Öppna huvudmenyn

Uppvigling innebär i svensk rätt att i ord eller skrift uppmana andra till brott eller ohörsamhet. Uppvigling kan också betyda att man uppmanar krigsmän att åsidosätta sina skyldigheter. Om brottet är ringa döms ej till ansvar, men om brottet bedöms som grovt kan den skyldige dömas till fängelse i upp till fyra år.

Brottet uppvigling regleras i femte paragrafen i brottsbalkens sextonde kapitel, "Om brott mot allmän ordning"[1]:

Den som muntligen inför menighet eller folksamling, i skrift som sprides eller utlämnas för spridning eller i annat meddelande till allmänheten uppmanar eller eljest söker förleda till brottslig gärning, svikande av medborgerlig skyldighet eller ohörsamhet mot myndighet, dömes för uppvigling till böter eller fängelse i högst sex månader.

Stockholms tingsrätt dömde i juni år 2000 Linus Brohult till ett års fängelse för grov uppvigling för att i en tidskrift ha uppmanat till handgriplig protest mot ett motorvägsbygge utanför Stockholm, "Södra länken". Hovrätten höll 2001 fast vid brottsrubriceringen men sänkte straffet till 100 timmars samhällstjänst.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera