägre (Abschlussprüfung I) respektive högre examen (Abschlussprüfung II) vid en Wehrmachtfachschule (krigsmakten tillhörig fackskola). Högre mellantjänstemän i intendenturtjänst direktrekryterades bland studenter, som avtjänat två års värnplikt och genomgått ett års intendentaspirantutbildning. Det var bara de akademiskt bildade högre tjänstemännen som i sin helhet rekryterades direkt från det civila livet. De var dock i regel reservofficersutbildade.[10][41]

YrkesgrenarRedigera

Luftwaffes förvaltningstjänstmän tillhörde följande yrkesgrenar:

 • Allmän förvaltning
 • Driftsteknik
 • Byggnadsteknik
 • Lantbruk
 • Geodesi
 • Maskinteknik
 • Elektroteknik
 • Rikskrigsrätten
 • Auditörer och rättsvårdspersonal
 • Fototeknik
 • Motorfordon
 • Tygförvaltning
 • Vapen- och ammunitionsteknik
 • Flygplansteknik
 • Kartografi
 • Litografi
 • Signalteknik
 • Lärare
 • Bibliotekarier
 • Läkare
 • Veterinärer
 • Apotekare
 • Kemister
 • Tjänstemän vid den krigsvetenskapliga avdelningen
 • Psykologer
 • Riksväderlekstjänsten
 • Militärgeologi
 • Riksflygsäkerhetstjänsten
 • Riksflygledningen
 • Hantverkare vid beklädnadsväsendet
 • Övriga hantverkare
 • Inskrivning och rullföring

Källa:[42]

LönerRedigera

De civilmilitära tjänstemännen avlönades med försvarsmaktslön och krigstjänstemän med krigslön efter samma principer som militär personal (se ovan). Avlöningens storlek bestämdes dock av Reichsbesoldungsordnung A respektive B (löneplan A och B), dvs. samma löneplan som användes för civila statstjänstemän.[43]

Tjänstebenämningar och lönegraderRedigera

Vederlike med[44] Lönegrad[45] Årslön 1938
Reichsmark (RM)
(grundlön utan
tillägg) [46]
Allmän förvaltnings-
personal
Auditörer och rättsvårds-
personal
Teknisk personal
Byggnads-
teknisk personal
Riksväderleks-
tjänsten
Feldwebel A10a 1750-2250 Amtsgehilfe = Kontorsbiträde Justizwachtmeister Betriebsassistent = Tekniskt biträde Betriebsassistent =Väderleksbiträde
Oberfeldwebel A10a 1750-2250 Oberamtsgehilfe = Kanslibiträde
Amtsgehilfe [med mer än 10 års tjänst som sådan]
Oberjustizwachtmeister Betriebsassistent [med mer än 5 års tjänst som sådan] Betriebsassistent [med mer än 5 års tjänst som sådan]
Stabsfeldwebel A8a 2100-2800 "Regierungsassistent" = Kontorist "Justizassistent" "Technische Assistent" = Tekniker
Werkmeister = Mästare
"Wetterdienstassistent" = Väderleksassistent
Leutnant A7b 2400-3200 "Regierungssekretär" = Kansliskrivare "Justizsekretär" "Technische Sekretär" = Tekniker "Wetterdienstsekretär" = Förste väderleksassistent
Leutnant A6 2400-3600 - - Oberwerkmeister = Verkmästare av 2. klassen -
Leutnant A4c2 2800-5000 a.p. Regierungsinspektor = Assistent a.p. Kriegsgerichtsinspektor a.p. Regierungsbauinspektor
a.p. Techn. Regierungsinspektor
a.p. Wetterdienstinspektor
Oberleutnant A5b 2300-4200 "Regierungsobersekretär" = Kontorsskrivare "Justizobersekretär" "Technische Obersekretär" = Tekniker "Wetterdienstobersekretär" = Förste väderleksassistent
Oberleutnant A5a 2800-4200 - - Hauptwerkmeister = Verkmästare av 1. klassen -
Oberleutnant A4c2 2800-5000 Regierungsinspektor = Byråassistent Kriegsgerichtsinspektor Regierungsbauinspektor
Techn. Regierungsinspektor = Biträdande ingenjör
Wetterdienstinspektor = Meteorolog
Hauptmann A4b1 4100-5800 Regierungsoberinspektor = Förste byråassistent Kriegsgerichtsoberinspektor Regierungsoberbauinspektor
Techn. Regierungsoberinspektor = Ingenjör
Wetterdienstoberinspektor = Meteorolog
Hauptmann A3b 4800-7000 Verwaltungsamtmann = Byråinspektör [med mindre än tre års tjänst som sådan] - Technische Amtmann = Driftingenjör [med mindre än tre års tjänst som sådan] Wetterdienstamtmann = Förste meteorolog [med mindre än tre års tjänst som sådan]
Hauptmann A2c2 4800-8800 Regierungsassessor = Byråsekreterare
Regierungsrat = Förste byråsekreterare [med mindre än tre års tjänst som sådan]
Kriegsgerichtsassessor
Kriegsgerichtsrat [med mindre än tre års tjänst som sådan]
Regierungsbauassessor = Byråingenjör
Regierungsbaurat = Förste byråingenjör [med mindre än tre års tjänst som sådan]
Regierungsassessor
Regierungsrat = Stabsmeteorolog [med mindre än tre års tjänst som sådan]
Major A3b 4800-7000 Verwaltungsamtmann = Byråinspektör - Technische Amtmann = Driftingenjör Wetterdienstamtmann = Förste meteorolog
Major A2d 4800-7800 Regierungsamtsrat
Verwaltungsoberamtmann = Förste byråinspektör
- Techn. Regierungsamtsrat
Technische Oberamtmann = Förste driftingenjör
Regierungsamtsrat = Förste meteorolog
Major A2c2 4800-8800 Regierungsrat = Förste byråsekreterare Kriegsgerichtsrat Regierungsbaurat = Förste byråingenjör Regierungsrat = Stabsmeteorolog
Oberstleutnant A2d 4800-7800 Regierungsamtsrat [med högre tjänsteställning] - - Regierungsamtsrat [med högre tjänsteställning]
Oberstleutnant A2b 7000-9700 Oberregierungsrat = Byrådirektör Oberkriegsgerichtsrat Oberregierungsbaurat = Byrådirektör Oberregierungsrat = Förste stabsmeteorolog
Oberst A1b 6200-10600 Regierungsdirektor = Byråchef Oberstkriegsgerichtsrat Regierungsbaudirektor = Byråchef Regierungsdirektor = Stabsövermeteorolog
Oberst A1a 8400-12600 Ministerialrat = Avdelningschef - Ministerialrat = Avdelningschef Ministerialrat = Stabsövermeteorolog
Generalmajor B7a 16000 Ministerialdirigent =Överdirektör Reichskriegsgerichtsrat - -
Generalleutnant B6 17000 - Senatspräsident beim Reichskriegsgericht - -
Generalleutnant B5 18000 Ministerialdirektor = Generaldirektör - - -
 • Rak stil = Einfache Dienst (lägre tjänstemän).
 • "Rak stil" inom ciatationstecken = Mittlere Dienst (mellantjänstemän).
 • Fetstil = Gehobene Dienst (högre mellantjänstemän).
 • Kursiv = Höhere Dienst (högre tjänstemän).

a.p. = extra tjänsteman

Medellönen för en industriarbetare var 1939 1459 RM per år.[47]

Medellönen för en privatanställd tjänsteman var 1939 2772 RM per år.[47]

Krigsingenjörer och krigstjänstemänRedigera

KrigsingenjörerRedigera

Krigsingenjörer (Ingenieure auf Kriegsdauer) var en personalkategori som användes för att beteckna värnpliktiga som upprätthöll tjänster och befattningar avsedda för flygingenjörer utan att ha föreskriven militär utbildning.

Vederlike med Tjänstebenämning
Leutnant Fl.-Ingenieur a. K
Oberleutnant Fl.-Oberingenieur a. K
Hauptmann Flieger-Hauptingenieur a. K
Major Flieger-Stabsingenieur a. K

KrigstjänstemänRedigera

Krigstjänstemän (Beamte auf Kriegsdauer) var en personalkategori som användes för att beteckna värnpliktiga som upprätthöll tjänster och befattningar avsedda för civilmilitära tjänsteman utan att ha föreskriven militär utbildning.

TjänsteklasserRedigera

einfache Dienst
(lägre tjänstemän)
mittlere Dienst
(lägre mellantjänstemän)
gehobene Dienst
(högre mellantjänstemän)
höhere Dienst
(högre tjänstemän)
Oberfeldwebel Oberfeldwebel - -
- Leutnant - -
- - Oberleutnant -
- - Hauptmann -
- - Major Major

Källa:[48]

TjänstebenämningarRedigera

Tjänstebenämningarna berodde på vilken tjänst som utövades eller befattning som innehades.

 • En lägre mellantjänsteman med Oberfeldwebels tjänsteklass förde i teknisk tjänst titeln Werkmeister auf Kriegsdauer.[49]
 • En högre mellantjänsteman med Oberleutnants tjänsteklass förde i byggnadsteknisk tjänst titeln Regierungs-Bauinspektor auf Kriegsdauer.[50]

SkogstjänstemänRedigera

Skogsbruket på Luftwaffes övnings- och skjutfält förvaltades av en särskild skogsteknisk kategori tjänstemän. De bar den tyska skogsvårdens gröna uniformer med det militära skogsbrukets svarta kragspeglar och militära gradbeteckningar.[51]

Vederlika med Lönegrad
1940 [37]
Årslön
Reichsmark (RM) [37]
Lägre tjänstemän Lägre mellantjänstemän Högre mellantjänstemän Högre tjänstemän
Feldwebel A10a 1750-2250 Forstaufseher d. Luftwaffe - - -
Oberfeldwebel A10a 1750-2250 Forstaufseher d. Luftwaffe
[med mer än 10 års tjänst som sådan]
- - -
Stabsfeldwebel A8a 2100-2800 - Forstwart d. Luftwaffe - -
Leutnant A7a 2350-3500 - Oberforstwart d. Luftwaffe - -
Leutnant - .. - - apl. Förster d. Luftwaffe -
Oberleutnant A4f 2400-4200 - - Revierförster d. Luftwaffe -
Oberleutnant A4c2 2800-5000 - - Revierförster d. Luftwaffe -
Oberleutnant - .. - - - Forstreferendar d. Luftwaffe
Hauptmann A4f 2400-4200 + lönetillägg - - Oberförster d. Luftwaffe -
Hauptmann A4b1 4100-5800 - - Oberförster d. Luftwaffe -
Hauptmann A3b 4800-7000 - - Forstamtmann d. Luftwaffe
med mindre än tre års tjänst som sådan
-
Hauptmann - .. - - - Forstassessor d. Luftwaffe
Hauptmann A2c2 4800-8400 - - - Forstmeister d. Luftwaffe
med mindre än tre års tjänst som sådan
Major A3b 4800-7000 - - Forstamtmann d. Luftwaffe -
Major A2c2 4800-8400 - - - Forstmeister d. Luftwaffe
Major A2c1
i särskilt viktiga befattningar
4800-8800 - - - Forstmeister d. Luftwaffe
Oberstleutnant A2c1 4800-8800 - - - Oberforstmeister d. Luftwaffe
Oberstleutnant A2b 7000-9700 - - - Oberforstmeister d. Luftwaffe
Oberst A1b 6200-10000 - - - Landforstmeister d. Luftwaffe
Generalmajor A1a 8400-12600 - - - Oberlandforstmeister d. Luftwaffe

Flygbasbrandkårernas personalRedigera

Vid varje fredstida flygbas fanns det en flygbasbrandkår, Fliegerhorstfeuerwehr, med personal som dels var civilmilitära tjänstemän i mittlere Dienst, dels civilanställd personal (se nedan). Till flygbasbrandkåren kommenderades också flygsoldater för tjänstgöring. Civilmilitärer och civilanställda bildade en släckstyrka om 14-18 man. Till denna kommenderades 4-8 flygsoldater efter ett rullande schema. Den civilanställda personalen fick militär status 1942.[52] De civilanställda vilka inte var fälttjänstdugliga förblev civilanställda, till de 1944 blev militär personal; de två högre graderna med ställning som Sonderführer (Feuerwehr).[53][54] Under kriget förstärktes flygbasbrandkårerna även med inkallade värnpliktiga som Hilfsfeuerwehrmänner.[55]

Likställd med Civilanställda Civilmilitärer Lönegrad
1940 [37]
Årslön
Reichsmark (RM) [37]
Sonderführer 1944 [54]
Unteroffizier Feuerwehrmann - Tarifflön .. -
Feldwebel Oberfeuerwehrmann - Tarifflön .. Sonderführer G
Oberfeldwebel Löschmeister - Tarifflön .. Sonderführer O
Stabsfeldwebel - Unterbrandmeister A8a 2100-2800 -
Leutnant - Brandmeister A7a 2350-3500 -
Oberleutnant - Oberbrandmeister A5b 2300-4200 -
Oberleutnant - Hauptbrandmeister A4e 2800-4600 -

Geheime FeldpolizeiRedigera

Geheime Feldpolizei var Luftwaffes stabspolis. Den bestod av personal från Kripo och Gestapo som inkallats till krigstjänstgöring.

Vederlike med Tjänstebenämning
Oberfeldwebel Feldpolizeiassistent
Leutnant Feldpolizeisekretär
Oberleutnant Feldpolizeiobersekretär
Feldpolizeiinspektor
Hauptmann Feldpolizeikommissar
Major Feldpolizeidirektor
Oberstleutnant Feldpolizeioberdirektor
Oberst Feldpolizeichef d. Luftwaffe

Källa:[56]

Krigsmaktens hjälppersonalRedigera

 
Sjukvårdspersonal från civilförsvarets undsättningsorganisation (SHD) vid insats efter ett flyganfall 1941.
 
Signallottor i 4. luftvärnsdivisionens stridsledningscentral 1944.
 
Luftvärnslotta vid lyssnarapparat 1943.

KategorierRedigera

I Luftwaffe utgjordes krigsmaktens hjälppersonal (Wehrmachtgefolge) under andra världskriget av följande kategorier.[57]

 • Civilanställda tjänstemän och arbetare i Luftwaffe.
 • Manlig personal i civilförsvarets undsättningsorganisation av första ordningen (SHD), till 1942 då den ombildades till Luftschutzpolizei samt i civilförsvarets alarmeringsorganisation (LSW).
 • Kvinnlig hjälppersonal, Helferinnen (lottor).
 • Civila arbetare och tjänstemän som av sina civila arbetsgivare tilldelats arbetsuppgifter i Luftwaffe.
 • Civilpersoner som var anställda vid företag (till exempel byggnadsföretag) som utförde arbetsuppgifter för Luftwaffe.
 • Personal och medlemmar i bestämda organisationer som delvis var anslutna till Luftwaffe och insattes för att genomföra försvarsuppgifter. Till exempel NSKK-Transportregiment Luftwaffe (Nationalsozialisticher Kraftfahrkorps), OT-Einsatz Luftwaffe (Organisation Todt) och TENO-Einsatzgruppe Luftwaffe (Technische Nothilfe).
 • Flakwehrmänner - från militärtjänsten frikallade och överåriga tjänstemän och arbetare som vid sidan av sitt ordinarie arbete bemannade luftvärnsbatterier i hemorten. Infört 1942.[58]
 • RAD-Kriegshilfdienst - manlig och kvinnlig personal från Reichsarbeitsdienst i den mån den avtjänades i Luftwaffe.
 • Luftwaffenhelfer (vanligen kallade Flakhelfer) - 15-17-åriga manliga gymnasister som vid sidan av skolarbetet bemannade luftvärnsbatterier i hemorten. Infört 1943.[59] Från 1944 var även manliga lärlingar skyldiga att bli Luftwaffenhelfer.[60]

Manlig civilförsvarspersonalRedigera

I luftskyddsorter av första ordningen (de största städerna och de städer som hade krigsviktig industri, transportanläggningar, militära anläggningar etc.) uppsattes ständigt tjänstgörande enheter ur civilförsvarets undsättningsorganisation Sicherheits- und Hilfsdienst (SHD) bemannad med tjänstepliktig personal av äldre och icke fälttjänstedugliga årgångar.[61] SHD var administrativt underställd Riksluftfartsministeriet och Luftwaffe till 1942, då civilförsvaret omstrukturerades och SHD av första ordningen överfördes till Ordnungspolizei som Luftschutzpolizei.[62]

Luftschutzwarndienst (LSW) (civilförsvarets luftskyddstjänst) ansvarade för flyglarm vid rapporter om ankommande fientliga flyganfall mot tyska städer och inrättningar. Den lydde administrativt under Riksluftfartsministeriet och Luftwaffe.[63] Den bemannades också med tjänstepliktig personal.

Grader för manlig civilförsvarpersonalRedigera

SHD i luftskyddsorter av första ordningen[64] LSW [47] Vederlike med
SHD-Mann LSW-Mann Flieger
SHD-Mann LSW-Mann Gefreiter
SHD-Truppführer LSW-Truppführer Obergefreiter
SHD-Gruppenführer LSW-Gruppenführer Unteroffizier
SHD-Hauptgruppenführer LSW-Hauptgruppenführer Feldwebel
SHD-Stabsgruppenführer LSW-Stabsgruppenführer Oberfeldwebel
SHD-Zugführer LSW-Zugführer Leutnant
SHD-Oberzugführer LSW-Oberzugführer Oberleutnant
SHD-Bereitschaftsführer LSW-Warnzentraleführer Hauptmann
SHD-Abteilungsführer LSW-Warnzentraleoberführer Major
SHD-Abteilungsführer mit besonderem Auftrag LSW-Abteilungsführer Oberstleutnant

Kvinnlig hjälppersonal (flygvapenlottor)Redigera

Luftwaffe använde sig av cirka 130 000 kvinnor som hjälppersonal (lottor) under kriget.[65] Dessa tjänstgjorde inom följande tjänstegrenar:

 • Flugmeldehelferinnen (luftbevakningslottor)[66]
 • Luftnachrichtenhelferinnen (signallottor) [47] Januari 1943 fanns det 14 000 signallottor i Luftwaffe.[67]
 • Stabshelferinnen (stabslottor) [47]
 • Flakhelferinnen (luftvärnslottor) [47]
 • Luftschutzwarndiensthelferinnen (lottor vid civilförsvarets alarmeringsorganisation) [47]
 • Sanitätshelferinnen (sjukvårdslottor)[68]
 • Wetterdiensthelferinnen (väderlottor) [47]

Grader för flygvapenlottorRedigera

Flygvapenlottorna innehade tjänstgöringsgrader, men det var inte en militär grad eftersom de inte hade befälsrätt över manlig personal.

LSW-Helferinnen
(civilförsvarets alarmeringslottor)[69]
Flugmeldehelferinnen (luftbevakningslottor)
1940-1941 [70][71]
Luftnachrichten.-
flugmeldehelferinnen
(luftbevakningslottor)
Luftnachrichten-
betriebshelferinnen
(signallottor)
1941[71][72]
Flakwaffenhelferinnen 1944
(luftvärnslottor) [72]
Likställd med
[73][74]
LSW-Helferin Anwärterin
Flugmelde-Helferin
Anwärterin
Ln-Helferin
Flakw-Helferin Flieger
LSW-Oberhelferin Aufsichtshelferin Ln-Oberhelferin Flakw-Oberhelferin Gefreiter
LSW-Haupthelferin Betriebsgruppenunterführerin Ln-Haupthelferin Flakw-Truppführerin Unteroffizier
- - - Flakw-Obertruppführerin Feldwebel
LSW-Führerin Betriebsgruppenführerin Ln-Führerin Flakw-Führerin Leutnant
LSW-Oberführerin Kameradschaftsführerin Ln-Oberführerin Flakw-Oberführerin Oberleutnant
- - Ln-Hauptführerin Flakw-Hauptführerin Hauptmann
- - Ln-Stabsführerin Flakw-Stabsführerin Major

UniformerRedigera

GradbeteckningarRedigera

Militära grader Kragspegel i vapenslagsfärg Axeltränsar och axelklaffar Gradbeteckningar på flygardräkt/vänster överarm
Generalspersoner
Reichsmarschall
Riksmarskalk
    -
Generalfeldmarschall
Fältmarskalk
   
Generaloberst
Generalöverste
     

General der Waffengattung
General

     
Generalleutnant
Generallöjtnant
     
Generalmajor
Generalmajor
     
Regementsofficerare
Oberst im Generalstab
Överste vid generalstabskåren
     
Oberstleutnant
Överstelöjtnant
     
Major
Major
     
Kompaniofficerare
Stabsrichter TSD
Stabsauditör, kaptens vederlike
     
Oberleutnant
Löjtnant
     
Leutnant
Fänrik
     
Underofficerare
 • Stabsfeldwebel
 • Stabswachtmeister
  Fanjunkare
       
 • Oberfähnrich Kadett
 • Oberfeldwebel
 • Oberwachtmeister
  Fanjunkare
   
 • Feldwebel
 • Wachtmeister
  Sergeant
     
 • Fähnrich Kadett
 • Unterfeldwebel
 • Unterwachtmeister
  Överfurir
   
 
 
 • Fahnenjunker Officersaspirant
 • Unteroffizier
 • Oberjäger
  Furir
     
Manskap
Stabsgefreiter (införd 1944)
Korpral
     
Hauptgefreiter (avskaffad 1944)
Korpral
     
Obergefreiter
Korpral
     
Gefreiter
Vicekorpral
     
Flieger
Flygsoldat
    -

Källa:[75]

Vapenslags- och personalkårsfärgerRedigera

 • Generalitetet
 • Division Hermann Göring
 • Flygstabsofficerare
 • Flygtrupperna
 • Fallskärmsjägartrupperna
 • Sonderführer (Feuerwehr) 1943
Luftvärnsartilleriet Flygsignaltrupperna
 • Civilmilitära flygnavigatörer
 • Luftwaffes fältdivisioner 1942-1943
 • Flygläkare
 • Sjukvårdsförband
 • Fältarbetsförband
 • Räddningsförband (civilförsvar) 1942
 • Flygingenjörer
 • Civilmilitära flygingenjörer
Civilmilitära förvaltningstjänstemän Auditörer (TSD) Intendenter(TSD)

Källa:[76][77]

Yrkesgrensfärg för förvaltningstjänstemänRedigera

Utöver sin gröna vapenslagsfärg bar de civilmilitära förvaltningstjänstemännen en bifärg under axelklaffen eller axeltränsen för att ange yrkesgren.

Tjänstemän med generals tjänsteställning (dock inte rikskrigsrätten eller auditörer)
 • Allmän förvaltning
 • Driftsteknik
 • Byggnadsteknik
 • Lantbruk
 • Geodesi
 • Maskinteknik
 • Elektroteknik
 • Hantverkare vid beklädnadsväsendet 1944
Byggnadsteknisk 1944 Rikskrigsrätten
 • Auditörer och rättsvårdspersonal
 • Geheime Feldpolizei 1943
 • Fototeknik
 • Fordonsteknik
 • Tygförvaltning
 • Vapen- och ammunitionsteknik
 • Flygplansteknik
 • Kartografi
 • Litografi
Signalteknik
 • Lärare
 • Bibliotekarier
 • Apotekare
 • Psykologer
 • Veterinärer
 • Kemister
Riksväderleks-
tjänsten
Riksflyg-
säkerhetstjänsten
Riksflyg-
trafikledning
Brandförsvar (tjänstemän)

Källa:[77][78]

Huvudfärg för skogbrukstjänstemänRedigera

Skogsbrukstjänstemännen bar skogsvårdsväsendets gröna uniformer med det militära skogsbrukets svarta kragspeglar.

Skogsbruk

Källa:[51]

NoterRedigera

 1. ^ Dirk Richhardt, Auswahl und Ausbildung junger Offiziere 1930-1945, Diss., Magdeburg 2002 Arkiverad 22 maj 2011 hämtat från the Wayback Machine., sid. 230 (2008-11-20)
 2. ^ War Department, Technical Manual TM-E 30-451, Handbook of German Military Forces, 1945, p. I-11 (2008-11-18)
 3. ^ Försvarsstabens underrättelseavdelning, Arméer, flottar och flyg. Uppgifter om utländska försvarsorganisationer, Stockholm 1939, s. 245-6.
 4. ^ Hermann Adler & Rolf Rückens, Deutsche Luftwaffenkalender, Bamberg: J.W. Reindl Verlag, 1941, s. 99.
 5. ^ Rudolf Absolon, Die Wehrmacht im Dritten Reich. Band V (Schriften des Bundesarchivs) 1988, s. 161.
 6. ^ Mike Holm, High Command of the Luftwaffe 2010-02-26
 7. ^ Absolon 1988, s. 260
 8. ^ Absolon 1988, s. 253
 9. ^ Absolon 1988, s. 344
 10. ^ [a b c d] United States War Department Handbook on German Military Forces (TM E-30 451), Chapter 1: "The German Military System" 2010-02-19
 11. ^ Absolon 1988, s. 346-351
 12. ^ Absolon 1988, s. 343, 346-351
 13. ^ Monthly salaries of the Wehrmacht 2010-02-19
 14. ^ Absolon 1988, s. 343.
 15. ^ Elizabeth D Heineman, What Difference Does a Husband Make?: Women and Marital Status in Nazi and Postwar Germany (University of California Press 1999), s. 274, n. 89. 2012-01-06.
 16. ^ Absolon 1988, s. 343, 352
 17. ^ "Pay of German Army Personnel in Africa", Tactical and Technical Trends No. 20, March 11, 1943 2010-02-19
 18. ^ Einsatz-Wehrmachtgebürnisgesetz, Reichsgesetzblatt Teil 1 1944, s. 290ff. 2012-04-31.
 19. ^ [a b] German Armed Forces Pay Comparison 2012-04-31.
 20. ^ Absolon 1988, s. 344, 357-359.
 21. ^ Absolon 1988, s. 344-345
 22. ^ Richhardt 2002, s. 156-7.
 23. ^ Richhardt 2002, s. 246-7.
 24. ^ Absolon 1988, s. 352.
 25. ^ Absolon 1988, s. 348, 350
 26. ^ Absolon 1988, s. 348
 27. ^ Sonderführer 2013-09-24.
 28. ^ Wehrmachtbesoldung 1945 2011-12-31.
 29. ^ Försvarsstabens underrättelseavdelning, a.a., s. 246.
 30. ^ Reichsgesetzblatt Teil I 1935, 1483
 31. ^ [a b] Reichsgesetzblatt Teil I 1939, 110
 32. ^ Heinz Boberach & al., Ämter, Abkürzungen, Aktionen des NS-Staates, (München: KG Saur, 1997), s. 17-45.
 33. ^ Rudolf Absalon, Rangliste der Generale der deutschen Luftwaffe nach dem Stand vom 20. April 1945 (Podzun Pallas 1984).
 34. ^ Flying Leader Corps 2013-03-31.
 35. ^ Absolon 1988, s.181.
 36. ^ Richhardt 2002, s. 247.
 37. ^ [a b c d e f g] Reichsgesetzblatt Teil I 1940, 309ff. 2012-01-03
 38. ^ [a b c] Reichsgesetzblatt Teil I 1943, 198ff. 2013-03-21.
 39. ^ [a b c] Reichsgesetzblatt Teil I 1943, 231. 2013-03-21.
 40. ^ [a b] Verordnung über die Vorbildung und die Laufbahnen der deutschen Beamten, Reichsgesetzblatt 1939, Teil 1, s. 371 2012-01-06.
 41. ^ Die Wehrmachtsbeamten 2008-11-21
 42. ^ Wedding photo, can you help me? 2015-07-18.
 43. ^ Absalson 1988, s. 209-211,343
 44. ^ Brian L. Davis, Uniforms and Insignia of the Luftwaffe: Volume I: 1933-1940 (1995).
 45. ^ Absolon 1988, s. 209-211.
 46. ^ Besoldung der Beamten 2011-12-31.
 47. ^ [a b c d e f g h] Die Besoldung eines Soldaten der Wehrmacht 2011-12-31
 48. ^ Forum der Wehrmacht » Orden, Uniformen und Ausrüstung » Uniformen und Ausrüstung » Frage zu Uniform[död länk] 2010-07-09
 49. ^ Urkundentrio für einen Werkmeister auf Kriegsdauer[död länk] 2010-06-09
 50. ^ Feldluftgaukommando XXV/Nachtbefeuerungszug 3/III Arkiverad 27 september 2013 hämtat från the Wayback Machine. 2013-01-07.
 51. ^ [a b] Stefany Zoebisch, "German Forestry Uniforms 1933-1945", The TMCA News 39(2015)1.
 52. ^ Robert Stedman, Luftwaffe Air & Ground Crew 1939-45 (Oxford 2002), s. 11.
 53. ^ Luftwaffe Airbase Firecrews 2011-12-31.
 54. ^ [a b] Luftwaffe Fire Fighting Officials Arkiverad 27 september 2013 hämtat från the Wayback Machine. 2012-12-03.
 55. ^ Der Oedheimer Militärflugplatz und seine Feuerwehr Arkiverad 28 september 2013 hämtat från the Wayback Machine. 2011-07-10.
 56. ^ Gordon Williamsson, German Military Police Units 1939-1945 (Oxford: Osprey Publishing), sid. 14.
 57. ^ Absolon 1988, s. 239.
 58. ^ Heimatflak 2010-03-05
 59. ^ Luftwaffenhelfer 2010-03-05
 60. ^ Flakhelfer 2010-03-05
 61. ^ Erich Hampe: Der zivile Luftschutz im Zweiten Weltkrieg (Frankfurt a.M.: Bernard und Graefe, 1963), s. 324, 326.
 62. ^ Der Sicherheits- und Hilfsdienst (SHD) 2011-12-31
 63. ^ Luftschutzwarndienst 2010-06-11
 64. ^ Ordnungspolizei 2010-06-11
 65. ^ Jack Cassin-Scott, Women at War, 1939-1945 (Osprey Publishing, 1980), s. 23.
 66. ^ Gordon Williamsson, World War II German Women's Auxiliary Services (Osprey Publishing, 2003), s. 15.
 67. ^ Louis Brown, A radar history of World War II: technical and military imperatives (Taylor & Francis Group, 1999), s. 304
 68. ^ GUIDES TO GERMAN RECORDS MICROFILMED AT ALEXANDRIA, VA.: "No. 25. German Air Force Records: Luftgaukommandos, Flak, Deutsche Luftwaffenmission in Rumanian" (NARA: Washington, 1961), s. 24. Arkiverad 5 mars 2016 hämtat från the Wayback Machine. 2010-06-07
 69. ^ LUFTSCHUTZWARNDIENST Arkiverad 13 juni 2010 hämtat från the Wayback Machine. 2010-06-11
 70. ^ Rudolf Absolon, Die Wehrmacht im Dritten Reich. Band VI (Schriften des Bundesarchivs) 1995, s. 50.
 71. ^ [a b] Luftwaffe Helferin Officers 2013-09-24.
 72. ^ [a b] Cassin-Scott, a.a., s. 29.
 73. ^ Luftwaffenhelferinnen Arkiverad 13 december 2009 hämtat från the Wayback Machine. 2010-06-07
 74. ^ [1] Arkiverad 27 september 2013 hämtat från the Wayback Machine. 2013-09-08
 75. ^ Handbook on German Army Identification 1943 (U. S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE: 1943), s. 34-43. 2013-04-08.
 76. ^ Waffenfarben 2011-05-14.
 77. ^ [a b] Luftwaffe Fire Fighting Officials 2015-08-03.
 78. ^ Luftwaffe Administration Officials 2011-07-09.

Se ävenRedigera