Den här artikeln handlar om Sveriges utrikesdepartement. För det allmänna begreppet, se Utrikesministerium.

Utrikesdepartementet (UD)[1] är ett departement inom Regeringskansliet med adress Arvfurstens palats vid Gustav Adolfs torg i Stockholm. Utrikesdepartementet ansvarar tillsammans med Utrikesrepresentationen för hanteringen av Sveriges förbindelser med andra länder. Beslut som gäller Sveriges utrikespolitik förbereds och samordnas. Det gäller såväl politiska frågor som till exempel handelsfrågor.

Utrikesdepartementet
UnderordnadRegeringskansliet
OrganisationstypDepartement
Ledning00Tobias Billström (M)
departementschef och Sveriges utrikesminister
00 Johan Forssell (M)
bistånds- och utrikeshandelsminister
00 Jan Knutsson
kabinettssekreterare
SäteArvfurstens palats
KommunStockholm
Organisationsnr202100-3831
Inrättad1791
InstruktionSFS 1996:1515 (lagen.nu)
Webbplatswww.ud.se
Tidigare namnKonungens kabinett för den utrikes brevväxlingen

På Utrikesdepartementet sammanställs information om förhållanden som har betydelse för Sveriges utrikespolitik. På departementet formuleras också de handlingsalternativ som ligger till grund för regeringens ställningstaganden i utrikespolitiska frågor. Till utrikesförvaltningens uppgifter hör dessutom att ta tillvara enskilda svenska medborgares och organisationers intressen utomlands.

Historik

redigera

Utrikesdepartementet tillkom 1791, när Gustav III inrättade Konungens kabinett för den utrikes brevväxlingen. Då skapades i praktiken den organisation som 1840 formellt fick namnet Utrikesdepartementet.

Det är möjligt att tala om en utrikesförvaltning till funktionen så snart vi kan skönja en svensk central statsförvaltning, och det kan vi från slutet av 1200-talet. Under Gustav Vasa utvecklades kansliet till att bli det organ som hanterade och expedierade regeringsärenden. Med Gustav II Adolfs reformer på 1620-talet genomfördes en specialisering inom kansliet så att utrikesärenden fördelades på sekreterare allt efter land.

Chef för kansliet var rikskanslern. Han kan på sätt och vis betecknas som utrikesminister. Mer kända innehavare av denna tjänst är Axel Oxenstierna och Magnus Gabriel De la Gardie. Titeln ändrades under Karl XI:s tid till kanslipresident.

Under frihetstiden var kansliet indelat i olika expeditioner, bland annat en utrikesexpedition. Dessa kan ses som föregångare till departementen. Chef för respektive expedition var en statssekreterare. Kanslipresidenten var chef för kansliet. Under frihetstiden stärktes hans makt ytterligare. En av de kända innehavarna av posten var Arvid Horn.

Kabinettet

redigera

Gustav III genomförde omfattande förändringar av den centrala utrikesförvaltningen. Kungen övertog själv ledningen av utrikespolitiken och kom i praktiken att fungera som sin egen utrikesminister. De utrikes ärendena handlades inom kanslipresidentens kontor, vilket fick en allt mer självständig ställning direkt under kungen. Det var detta kontor som 1791 slutligen bröts ut ur kansliet och fick namnet Konungens kabinett för den utrikes brevväxlingen. Kabinettet ställdes under ledning av en kabinettssekreterare. Den förste kabinettssekreteraren av denna post hette Aron Isak Silfversparre.

Med 1809 års regeringsform förstärktes maktdelningsprincipen som hade börjat att införas med 1772 års regeringsform och Förenings- och säkerhetsakten från 1789. Kungen fick vid sin sida ett statsråd, vari bland annat ingick en utrikesstatsminister. Den förste var Lars von Engeström. Betecknande för den vikt kungen tillmätte utrikesfrågorna var att dessa föredrogs särskilt av utrikesministern med endast ett annat statsråd närvarande. Men också i detta nya samhällssystem behandlades utrikesärendena i kabinettet. Det bevarade i stort sett både organisation och verksamhetsform från den gustavianska tiden.

Departementet

redigera

Departementalreformen 1840 innebar för Utrikesdepartementet i praktiken enbart att kabinettet bytte namn till Utrikesdepartementet. I huvudsak bevarade det sin gamla ställning och sin organisation. Den viktiga förändringen var att utrikesstatsministern blev chef för departementet. Kabinettssekreteraren blev högste tjänsteman. Med reformen 1876 ändrades statsrådet så att Sverige fick en statsminister och departementschefen på Utrikesdepartementet fick titeln minister för utrikes ärendena. Den förste som innehade detta nya ämbete var Carl Fredrik Hochschild.

Utrikesdepartementet organiseras

redigera
 
UD huserar sedan år 1906 i Arvfurstens palats vid Gustav Adolfs torg i Stockholm.

År 1858 delades Utrikesdepartementet funktionellt in i fyra avdelningar: politiska, handels-, konsulats- och kamerala avdelningarna. Efter upplösningen av unionen med Norge ändrades organisationen 1906, då departementet flyttade in i Arvfurstens palats, och den politiska avdelningen avskaffades under ett antal år som sträckte sig bland annat över första världskriget. Detta försvårade en redan i och för sig besvärlig situation som kriget framkallat och erfarenheterna togs tillvara i nya organisationsförändringar 1919 och 1928. Det funktionella betraktelsesättet blev gällande i Sverige (medan i andra länder regional organisation, så kallade deskar, kunde förekomma) och departementet fick nu fyra avdelningar: politiska, rätts-, handels- och personalavdelningen.

Ett intressant tillskott från 1910-talet var pressbyrån, som markerade den vikt man började tillmäta relationerna till främst tidningar. Sin nuvarande utformning fick pressbyrån i stort sett 1938. Personalavdelningen omorganiserades 1963 och bytte namn till administrativa avdelningen. Samtidigt fick den en central förvaltningsfunktion för utlandsmyndigheterna. Den största förändringen under slutet av 1960-talet var handelsavdelningens sammankoppling med handelsdepartementet och biståndsavdelningens tillkomst 1970. I samband med Handelsdepartementets nedläggning 1982 skapades på nytt en utrikeshandelsavdelning.

Under 1996 genomgick Utrikesdepartementet sin största omorganisation sedan 1858. Då avskaffades den funktionella uppdelningen i en politisk avdelning, en biståndsavdelning och en handelsavdelning. I stället genomfördes en blandad så kallad desk- och funktionsorganisation. Nu finns särskilda geografiska enheter för Afrika söder om Sahara, Amerika, Asien och Oceanien, Mellanöstern och Nordafrika, Europeiska Unionen samt Östeuropa och Centralasien.

År 1997 lades alla departement samman till den sammanhållna myndigheten Regeringskansliet. Sammanslagningen har dock tagit lång tid att genomföra, och ännu 2007 agerade Utrikesdepartementet självständigt på många sätt vis-à-vis övriga departement[källa behövs].

Utrikesdepartementet är Regeringskansliets största departement med cirka 1 500 anställda, omkring tjugo procent av Regeringskansliets personal.

Kvinnor i UD

redigera

Diplomatyrket är ett traditionellt mansdominerat yrke och anställningen av tjänstemän var under en lång tid bestående av enbart män. Den 12 juli 1948 antog Utrikesdepartementet sin första kvinnliga attaché. Debutanten blev juristen Barbro Beer (född Selldén), född i Göteborg och uppväxt i Örebro.[2]

Året innan Beer antogs som attaché ansökte en socialdemokratisk kvinnlig politiker med goda kvalifikationer, men nekades. Motståndet till kvinnliga diplomater förklarades i många år med kvinnornas inkompetens att hantera berusade sjömän, framträda i uniform och slutligen inte kunna motstå de utländska männens charm, vilket i sin tur var en fara för statshemligheterna. Nästan tio år senare fick UD sin första kvinnliga ambassadör i Alva Myrdal, som i många år kämpat för en jämställd arbetsmarknad. 1957 beskrev Barbro Beer det omtalade motståndet som "knäckt".[3]

I de intervjuer som hölls med Barbro Beer ställdes det frågor om äktenskap och skapandet av en familj. I de tidskrifter som publicerades motiverades denna typ av frågor med normerna för det svenska hemmet, där diplomatmannens fru förväntades följa på utlandsresor och ambassadörsarbeten, så att diplomaten kunde arbeta medan kvinnan tog hand om barnen. Tanken på en kvinnlig diplomat var därmed normbrytande och för många otänkbart eftersom det skulle försvåra möjligheterna till ett familjeliv. I en intervju med Dagens Nyheter 1948 löd majoriteten av frågorna om detta, istället för om hennes arbete.[2]

1976 skrevs SFS:s jämställdhetsförordning. Arbetet skulle inrikta sig på att skapa en mer jämställd arbetsmarknad. Utrikesdepartementet granskades noggrant, många menade att de var värst i frågan. 28 år efter det att den första kvinnan blivit antagen hade endast två tillkommit. Detta skulle aktivt motverkas och expeditionschefen Dag Malm uttalade sig om att en kvinna kunde få förtur till vissa poster även om hon har något mindre kompetens än en manlig sökande. “För att bryta männens dominans på vissa poster kan man föredra en kvinna även om hon ligger något under den manliga sökanden i kompetens.” -Dag Malm i intervju med UD-kuriren.[4]

Jämställdhetsarbetet som påbörjades av UD 1976 började med en enkät som skickades ut till de arbetande. Ett av svaren på enkäten löd “Behandlas man som dum så blir man det.”[5] UD:s nya jämställdhetsgrupp påbörjade sitt arbete för att aktivt föra in fler kvinnor i attaché-yrket samt befordra fler kvinnor. Ett annat fokus låg i att anställa fler män i traditionellt kvinnodominerade yrken som biträdande.[5]

Fram mot 2000-talet blev UD fyllt av fler kvinnor och 2014 lanserades Sveriges feministiska utrikespolitik, den första av sitt slag. Utrikesdepartementet utgav i samband med detta Handbok Sveriges feministiska politik. I en undersökning 2017 var den procentuella könsfördelningen i de styrelser där den svenska staten utser ledamöterna 52% kvinnor och 48% män.[6]

Utlandsrepresentationen växer fram

redigera

När Sverige etablerade sig som en europeisk stormakt från början av 1600-talet uppkom alltmer behovet av en diplomatisk representation i utlandet. Det skedde vanligen genom speciella uppdrag till exempel i samband med freds- och förbundsförhandlingar. Men så småningom växte det också fram fasta beskickningar. Den första var ambassaden i Haag som tillkom redan 1614. Sveriges äldsta utlandsstation är dock generalkonsulatet i Hamburg, som leder tillbaka till 1570-talet, då man svarade för Sveriges postförbindelser med kontinenten. På den tiden var det vanligt att man också utnyttjade andra länders representanter som företrädare. Den mest kände är den holländske rättslärde Hugo Grotius, som på 1630- och 1640-talen företrädde Sverige i Paris.

Under frihetstiden och gustavianska tiden fick utlandsrepresentationen allt fastare former. Man närmade sig mer och mer en verklig diplomatisk karriär. Alltjämt uppfattades dock de diplomatiska tjänsterna som tillfälliga uppdrag. Om en diplomat hemkallades och inte hade någon ordinarie tjänst hemma, fick han så kallat rappelltraktamente.

En fast reglerad diplomatisk karriär och kontinuerlig representation på beskickningar utomlands blev det först under 1800-talet. Ett ökat internationellt utbyte tillsammans med det faktum att beskickningarna fick nya arbetsuppgifter gjorde det nödvändigt att bygga ut och förstärka den diplomatiska representationen.

Utlandsmyndigheterna är hybrider inom statsförvaltningen. Dessa är delvis självständiga myndigheter, då till exempel pass och annat utfärdas i myndighetens namn på delegation från Regeringskansliet, emedan utrikesmyndigheterna inte får föra Sveriges talan utan konsultation med departementet. En diskussion förs huruvida detta skall bestå eller om en uppdelning av departementet i en departementsdel och en verksdel skall komma till stånd.

Bort från bara politik

redigera

Fram till 1800-talets mitt hade beskickningarna i huvudsak endast ägnat sig åt politik, det vill säga att förhandla om förbund och fred, att motarbeta motståndares intressen och att bedriva underrättelseverksamhet.

Vid mitten av 1800-talet införlivades det så kallade konsulatsväsendet i utrikesförvaltningen. Därmed följde i betydande utsträckning handelspolitiska och kommersiella ärenden, som förut hade handlagts av Kommerskollegium och konsulaten. Svenskarnas allt tätare resor och bosättning utomlands återspeglas också i ett ökat antal juridiska ärenden. Under 1900-talet har uppgiften att sprida information om Sverige och svenska förhållanden till en allt bredare utlandspublik fått stadigt ökad betydelse.

Sveriges biståndspolitik byggdes ut från början av 1960-talet. Från början var biståndskontoren en helt självständiga utlandsmyndigheter. Därefter har de steg för steg integrerats i ambassaderna.

Sveriges utlandsrepresentation var länge koncentrerad till Europa. Washington tillkom vid 1800-talets början, den i Tokyo ett sekel senare. Utbyggnaden av representationsnätet i transoceana länder började först efter andra världskriget.

Statsråd

redigera

Utrikesminister

redigera

Utrikesministern, som är statsråd och departementschef på Utrikesdepartementet, har historiskt haft olika ämbetstitlar:

 • 1809–1876: Statsminister för utrikes ärendena
 • 1876–1974: Minister för utrikes ärendena
 • 1975– : Statsråd och chef för Utrikesdepartement

Övriga statsråd på Utrikesdepartementet

redigera
Namn Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Parti Titel Regering Källor
  Dag Hammarskjöld   29 juni 1905
i Jönköping
6 februari 1951 8 april 1953 18 september 1961
i Nordrhodesia (Zambia)
(opol) Utrikeshandelsminister Erlander I
Erlander II
  Ulla Lindström 15 september 1909
i Stockholm
4 juni 1954 28 december 1966 10 juli 1999
i Stockholm
(S) Biståndsminister Erlander II
Erlander III
  Alva Myrdal   31 januari 1902
i Uppsala
28 december 1966 31 oktober 1973 1 februari 1986
i Danderyd
(S) Nedrustningsminister Erlander III
Palme I
  Gertrud Sigurdsen 11 januari 1923
i Tunaberg
31 oktober 1973 8 oktober 1976 27 mars 2015 (S) Biståndsminister Palme I
  Ola Ullsten   23 juni 1931
i Umeå
8 oktober 1976 18 oktober 1978 28 maj 2018 (FP) Bistånds- och invandrarminister Fälldin I
  Mats Hellström   12 januari 1942
i Stockholm
1 januari 1983 9 oktober 1986 (S) Utrikeshandelsminister Palme II
Carlsson I
  Lena Hjelm-Wallén 14 januari 1943
i Sala
17 oktober 1985 4 oktober 1991 (S) Biståndsminister Palme II
Carlsson I
  Anita Gradin 12 augusti 1933
i Hörnefors
10 oktober 1986 4 oktober 1991 (S) Utrikeshandelsminister Carlsson I
Carlsson II
  Ulf Dinkelspiel   4 juli 1939
i Stockholm
4 oktober 1991 7 oktober 1994 (M) Utrikeshandelsminister Bildt
  Alf Svensson   1 oktober 1938
i Tidan
4 oktober 1991 7 oktober 1994 (KD) Biståndsminister Bildt
  Mats Hellström   12 januari 1942
i Stockholm
7 oktober 1994 22 mars 1996 (S) Utrikeshandelsminister Carlsson III
  Pierre Schori   14 oktober 1938
i Norrköping
7 oktober 1994 12 juni 1999 (S) Biståndsminister Carlsson III
Persson
  Leif Pagrotsky   20 oktober 1951
i Göteborg
7 oktober 1998 15 oktober 2002 (S) Handelsminister Persson
  Maj-Inger Klingvall   15 maj 1946
i Nyköping
14 september 1999 16 november 2001 (S) Bistånds- och Migrationsminister Persson
  Jan O. Karlsson 1 juni 1939
i Stockholm
7 januari 2002 4 oktober 2003 (S) Bistånds- och Migrationsminister Persson
  Barbro Holmberg   7 april 1952
i Stensele
10 oktober 2003 6 oktober 2006 (S) Migrationsminister Persson
  Carin Jämtin   3 augusti 1964
i Stockholm
10 oktober 2003 6 oktober 2006 (S) Biståndsminister Persson
  Gunilla Carlsson   11 maj 1963
i Höör
6 oktober 2006 17 september 2013 (M) Biståndsminister Reinfeldt
  Maria Borelius 6 juli 1960
i Täby
6 oktober 2006 14 oktober 2006 (M) Handelsminister Reinfeldt
  Sten Tolgfors   17 juli 1966
i Forshaga
24 oktober 2006 5 september 2007 (M) Handelsminister Reinfeldt
  Ewa Björling   3 maj 1961
i Ekerö
12 september 2007 3 oktober 2014 (M) Handelsminister Reinfeldt
  Hillevi Engström   15 april 1963
i Sollentuna
17 september 2013 3 oktober 2014 (M) Biståndsminister Reinfeldt
  Isabella Lövin   3 februari 1963
i Helsingborg
3 oktober 2014 21 januari 2019 (MP) Biståndsminister (2014-2016) Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat (2016-2019) Löfven I
  Ann Linde 4 december 1961
i Helsingborg
25 maj 2016 10 september 2019 (S) EU- och handelsminister (2016-2019) Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor (2019) Löfven I
Löfven II
  Peter Eriksson   3 augusti 1958
i Tranås
21 januari 2019 17 december 2020 (MP) Minister för internationellt utvecklingssamarbete Löfven II
  Anna Hallberg   19 november 1963
10 september 2019 18 oktober 2022 (S) utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Löfven II
Löfven III
Andersson
  Isabella Lövin   3 februari 1963
i Helsingborg
17 december 2020 5 februari 2021 (MP) Minister för internationellt utvecklingssamarbete Löfven II
  Per Olsson Fridh   27 juni 1981
i Helsingborg
5 februari 2021 30 november 2021 (MP) Minister för internationellt utvecklingssamarbete Löfven II
Löfven III
[8]
  Matilda Ernkrans   12 mars 1973
i Hallsberg
30 november 2021 18 oktober 2022 (S) Biståndsminister Andersson [9]
  Johan Forssell   8 december 1979
i Kista
18 oktober 2022 (M) Bistånds- och utrikeshandelsminister Kristersson
Namn Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Parti Titel Regering Källor

Kabinettssekreterare och statssekreterare

redigera

Kabinettssekreterare

redigera
Huvudartikel: Kabinettssekreterare

Den högste chefstjänstemannen inom UD kallas för kabinettssekreterare, och motsvaras inom andra departement och hos andra ministrar av statssekreterare. Orsaken till den annorlunda titeln på UD är att då ’’Konungens kabinett för den utrikes brevväxling’’ inrättades så fick dess chef titeln kabinettssekreterare. Denna titel behölls även efter departementalreformen 1840.[10]

Statssekreterare på Utrikesdepartementet sedan 2006

redigera

För det fall andra ministrar är placerade på Utrikesdepartementet så har dessa som regel en egen statssekreterare.

Chefstjänstemän

redigera

Under den politiska ledningen leds arbetet av utrikesråden, expeditionschefen och rättschefen, de så kallade chefstjänstemännen. Antalet utrikesråd har varierat, idag finns ett för politiska frågor (under utrikesministern), ett för utvecklingsfrågor (under biståndsministern) och ett för utrikeshandelsfrågor (under utrikeshandelsministern).

Se lista över personer som tjänstgjort som utrikesråd

Myndigheter

redigera

Ansvarsområden

redigera

UD har följande ansvarsområden:

Diplomatprogrammet

redigera

Diplomatprogrammet är Utrikesdepartementets traineeprogram och förbereder blivande svenska diplomater för ett arbete i Stockholm och vid Sveriges utlandsmyndigheter.[15]

Ansökan avser egentligen inte en utbildning utan en tjänst inom UD, som föregås av en utbildning. För att vara behörig att söka krävs en avslutad examen på 120 poäng/180 högskolepoäng som motsvarar tre års heltidstudier vid universitetet. Utöver det krävs språkkunskaper i svenska, engelska och ett tredje modernt språk (franska, tyska, spanska, arabiska, ryska eller annat slaviskt språk, japanska eller kinesiska). Ytterligare språkkunskaper är meriterande. Även utlandsvistelser i mer än sex månader i samband med studier eller arbete ses som meriterande.

Ett hundratal sökande väljs ut till ett skriftligt kunskapsprov som inkluderar både rena kunskapsfrågor och analytiska essäfrågor. De som presterar väl blir uttagna till assessment day, där man i grupp interagerar i arrangerade situationer. De som tar sig vidare blir intervjuade, därefter beslutas vilka som antas till programmet.

UD har kritiserats för sin subjektiva och slutna antagningsprocess. Kritiken syftar på att UD slussar igenom kandidater som redan är kända och därmed missgynnar andra sökande, att personer med befintliga kontakter på UD skulle ha lättare för att bli antagna.[16]

Under läsåret 2006-2007 gick kronprinsessan Victoria UD:s diplomatprogram. Hovet ansåg att utbildningen skulle gå i linje med kronprinsessans framtida arbetsuppgifter och åtaganden. Till skillnad från övriga sökande behövde inte kronprinsessan gå igenom den formella antagningsprocessen. I stället utökades programmet med en extra plats för att inte missgynna någon sökande. Kronprinsessan fick till skillnad från de andra ingen lön under utbildningen. Kung Carl XVI Gustaf har gått en liknande utbildning.[17]

Byggnader

redigera

Utrikesdepartementet har sin verksamhet i Arvfurstens palats, vid Gustav Adolfs torg i Stockholm, nära Rosenbad och mitt emot Riksdagshuset respektive Operan. Departementet har 2017 lokaler även i kvarteren Brunkhuvudet, Johannes Större och Röda Bodarna.

Från början av 1790-talet var UtrikesministerhotelletBlasieholmen tjänstebostad och representationsvåning för Sveriges utrikesstatsministrar. Dess siste hyresgäst var Östen Undén, till 1962.[18]

Fotogalleri

redigera

Se även

redigera

Referenser

redigera
 1. ^ ”Förordning (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet”. Sveriges Riksdag. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-19961515-med-instruktion-for_sfs-1996-1515. Läst 16 oktober 2018. 
 2. ^ [a b] ”Kvinnligt i UD...”. Dagens Nyheter: sid. 12. 5 december. 
 3. ^ ”Charmfulla utlänningar numera inget hinder för kvinnornas diplomatbana”. Örebro-Kuriren. 26 februari 1957. 
 4. ^ ”Nye expeditionschefen: Kvinna kan få förtur trots mindre kompetens”. UD-Kuriren (Årg 2 Nr 3-4): sid. 20. 1978. 
 5. ^ [a b] ”Jämställdheten på UD: Det var så här det började:”. UD-Kuriren (Årg 2 Nr 3-4): sid. 8-9. 1978. 
 6. ^ ”Handbok Sveriges feministiska utrikespolitik”. 23 augusti 2018. Arkiverad från originalet den 30 januari 2019. https://web.archive.org/web/20190130053112/https://www.regeringen.se/rapporter/2018/08/handbok-sveriges-feministiska-utrikespolitik/. Läst 3 januari 2019. 
 7. ^ Haag, Holland. Statens Fastighetsverk.
 8. ^ Regeringskansliet, Regeringen och (5 februari 2021). ”Regeringsombildning den 5 februari 2021”. Regeringskansliet. Arkiverad från originalet den 5 februari 2021. https://web.archive.org/web/20210205090604/https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/02/regeringsombildning-den-5-februari-2021/. Läst 5 februari 2021. 
 9. ^ Regeringskansliet, Regeringen och (30 november 2021). ”Regeringsskifte den 30 november 2021”. Regeringskansliet. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/11/regeringsskifte-den-30-november-2021/. Läst 4 december 2021. 
 10. ^ Nordisk familjebok, 1921, sid 139-141.
 11. ^ Regeringskansliet (19 september 2019). ”Ny statssekreterare i Utrikesdepartementet”. Pressmeddelande.
 12. ^ Regeringskansliet, Regeringen och (5 februari 2021). ”Ny statssekreterare i Utrikesdepartementet”. Regeringskansliet. Arkiverad från originalet den 5 februari 2020. https://web.archive.org/web/20210205191304/https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/02/ny-statssekreterare-i-utrikesdepartementet/. Läst 5 februari 2021. 
 13. ^ Regeringen.se
 14. ^ Regeringen.se
 15. ^ https://www.regeringen.se/jobba-hos-oss/diplomatprogrammet/
 16. ^ SVT:Dokument inifrån-blåst på karriären
 17. ^ ”Victoria börjar på UD:s diplomatprogram”. Aftonbladet. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10855160.ab. 
 18. ^ ”Historik; Utrikesministerhotellet”. Kungl. Musikaliska akademien. http://www.musikaliskaakademien.se/omakademien/historik/utrikesministerhotellet.345.html. 

Externa länkar

redigera