Öppna huvudmenyn

Olovlig energiavledning

brottslig verksamhet att stjäla energi (elektrisk, termisk eller annan) utan att stjäla någon substans

Innehåll

Definition i lagen och påföljdRedigera

Olovlig energiavledning innebär att stjäla elektricitet eller annan energi. I Sverige är brottet definierat i kapitel 8 paragraf 10 i Brottsbalken. Det hette "olovlig kraftavledning" (officiellt juridiskt begrepp, men harang ur fysikalisk synpunkt) och "olovlig avledning av värmeenergi" före 2017-07-01 [1] [2]. Den nya lydelsen omfattar också explicit stöld av värmeenergi, och även det motsatta dådet att olovligt tillföra värmeenergi till en anläggning i syfte att uppnå kylning (2008...2017 i separat paragraf 10 a, före 2008 inte definierat). Straffskalan för olovlig energiavledning är böter eller fängelse i högst ett år [3], för grovt brott gäller fängelse i lägst sex månader och högst fyra år [4].

Olovlig elenergiavledningRedigera

Stöld av elenergi kan uppnås på flera sätt, exempelvis genom att koppla förbi en elenergimätare. Detta orsakar dels en ekonomisk förlust för elbolagen, och är på så sätt en form av stöld, men innebär också ett obehörigt och potentiellt osäkert ingrepp i en elanläggning som kan innebära risker för brand och personskador.[5]

Bakgrund till tidigare paragraf 10 a (2008...2017)Redigera

En ny straffbestämmelse infördes 2008 om den som olovligen leder värmeenergi ur ett rörledningssystem för uppvärmning, t.ex. rörledningar för fjärrvärme, eller till ett rörledningssystem för kylning, t.ex. rörledningar för fjärrkyla. Brottet innebär att någon tillgodogör sig värme respektive kyla utan att betala till fjärrvärmeföretaget respektive fjärrkyleföretaget.[6]

FörekomstRedigera

Brottet är sällsynt i Sverige och Europa, men några enstaka fall är dokumenterade. I vissa områden såsom Indien och Pakistan är stöld av elenergi mycket vanlig och orsakar både stora finansiella skador för elbolag och många olyckor.

Rättsfall 1984 - olovlig kraftavledningRedigera

En elabonnent, som har gjort ingrepp i två elmätare och därmed åstadkommit att mätarna registrerat en lägre strömförbrukning än den verkliga, har dömts för olovlig kraftavledning i rättsfallet NJA 1984 s. 512 och inte för stöld eller bedrägeri, vilket hade kunnat komma ifråga.[7]

KällorRedigera