Öppna huvudmenyn

Skaraborgs regemente (pansar)

pansarförband inom svenska armén
Den här artikeln handlar om Skaraborgs regemente. För infanteriregementet Skaraborgs regemente, se Skaraborgs regemente (infanteri). För åren 1998–2000, se Skaraborgsbrigaden.

Skaraborgs regemente (P 4), är ett pansarförband inom svenska armén som verkat i olika former åren 1942–1997 och återigen från 2000. Förbandsledningen är förlagd i Skövde garnison i Skövde.[2][3][4]

Skaraborgs regemente
(P 4)
Skaraborgs regemente vapen.svg
Vapensköld för Skaraborgs regemente tolkad efter dess blasonering.
Officiellt namnSkaraborgs regemente
Datum1942–1997, 2000–
LandSverige
FörsvarsgrenArmén
TypPansartrupperna
RollUtbildningsförband
StorlekRegemente
FöregångareSkaraborgs regemente
Ingående delarAndra brigaden
41. mekaniserade bataljonen
42. mekaniserade bataljonen
2. brigadspaningskompaniet
1. tung transportkompaniet
Militärregion Väst
Bohusdalgruppen
Skaraborgsgruppen
18. stridsgruppen
Del avHögkvarteret [a]
HögkvarterSkövde garnison
FörläggningsortBorensberg, Skredsvik, Skövde, Visby
Valspråk"Arvet förpliktar"
FärgerSvart och gult         
Marsch"Geschwindmarsch" (Herrman) [b]
DekorationerSkarabregGM [c]
SkarabregGM/SM [d]
SegernamnVarberg (1565)
Narva (1581)
Breitenfeld (1631)
Lützen (1632)
Warszawa (1656)
Lund (1676)
Landskrona (1677)
Malatitze (1708)
Befälhavare
RegementschefÖv Bengt Alexandersson
Stf. regementschefÖv Lennart Widerström
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflaggaNaval Ensign of Sweden.svg
Truppslagstecken m/1963AM.005037.jpg
Förbandstecken m/1960AM.090983 P 4 (2).jpg
TilläggsteckenMILI.009841.jpg

HistoriaRedigera

Genom försvarsbeslutet 1942 beslutades att pansartrupperna skulle organiseras som ett truppslag vid sidan de övriga truppslagen. Till pansartrupperna skulle ett nytt regemente bildas, ett regemente skulle överföras från kavalleriet, samt två regementen överföras från infanteriet, däribland Skaraborgs regemente. Redan i samband med försvarsbeslutet 1936 hade det beslutats att Skaraborgs regemente (I 9) jämte Södermanlands regemente (I 10), från den 1 oktober 1939 skulle utbilda varsin stridsvagnsbataljon. Från den 1 oktober 1942 organiserades regementet som ett pansarregemente, under namnet Skaraborgs pansarregemente (P 4). Att Södermanlands regemente fick beteckningen P 3 och Skaraborgs regemente beteckningen P 4, berodde på ett önskemål från Skaraborgs regemente, där man ville förhindra förväxling med Livregementets husarer (K 3), vilka även de var förlagda i Skövde.[5][6][7]

Den 1 juli 1956 uppgick Livregementets husarer som en utbildningsbataljon inom Skaraborgs regemente.[8] Regementet reducerades med det till en bataljon, men bibehöll sin förläggning i kavallerikasernen. Den 1 april 1963 gjordes en omorganisation av pansartrupperna, vilket medförde att det tillkom ett antal nya regementen inom truppslaget. Något som medförde att regementet antog namnet Skaraborgs regemente (P 4).

I samband med OLLI-reformen, vilken genomfördes inom försvaret åren 1973–1975, sammanslogs Skaraborgs regemente med Skövde försvarsområde (Fo 35), som med sammanslagningen bytte namn till Skaraborgs försvarsområde. Från den 1 juli 1974 bildades försvarsområdesregementet P 4/Fo 35. Detta medförde att inom Skaraborgs försvarsområde blev Skaraborgs regemente ett A-förband (försvarsområdesregemente), Göta trängregemente blev ett B-förband (utbildningsförband) och Livregementets husarer (K 3) blev ett C-förband. Skaraborgs regemente fick det samlade mobiliserings- och materialansvaret inom försvarsområdet, och B- och C-förbanden svarade endast som ett utbildningsförband.[9] Genom att Livregementets husarer blev ett C-förband, kvarstod förvaltningsmässigt Livregementets husarer under Skaraborgs regemente. Dock avskildes det i den mening att det blev från den 1 juli 1974 ett fristående utbildningsförband med egen chef.[9]

Genom försvarsbeslutet 1992 beslutades att Skaraborgsbrigaden skulle avskiljas från regementet, detta med bakgrund till att regeringen ville att Försvarsmaktens grundorganisation skulle spegla krigsorganisationen. Brigaden avskiljdes den 1 juli 1994, och blev ett kaderorganiserat krigsförband inom Södra militärområdet (Milo S).

Inför försvarsbeslutet 1996 föreslog regeringen till riksdagen att antalet försvarsområdesstaber skulle reduceras, detta med bland annat hänvisning till den då pågående översynen av länsindelningarna. Där bland annat Göteborgs och Bohus län, Skaraborgs län och Älvsborgs län den 1 januari 1998 bildade Västra Götalands län. För försvarsområdesstaben vid Skaraborgs regemente (P 4/Fo 35) innebar förslaget att den skulle avvecklas senast den 31 december 1997. Från den 1 januari 1998 kom regementet att uppgå i Skaraborgsbrigaden (MekB 9) under det nya namnet Skaraborgs regemente och Skaraborgsbrigaden (MekB 7). Skaraborgs försvarsområde (Fo 35) kom i sin tur att integreras i Västra Götalands försvarsområde (Fo 32), vilken lydde under Västkustens marinkommando i Göteborg.[10]

Inför försvarsbeslutet 2000 var regeringen utgångspunkt att Försvarsmakten skulle bestå av sex enheter för utbildning av armébrigadledningar och mekaniserade bataljoner. Regeringen ansåg att dessa enheter skulle vara geografiskt jämnt fördelade över landet, i såväl norra och mellersta som södra Sverige. Det i syfte att möjliggöra mekaniserad utbildning i dimensionerande klimat- och terrängförhållanden. Där med föreslog regeringen att Södra skånska regementet och Södra skånska brigaden (MekB 7), Skaraborgs regemente och Skaraborgsbrigaden (MekB 9), Södermanlandsbrigaden (MekB 10), Gotlands regemente och Gotlandsbrigaden (MekB 18), Norrbottens regemente och Norrbottensbrigaden (MekB 19), Jämtlands fältjägarregemente och Fältjägarbrigaden (NB 5) och Livgardesbrigaden (IB 1) skulle kvarstå i grundorganisationen.[11]

Gällande Skövde ansåg regeringen att garnisonen hade kapacitet för utbildning av hel mekaniserad bataljon, samt att garnisonen även hade en god tillgång till både övnings- och skjutfält samt militärområdesverkstad. Vidare ansåg regeringen att samlokaliseringen av Markstridsskolan (MSS) var av betydelse för framtida satsningar för den mekaniserade utbildningen i Skövde. Vilket samtidigt ansågs av regeringen vara en förutsättning för Markstridsskolan, för att kunna bedriva en effektiv utbildningsverksamhet såväl i Skövde som i Kvarn. Genom att regeringen även föreslog att Göta trängkår (T 2) skulle kvarstå, skulle samtidigt skapa goda förutsättningar för samordning mellan underhållsfunktionen och de mekaniserade förbanden.[11] Den nya organisationen som antogs genom försvarsbeslutet, började gälla den 1 juli 2000. Från samma datum antog Skaraborgs regemente och Skaraborgsbrigaden (MekB 9) namnet Skaraborgs regemente (P 4).[2]

Genom försvarsbeslutet 2004 kom bland annat Södra militärdistriktet att avvecklas. Detta medförde att utbildningsgrupperna Bohusdalgruppen (BDG) och Skaraborgsgruppen (SKG) från och med den 1 januari 2006 underställdes Skaraborgs regemente.

Genom Försvarsbeslutet 2009 beslutades att fyra regionala staber skulle upprättas för ledning av hemvärnet och samverka med länsstyrelser. Skaraborgs regemente kom att ansvara för att bilda och sätta upp Militärregion Väst (MR V). Vidare kom regementet genom samma försvarsbeslut få ansvaret för att sätta upp 41. mekaniserade bataljonen och 42. mekaniserade bataljonen.

Genom Försvarsbeslutet 2015 kom regementet att få ansvar för att sätta upp Stridsgrupp Gotland. Vilken från 2017 grupperades på Gotland som ett detachement till regementet.

Den 1 januari 2018 skiljdes befattningarna som Chef Skaraborgs regemente och chefen för militärregion Väst. Regionstab Väst fick därmed en fristående chef, från att det tidigare varit en tillikabefattning för chefen för Skaraborgs regemente. Den 1 januari 2020 planeras staben för Militärregion Väst att avskiljas från Skaraborgs regemente och lyda under rikshemvärnschefen i Högkvarteret vad avser fredsutbildning av hemvärnsförbanden. Militärregionerna lyder sedan de bildades undre chefen insatsledningen i Högkvarteret avseende markterritoriell verksamhet.[12][13]

VerksamhetRedigera

Nationell verksamhetRedigera

Verksamheten vid Skaraborgs regemente bedrivs med utbildning i Västergötland (Skövde), Östergötland (Kvarn) och Bohuslän (Skredsvik). Regementet förvaltar skjutfält i Västra Götaland, Värmland, Närke, Dalarna och Östergötland. Regementsledningen och stab finns i Skövde. Övnings- och skjutfält finns i Älvdalen, Horssjön, Villingsberg, Sågebacken, Sisjön, Kråk, Kvarn och Skövde. Regementet levererar stöd till förbanden Trängregementet, Markstridsskolan, Livregementets husarer, Försvarsmedicinskt Centrum samt Helikopterflottiljen.

Vid regementet tjänstgör cirka 428 yrkesofficerare (officerare och specialistofficerare), 465 reservofficerare och 165 civilanställda samt 385 heltidsanställda och 405 deltidsanställda soldater. Omkring 750 värnpliktiga gjorde årligen sin grundutbildning vid regementet.[14] Cirka tvåtusen män och kvinnor inom hemvärnet och frivilligorganisationerna organiseras genom regementet. Regementet har genomfört en mängd internationella uppdrag med officerare och förband under åren.

Skaraborgs regemente är ett pansarförband och använder i sina krigsförband stridsvagn 122 samt flertalet av de olika versionerna av stridsfordon 90-systemet. Dessa båda anses idag vara bland de modernaste stridsfordonen i världen.

UtbildningskompanierRedigera

1682

 • Livkompaniet
 • Överstelöjtnantens kompani
 • Majorens kompani
 • Wartofta kompani
 • Skåninge kompani
 • Kåkinds kompani
 • Vilske kompani
 • Norra Wassbo kompani

1854

 • Livkompaniet
 • Skånings kompani
 • Wartofta kompani
 • Wilska kompani
 • Södra Wadsbo kompani
 • Norra Wadsbo kompani
 • Kåkinds kompani
 • Höjentorps kompani

2017

 • Livkompaniet, (stab- och understödskompanier samt pionjärplutoner vid 41. mekaniserade bataljonen och 42. mekaniserade bataljonen)
 • Wartofta kompani, (Samtliga stridsvagnskompanier vid 41. mekaniserade bataljonen, 42. mekaniserade bataljonen samt 18. stridsgruppen)
 • Wilska kompani, (Pansarskyttekompanier vid 41. mekaniserade bataljonen och 42. mekaniserade bataljonen)
 • Skånings kompani, (Pansarskyttekompanier vid 41. mekaniserade bataljonen och 42. mekaniserade bataljonen)
 • Grenadjärkompaniet, (2. brigadspaningskompaniet)
 • Kåkinds kompani, (Skolkompani; Grundutbildning och gruppbefälsutbildning av rekryter, Gruppchefsskolor för anställda gruppbefäl, Förberedande officerskurser)
 • Wadsbo kompani, (trosskompanier vid 41. mekaniserade bataljonen och 42. mekaniserade bataljonen samt 1. tung transportkompaniet)

BeredskapsförbandRedigera

Skaraborgs regemente har under åren medverkat i många beredskapsförband, för internationell beredskap såväl som nationell beredskap

 • Från 1 januari 2008 till 30 november 2008 ansvarade regementet för IA 07, ett pansarskyttekompani Stridsfordon 9040C (411. pansarskyttekompaniet ur Skånings kompani). Kompaniet nyttjades under sin beredskap för att förstärka pågående insats i Afghanistan. Efter beredskapen ingick del av kompaniet i skyttekompaniet i KS 19 (Kosovo) under 2009.[15]
 • Från 1 januari 2008 till 30 juni 2008 ansvarade regementet för bataljonsstridsgruppen ingående 2008 i Nordic Battlegroup 08, där huvuddelen kom från 41. mekaniserade bataljonen (benämnd 41. Rapid Reaction Batallion). Regementet ansvarade för bataljonsstab samt stab- och granatkastarkompani. Förbandet sattes aldrig in i som en stridsgrupp för EU, men huvuddelen av förbandet nyttjades av Försvarsmakten för att bemanna utlandsstyrkan i Kosovo och Afghanistan under åren 2008–2009.
 • Från 1 januari 2011 till 30 juni 2011 ansvarade regementet för ett skyttekompani Bandvagn 309 och ett trosskompani ingående 2011 i Nordic Battlegroup 11, 192. Core Batallion (under ledning av Norrbottens regemente). Förbandet sattes aldrig in i som en stridsgrupp för EU, men huvuddelen av förbandet nyttjades av Försvarsmakten för att bemanna utlandsstyrkan i Kosovo och Afghanistan under åren 2011–2012.
 • Den 1 januari 2016 till den 31 december 2017 stod Wilska kompani ur 42. mekaniserade bataljonen i beredskap som Försvarsmaktens operativa reserv. En beredskap där kompaniet avlöste 72. skyttekompaniet vid Livgardet.[16] Den 1 januari 2018 blev kompaniet avlösta av 1931. skvadron ur Arméns jägarbataljon.

Internationell verksamhetRedigera

Skaraborgs regemente och Skaraborgsbrigaden har genom åren ansvarat för ett antal olika internationella fredsbevarande insatser samt fredsframtvingande insatser. I före detta Jugoslavien stod regementet för hela eller delar av kontingenterna BA01, BA03, BA07, KS10, KS13, KS19. I Afghanistan ansvarade regementet för hela eller delar av kontingenterna FS15, FS21, F22, F23 och FS28.

2018 och 2019 svarar regementet för insatsen i Mali genom Mali 09 och Mali 10.

Regementet har även ansvarat för mindre utbildningsinsatser i bland annat Mali.[17]

Ingående enheterRedigera

De två pansarbataljonerna, tung transportkompaniet, brigadspaningskompaniet, 18. stridsgruppen (Gotland) samt grundläggande utbildning för rekryter samordnas och leds av Krigsförbandsenheten (KFE) vid regementet. KFE stab består till huvuddel av personal ur bataljonsstaberna. KFE har under sig ett antal utbildningskompanier, vilka är ihopsatta för att utbildningsrationellt kunna utbilda och öva med alla krigsförband ovan. Krigsförbanden 2.Brigadstaben och Regional Stab Väst ingår ej i KFE utan är egna enheter som lyder under chefen Skaraborgs regemente. [18][19][20]

2. brigadstabenRedigera

2. brigadsstaben är ett krigsförband som består av yrkesofficerare, reservofficerare, heltids- och deltidstjänstgörande soldater, vilka bemannar olika befattningar för att kunna leda en mekaniserad brigad. Vid 2. brigadstaben finns även chefsgruppen vid 2. brigaden (inkluderat brigadchef och ställföreträdande brigadchef) vilka leder de ingående delarna av 2. brigaden;

Se även Andra brigaden för mer information.[21]

41. mekaniserade bataljonenRedigera

41. mekaniserade bataljonen är ett krigsförband som består av yrkesofficerare, reservofficerare och deltidstjänstgörande soldater, vilka bemannar olika befattningar inom bataljonen. Bataljonen består av bataljonsstab, två pansarskyttekompani Stridsfordon 90, två stridsvagnskompanier Stridsvagn 122, ett stab- och understödskompani samt ett trosskompani. Bataljonen tillhör 3.Brigaden, tillsammans med huvuddelen av övriga tidvis tjänstgörande bataljoner inom Armén. [18]

42. mekaniserade bataljonenRedigera

42. mekaniserade bataljonen är ett krigsförband som består av yrkesofficerare, reservofficerare, heltids- och deltidstjänstgörande soldater, vilka bemannar olika befattningar till en bataljonsstab, ett stab- och understödskompani, två pansarskyttekompanier Stridsfordon 90, två stridsvagnskompanier Stridsvagn 122 samt ett trosskompani. Bataljonen tillhör 2.Brigaden, tillsammans med huvuddelen av övriga kontinuerligt tjänstgörande bataljoner inom Armén.[18][20]

18. stridsgruppenRedigera

Stridsgrupp Gotland eller 18. stridsgruppen är ett krigsförband som består av yrkesofficerare, reservofficerare, heltids- och deltidstjänstgörande soldater, vilka bemannar olika befattningar till stridsgruppsstab, pansarskyttekompani Stridsfordon 90, stridsvagnskompani Stridsvagn 122 samt stab- och trosskompani. Stridsgruppen förlades till Gotland sommaren 2017. Under 2019 kommer Stridsgruppen att överföras till Gotlands regemente (P 18).

1. tung transportkompanietRedigera

1. tung transportkompanietär ett krigsförband som består av yrkesofficerare, reservofficerare, heltids- och deltidstjänstgörande soldater, vilka bemannar olika befattningar till kompaniledning, två transportplutoner samt en stab- och trosspluton. Huvuddelen av kompaniet finns vid Skaraborgs regemente och en transportpluton finns förlagd och utbildas vid Norrbottens regemente. Förbandet är ett operativt förband, vilket lyder under insatschefen vid Högkvarteret och kan understödja eller underställas alla stridskraftschefer (Armétaktisk chef, Marintaktisk chef och Flygtaktisk chef).[22]

2. brigadspaningskompanietRedigera

2. brigadspaningskompaniet  är ett krigsförband som består av yrkesofficerare, reservofficerare, heltids- och deltidstjänstgörande soldater, vilka bemannar olika befattningar till kompaniledning, tre spaningsplutoner Stridsfordon 90 samt en stab- och trosspluton. Förbandet utbildas och förläggs vid P 4 Kvarn, Borensberg och tillhör 2. Brigaden.[23]

Militärregion VästRedigera

Militärregion Väst (MR V) är en är militärregion som bildades den 1 januari 2013 och är fram till 31 december 2019 underställd chefen för Skaraborgs regemente i fred, men lyder under chefen insatsledningen i Högkvarteret avseende markterritoriellledning i fred, kris och krig. Militärregionen omfattas av bland annat en militärregionstab för regional planering, förberedelser med Totalförsvaret och svarar för ledning vid nationell krishantering och krig. Militärregionen omfattar Västra Götalands, Hallands, Örebro och Värmlands län. Från det att militärregionen bildades 2013 var chefen för Skaraborgs regemente även chef för Militärregion Väst. Den 1 oktober 2018 delades dock ledningen av Skaraborgs regemente och Militärregion Väst, det genom att en separat chefsbefattning för Militärregion Väst tillsattes. Inriktningen inom Försvarsmakten är att från den 1 januari 2020 ska samtliga militärregioner bli självständiga förband, inom Försvarsmakten benämnd som organisationsenhet (OrgE). Därvid kommer de samtidigt att överta ledningen även i fredstid av utbildningsgrupperna med dess hemvärnsbataljoner. Respektive militärregion kommer därmed att tilldelas ett så kallat produktionsledningsansvar.[24][13]

UtbildningsgrupperRedigera

Regementet administrerar två utbildningsgrupper inom Hemvärnet, Bohusdalgruppen som är lokaliserad till Skredsvik och Skaraborgsgruppen lokaliserad till Skövde.

BohusdalgruppenRedigera

Bohusdalgruppen är en utbildningsgrupp som verkat i olika former sedan 1992. Gruppen bilades i samband med att Bohusläns regemente avvecklades den 30 juni 1992. Genom försvarsbeslutet 2004 kom gruppen från den 1 januari 2006 att bli en del av Skaraborgs regemente. Gruppen utbildar och stödjer hemvärnet i nordvästra delen av Västra Götalands län, vilket bland annat inkluderar Bohusbataljonen (40. hemvärnsbataljonen). Bohusbataljonen är traditionsbärare för Bohusläns regemente.

SkaraborgsgruppenRedigera

Skaraborgsgruppen är en utbildningsgrupp som verkat i olika former sedan 1998. Genom försvarsbeslutet 2004 kom gruppen från den 1 januari 2006 att bli en del av Skaraborgs regemente. Gruppen utbildar och stödjer hemvärnet i nordöstra delen av Västra Götalands län, vilket bland annat inkluderar Kinnebataljonen (38. hemvärnsbataljonen) och Kåkindbataljonen (39. hemvärnsbataljonen).

Tidigare ingående enheterRedigera

SkaraborgsbrigadenRedigera

Skaraborgsbrigaden (PB 9) var en pansarbrigad och senare mekaniserad brigad som verkade vid regementet åren 1949–1994. I samband med försvarsbeslutet 1942 då infanteriregementena satte upp fältregementen och dubbleringsregementen, organiserade Skaraborgs regemente istället en pansarbrigad. Genom försvarsbeslutet 1948 infördes brigader i hela armén vilket medförde att armén renodlades till två brigadtyper, infanteribrigader och pansarbrigader, där Skaraborgs regemente stod för Skaraborgsbrigaden (PB 9). Brigaden bildades 1949 genom att 9. pansarbrigaden omorganiserades till förbandstypen pansarbrigad 49. Brigaden fick samtidigt namnet Skaraborgsbrigaden (PB 9).

År 1994 avskildes Skaraborgsbrigaden från regementet och blev från 1 juli ett kaderorganiserat krigsförband inom Södra militärområdet (Milo S). I samband med att Skaraborgs regemente uppgick i brigaden den 1 januari 1998, omorganiserades brigaden till en mekaniserad brigad samt att en namnändring gjordes till Skaraborgs regemente och Skaraborgsbrigaden (MekB 9). I samband med försvarsbeslutet 2000 avvecklades brigaden den 30 juni 2000 och regementet återupprättades under sitt gamla namn, Skaraborgs regemente (P 4).

Skaraborgs försvarsområdeRedigera

Skaraborgs försvarsområde (Fo 35), ursprungligen Skövde försvarsområde (Fo 35), bildades den 1 oktober 1942 och hade sin stab lokaliserad till Kyrkogatan 2. I samband med OLLI-reformen den 1 juli 1975 uppgick Skaraborgs försvarsområde i Skaraborgs regemente (P 4). Den 1 januari 1998 kom Göteborgs och Bohus försvarsområde (Fo 32), Älvsborgs försvarsområde (Fo 34) och Skaraborgs försvarsområde (Fo 35) tillsammans bildade Västra Götalands försvarsområde (Fo 32), med stab i Göteborg. Skaraborgs försvarsområde upplöstes och avvecklades den 31 december 1997.[25]

Förläggningar och övningsplatserRedigera

FörläggningRedigera

Regementet som från början var ett infanteriregemente, flyttade den 1 januari 1914 in i ett nyuppfört kasernområde i Skövde. Kasernområdet uppfördes efter 1901 års byggnadsprogram efter Kasernbyggnadsnämndens första typritningsserie för infanterietablissement. Etablissementet är sedan början av 2000-talet det bevarade från Kasernbyggnadsnämndens första typritningsserie för infanterietablissement.[26] Efter att regementet omorganiserades till et pansarregemente, uppfördes ett nytt garageområde med garage-, vård- och utbildningslokaler samt stensatta garageplaner. Garageområdet stod klart den 1 oktober 1942. År 1956 togs "Svarta fältet" i bruk som uppställningsplats för regementets stridsvagnar. Åren 1978–1979 revs regementets tidigare barackläger, i syfte att uppföra nya övnings- och vårdhallar samt en ny utbildningsverkstad, vilken togs i bruk 1982. Under 1980-talet förvandlades "Sandfältet", vilket varit övningsplats åt både kavalleriet och pansartrupperna, till Östra motorområdet. Området består av bland annat besiktnings- och vårdhallar för hjulfordon samt drivmedelsanläggning.[27][2]

DetachementRedigera

KvarnRedigera

I Kvarns bruk som ligger på Prästtomta skjutfält, har regementet ett detachement. Detachementet som utgörs av Grenadjärkompaniet tillfördes regementet den 1 juli 2000, och var då ett förstärkt kompani med cirka 230 värnpliktiga samt ett 30-tal befäl. Kompaniet bestod av en mekaniserad avdelning samt en understödsavdelning, vilka var övnings- och försökstrupp för Markstridsskolan (MSS). Grenadjärkompaniet har sina rötter i Grenadjärbataljonen, vilken var en tidigare övningsbataljon för Infanteriets stridsskola (InfSS). Vid Grenadjärbataljonen utbildades alla typer av stridsfordonsplutoner. Dessutom utbildades granatkastarplutoner och eldledningsgrupper. Namnet Grenadjärbataljonen tillkom när Brigadgeneral Stefan Andersson var chef för övningsbataljonen.

I samband med att värnplikten blev vilande i Sverige, utgjordes Grenadjärkompaniet av två deltidskompanier, 412:e och 421:a kompaniet. Från den 1 januari 2016 kommer dessa två kompanier att överföras till Skövde. Och i dess ställe kommer Grenadjärkompaniet rekrytera och utbilda personal till 2. Brigadspaningskompaniet, ett mekaniserat spaningskompani. Brigadspaningskompaniet blir det första sedan 1990/1991 som utbildas inom armén.[28]

GotlandRedigera

På Gotland kommer regementet från 2018 sätta upp ett detachement. Detachementet kommer utgöras av Stridsgrupp Gotland vilket kommer bestå av ett pansarskyttekompani och ett stridsvagnskompani. Förbandet kommer sättas upp mitten av 2016 i Skövde, där även grundutbildning kommer att ske, och omlokaliseras till Gotland under 2018.[29]

ÖvningsplatserRedigera

Regementet har genom åren haft sin primära övningsplats på Kråks skjutfält, vilket togs i bruk 1943. I samband med att Livregementets husarer omlokaliserades den 1 juli 1984 till Karlsborg, övertogs dess övningsplats i Vreten av Skaraborgs regemente.[2][4] Genom de avvecklingar som gjorts genom de olika försvarsbesluten på 1990-talet samt 2000-talet, har det medfört att regementet tillfört förvaltningsansvar över ett antal skjut- och övningsplatser i södra och mellersta Sverige. Vilket utöver Kråks skjutfält inkluderar sedan 2006 Horssjöns skjutfält, Nytorps skjutfält, Prästtomta skjutfält, Remmene skjutfält, Sisjöns skjutfält, Skövde skjutfält, Sågebackens skjutfält, Villingsbergs skjutfält och Älvdalens skjutfält.

Prästtomta skjutfält tillfördes förvaltningsansvaret 1998 från Livgrenadjärregementet. Remmene skjutfält tillfördes förvaltningsansvaret 1998 från Älvsborgs regemente. Sisjöns skjutfält och Sågebackens skjutfält tillfördes förvaltningsansvaret 2005 från Älvsborgs amfibieregemente. Villingsbergs skjutfält och Älvdalens skjutfält tillfördes förvaltningsansvaret 2005 från Artilleriregementet.

Heraldik och traditionerRedigera

 
Fana m/1844, för Skaraborgs regementes 1:a bataljon.
 
Förtjänstmedalj i silver för Skaraborgs regemente och Skaraborgsbrigaden (MekB 9).

I samband med att regementet omorganiserades till ett pansarförband, kom fanan från infanteritiden att föras vidare. Fanan som fördes då var av 1844 års modell, och hade delats ut den 24 juni 1858 av kronprinsen Carl Ludvig Eugen (senare Karl XV), då i from av två bataljonsfanor. Fanorna hade ursprungligen endast två segernamn, Lützen (1632) och Malatitze (1708) Efter kompletterande efterforskningar medgavs regementet 1929 att på II. bataljonens fana tillföra sex segernamn Varberg (1565), Narva (1581), Leipzig (1642), Warschau (1656), Lund (1676) och Landskrona (1677) Fram till 1994 var regementets fana den då äldsta i bruk, då den ersattes med en ny fana.[30][2]

Vid regementet instiftades 1942 Kungl. Skaraborgs Regementes (P 4) förtjänstmedalj i guld (SkarabregGM).[31] I samband med att Skaraborgsbrigaden avvecklades 2000, instiftades 1999 Skaraborgs regemente och Skaraborgsbrigaden (MekB 9) förtjänstmedalj (m/2000) i guld och silver (SkarabregbrigGM/SM).[32][33]

Sedan den 1 januari 1928 för regementet traditionerna vidare för Västgöta regemente (I 6). Traditionsarvet från Bohusläns regemente (I 17) förs vidare av Bohusbataljonen (40. hvbat) vid Bohusdalgruppen.[34]

RegementscheferRedigera

Regementschefer verksamma från att regementet organiserades som ett pansarförband.[3] För regementschefer innan 1942, se Skaraborgs regemente (infanteri). För åren 1998–2000, se Skaraborgs regemente och Skaraborgsbrigaden.

Namn, beteckning och förläggningsortRedigera

Namn
Kungl Skaraborgs pansarregemente 1942-10-01 1963-03-30
Kungl Skaraborgs regemente 1963-04-01 1974-12-31
Skaraborgs regemente 1975-01-01 1997-12-31
Skaraborgs regemente 2000-07-01
Beteckningar
P 4 1942-10-01 1974-06-30
P 4/Fo 35 1974-07-01 1997-12-31
P 4 2000-07-01
Förläggningsorter, detachement och övningsfält
Skövde garnison (F) 1942-10-01
Kvarn (D) 2000-07-01
Visby (D) 2018-01-01
Skredsvik (D) 2006-01-01
Horssjöns skjutfält (Ö) 2006-01-01
Kråks skjutfält (Ö) 1943
Nytorp skjutfält (Ö) 19??
Prästtomta skjutfält (Ö) 1998-01-01
Remmene skjutfält (Ö) 1998-01-01
Sisjöns skjutfält (Ö) 2006-01-01
Skövde skjutfält (Ö) 1942
Sågebackens skjutfält (Ö) 2006-01-01
Villingsbergs skjutfält (Ö) 2006-01-01
Älvdalens skjutfält (Ö) 2006-01-01

GalleriRedigera

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

AnmärkningarRedigera

 1. ^ Åren 1942–1966 III. militärområdet, åren 1966–1993 Västra militärområdet, åren 1993–1997 Södra militärområdet, åren 2000–2005 Operativa insatsledningen, sedan 2005 Högkvarteret.
 2. ^ Förbandsmarschen fastställdes 1953 genom arméorder 33/1953. Marschen användes av Skaraborgsbrigaden åren 1994–2000, och sedan 2000 av Skaraborgsgruppen.[1]
 3. ^ Förtjänstmedalj i guld och silver instiftad 1942.
 4. ^ Förtjänstmedalj i guld och silver instiftad för brigaden 1999.
 5. ^ Alexandersson tillträdde som chef den 1 april 2017, med ett förordnande till längst den 30 juni 2022.[35][36]

NoterRedigera

 1. ^ Sandberg (2007), s. 39
 2. ^ [a b c d e] Braunstein (2003), s. 157-160
 3. ^ [a b] Kjellander (2003), s. 300
 4. ^ [a b] Holmberg (1993), s. 24
 5. ^ Kjellander (1992), s. 31
 6. ^ Kjellander (1992), s. 426
 7. ^ Kjellander (1992), s. 427
 8. ^ Holmberg (1993), s. 19
 9. ^ [a b] ”Kungl, Maj:ts proposition 1973:75”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/kungl-majts-proposition-angaende-vissa_FW0375. Läst 21 augusti 2016. 
 10. ^ ”Regeringens proposition 1996/97:4”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/totalforsvar-i-fornyelse---etapp-2_GK034. Läst 26 maj 2018. 
 11. ^ [a b] ”Regeringens proposition 1999/2000:30”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/det-nya-forsvaret_GN0330. Läst 26 maj 2018. 
 12. ^ ”Försvarets forum nr 6/2017, s. 9”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2017/forum_1705_webb_lowres.pdf. Läst 25 november 2017. 
 13. ^ [a b] ”Rikshemvärnschefen berättar om Hemvärnets framtid”. hemvarnet.se. https://hemvarnet.se/om-organisationen/hemvarnsforbanden/nyheter/421/14301. Läst 9 december 2018. 
 14. ^ ”Om Skaraborgs regemente”. Försvarsmakten. 12 juni 2012. Arkiverad från originalet den 18 oktober 2010. https://web.archive.org/web/20101018215517/http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Forband/Skaraborgs-regemente-P-4/. Läst 12 juni 2012. 
 15. ^ Sjögren, Anne-Lie. ”Avslutningsceremoni för IA07” (på sv-SE). Försvarsmakten. http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2008/11/avslutningsceremoni-for-ia07/. Läst 31 januari 2017. 
 16. ^ ”Operativ reserv”. forsvarsmakten.se. http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2015/12/operativ-reserv/. Läst 18 december 2015. 
 17. ^ ”EUTM 08: T-55 – Stridsvagnsbloggen”. blogg.forsvarsmakten.se. https://blogg.forsvarsmakten.se/stridsvagn/2016/10/19/eutm-08-t-55/. Läst 31 januari 2017. 
 18. ^ [a b c] ”Skaraborgs regementes krigs- och hemvärnsförband”. forsvarsmakten.se. http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/skaraborgs-regemente-p-4/krigsforband-p-4/. Läst 21 augusti 2016. 
 19. ^ Försvarsmakten. ”P 4:s insatsförband” (på sv-SE). Försvarsmakten. http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/skaraborgs-regemente-p-4/krigsforband-p-4/. Läst 31 januari 2017. 
 20. ^ [a b] ”42.Mekaniserade bataljonen - Skövde, Sweden” (på en). Yellow.Place. https://yellow.place/en/42-mekaniserade-bataljonen-sk%C3%B6vde-sweden. Läst 31 januari 2017. 
 21. ^ Försvarsmakten. ”2:a brigadstaben” (på sv-SE). Försvarsmakten. http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/skaraborgs-regemente-p-4/krigsforband-p-4/2a-brigadstaben/. Läst 31 januari 2017. 
 22. ^ Försvarsmakten. ”Tungtransportkompani” (på sv-SE). Försvarsmakten. Arkiverad från originalet den 23 december 2016. https://web.archive.org/web/20161223195539/http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/skaraborgs-regemente-p-4/krigsforband-p-4/tungtransportkompaniet/. Läst 31 januari 2017. 
 23. ^ Försvarsmakten. ”Skaraborgs regemente” (på sv-SE). Försvarsmakten. http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/skaraborgs-regemente-p-4/. Läst 31 januari 2017. 
 24. ^ Försvarsmakten. ”Militärregion Väst” (på sv-SE). Försvarsmakten. http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/militarregioner/militarregion-vast/. Läst 31 januari 2017. 
 25. ^ Holmberg (1993), s. 73
 26. ^ Berg (2004), s. 420
 27. ^ Kjellander (1992), s. 400
 28. ^ ”Brigadspaningssoldat - en nygammal befattning”. forsvarsmakten.se. Arkiverad från originalet den 17 november 2015. https://web.archive.org/web/20151117032452/http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/skaraborgs-regemente-p-4/notiser/brigadspaningssoldat/. Läst 15 november 2015. 
 29. ^ ”Stridsgrupp Gotland”. forsvarsmakten.se. http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/skaraborgs-regemente-p-4/krigsforband-p-4/stridsgrupp-gotland/. Läst 15 november 2015. 
 30. ^ Kjellander (1992), s. 262
 31. ^ ”SkarabregGM”. medalj.nu. http://medalj.nu/ribbon_info.asp?build=&showgroups=A-LMM&visitor={C3080056-D360-4F99-B4D2-B49B216D04CE}&listmode=0&medal={ED54496E-4804-4115-BEEA-CBE5BCBC9A0F}. Läst 30 augusti 2016. 
 32. ^ ”SkarabregbrigGM”. medalj.nu. http://medalj.nu/ribbon_info.asp?build=&showgroups=A-LMM&visitor={C3080056-D360-4F99-B4D2-B49B216D04CE}&listmode=0&medal={CE5C1536-639C-46D1-BBE7-1C8EF27C5CF4}. Läst 30 augusti 2016. 
 33. ^ ”SkarabregbrigSM”. medalj.nu. http://medalj.nu/ribbon_info.asp?build=&showgroups=A-LMM&visitor={C3080056-D360-4F99-B4D2-B49B216D04CE}&listmode=0&medal={BB57F3BF-5CDA-4B71-A1D3-03F1A164C5D5}. Läst 30 augusti 2016. 
 34. ^ ”Försvarets traditioner i framtiden”. sfhm.se. Arkiverad från originalet den 17 augusti 2016. https://web.archive.org/web/20160817031003/http://www.sfhm.se/globalassets/__media/pdfer-och-dokument/verksamhet/forsvarets-traditionsnamnd/skriften-med-bilagor/traditionsnamnden_forsvarets_traditioner_i_framtiden_med_oversiktlig_historik_fran_1500_talet_reviderad_2016-03-30.pdf. Läst 10 september 2016. 
 35. ^ ”Ny chef vid Skaraborgs regemente och Militärregion Väst”. forsvarsmakten.se. http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2017/03/ny-chef-vid-skaraborgs-regemente-och-militarregion-vast/. Läst 2 april 2017. 
 36. ^ ”Försvarets forum nr 6/2017, s. 12”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2017/forum_1706_webb_lowres.pdf. Läst 24 februari 2018. 

Tryckta källorRedigera

Vidare läsningRedigera

 • Bensow, Einar (1931). Kungl. Skaraborgs regementes historia. 1, Fänikor och regementen i Västergötland 1543-1631. Göteborg. Libris 8221417 
 • Bensow, Einar (1944). Kungl. Skaraborgs regementes historia. 2, Från Breitenfeld till Fredrikshald : 1631-1718. Göteborg. Libris 8221418 
 • Bensow, Einar (1956). Kungl. Skaraborgs regementes historia. 3, Från Karl XII:s död till regementets omorganisation 1942. [Skövde]: [K. Skarab. pansarreg.]. Libris 8221419 
 • Henrikson, Claes (2013). 100 år i kasern. Skaraborgs Regemente i Skövde. [Falköping]: [K. Skarab. pansarreg.] 

Externa länkarRedigera