Öppna huvudmenyn

Örebro-Värmlandsgruppen

utbildningsgrupp inom Hemvärnet
(Omdirigerad från Livregementets grenadjärgrupp)

Örebro-Värmlandsgruppen (ÖVG) är en svensk utbildningsgrupp inom Hemvärnet som verkat i olika former sedan 2000. Förbandsledningen är förlagd i Örebro garnison, Örebro.[2]

Örebro-Värmlandsgruppen
(ÖVG)
Livregementets grenadjärgrupp vapen.svg
Vapensköld för Örebro-Värmlandsgruppen tolkad efter dess blasonering.
Officiellt namnÖrebro-Värmlandsgruppen
Datum2000–
LojalitetFörsvarsmakten
FörsvarsgrenArmén
TypHemvärnet
RollUtbildning och administration
StorlekUtbildningsgrupp [a]
FöregångareLivregementets grenadjärer
Ingående delar19. hemvärnsbataljonen,
20. hemvärnsbataljonen
Del avLivregementets husarer [b]
HögkvarterÖrebro garnison
FörläggningsortÖrebro
ValspråkArtibus et armis recuperatur gloria
(Vetande och vapen skänker ära)
FärgerVitt och blått          
Marsch"Livregementets grenadjärers marsch" (Hoffman) [c]
Årsdagar4 december [d]
Befälhavare
FörbandschefÖvlt. Johan Bissman
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflaggaNaval Ensign of Sweden.svg
Truppslagstecken m/46-60Truppslagstecken för hemvärnet.jpg
Tilläggstecken VärmlandsbataljonenTilläggstecken för Värmlands regemente.jpg
Tilläggstecken Sannaheds hemvärnsbataljonTilläggstecken för Sannaheds hemvärnsbataljon.jpg

HistoriaRedigera

Inför försvarsbeslutet 2000 föreslog regeringen i sin propositionen för riksdagen, att den taktiska nivån bör reduceras genom att fördelnings- och försvarsområdesstaber samt marinkommandon och flygkommandon skulle avvecklas. Detta för att för att utforma ett armétaktiskt, marintaktiskt respektive flygtaktiskt kommando vilka skulle samlokaliseras med operationsledningen. Förslaget innebar att samtliga försvarsområdesstaber skulle avvecklas.[3]

Som ett led i försvarsbeslutet 2000 avvecklades försvars- och militärområdena den 30 juni 2000 och från och med den 1 juli 2000 organiserades i dess ställe militärdistrikt. Därmed avvecklades bland annat Örebro försvarsområde (Fo 51) och Värmlands försvarsområde (Fo 52). De nya militärdistrikten motsvarade geografiskt sett de gamla militärområdena. Den stora skillnaden var att militärdistrikten var den lägsta nivån där chefen var territoriellt ansvarig. Inom militärdistrikten organiserades militärdistriktsgrupper, i regel en för varje län. I Örebro län organiserades Livregementets grenadjärgrupp och i Värmlands län Värmlandsgruppen, vilka underställdes Mellersta militärdistriktet (MD M).

Inför försvarsbeslutet 2004 föreslog regeringen för riksdagen, efter förslag från Försvarsmakten, att reducera antalet militärdistriktsgrupper. Då det enligt Försvarsmakten skulle organiseras färre hemvärnsförband, men bättre utbildade och uppfyllda förband. Försvarsbeslutet innebar bland annat att Värmlandsgruppen skulle upplösas och avvecklas den 31 december 2004. Från och med 1 januari 2005 övergick verksamheten till en avvecklingsorganisation, fram till att avvecklingen skulle vara slutförd senast den 30 juni 2006. Avvecklingsorganisationen upplöstes i sin tur den 30 juni 2005, då avvecklingen av förbandet var slutförd. Gruppens hemvärnsbataljoner, tillsammans med övriga frivilliga försvarsorganisationer inom Värmlands län, överfördes den 1 juli 2005 till Livregementets grenadjärgrupp som antog det nya namnet Örebro-Värmlandsgruppen.[4]

Den 2 juni 2005 presenterade regeringen sin proposition (2004/05:160) gällande en avveckling av militärdistriktsorganisationen. I propositionen hänvisades regeringen till att "I det framtida insatsförsvaret och den beslutade insatsorganisationen finns det inte längre krav på eller behov av regional eller territoriell ledning som motiverar en särskild ledningsorganisation". Därmed ansåg regeringen att militärdistriktsorganisationen kunde avvecklas, något som Försvarsmakten även i en framställan till regeringen den 7 mars 2005 föreslagit. I dess ställe skulle fyra ledningsgrupper för säkerhetstjänst och samverkan inrättas, där ledningsgrupperna lokaliserade till Boden, Stockholm, Göteborg och Malmö.[5] Den 16 november 2005 antog riksdagen regeringens proposition, därmed beslutades att militärdistriktsorganisationen skulle upplösas och avvecklas den 31 december 2005. Vilket innebar att militärdistriktsgrupperna omorganiserades till utbildningsgrupper och underställdes ett utbildningsförband. Detta medförde att Örebro-Värmlandsgruppen (ÖVG) överfördes från Mellersta militärdistriktet (MD M) till att bli en enhet inom Livregementets husarer (K 3) från och med den 1 januari 2006.

Under 2008 genomfördes ett pilotprojekt tillsammans med Västernorrlandsgruppen, där man på prov genomförde en tre månader lång direktutbildning till gruppernas insatsförband. Örebro-Värmlandsgruppens direktutbildning var lokaliserad till Villingsbergs skjutfält. I mars 2009 beslutades att direktutbildningen till Hemvärnets insatsförband skulle bli permanent från och med 2010, och skulle genomföras vid tretton hemvärnsgrupper runtom i landet, där Örebro-Värmlandsgruppen (ÖVG) kommer att vara en av dem.[6]

Den 1 januari 2013 bildades fyra militärregioner, där Militärregion Väst underställdes chefen för Skaraborgs regemente i fred, men löd under chefen insatsledningen i Högkvarteret avseende markterritoriell ledning i fred, kris och krig. Chefen för Örebro-Värmlandsgruppen var dock fortfarande underställd chefen Livregementets husarer gällande produktionsledning av hemvärnsförbanden samt insatsledning inom utbildningsgruppens geografiska område. Den 1 januari 2018 delades dock ledningen av Skaraborgs regemente och Militärregion Väst, det genom att en separat chefsbefattning för Militärregion Väst tillsattes. Vidare underställdes staben Militärregion Väst i ledningsfrågor direkt chefen insatsledningen i Högkvarteret.[7]

Inriktningen inom Försvarsmakten är att från den 1 januari 2020 ska samtliga militärregioner bli självständiga förband, inom Försvarsmakten benämnd som organisationsenhet (OrgE), samt underordnas rikshemvärnschefen. Vidare kommer utbildningsgrupperna med dess hemvärnsbataljoner att överföras organisatoriskt från utbildningsförbanden till militärregionerna. Militärregionerna kommer därmed att överta ledningen av utbildningsgrupperna med dess hemvärnsbataljoner även i fredstid. Respektive militärregion kommer därmed att tilldelas ett så kallat produktionsledningsansvar.[7]

VerksamhetRedigera

Chefen Örebro-Värmlandsgruppen är direkt underställd chefen Livregementets husarer (K 3) vad gäller produktionsledning av hemvärnsförbanden samt insatsledning i Örebro län och Värmlands län. Insatser, såväl i fred som under kris och krig, leds av Militärregion Väst (MR V). Örebro-Värmlandsgruppens nuvarande uppgifter är att utbilda, organisera och administrera hemvärnsförbanden i de två länen. Gruppen skall vidare stödja frivilliga försvarsorganisationer samt vara beredd att leda insatser till stöd för samhället i övrigt. Från och med 2010 ansvarar Örebro-Värmlandsgruppen, tillsammans med 13 övriga hemvärnsgrupper runt om i landet, för så kallad direktutbildning (GMU) till sina insatsförband.

Ingående enheterRedigera

Örebro-Värmlandsgruppen administrerar och utbildar sedan 1 januari 2012 två hemvärnsbataljoner, Värmlandsbataljonen (19. hvbataljonen) och Sannahedsbataljonen (20. hvbataljonen).

VärmlandsbataljonenRedigera

 
Vapensköld för Värmlands regemente tolkad efter dess blasonering.

Värmlandsbataljonen eller 19. hemvärnsbataljon bildades den 1 januari 2011 under namnet Värmlands hemvärnsbataljon, då Värmlands västra hemvärnsbataljon och Värmlands östra hemvärnsbataljon slogs samman, vilken fick det nya namnet Värmlands hemvärnsbataljon.[8] Den 1 januari 2015 namnändrades bataljonen till namnet Värmlandsbataljonen.[9] Bataljonen ansvarar för och utbildar förbanden inom Värmlands län. Bataljonen är traditionsbärare för Värmlands regemente (I 2) samt Värmlandsbrigaden (IB 2).

 • 19. hemvärnsbataljonsstaben
 • 19. hemvärnsledningsplutonen
 • 191. hemvärnsinsatskompaniet
 • 192. hemvärnsinsatskompaniet
 • 193. hemvärnsbevakningskompaniet
 • 194. hemvärnsbevakningskompaniet
 • 195. hemvärnsflyggruppen

SannahedsbataljonenRedigera

 
Vapensköld för Livregementets grenadjärer tolkad efter dess blasonering.

Sannahedsbataljonen eller 20. hemvärnsbataljon har sin stabsplats i Örebro, och bataljonen har Örebro län som primärt upptagningsområde. Bataljonen är traditionsbärare för Livregementets grenadjärer.

 • 20. hemvärnsbataljonsstaben
 • 20. hemvärnsledningsplutonen
 • 201. hemvärnsinsatskompaniet
 • 202. hemvärnsinsatskompaniet
 • 203. hemvärnsbevakningskompaniet
 • 205. hemvärnsflyggruppen
 • 206. hemvärnsmusikkåren, Hemvärnets Musikkår Guldsmedshyttan
 • 207. hemvärnspionjärplutonen

Förläggningar och övningsplatserRedigera

När Livregementets grenadjärgrupp bildades övertog gruppen det förläggningsområde i Örebro som Livregementets grenadjärer hade fram till att det upplöstes. Området bestod av motor- och förrådsområdet av det ursprungliga kasernområdet. Förbandsledningen var inhyst i den byggnad som fram till 2000 utgjorde kanslihuset för Livregementets grenadjärer. I maj 2002 samlokaliserades Livregementets grenadjärgrupp med Redovisningsavdelning Bergslagen i Boglundsängen i nordvästra Örebro, och den 31 maj 2002 invigdes gruppens nya lokaler officiellt av generalmajor Curt Westberg.[10] I slutet av 2014 föreslog Försvarsmakten att omlokalisera förbandsledningen under 2016 till Villingsbergs skjutfält.[11] Flytten är dock framskjuten till hösten 2020. Inom Örebro garnison är förbandsledningen för Örebro-Värmlandsgruppen samlokaliserade med Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS).

Heraldik och traditionerRedigera

När Livregementets grenadjärgrupp bildades den 1 juli 2000 blev gruppen arvtagare och traditionsbärare till Livregementets grenadjärer (I 3/Fo 51), Livbrigaden (IB 3) och Närkebrigaden (IB 33).[2] Sedan den 1 juli 2012 förvaltas och förs regementets traditioner vidare av Sannaheds hemvärnsbataljon (20. Hvbat). I samband att gruppen kom att omfatta Värmlands län, överfördes de traditionsarvet över Värmlands regemente (I 2) samt Värmlandsbrigaden (IB 2) till Värmlands hemvärnsbataljon. Bataljonens färger är gult och svart, och dess marsch är "Pepitamarsch".[12]

FörbandscheferRedigera

 • 2000–2004: Överstelöjtnant Ulf Södersten
 • 2004–2011: Överstelöjtnant Anders Domhagen
 • 2011–2012: Major Mats Schiller (Tf.)
 • 2012–2017: Överstelöjtnant Bengt Fransson [13]
 • 2017–2017: Major Mats Schiller (Tf.) [e]
 • 2017–20xx: Överstelöjtnant Johan Bissman

Namn, beteckning och förläggningRedigera

Namn
Livregementets grenadjärgrupp 2000-07-01 2005-06-30
Örebro-Värmlandsgruppen 2005-07-01
Beteckningar
okänt 2000-07-01 2005-06-30
ÖVG 2005-07-01
Förläggningsort, detachement och övningsfält
Örebro garnison (F) 2000-07-01
Villingsbergs skjutfält (F) 2019-??-??

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

AnmärkningarRedigera

 1. ^ Åren 2000–2005 var gruppen organiserad som en militärdistriktsgrupp, och sedan 2006 som en utbildningsgrupp.
 2. ^ Åren 2000–2005 var gruppen underställd Mellersta militärdistriktet. Från 2006 Livregementets husarer.
 3. ^ Förbandsmarschen är ärvd från Livregementets grenadjärer, och fastställdes den 27 november 2002.[1]
 4. ^ Årsdag för Slaget vid Lund
 5. ^ Tillförordnande perioden 19 juni–12 november

NoterRedigera

 1. ^ Sandberg (2007), s. 27
 2. ^ [a b] Braunstein (2003), s. 31-34
 3. ^ ”Regeringens proposition 1999/2000:30”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/det-nya-forsvaret_GN0330. Läst 12 mars 2018. 
 4. ^ ”Regeringens proposition 2004/05:5”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/vart-framtida--forsvar_GS035. Läst 3 maj 2018. 
 5. ^ ”Regeringens proposition 2004/05:160”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/avveckling-av-militardistriktsorganisationen_GS03160. Läst 11 december 2017. 
 6. ^ Örebro-Värmlandsgruppen genomför direktutbildning 2010 Arkiverad 4 mars 2016 hämtat från the Wayback Machine. Läst 30 mars 2009
 7. ^ [a b] ”Rikshemvärnschefen berättar om Hemvärnets framtid”. hemvarnet.se. https://hemvarnet.se/om-organisationen/hemvarnsforbanden/nyheter/421/14301. Läst 9 december 2018. 
 8. ^ Hemvarnet.se (2010-11-09) Två bataljoner blir en Läst 5 februari 2011
 9. ^ ”K 3 - Värmlandsbataljonen”. http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/livregementets-husarer-k-3/k-3s-insatsforband/varmlandsbataljonen/. Läst 2 maj 2019. 
 10. ^ ”Livregementets grenadjärgrupp nya lokaler”. Arkiverad från originalet den 14 november 2002. https://web.archive.org/web/20021114113530/http://www.mdm.mil.se/livreg/index.php?lang=sve&c=news&id=8571. Läst 14 november 2002. 
 11. ^ ”Därför flyttar hemvärnet västerut”. na.se. http://na.se/nyheter/orebro/1.2767016-darfor-flyttar-hemvarnet-vasterut. Läst 27 januari 2015. 
 12. ^ ”Försvarets traditioner i framtiden”. sfhm.se. Arkiverad från originalet den 29 december 2016. https://web.archive.org/web/20161229032641/http://www.sfhm.se/contentassets/813daef056f04ee79a6cdca825daecdb/traditionsnamnden_bilaga_3_hemvarnsbataljoner_2012-07-01.pdf. Läst 12 mars 2018. 
 13. ^ Hemvarnet.se (2012-10-12) Nye chefen för Örebro-Värmlandsgruppen Läst 15 oktober 2012

Tryckta källorRedigera

Externa länkarRedigera