Prolaktin (PRL) är ett peptidhormon som produceras i hypofysens framlob (adenohypofysen). Ordet är bildat av pro-, 'för', och laktin, 'lac', 'mjölk', och syftar på dess första kända uppgift, nämligen att bidra till mjölkproduktion.

Prolaktinets struktur.

Prolaktinet har flera verkningar inom många områden. Det är kopplat till immunförsvaret, psykisk hälsa, ämnesomsättning, och är ett av de hormoner som stimulerar kvinnlig bröstutveckling. Det har en viktig uppgift i att reglera andra hormoners värden. Både män och kvinnor har prolaktin, och alla dess funktioner är inte klarlagda.[1]

Dess huvudsakliga funktion är kopplad till fortplantningen, moderskänslor, fettomsättning, osmoreglering och immunomodulering.[2] Alla däggdjur av båda könen har prolaktin.

Prolaktin bidrar till neurogenes.

Prolaktinet är kemiskt sett mycket likt tillväxthormon som kan binda till dess receptorer, dock kan inte prolaktin binda till tillväxthormonets receptorer.[3] Prolaktinet består, beroende på djur eller människa, av mellan 177 och 204 aminosyror. Hos människan bildas prolaktin av ett prohormon som består av 227 aminosyror, vilket bryts ner till en molekyl av 199 aminosyror. Sedan kan prolaktinet genomgå flera processer, och specialiseras för det organ det ska verka i. Efter att prolaktinet bildats av prohormonet, kan det glykosyleras, fosforyleras, deamideras, sulfateras, dimeriseras, eller polymeriseras.

Det finns olika storlekar på prolaktinet. Den minsta varianten verkar i hjärnan, medan en större variant finns i lymfocyter och deciduaceller. Ett särskilt makroprolaktin kan bildas, vilket är ett prolaktin med hög molekylvikt samt bundet till IgG.[4]

Utsöndring och hämning

redigera

Prolaktin utsöndras dels kontinuerligt, dels pulsatilt/reaktivt. Både den kontinuerliga och den pulsatila prolaktinutsöndringen skiljer sig åt för könen, med åldern, och i relation till personens BMI, nivåer av könshormoner, hälsa, näringsstatus och stress. Nivåerna är högre hos fertila kvinnor, och hos personer med högre BMI.[5] Dessa fakta kan dock moduleras av andra omständigheter.

Prolaktin utsöndras tillsammans med nervtillväxtfaktor från prolaktinceller,[6] samt från laktotropa och laktosomatotropa celler i adenohypofysen till blodet, transporteras av särskilda prolaktinbärarproteiner i blodet, och binds av någon form av receptorer för neuropeptider och gonadotropiner, prolaktinreceptorer, vid bl.a. bröstkörtlar, hypotalamus, levern, äggstockarna, testiklarna och prostatan. Beroende på var prolaktinet binds får den olika funktion. Det är också möjligt att en del prolaktin även bildas där.

Den kontinuerliga prolaktinutsöndringen varierar under dygnet, och sker med 13-14 pulser per dygn. Värdena är som högst under sömnen, och börjar sjunka direkt efter uppvaknandet för att vara som lägst omkring vid klockan 12.00.[7]

Frisättning av reaktivt/pulsatilt prolaktin sker bl.a. vid amning, stimulering av livmoderhalsen, av stora intag av lakrits, fysisk ansträngning, samt framför allt i samverkan med andra hormoner eller neuropeptider, i synnerhet dopamin. Det stiger också av proteinrik föda, i synnerhet vid lunch.[7][8]

Neuroendokrinologiska interaktioner

redigera

Prolaktin liksom tyroideastimulerande hormon TSH frigörs av TRH, samt fungerar med positiv feedback på serotonin och noradrenalin, samt negativ feedback på dopamin: högt prolaktin ses ofta vid lågt dopamin och vice versa. Därför kan förändringar i prolaktinnivåerna uppstå vid sjukdomar eller som biverkningar vid medicinering som påverkar blodvärdena av dopamin, serotonin och tyreoideahormoner.[9][10] Hyperprolaktinemi är en relativt vanlig biverkning vid behandling med psykofarmaka som sänker dopaminet eller höjer serotoninet och noradrenalinet. Det finns också ett negativt samband mellan prolaktinets respons på läkemedel som höjer serotoninet, och på aggressiva beteenden och personlighetsstörningar.[11]

1998 fann ett japanskt forskarteam att hypotalamus bildar prolaktinfrisättande hormoner, vilkas roll delvis är att frisätta prolaktinet.[12][13] Beta-endorfin verkar underlätta frisättning av prolaktin.[14] Prolaktinet hämmar GnRH (gonadotropinfrisättande hormon).[15]

Andra kända hormoner och neuropeptider som stimulerar frisättning av prolaktin är vasoaktiv intestinal peptid, oxytocin, vasopressin, kolecystokinin, och peptid PHI, samt möjligen insulin (ses vid vissa former av hypoglykemi). Förutom dopamin, räknas flera peptider som bildas av proopiomelanokortin, somatostatin och prekursorn till vasopressinkopplad neurofysin som särskilda prolaktinhämmande faktorer.[16]

Prolaktin som stresshormon

redigera

Miljöfaktorer kan påverka nivåerna av prolaktin som verkar stiga av att personen lever i stora informella komplex; en jämförande studie från 2002 av människor i urban och rural miljö visade att de i urban miljö hade signifikant högre värden av prolaktin samt lägre värden av testosteron och kortisol än den andra gruppen. Prolaktinet kopplas då till hjärt- och kärlsjukdomar.[17] och ses som en indikator på livsstress.[18] Hård fysisk träning ger den direkta effekten att prolaktinnivåerna blir upp till fyra gånger högre, en effekt som håller i sig upp till en timme. Ett dygn efter träningen är dock värdena lägre än de var innan träningen.[19]

Prolaktinnivåerna stiger också vid yttre skador som till exempel vid kniv- och skottskador, i relation till skadans svårighetsgrad.[20] Däremot har en svensk studie visat att prolaktinnivåerna är sänkta hos flyktingar som genomlevt motsättningar med myndigheter eller personer de stått i beroendeställning till.[21] Vid en passiv livshanteringsstrategi ökar prolaktinnivåerna under stress, men vid aktiv copingstrategi är värdena normala eller sänkta.[22] Höjda värden prolaktin, samt andra förändringar i stressaxeln, har därför ett samband med dissociativa och somatoforma symtom vid depressioner.[23]

Prolaktin bidrar till neurogenes och förhindrar att hippocampus minskar vid kronisk stress.[24]

Autoimmunitet och immunförsvaret

redigera

Prolaktinet interagerar med eller härmar cytokiner vilka i sin tur också påverkar prolaktinnivåerna, varmed prolaktin i normala eller lätt förhöjda värden verkar gynnsamt på immunförsvaret. Dock verkar långvarigt förhöjda värden av prolaktin kunna framkalla autoimmuna sjukdomar,[25] samt immunosuppression. Immunosuppression ses också vid för låga värden av prolaktin.[26] När TNF-α ökar, höjs prolaktinnivåerna.[27]

Vad beträffar autoimmuna sjukdomar finns dels ett samband mellan stegrad autoimmunitet och hyperprolaktinemi som har andra etiologier, dels har tester på patienter med flera former av autoimmuna sjukdomar visat att dessa oftare har förhöjda prolaktinnivåer. Vid en del sådana sjukdomar, till exempel ledgångsreumatism, varierar dock testresultaten. Patienter med den immunologiska sjukdomen psoriasis har också oftare förhöjda prolaktinnivåer i jämförelse med differentialdiagnosen atopiskt eksem, och manifestationerna verkar korrelera med prolaktinnivåerna.[28]

Neurogenes och fertilitet: moderskänslor och libido

redigera

Manliga feromoner verkar frisätta prolaktin, vilket verkar bidra till en neurogenes i den olfaktiva delen av hjärnan, som leder till att kvinnor utvecklar moderskänslor. Samma psykologiska effekt har prolaktin som frisätts av andra orsaker.[29] Prolaktin ökar hungern, vilket kan ses vid graviditet och hyperprolaktinemi då personer äter mer. Höga värden prolaktin sänker också fertiliteten. Hos kvinnor hämmar det luteiniserande hormon och gonadotropinfrisättande hormon, vilket kan ge menstruationsstörningar och anovulation (utebliven ägglossning).[30]

Hos män och kvinnor sänker prolaktin sexuallusten, eftersom det är en antagonist till dopamin. Prolaktinnivåerna ökar normalt hos män efter orgasm och ejakulation, men det finns forskning som tyder på att hos män som kan få flera orgasmer efter varandra uteblir den postorgasmiska prolaktinutsöndringen. Kortvarigt förhöjda prolaktinnivåer påverkar inte libido negativt, det kan möjligen förstärka den.[31]

Osmoreglering

redigera

Prolaktinet styr till viss del osmoreglering, det vill säga den osmotiska funktionen i cellerna och plasman. Höga värden av prolaktin (eller låga värden av dopamin) kan därför ofta ses vid idiopatiskt ödem.[32][33] Prolaktin gör att tarmen utsöndrar mindre natrium, vatten och kalium, vilket leder till att vatten- och natriummängden i blodet ökar samtidigt som personen blir törstigare.[34]

Nivåer av prolaktin

redigera

Nivåerna av prolaktin varierar kraftigt över dygnet, når sin topp i djupsömn och är som lägst under dygnets ljusa timmar. Referensvärdena beror på kön och ålder. Fertila kvinnor har ett övre gränsvärde på 25 µg/l på morgonen, och gränsvärdet för män och övriga kvinnor på morgonen är 15 µg/l. Referensvärdena skiljer sig också åt beroende på när i menstruationscykeln kvinnan befinner sig, med mera. Ungefärliga medelvärde av prolaktin i plasma mätt med Siemens Immulite kan anges enligt nedanstående tabell.[35]

Grupp Prolaktin per µg/L
Kvinnor  
Follikelfasen 12,1
Lutealfasen 13,9
Ägglossning 17
Medelvärde under cykeln 13,0
Gravida, första trimestern 16
Gravida, andra trimestern 49
Gravida, tredje trimestern 113
Män  
21-30 år 9,2
31-40 år 7,1
41-50 år 7,0
51-60 år 6,2
61-70 år 6,9

För höga värden av prolaktin, hyperprolaktinemi, kan bl.a. leda till infertilitet. Om prolaktinnivåerna är förhöjda sänks libido, minnet och koncentrationsförmågan försämras, kroppen kan ansamla vätska, man kan drabbas av galaktorré, med mera. Hypoprolaktinemi är en relativt ny beteckning för ett tillstånd av för låga prolaktinnivåer, som inte är mycket utforskat.

Referenser

redigera
 1. ^ PRL - Prolaktin - Prolaktinom, Hypofyscentrum, Karolinska Universitetssjukhuset www.karolinska.se
 2. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 4 mars 2016. https://web.archive.org/web/20160304110830/http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=D06.472.699.631.525.525&tool=karolinska. Läst 28 april 2011. 
 3. ^ Michael Sundström et al, Crystal Structure of an Antagonist Mutant of Human Growth Hormone, G120R, in Complex with Its Receptor at 2.9 Å Resolution, Journal of Biological Chemistry, 271, 32197-32203.
 4. ^ V Moyes et al, Clinical interpretation of macroprolactin reports, Endocrine Abstracts (2004) 7 P197
 5. ^ Roelfsema F, Pijl H, Keenan DM, Veldhuis JD (2012) Prolactin Secretion in Healthy Adults Is Determined by Gender, Age and Body Mass Index. PLoS ONE 7(2)
 6. ^ C Missale et al, Nerve growth factor in the anterior pituitary: localization in mammotroph cells and cosecretion with prolactin by a dopamine-regulated mechanism, PNAS April 30, 1996 vol. 93 no. 9 4240-4245
 7. ^ [a b] U. Halbreich et al, Elevated prolactin levels in patients with schizophrenia: mechanisms and related adverse effects, Psychoneuroendocrinology 28 (2003) 53–67
 8. ^ Carlson HE et al, Prolactin stimulation by meals is related to protein content, J Clin Endocrinol Metab. 1983 Aug;57(2):334-8
 9. ^ Meier C et al, Prolactin dysregulation in women with subclinical hypothyroidism: effect of levothyroxine replacement therapy, Thyroid. 2003 Oct;13(10):979-85
 10. ^ Sheila L Videbeck, Psychiatric-Mental Health Nursing, Lippincott Williams & Wilkins, 2010, p 28
 11. ^ Emil F. Coccaro et al, Central Serotonin Activity and Aggression: Inverse Relationship With Prolactin Response to d-Fenfluramine, But Not CSF 5-HIAA Concentration, in Human Subjects, Am J Psychiatry 1997; 154:1430–1435
 12. ^ Shuji Hinuma et al, A prolactin-releasing peptide in the brain, Nature 393, 272-276 (21 May 1998)
 13. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 4 mars 2016. https://web.archive.org/web/20160304114915/http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=D06.472.699.327.967&tool=karolinska. Läst 28 april 2011. 
 14. ^ J.L. Meyerhoff et al, Psychologic Stress Increases Plasma Levels of Prolactin, Cortisol, and POMC-Derived Peptides in Man, Psychosomatic Medicine 50:295-303 (1988)
 15. ^ ”7. Fördjupad information”. Arkiverad från originalet den 7 augusti 2011. https://web.archive.org/web/20110807213511/http://www.vll.se/default.aspx?id=28249&refid=28250. Läst 28 april 2011. 
 16. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 4 mars 2016. https://web.archive.org/web/20160304102723/http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=D06.472.699.327.700.750&tool=karolinska. Läst 19 juli 2011. 
 17. ^ Huisman HW et al, Prolactin, testosterone and cortisol as possible markers of changes in cardiovascular function associated with urbanization, J Hum Hypertens. 2002 Dec;16(12):829-35
 18. ^ Sobrinho LG, Prolactin, psychological stress and environment in humans: adaptation and maladaptation, Pituitary. 2003;6(1):35-9
 19. ^ Anthony C. Hackney et al, Thyroid hormones and the interrelationship of cortisol and prolactin: influence of prolonged, exhaustive exercise, Endokrynologia Polska/Polish Journal of Endocrinology Tom/Volume 60; Numer/Number 4/2009
 20. ^ Cernak I et al, Relations among plasma prolactin, testosterone, and injury severity in war casualties, World J Surg. 1997 Mar-Apr;21(3):240-5; discussion 246
 21. ^ Hans Peter Söndergaard, Töres Theorell, A Longitudinal Study of Hormonal Reactions Accompanying Life Events in Recently Resettled Refugees, Psychother Psychosom 2003;72:49-58
 22. ^ Tores Theorell, Prolactin—a hormone that mirrors passiveness in crisis situations, Integrative Physiological and Behavioral Science Volume 27, Number 1, 32-38
 23. ^ Petr Bob et al, Dissociative symptoms and neuroendocrine dysregulation in depression, Med Sci Monit, 2008; 14(10): CR499-504
 24. ^ Luz Torner et al, Prolactin Prevents Chronic Stress-Induced Decrease of Adult Hippocampal Neurogenesis and Promotes Neuronal Fate, The Journal of Neuroscience, 11 February 2009, 29(6): 1826-1833
 25. ^ Lina Matera, Action of Pituitary and Lymphocyte Prolactin, Neuroimmunomodulation 1997;4:171-180
 26. ^ Kate A. Felmet et al, Prolonged Lymphopenia, Lymphoid Depletion, and Hypoprolactinemia in Children with Nosocomial Sepsis and Multiple Organ Failure, J Immunol 2005;174;3765-3772
 27. ^ Sonnig Sue Whei Chiang, Th1/Th2 imbalance in schizophrenia: An immunological exploration of etiology, Dissertation Zum Erwerb des Doktorgrades der Humanbiologie an der Medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität zu München, vorgelegt von Sonnig Sue Whei Chiang aus Taichung Hsien, TAIWAN 2005, s. 18
 28. ^ Ellie Chuang et al, Prolactin and autoimmune diseases in humans, ACTA BIOMED 2007; 78; Suppl 1: 255-261
 29. ^ Larsen CM et al, Male pheromones initiate prolactin-induced neurogenesis and advance maternal behavior in female mice, Horm Behav. 2008 Apr;53(4):509-17
 30. ^ Grattan, D. R. and Kokay, I. C. (2008), Prolactin: A Pleiotropic Neuroendocrine Hormone. Journal of Neuroendocrinology, 20: 752–763
 31. ^ Hull E M and Rodríguez-Manzo G Male Sexual Behavior. In: Donald W. Pfaff, Arthur P. Arnold, Anne M. Etgen, Susan E. Fahrbach and Robert T. Rubin, editors. Hormones, Brain and Behavior, 2nd edition, Vol 1. San Diego: Academic Press; 2009. pp. 22-23
 32. ^ Kathleen Franco et al, Dopaminergic activity and idiopathic edema, Hosp Community Psychiatry 42:309-310, March 1991
 33. ^ D. C. Evered et al, Idiopathic oedema and prolactin, Proc R Soc Med. 1976 June; 69(6): 427–428
 34. ^ D.F. Horrobin et al, Actions of prolactin on human renal function, The Lancet, Volume 298, Issue 7720, Pages 352 - 354, 14 August 1971
 35. ^ ”Prolaktin”. Arkiverad från originalet den 28 juli 2011. https://web.archive.org/web/20110728085232/http://www.medical.siemens.com/siemens/en_GLOBAL/gg_diag_FBAs/files/referenzwerte_pdf/IMMULITE_Systeme/prolaktin.pdf. Läst 20 mars 2011. 

Källor

redigera
 • Sigbrit Werner et al, Prolaktin – hormon med många effekter, LÄKARTIDNINGEN • VOLYM 96 • NR 10 • 1999