Civilområde

indelning av civilförsvaret i Sverige

Civilområdet (Civo) var det svenska totalförsvarets högre regionala indelning för civilförsvaret.[1] Sedan 2022 utgör civilområdena regioner för högre regional ledning av Sveriges civila beredskap.

Organisation Redigera

Civilområdena tillkom 1 juli 1951 och omfattande i stort sett samma geografiska område som militärområdena. Chefen för ett civilområde benämndes civilbefälhavare och utsågs bland landshövdingarna från de ingående länen i ett civilområde. Totalförsvarets lägre regionala indelning utgjordes av länet under respektive landshövding. 1981 gjorde en områdesförändring då Gävleborgs län överfördes till Nedre Norrlands civilområde. År 1991 bildade Bergslagens- och Östra civilområdet tillsammans Mellersta civilområdet. År 1993 bildade Nedre Norrlands- och Övre Norrlands civilområde tillsammans Norra civilområdet, samtidigt överfördes Gävleborgs län till Mellersta civilområdet. Västra civilområdet uppgick samma år i Södra civilområdet. Förändringarna gjordes för att följa den militära geografiska indelningen som gjordes vid samma tidpunkt.[2] Som en följd av försvarsbeslutet 2000 upplöstes och avvecklades samtliga civil- och militärområden, där civilområdena avvecklades den 31 december 2000.[3]

För att stärka och kraftsamla totalförsvaret beslutade regeringen Andersson våren 2022 om att på högre regional nivå dela in landets 21 länsstyrelser i sex civilområden. Varje civilområde skulle bestå av två till sju länsstyrelser och ledas av en av regeringen utsedd länsstyrelse, där landshövdingen kom att benämnas civilområdeschef. Regeringen utsåg länsstyrelserna i Norrbotten, Skåne, Stockholm, Västra Götaland, Örebro, Östergötlands län som civilområdesansvariga för respektive civilområde. Civilområdena fick i uppgift att samordna det civila försvaret i en enhetlig inriktning. I samarbete med Försvarsmakten ska de också arbeta för att totalförsvaret inom civilområdet får en enhetlig inriktning. Den nya myndighetsstrukturen trädde i kraft den 1 oktober 2022.[4]

Åren 1951–1966 Redigera

Alla län utom Norrbotten och Västerbottens län samt Gotlands län ingick då i ett civilområde. Civilbefälhavare ansåg inte krävas för Gotlands län eftersom länet helt sammanföll med ett militärområde. För Norrbottens och Västerbottens län ansågs behövlig samordning kunna lösas efter delvis andra linjer än beträffande landet i övrigt.[1]

Beteckning Namn Årtal Ingående län Övrigt
I. civo Första civilområdet 1951–1966 Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län Namnbyte 1966 till Södra civilområdet
II. civo Andra civilområdet 1951–1966 (delar av Gävleborgs län), Västernorrlands och Jämtlands län Namnbyte 1966 till Nedre Norrlands civilområde
III. civo Tredje civilområdet 1951–1966 Hallands, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs och Skaraborgs län Namnbyte 1966 till Västra civilområdet
IV. civo Fjärde civilområdet 1951–1966 Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Gotlands och (Gävleborgs län) Namnbyte 1966 till Östra civilområdet
V. civo Femte civilområdet 1951–1966 Västmanlands, Värmlands, Örebro län Namnbyte 1966 till Bergslagens civilområde.

Åren 1966–2000 Redigera

År 1966 inrättades Övre Norrlands civilområde, samt att Gotlands län inordnades i Östra civilområdet. Samtidigt sammanföll det civila försvarets civo med det militära försvarets milo på högre regional lednings- och samordningsnivå inom totalförsvaret. En annan stor förändring som gjordes var att militärområdena och civilområdena samordnades till sex områden med gemensamma gränser och namn, med syfte att skapa en starkare operativ ledning och underlätta samordningen inom totalförsvaret. Åren 1991–1993 minskades antalet civilområde till Norra, Mellersta och Södra civilområdet. Minskningarna gjordes för att följa indelningen militärområden. Genom 2000 års totalförsvarsbeslut upphörde både civilområdena och militärområdena.[1]

Beteckning Namn Årtal Ingående län Övrigt
Civo B Bergslagens civilområde 1951–1991 Västmanlands, Värmlands, Örebro län Uppgick 1991 i Mellersta civilområdet
Civo M Mellersta civilområdet 1991–2000 Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Gotlands, Västmanlands, Värmlands, Örebro, Kopparbergs och Gävleborgs län
Civo N Norra civilområdet 1993–2000 Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län
Civo NN Nedre Norrlands civilområde 1951–1993 (Gävleborgs län), Västernorrlands och Jämtlands län Uppgick 1993 i Norra civilområdet
Civo S Södra civilområdet 1951–2000 Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län
Civo V Västra civilområdet 1951–1993 Hallands, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs och Skaraborgs län Uppgick 1993 i Södra civilområdet
Civo Ö Östra civilområdet 1951–1991 Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Gotlands och (Gävleborgs län) Uppgick 1991 i Mellersta civilområdet
Civo ÖN Övre Norrlands civilområde 1966–1993 Västerbottens och Norrbottens län Uppgick 1993 i Norra civilområdet

Åren 2022– Redigera

Beteckning Namn Årtal Ingående län Övrigt
Civo M Mellersta civilområdet 2022– Dalarnas län, Gävleborgs, Södermanlands, Västmanlands, Värmlands, Uppsala och Örebro län
Civo N Norra civilområdet 2022– Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län
Civo S Södra civilområdet 2022– Kronobergs, Blekinge och Skåne län
Civo ÖS Sydöstra civilområdet 2022– Jönköpings, Kalmar, Östergötlands län
Civo V Västra civilområdet 2022– Hallands och Västra Götalands län
Civo Ö Östra civilområdet 2022– Gotlands och Stockholms län

Referenser Redigera

Noter Redigera

Se även Redigera

Vidare läsning Redigera

Externa länkar Redigera