Tagande av olovlig väg är ett brott enligt svensk rätt. [1]

I brottsbalken 12 kap. 4 § står det:

Tager man olovlig väg över tomt eller plantering eller över annan äga, som kan skadas därav, dömes för tagande av olovlig väg till böter.

BakgrundRedigera

Enligt äldre lag skulle den som tog olovlig väg eller gångstig över annans tomt, åker, äng, plantering eller andra ägor, vilka därav kunde skadas, böta högst femtio kronor.

I brottsbalken som trädde i kraft 1 januari 1965 har detta brott upptagits i denna paragraf med en särskild beteckning, tagande av olovlig väg. Brottsbeskrivningen avser att någon tar olovlig väg över tomt eller plantering eller över annan äga som kan skadas av detta. Av brottsbeskrivningen framgår att olovligt tagande av väg över tomt eller plantering ska vara straffbart oavsett om skada kunnat ske, men beträdande av andra ägor endast i den mån de kan skadas. Då även att gå måste anses vara att ta väg, har tagande av gångstig inte omnämnts vid sidan om tagande av väg. [2]

PåföljdRedigera

Straffet för brottet tagande av olovlig väg är böter.

ReferenserRedigera

  1. ^ ”Svensk författningssamling 1962:700 Brottsbalken 12 kap. Om skadegörelsebrott”. Sveriges riksdag. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Brottsbalk-1962700_sfs-1962-700/?bet=1962:700#K12. Läst 24 april 2015. 
  2. ^ Holmqvist 2013, s. BrB 12:4 s.1.

Tryckta källorRedigera

  • Holmqvist, Lena (2013) (på svenska), Brottsbalken - En kommentar Del I (1-12 kap.) (7), Stockholm: Norstedts Juridik AB, 978-91-39-20674-3