Tillfälliga inre gränskontroller inom Schengenområdet

gränskontroller som införs tillfälligt vid allvarligt hot

Tillfälliga inre gränskontroller inom Schengenområdet kan införas vid en inre gräns – en gräns mellan två Schengenländer – om det föreligger ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i en medlemsstat inom Schengenområdet. Möjligheten för Schengenländerna att tillfälligt återinföra gränskontroller vid en inre gräns regleras av Schengenkodexen. Enligt kodexen får inre gränskontroller endast införas som en sista utväg, och de får kvarstå endast så länge som det är absolut nödvändigt för att bemöta det allvarliga hotet.[1]

Stickprovskontroller vid gränsen mellan Danmark och Tyskland i december 2008.

Fram till 2015 var de vanligaste orsakerna till inre gränskontroller olika evenemang som krävde höjd säkerhet, till exempel politiska toppmöten och stora sportevenemang. Sedan dess har de flesta inre gränskontroller istället införts till följd av flyktingkrisen 2015 och covid-19-pandemin. I det senare fallet införde de flesta medlemsstater för första gången även omfattande reserestriktioner med hänsyn till folkhälsa, i enlighet med särskilda bestämmelser i Schengenregelverket och rörlighetsdirektivet.

Historia

redigera

Möjligheten att tillfälligt återinföra gränskontroller vid de inre gränserna inom Schengenområdet skapades redan genom Schengenkonventionen, som undertecknades den 19 juni 1990 och blev fullt tillämplig den 26 mars 1995. Medan konventionen föreskrev som huvudregel att alla gränskontroller vid de inre gränserna skulle avskaffas tillät den medlemsstaterna att i undantagsfall återinföra gränskontroller tillfälligt om den allmänna ordningen eller den nationella säkerheten krävde det.[2] Den 20 december 1995 antog Verkställande kommittén mer detaljerade bestämmelser om olika förfaranden för att införa inre gränskontroller: ett för planerat införande och ett annat för omedelbart införande. I inget av fallen fastställdes dock några tidsgränser eller specifika beskrivningar av de tillåtna omständigheterna för att medlemsstaterna skulle få använda sig av förfarandena, vilket i praktiken lämnade stort utrymme åt medlemsstaterna själva att tolka bestämmelserna.[3] Till exempel använde Frankrike bestämmelserna under slutet av 1990-talet för att återinföra gränskontroller vid landgränserna mot Belgien och Luxemburg med hänvisning till Nederländernas liberala narkotikapolitik, som den franska regeringen ansåg äventyrade den inre säkerheten.[4] Under 2001 enades Europeiska unionens råd om att politiska toppmöten, till exempel Europeiska rådets sammanträden, och terroristattacker skulle anses vara giltiga skäl för att införa inre gränskontroller,[5][6][7] men medlemsstaterna hade fortfarande möjlighet att själva definiera andra giltiga skäl.

Genom Schengenkodexen, som antogs av Europaparlamentet och rådet den 15 mars 2006 och trädde i kraft den 13 oktober 2006, ersattes de tidigare bestämmelserna om inre gränskontroller. De nya bestämmelserna var mer detaljerade än tidigare och satte för första gången upp vissa tidsramar för de inre gränskontrollernas tillåtna längd.[8] De lämnade dock fortfarande visst utrymme för medlemsstaterna själva att tolka de giltiga skälen för att få införa gränskontroller. I april 2011 stoppade Frankrike ett tåg med nordafrikanska migranter som hade fått visum i Italien efter ankomst där över Medelhavet. Detta ledde till en dispyt mellan Frankrike och Italien om tolkningen av Schengenregelverket,[9] och krav på Europeiska kommissionen att föreslå ändringar av Schengenkodexen för att ge medlemsstaterna ökad möjlighet att införa inre gränskontroller.[10][11] Mot bakgrund av detta presenterade kommissionen ett lagförslag om förbättrad förvaltning av Schengensamarbetet, dels genom införandet av en ny utvärderings- och övervakningsmekanism, dels genom nya bestämmelser om inre gränskontroller. I motsats till vad Frankrikes och Italiens regeringar hade förespråkat innebar det nya lagförslaget dock att regelverket om införande av inre gränskontroller stramades upp ytterligare.[12] Lagförslaget trädde i kraft 2013 efter att ha godkänts av Europaparlamentet och rådet, och innefattade även ett tredje förfarande för införande av inre gränskontroller vid hot mot Schengenområdets funktionssätt.[13] De nya bestämmelserna kodifierades i Schengenkodexen under 2016,[14] utan några större innehållsmässiga ändringar.

Flyktingkrisen och covid-19-pandemin

redigera
 
Tillfälliga inre gränskontroller mellan Slovakien och Österrike i mars 2020.

I samband med flyktingkrisen 2015 drabbades Schengenområdet av sin dittills största kris. Dessförinnan hade inre gränskontroller införts mestadels i samband med enskilda politiska toppmöten och stora sportevenemang. Flyktingkrisen ledde till att ett antal medlemsstater återinförde gränskontroller vid sina inre gränser; Tyskland, Österrike och Slovenien i mitten av september 2015, Ungern i oktober 2015, Sverige och Norge i november 2015 och Danmark i januari 2016. Till följd av terrordåden i Paris i november 2015 införde även Frankrike inre gränskontroller. Medan Slovenien och Ungern avskaffade sina gränskontroller senare under 2015 behöll Danmark, Norge, Sverige, Tyskland och Österrike sina. I maj 2016 antog Europeiska unionens råd ett beslut om att tillåta dessa medlemsstater att förlänga sina inre gränskontroller i ytterligare ett halvår,[15] vilket senare förlängdes i tre omgångar till totalt ett och ett halvt år i enlighet med Schengenkodexens förfarande vid hot mot Schengenområdets funktionssätt.[16][17][18] Under 2017 rekommenderade Europeiska kommissionen alla medlemsstater att stärka det gränsöverskridande polissamarbetet och poliskontrollerna vid framför allt stora transportleder, även vid gränsområdena, för att slutligen möjliggöra ett avskaffande av de inre gränskontrollerna.[19][20] De berörda medlemsstaterna fortsatte dock med sina inre gränskontroller och kringgick Schengenkodexens tidsgränser genom att i formell mening förnya kontrollerna var sjätte månad som om de vore helt nya kontroller. I september 2017 föreslog kommissionen ett nytt förfarande för att tillåta medlemsstaterna att vid terrorhot införa inre gränskontroller under en längre period,[21] ett förslag som dock blockerades av Europaparlamentet,[22] som istället ville begränsa möjligheten för medlemsstaterna att införa inre gränskontroller.[23]

I mars 2020 drabbades Schengenområdet av sin nästa stora kris, denna gång till följd av covid-19-pandemin. Detta ledde till att nästan alla medlemsstater tillfälligt återinförde gränskontroller vid sina inre gränser, i vissa fall även med olika typer av reserestriktioner.[24][25][26] I juli 2020 hade de flesta medlemsstater upphävt de inre gränskontrollerna och återgått till öppna gränser inom Schengenområdet, dock i många fall fortfarande med särskilda krav på karantän och testning vid gränsöverskridande resor. Under början av 2021 införde flera medlemsstater inre gränskontroller på nytt till följd av ökad smittspridning, men i mitten av 2021 hade de flesta av dessa åter tagits bort. I slutet av 2022 hade samtliga medlemsstater avskaffat sina reserestriktioner och Europeiska unionens råd upphävde formellt alla rekommenderade reserestriktionerna på europeisk nivå den 13 december 2022.[27][28]

I december 2021 föreslog kommissionen en ändring av Schengenkodexen med syfte att förstärka samordningen inom Schengenområdet vid hot mot folkhälsan och att göra regelverket för tillfälligt införande av inre gränskontroller mer flexibelt för medlemsstaterna.[29][30][31][32] I september 2023 godkände Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor förslaget med vissa ändringar och inledde därmed förhandlingar med rådet om det slutliga antagandet av rättsakten.[33] Europaparlamentet och rådet nådde en överenskommelse om förslaget i februari 2024 som måste godkännas formellt av båda institutionerna innan det kan formellt antas.[34]

Förfaranden vid tillfälligt återinförande av gränskontroller vid de inre gränserna

redigera
 
Inre gränskontroll vid Hyllie station 2017.

Enligt Schengenkodexen kan en medlemsstat inom Schengenområdet tillfälligt återinföra gränskontroller vid alla eller delar av sina inre gränser om det föreligger ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten. Det får dock endast ske som en sista utväg, och gränskontrollerna får kvarstå endast så länge som det är absolut nödvändigt för att bemöta det allvarliga hotet.[35] Vid införande av inre gränskontroller får vissa delar av Schengenkodexens bestämmelser för de yttre gränserna tillämpas.[36] Inre gränser med tillfälliga gränskontroller är dock inte att betrakta som yttre gränser,[37][38] till exempel får vissa bestämmelser för de yttre gränserna, såsom stämpling av pass, inte tillämpas.[39]

Ett införande av inre gränskontroller får endast ske enligt de kriterier och förfaranden som finns uppställda i Schengenkodexen. Det är möjligt för en medlemsstat att förlänga sina inre gränskontroller, men även detta måste ske i enlighet med kodexens bestämmelser.[35] Vid både införande och förlängning av inre gränskontroller måste medlemsstaten i fråga bedöma i vilken utsträckning gränskontrollerna bidrar till att faktiskt avhjälpa det allvarliga hotet och om åtgärden står i proportion till hotets omfattning. Nyttan av gränskontrollerna måste även vägas mot de negativa effekter som de kan få på den fria rörligheten för personer inom Schengenområdet.[40]

Beroende på omständigheterna kan medlemsstaterna använda sig av tre olika förfaranden för att införa inre gränskontroller. Varje förfarande är förknippat med vissa villkor för hur införandet ska gå till, hur gränskontrollerna kan förlängas och hur länge de får pågå som längst.[41]

Europeiska kommissionen och medlemsstaterna ska informera Europaparlamentet och Europeiska unionens råd om alla skäl som kan utlösa inre gränskontroller.[42] Inom fyra veckor från att inre gränskontroller har upphävts måste den berörda medlemsstaten översända en rapport till Europaparlamentet, rådet och kommissionen om genomförandet av kontrollerna. Kommissionen måste även minst en gång om året översända en rapport till Europaparlamentet och rådet om Schengenområdets funktionssätt, som även ska inkludera en förteckning över alla beslut om inre gränskontroller som fattats av medlemsstaterna under det gångna året.[43] Kommissionen ansvarar tillsammans med respektive medlemsstat för att även hålla allmänheten informerad om införandet av inre gränskontroller.[44]

Förfaranden för att införa tillfälliga inre gränskontroller
Orsak Förfarande Startperiod Förnyelseperioder Maximal total tid
Förutsebart allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten Medlemsstaten meddelar övriga medlemsstater samt kommissionen minst fyra veckor, eller kortare om oundvikligt, innan införandet av de inre gränskontrollerna 30 dagar eller så länge som det allvarliga hotet väntas kvarstå 30 dagar 6 månader
Oförutsebart allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten som kräver omedelbara åtgärder Medlemsstaten meddelar övriga medlemsstater och kommissionen snarast efter införandet av de inre gränskontrollerna 10 dagar 20 dagar 2 månader
Exceptionella omständigheter som utgör en risk för det övergripande funktionssättet för Schengenområdet Medlemsstaten bemyndigas av rådet på förslag av kommissionen att införa inre gränskontroller 6 månader 6 månader 2 år

Förfarande vid planerat införande av inre gränskontroller

redigera

I situationer då ett allvarligt hot kan förutses, till exempel vid politiska toppmöten och stora sportevenemang, kan inre gränskontroller införas under en period av upp till 30 dagar eller så länge som det allvarliga hotet väntas kvarstå, om det överstiger 30 dagar. Om det allvarliga hotet kvarstår efter denna period kan de inre gränskontrollerna förlängas i perioder av högst 30 dagar i taget i upp till totalt sex månader.[1][35]

En medlemsstat måste som regel informera övriga medlemsstater och kommissionen minst fyra veckor innan ett planerat införande av inre gränskontroller. Endast i undantagsfall, om skälen till införandet blir kända med kortare varsel, kan denna tidsgräns frångås, och övriga medlemsstater och kommissionen informeras med kortare framförhållning. Medlemsstaten i fråga måste lämna utförliga uppgifter om bland annat de bakomliggande skälen för gränskontrollerna, omfattningen av dem och namnen på de godkända gränsövergångsställena vid de berörda gränsavsnitten. Kommissionen och de andra medlemsstaterna har möjlighet att avge yttranden om de planerade gränskontrollerna. Därefter sker ett samråd mellan medlemsstaterna och kommissionen minst tio dagar innan gränskontrollerna införs med syfte att bland annat planera möjliga samarbeten för det praktiska genomförandet.[45]

Förfarande vid omedelbart införande av inre gränskontroller

redigera

I situationer då det krävs ett omedelbart införande av inre gränskontroller, till exempel vid en terroristattack, kan inre gränskontroller införas under en period av högst tio dagar, utan att övriga medlemsstater eller kommissionen informeras i förväg. Den berörda medlemsstaten måste i en sådan situation informera övriga medlemsstater och kommissionen omedelbart efter att de inre gränskontrollerna har införts. Om det allvarliga hotet mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten kvarstår efter den första tiodagarsperioden, kan den berörda medlemsstaten förlänga de inre gränskontrollerna i perioder av högst 20 dagar i taget i upp till totalt två månader.[1][46]

Särskilt förfarande vid hot mot Schengenområdets funktionssätt

redigera

Vid exceptionella omständigheter som riskerar det övergripande funktionssättet för Schengenområdet till följd av ihållande allvarliga brister i kontrollen av de yttre gränserna kan Europeiska unionens råd på förslag av kommissionen anta en rekommendation om att en eller flera medlemsstater ska införa inre gränskontroller under en period av högst sex månader. Om de exceptionella omständigheterna kvarstår kan rådet anta ytterligare upp till tre rekommendationer som förlänger gränskontrollerna med högst sex månader i taget i upp till totalt två år.[1][47] När rådet antar dessa rekommendationer måste det göra en bedömning som även tar hänsyn till bland annat gränskontrollernas ändamålsenlighet och hur de påverkar den fria rörligheten för personer. Förfarandet får endast användas som en sista utväg när alla andra möjligheter har uttömts, inklusive möjligheten att placera ut europeiska gränskontrollenheter genom Frontex. Det är i slutändan upp till varje berörd medlemsstat att fatta beslut om att införa inre gränskontroller mot bakgrund av rådets rekommendationer.[48]

Hittills har detta förfarande använts endast vid ett tillfälle, nämligen i samband med flyktingkrisen 2015, då Danmark, Norge, Sverige, Tyskland och Österrike rekommenderades av rådet att införa gränskontroller i totalt ett och ett halvt år till följd av brister i kontrollen av de yttre gränserna i Grekland.[15][16][17][18]

Pågående och tidigare inre gränskontroller

redigera
 
  Medlemsstater utan inre gränskontroller
  Medlemsstater med pågående tillfälliga inre gränskontroller
Rödmarkerade gränser indikerar yttre landgränser enligt Schengenregelverket.

Nedan återfinns alla inre gränskontroller som anmälts av de nationella regeringarna till Europeiska unionens råd och/eller Europeiska kommissionen sedan Amsterdamfördraget trädde i kraft den 1 maj 1999.[1] I många fall sker de inre gränskontrollerna endast partiellt i form av stickprov eller under kortare perioder än de som anmälts. De består nästan alltid enbart av inresekontroller och inte utresekontroller. Medlemsstaterna ska enligt Schengenkodexen utföra gränskontrollerna på ett så begränsat sätt som möjligt.

Totalt åtta medlemsstater har för tillfället inre gränskontroller. Fem medlemsstater – Danmark, Norge, Sverige, Tyskland och Österrike – har inre gränskontroller sedan flyktingkrisen 2015, huvudsakligen motiverat utifrån terrorhot och situationen vid de yttre gränserna. Även Frankrike har inre gränskontroller sedan terrordåden i Paris i november 2015, huvudsakligen motiverat utifrån terrorhot men även bland annat situationen vid de yttre gränserna. Dessa länder har i de flesta fall infört inre gränskontroller endast vid delar av sina inre gränser. Österrike införde i början av oktober 2023 tillfälliga gränskontroller även mot Slovakien. Senare i oktober 2023 införde Tyskland gränskontroll mot Polen, Schweiz och Tjeckien, och Österrike gränskontroll mot Tjeckien på grund av sekundära förflyttningar av tredjelandsmedborgare. Även Italien införde gränskontroll med Slovenien och Slovenien gränskontroll mot Kroatien och Ungern samma månad, bland annat till följd av ökad risk för terrorism i spåren av Hamas attack mot Israel i oktober 2023.

Flera medlemsstater har undvikit de tidsgränser som anges i Schengenkodexen genom att förnya de inre gränskontrollerna var sjätte månad som om de vore helt nya kontroller. Det var fram till april 2022 oklart om detta tillvägagångssätt var förenligt med Schengenkodexen. Europeiska kommissionen hade möjlighet att pröva lagenligheten av sådana kontroller genom att väcka talan om fördragsbrott vid EU-domstolen, men kommissionen avstod från att få frågan prövad.[49] I en icke-bindande resolution från den 30 maj 2018 förklarade däremot Europaparlamentet dessa gränskontroller oförenliga med Schengenregelverket.[50] Parlamentet upprepade denna hållning i en resolution den 8 juli 2021.[51][52] I oktober 2020 begärde en österrikisk domstol ett förhandsavgörande av EU-domstolen om just huruvida det är förenligt med Schengenkodexen att en medlemsstat upprepade gånger förlänger sina inre gränskontroller så att den totala längden överskrider de uttryckligen tillåtna tidsgränserna.[53][54][55] Den 26 april 2022 konstaterade EU-domstolen att en återupprepad förlängning av inre gränskontroller, så att de överskrider de uttryckligen tillåtna tidsgränserna, är oförenligt med Schengenkodexen, såvida det inte handlar om ett helt nytt hot som uppstår i anslutning till det ursprungliga hotet.[56][57][58][59][60] Trots detta förlängde de berörda medlemsstaterna sina gränskontroller i maj 2022 för ytterligare en sexmånadersperiod,[61][62] vilket kritiserades av bland annat företrädare för Slovenien som ansåg att de österrikiska gränskontrollerna mot Slovenien var omotiverade.[63][64][65] I mitten av maj 2022 lämnade regeringarna i Danmark och Österrike över kompletterande meddelanden till Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen där de lade till nya skäl för sina gränskontroller i syfte att få gränskontrollerna förenliga med EU-domstolens dom.[66][67] I oktober 2022 beslutade Danmark, Frankrike, Norge, Sverige, Tyskland och Österrike att fortsätta förlänga sina inre gränskontroller, men nu med kompletterande motiveringar i syfte att följa EU-domstolens dom. Den slovenska regeringen kritiserade återigen de österrikiska inre gränskontrollerna för att sakna tillräcklig grund och strida mot Schengenkodexen.[68][69] I april 2023 beslutade samma medlemsstater att ännu en gång förlänga sina gränskontroller, vissa med helt nya skäl som motivering.

I sin årliga rapport om Schengenläget uppmanade Europeiska kommissionen i maj 2023 medlemsstaterna som hade haft långvariga inre gränskontroller att upphöra med dessa och istället övergå till förstärkta poliskontroller i gränsnära områden som verktyg för att bekämpa internationell brottslighet.[70][71][72] Kommissionen klargjorde även att den kan komma att vidta rättsliga åtgärder mot medlemsstater som inte följer Schengenkodexens bestämmelser, inklusive talan om fördragsbrott vid EU-domstolen.[73] Samtidigt hotade Sloveniens president Nataša Pirc Musar med motåtgärder mot Österrike för de inre gränskontrollerna mot Slovenien, som landet ansåg vara olagliga.[74] I augusti 2023 inledde kommissionen en granskning av de tillfälliga inre gränskontrollerna i vissa av medlemsstaterna.[75] I november 2023 presenterade kommissionen en rapport om de tillfälliga inre gränskontrollerna som pågått sedan 2015 och 2016.[76]

Typ av förfarande för införande av tillfälliga inre gränskontroller
 
Förfarande vid planerat införande av inre gränskontroller
Tillfälliga inre gränskontroller får införas under en period av högst 30 dagar eller så länge som det allvarliga hotet kan förväntas kvarstå om varaktigheten överstiger 30 dagar. Gränskontrollerna får förlängas i förnybara perioder av högst 30 dagar i taget. Gränskontrollerna får totalt sett, med förlängningarna inräknade, gälla i högst sex månader. Införandet av de inre gränskontrollerna ska meddelas övriga medlemsstater och Europeiska kommissionen minst fyra veckor i förväg eller inom en kortare tidsfrist om så är nödvändigt.
 
Förfarande vid omedelbart införande av inre gränskontroller
Tillfälliga inre gränskontroller får införas under en period av högst 10 dagar. Gränskontrollerna får förlängas i förnybara perioder av högst 20 dagar i taget. Gränskontrollerna får totalt sett, med förlängningarna inräknade, gälla i högst två månader. Införandet av de inre gränskontrollerna ska meddelas övriga medlemsstater och Europeiska kommissionen omedelbart.
 
Särskilt förfarande vid hot mot Schengenområdets funktionssätt
Tillfälliga inre gränskontroller får införas under en period av högst ett halvår efter rekommendation av Europeiska unionens råd, som beslutar på förslag av Europeiska kommissionen. Gränskontrollerna får förlängas, efter rekommendation av rådet, i förnybara perioder av högst ett halvår i taget. Gränskontrollerna får totalt sett, med förlängningarna inräknade, förnyas tre gånger och gälla i högst två år. Införandet av de inre gränskontrollerna ska meddelas övriga medlemsstater, Europaparlamentet och kommissionen i förväg.
 
Pågående eller kommande inre gränskontroller
Medlemsstat
Påbörjat Avslutat[77] Huvudorsak Berörda gränsavsnitt (kan variera över tiden) Ref. (dok.nr.)
163   Tyskland
162   Tyskland
161   Österrike
160   Italien
159   Norge
158   Slovenien
157   Italien
156   Österrike
155   Tyskland
154   Slovakien
153   Österrike
152   Polen
151   Tjeckien
150   Spanien
149   Portugal
148   Finland
147   Litauen
146   Slovakien
145   Norge
144   Island
143   Österrike
142   Tjeckien
141   Spanien
140   Tyskland
139   Estland
138   Finland
137   Italien
136   Island
135   Tyskland
134   Spanien
133   Portugal
132   Belgien
131   Österrike
130   Ungern
129   Frankrike
128   Island
127   Slovakien
126   Belgien
125   Finland
124   Spanien
123   Estland
122   Portugal
121   Norge
120   Tyskland
119   Polen
118   Litauen
117   Danmark
116   Tjeckien
115   Schweiz
114   Ungern
113   Österrike
112   Spanien
111   Polen
110   Polen
109   Österrike
108   Finland
107   Österrike
106   Sverige
105   Norge
104   Tyskland
103   Italien
102   Portugal
101   Sverige
100   Malta
99   Frankrike
98   Polen
97   Frankrike
96   Belgien
95   Danmark
94   Frankrike
93   Norge
92   Frankrike
91   Sverige
90   Malta
89   Ungern
88   Slovenien
87   Österrike
86   Tyskland
85   Tyskland
84   Estland
83   Norge
82   Belgien
81   Nederländerna
80   Polen
79   Norge
78   Polen
77   Spanien
76   Frankrike
75   Sverige
74   Norge
73   Österrike
72   Portugal
71   Frankrike
70   Lettland
69   Estland
68   Malta
67   Danmark
66   Norge
65   Frankrike
64   Spanien
63   Frankrike
62   Italien
61   Frankrike
60   Tyskland
59   Island
58   Finland
57   Frankrike
56   Österrike
55   Island
54   Tyskland
53   Frankrike
52   Finland
51   Frankrike
50   Finland
49   Finland
48   Tyskland
47   Frankrike
46   Spanien
45   Spanien
44   Finland
43   Frankrike
42   Frankrike
41   Frankrike
40   Frankrike
39   Portugal
38   Spanien
37   Spanien
36   Spanien
35   Frankrike
34   Spanien
33   Danmark
32   Sverige
31   Spanien
30   Italien
29   Frankrike
28   Österrike
27   Norge
26   Spanien
25   Island
24   Island
23   Spanien
22   Spanien
21   Österrike
20   Island
19   Spanien
18   Spanien
17   Norge
16   Luxemburg
15   Italien
14   Österrike
13   Sverige
12   Belgien
11   Spanien
10   Frankrike
9   Luxemburg
8   Spanien
7   Frankrike
6   Tyskland
5   Belgien
4   Nederländerna
3   Frankrike
2   Belgien
1   Luxemburg

Tidslinje

redigera

* Gränskontroller kvarstår tillfälligt vid de inre landgränserna för Bulgarien och Rumänien.

Se även

redigera

Referenser

redigera
 1. ^ [a b c d e] ”Temporary Reintroduction of Border Control” (på engelska). Europeiska kommissionen. https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-area/temporary-reintroduction-border-control_en. Läst 4 november 2022. 
 2. ^ ”Artikel 2.2 i konvention om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna”. EGT L 239, 22.9.2000, s. 20. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:42000X0922(01). 
 3. ^ ”Verkställande kommitténs beslut av den 20 december 1995 om tillämpningsförfarandet för artikel 2.2 i konventionen (SCH/Com-ex (95) 20 rev 2)”. EGT L 239, 22.9.2000, s. 133–134. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:42000X0922(01). 
 4. ^ ”1998 Annual Report on the implementation of the Schengen Convention” (på engelska). Europeiska unionens råd. 5 november 1999. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10846-1999-REV-1/en/pdf. Läst 28 maj 2021. 
 5. ^ ”Utkast till slutsatser från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar”. Europeiska unionens råd. 11 juli 2001. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10731-2001-REV-1/sv/pdf. Läst 28 maj 2021. 
 6. ^ ”Slutsatser antagna av rådet (rättsliga och inrikes frågor)”. Europeiska unionens råd. 25 september 2001. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12156-2001-INIT/sv/pdf. Läst 28 maj 2021. 
 7. ^ Thym, Daniel (2 juni 2002). ”The Schengen Law: A Challenge for Legal Accountability in the European Union” (på engelska). European Law Journal (Wiley) 8 (2): sid. 233–234. doi:10.1111/1468-0386.00151. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1468-0386.00151. Läst 28 maj 2021. 
 8. ^ ”Kapitel II i avdelning II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)”. EUT L 105, 13.4.2006, s. 12–13. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R0562. 
 9. ^ ”Italy protests after France blocks trains in migrant spat” (på engelska). Deutsche Welle. 18 april 2011. https://www.dw.com/en/italy-protests-after-france-blocks-trains-in-migrant-spat/a-14996064. Läst 28 maj 2021. 
 10. ^ ”France and Italy seek accord on EU border row” (på engelska). Deutsche Welle. 26 april 2011. https://www.dw.com/en/france-and-italy-seek-accord-on-eu-border-row/a-15029502. Läst 28 maj 2021. 
 11. ^ ”France and Italy appeal to the EU for tougher border controls” (på engelska). Deutsche Welle. 26 april 2011. https://www.dw.com/en/france-and-italy-appeal-to-the-eu-for-tougher-border-controls/a-15031325. Läst 28 maj 2021. 
 12. ^ Votoupalová, Markéta (2019). ”The Wrong Critiques: Why Internal Border Controls Don’t Mean the End of Schengen” (på engelska). New Perspectives. Interdisciplinary Journal of Central & East European Politics and International Relations (Institute of International Relations Prague) 27 (1): sid. 73–99. doi:10.1177/2336825X1902700104. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2336825X1902700104. Läst 28 maj 2021. 
 13. ^ ”Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1051/2013 av den 22 oktober 2013 om ändring av förordning (EG) nr 562/2006 i syfte att införa gemensamma regler för tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna vid exceptionella omständigheter”. EUT L 295, 6.11.2013, s. 1–10. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1051. 
 14. ^ ”Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)”. EUT L 77, 23.3.2016, s. 1–52. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0399. 
 15. ^ [a b] ”Rådets genomförandebeslut (EU) 2016/894 av den 12 maj 2016 om en rekommendation om tillfälliga kontroller vid de inre gränserna under exceptionella omständigheter som utgör en risk för det övergripande funktionssättet för Schengenområdet”. EUT L 151, 8.6.2016, s. 8–11. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0894. 
 16. ^ [a b] ”Rådets genomförandebeslut (EU) 2016/1989 av den 11 november 2016 om en rekommendation om förlängning av tillfälliga kontroller vid de inre gränserna under exceptionella omständigheter som utgör en risk för det övergripande funktionssättet för Schengenområdet”. EUT L 306, 15.11.2016, s. 13–15. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1989. 
 17. ^ [a b] ”Rådets genomförandebeslut (EU) 2017/246 av den 7 februari 2017 om en rekommendation om förlängning av tillfälliga kontroller vid de inre gränserna under exceptionella omständigheter som utgör en risk för det övergripande funktionssättet för Schengenområdet”. EUT L 36, 11.2.2017, s. 59–61. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0246. 
 18. ^ [a b] ”Rådets genomförandebeslut (EU) 2017/818 av den 11 maj 2017 om en rekommendation om förlängning av tillfälliga kontroller vid de inre gränserna under exceptionella omständigheter som utgör en risk för Schengenområdets övergripande funktionssätt”. EUT L 122, 13.5.2017, s. 73–75. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0818. 
 19. ^ ”Kommissionens rekommendation (EU) 2017/820 av den 12 maj 2017 om proportionella poliskontroller och polissamarbete i Schengenområdet”. EUT L 122, 13.5.2017, s. 79–83. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H0820. 
 20. ^ ”Kommissionens rekommendation (EU) 2017/1804 av den 3 oktober 2017 om genomförandet av bestämmelserna i kodexen om Schengengränserna avseende tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna i Schengenområdet”. EUT L 259, 7.10.2017, s. 25–27. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H1804. 
 21. ^ ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/399 vad gäller bestämmelserna om tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna”. Europeiska kommissionen. 27 september 2017. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0571. Läst 28 maj 2021. 
 22. ^ ”Overview of the current legislative proposals under the Finnish Presidency” (på engelska). Europeiska unionens råd. 25 november 2019. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14522-2019-INIT/en/pdf. Läst 28 maj 2021. 
 23. ^ ”New rules for temporary border controls within the Schengen area” (på engelska). Europaparlamentet. 29 november 2018. https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181120IPR19549/new-rules-for-temporary-border-controls-within-the-schengen-area. Läst 28 maj 2021. 
 24. ^ ”The impact of coronavirus on Schengen borders” (på engelska). Europaparlamentet. Mars 2020. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649347/EPRS_BRI(2020)649347_EN.pdf. Läst 28 maj 2021. 
 25. ^ ”Commission: Intra-EU health checks not 'border controls'” (på engelska). EUobserver. 13 mars 2020. https://euobserver.com/tickers/147729. Läst 28 maj 2021. 
 26. ^ ”Covid-19 bends the rules on border controls” (på engelska). Finnish Institute of International Affairs. 1 april 2020. https://www.fiia.fi/wp-content/uploads/2020/04/bp281_covid-19-and-schengen-acquis.pdf. Läst 28 maj 2021. 
 27. ^ ”Covid-19: rådet uppdaterar reserekommendationerna och häver alla reserestriktioner”. Europeiska unionens råd. 13 december 2022. https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2022/12/13/covid-19-council-updates-travel-recommendations-to-lift-all-travel-restrictions/. Läst 23 december 2022. 
 28. ^ ”EU Tells Member States to Remove All COVID Restrictions, If They Have Any Left” (på engelska). SchengenVisaInfo.com. 13 december 2022. https://www.schengenvisainfo.com/news/eu-tells-member-states-to-remove-all-covid-restrictions-if-they-have-any-left/. Läst 23 december 2022. 
 29. ^ ”Schengen: Nya regler för ett mer motståndskraftigt område utan inre gränskontroller”. Europeiska kommissionen. 14 december 2021. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_6821. Läst 23 december 2022. 
 30. ^ ”Adapting Schengen to evolving challenges: Questions and Answers” (på engelska). Europeiska kommissionen. 14 december 2021. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_6822. Läst 23 december 2022. 
 31. ^ ”EU Commission Proposes New Schengen Area Rules” (på engelska). SchengenVisaInfo.com. 14 december 2021. https://www.schengenvisainfo.com/news/eu-commission-proposes-new-schengen-area-rules/. Läst 23 december 2022. 
 32. ^ ”Commission calls for tougher border rules to tackle migrants, disease and terrorists” (på engelska). Politico. 14 december 2021. https://www.politico.eu/article/european-commission-border-migrants-disease-terrorists/. Läst 23 december 2022. 
 33. ^ ”EU to open talks on emergency border rules in the Schengen area” (på engelska). EurActiv.com. 20 september 2023. https://www.euractiv.com/section/migration/news/eu-to-open-talks-on-tighter-border-rules-in-the-schengen-area/. Läst 23 september 2023. 
 34. ^ ”Schengen: Council and European Parliament agree to update EU’s borders code” (på engelska). Europeiska unionens råd. 6 februari 2024. https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2024/02/06/schengen-council-and-european-parliament-agree-to-update-eu-s-borders-code/. Läst 6 februari 2024. 
 35. ^ [a b c] ”Artikel 25 i konsoliderad version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)”. EUT L 77, 23.3.2016 (konsoliderad version: 2016R0399, 11.06.2019, s. 25). EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0399-20190611. 
 36. ^ ”Artikel 32 i konsoliderad version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)”. EUT L 77, 23.3.2016 (konsoliderad version: 2016R0399, 11.06.2019, s. 30). EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0399-20190611. 
 37. ^ ”Punkt 61 i domstolens dom (stora avdelningen) av den 19 mars 2019 i mål C-444/17, Préfet des Pyrénées-Orientales mot Arib m.fl., ECLI:EU:C:2019:220”. Rättsfallssamling för Europeiska unionen. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:62017CJ0444. 
 38. ^ ”Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal”. Europeiska unionens råd. 4 november 2022. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14348-2022-ADD-1/sv/pdf. Läst 13 december 2022. 
 39. ^ ”Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av kapitel III (gränskontroll) i förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)”. Europeiska kommissionen. 13 oktober 2010. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0554. Läst 28 maj 2021. 
 40. ^ ”Artikel 26 i konsoliderad version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)”. EUT L 77, 23.3.2016 (konsoliderad version: 2016R0399, 11.06.2019, s. 26). EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0399-20190611. 
 41. ^ ”Kapitel II i avdelning III i konsoliderad version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)”. EUT L 77, 23.3.2016 (konsoliderad version: 2016R0399, 11.06.2019, s. 25–31). EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0399-20190611. 
 42. ^ ”Artikel 31 i konsoliderad version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)”. EUT L 77, 23.3.2016 (konsoliderad version: 2016R0399, 11.06.2019, s. 30). EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0399-20190611. 
 43. ^ ”Artikel 33 i konsoliderad version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)”. EUT L 77, 23.3.2016 (konsoliderad version: 2016R0399, 11.06.2019, s. 31). EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0399-20190611. 
 44. ^ ”Artikel 34 i konsoliderad version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)”. EUT L 77, 23.3.2016 (konsoliderad version: 2016R0399, 11.06.2019, s. 31). EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0399-20190611. 
 45. ^ ”Artikel 27 i konsoliderad version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)”. EUT L 77, 23.3.2016 (konsoliderad version: 2016R0399, 11.06.2019, s. 26–27). EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0399-20190611. 
 46. ^ ”Artikel 28 i konsoliderad version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)”. EUT L 77, 23.3.2016 (konsoliderad version: 2016R0399, 11.06.2019, s. 27–28). EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0399-20190611. 
 47. ^ ”Artikel 29 i konsoliderad version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)”. EUT L 77, 23.3.2016 (konsoliderad version: 2016R0399, 11.06.2019, s. 28–29). EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0399-20190611. 
 48. ^ ”Artikel 30 i konsoliderad version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)”. EUT L 77, 23.3.2016 (konsoliderad version: 2016R0399, 11.06.2019, s. 29–30). EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0399-20190611. 
 49. ^ ”The Guardian is Absent” (på engelska). Verfassungsblog. 25 juni 2021. https://verfassungsblog.de/the-guardian-is-absent/. Läst 11 november 2022. 
 50. ^ ”EU parliament targets 'unlawful' border checks” (på engelska). EUobserver. 29 maj 2018. https://euobserver.com/justice/141920. Läst 28 maj 2021. 
 51. ^ ”MEPs Urge the Member States to Remove All Internal Border Controls” (på engelska). SchengenVisaInfo.com. 8 juli 2021. https://www.schengenvisainfo.com/news/meps-urge-the-member-states-to-remove-all-internal-border-controls/. Läst 9 juli 2021. 
 52. ^ ”Årsrapporten om Schengenområdets funktionssätt”. Europaparlamentet. 8 juli 2021. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0350_SV.pdf. Läst 9 juli 2021. 
 53. ^ ”Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesverwaltungsgericht Steiermark (Österrike) den 5 augusti 2020 – NW mot Landespolizeidirektion Steiermark (Mål C-368/20)”. EUT C 348, 19.10.2020, s. 7–8. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:62020CN0368. 
 54. ^ ”Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesverwaltungsgericht Steiermark (Österrike) den 5 augusti 2020 – NW mot Bezirkshauptmannschaft Leibnitz (Mål C-369/20)”. EUT C 348, 19.10.2020, s. 8–9. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:62020CN0369. 
 55. ^ ”Vorarlberger bringt EU-Grenzkontrollen zu Fall” (på tyska). ORF. 2 maj 2022. https://vorarlberg.orf.at/stories/3154403/. Läst 20 maj 2022. 
 56. ^ ”Om det föreligger ett allvarligt hot mot en medlemsstats allmänna ordning eller inre säkerhet får denna medlemsstat återinföra gränskontroller vid sina gränser mot andra medlemsstater, dock inte för en längre period än totalt högst sex månader”. Europeiska unionens domstol. 26 april 2022. https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-04/cp220064sv.pdf. Läst 26 april 2022. 
 57. ^ ”Domstolens dom (stora avdelningen) av den 26 april 2022 i de förenade målen C‑368/20 och C‑369/20, NW mot Landespolizeidirektion Steiermark och Bezirkshauptmannschaft Leibnitz, ECLI:EU:C:2022:298”. Rättsfallssamling för Europeiska unionen. EUR-Lex. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258262&pageIndex=0&doclang=SV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1298431. 
 58. ^ ”Domstolens dom (stora avdelningen) av den 26 april 2022 (begäran om förhandsavgörande från Landesverwaltungsgericht Steiermark – Österrike) – NW mot Landespolizeidirektion Steiermark (C-368/20), Bezirkshauptmannschaft Leibnitz (C-369/20) (Förenade målen C-368/20 och C-369/20) (2022/C 237/08)”. EUT C 237, 20.6.2022, s. 7. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:62020CA0368. 
 59. ^ ”Reviving the Promise of Schengen” (på engelska). Verfassungsblog. 28 april 2022. https://verfassungsblog.de/reviving-the-promise-of-schengen/. Läst 11 november 2022. 
 60. ^ ”Schengen Restored” (på engelska). Verfassungsblog. 5 maj 2022. https://verfassungsblog.de/schengen-restored/. Läst 11 november 2022. 
 61. ^ ”EU-experter: De svenska gränskontrollerna är olagliga”. Dagens Nyheter. 8 augusti 2022. https://www.dn.se/sverige/eu-experter-de-svenska-granskontrollerna-ar-olagliga/. Läst 11 november 2022. 
 62. ^ ”Schengen states extend border checks, ignoring EU court” (på engelska). Deutsche Welle. 17 november 2022. https://www.dw.com/en/schengen-states-extend-border-checks-ignoring-eu-court/a-63747406. Läst 18 november 2022. 
 63. ^ ”Slovenian Ambassador to Austria Criticizes Decision to Extend Border Control” (på engelska). SchengenVisaInfo.com. 17 maj 2022. https://www.schengenvisainfo.com/news/slovenian-ambassador-to-austria-criticizes-decision-to-extend-border-control/. Läst 20 maj 2022. 
 64. ^ ”Slovenia unhappy about Austria extending border controls” (på engelska). EurActiv.com. 18 maj 2022. https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/slovenia-unhappy-about-austria-extending-border-controls/. Läst 20 maj 2022. 
 65. ^ ”Austria insists on police checks at Slovenian border” (på engelska). EurActiv.com. 7 juni 2022. https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/austria-insists-on-police-checks-at-slovenian-border/. Läst 8 juni 2022. 
 66. ^ ”Prolongation of the temporary reintroduction of border controls at the Austrian internal borders in accordance with Articles 25 to 27 of Regulation (EU) 2016/399 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code)” (på engelska). Europeiska unionens råd. 16 maj 2022. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8274-2022-ADD-1/x/pdf. Läst 20 maj 2022. 
 67. ^ ”Prolongation of the temporary reintroduction of border controls at the Danish internal borders in accordance with Articles 25 and 27 of Regulation (EU) 2016/399 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code)” (på engelska). Europeiska unionens råd. 16 maj 2022. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8228-2022-ADD-1/en/pdf. Läst 20 maj 2022. 
 68. ^ ”Slovenia criticises Austrian plans to extend border checks” (på engelska). EurActiv.com. 9 november 2022. https://www.euractiv.com/section/politics/news/slovenia-criticises-austrian-plans-to-extend-border-checks/. Läst 6 november 2023. 
 69. ^ ”Slovenia responds to Austria’s temporary reintroduction of border control at the Slovenian border” (på engelska). Sloveniens regering. 8 november 2022. https://www.gov.si/en/news/2022-11-08-slovenias-statement-regarding-the-extension-of-control-on-the-border-with-slovenia-by-the-republic-of-austria/. Läst 18 november 2022. 
 70. ^ ”EU Commission Celebrates Schengen Area Achievements of 2022 Ahead of 2nd Schengen Council” (på engelska). SchengenVisaInfo.com. 16 maj 2023. https://www.schengenvisainfo.com/news/eu-commission-celebrates-schengen-area-achievements-of-2022-ahead-of-2nd-schengen-council/. Läst 19 maj 2023. 
 71. ^ ”2023 State of Schengen: achievements and key priorities ahead” (på engelska). Europeiska kommissionen. 16 maj 2023. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_2729. Läst 19 maj 2023. 
 72. ^ ”State of Schengen report 2023” (på engelska). Europeiska kommissionen. 16 maj 2023. https://home-affairs.ec.europa.eu/system/files/2023-05/State%20of%20Schengen%20Report%202023_en.pdf. Läst 19 maj 2023. 
 73. ^ ”EU Threatens Legal Action Against Austria’s Border Controls with Slovenia” (på engelska). SchengenVisaInfo.com. 17 maj 2023. https://www.schengenvisainfo.com/news/eu-threatens-legal-action-against-austrias-border-controls-with-slovenia/. Läst 19 maj 2023. 
 74. ^ ”Slovenian President Threatens With EU Measures If Austria Keeps Border Controls in Place” (på engelska). SchengenVisaInfo.com. 26 april 2023. https://www.schengenvisainfo.com/news/slovenian-president-threatens-with-eu-measures-if-austria-keeps-border-controls-in-place/. Läst 19 maj 2023. 
 75. ^ ”Denmark Being Investigated for Systematically Prolonging Border Controls Since 2016” (på engelska). SchengenVisaInfo.com. 17 augusti 2023. https://www.schengenvisainfo.com/news/denmark-being-investigated-for-systematically-prolonging-border-controls-since-2016/. Läst 19 augusti 2023. 
 76. ^ ”Report from the consultation with the Member States as regards the internal borders controls reintroduced by Denmark, Germany, France, Austria, Norway and Sweden between May and November 2023” (på engelska). Europeiska kommissionen. 23 november 2023. https://home-affairs.ec.europa.eu/system/files/2023-11/Report%20on%20the%20formal%20consultation%20state%20of%20Internal%20Border%20Controls_en.pdf. Läst 15 januari 2024. 
 77. ^ Datumen för ännu ej avslutade inre gränskontroller kan komma att förlängas i enlighet med Schengenkodexens bestämmelser.
  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.