Tjänstefel är ett brott enligt svensk rätt (20 kap. 1 § brottsbalken), som innebär ett åsidosättande, av oaktsamhet eller uppsåt, vid myndighetsutövande, av vad som gäller för uppgiften. Tjänstefel kan alltså endast begås av anställda inom det offentliga, inte inom det privata näringslivet, trots att termen ibland används som benämning på alla slags försummelser i tjänsten. Åtal och fällande dom leder till böter eller fängelse i upp till två år, men vid grovt tjänstefel kan fängelse i upp till sex år utdömas.

En äldre brottstyp med samma benämning förekom i Sverige före författningsreformen och arbetsrättsreformerna1970-talet. För tjänstefel fordrades då inte att felet innebar myndighetsutövning.

Se ävenRedigera