Testosteron, kemiskt namn 17β-hydroxiandrost-4-en-3-on, är den viktigaste av androgenerna, de manliga könshormonerna. Det är ett hormon i steroidkedjan som bildas av progesteron och DHEA, och kan antingen verka i egen kraft som hormon, eller fungera som förstadium till östrogen och dihydrotestosteron. Testosteron utsöndras i testiklarna hos män, och i äggstockarna hos kvinnor. Testosteron är originalet till de syntetiska anabola steroiderna. Hormonet har betydelse hos både män och kvinnor, genom sin påverkan på bland annat könsdrift, muskelfunktion och skelett.

Testosteronets strukturformel.

Under fosterutvecklingen har hormonet en central roll för utveckling av manligt kön. Under den manliga puberteten frisätts hormonet i väsentligt större mängd. Testosteronet styr såväl den manliga könsmognaden som de sekundära manliga karaktärsdragen, såsom djupare röst och större muskelmassa.

Tillverkning av testosteron

redigera
 
Syntes av steroidhormoner. Testosteron ses i den rosa rutan nere till vänster. Det bildas av progesteron och DHEA, och kan ombildas till östrogen. Mängden aktivt hormon relativt mängden som används som prohormon (förstadium) av dessa är könsberoende.

Liksom övriga steroidhormoner tillverkas testosteron genom en lång kedja reaktioner, som utgår från kolesterol och pregnenolon. Dessa ombildas genom enzymatiska reaktioner till progesteron och DHEA, vilka verkar dels i sig, dels verkar som förstadium (prohormon) till testosteron. Testosteron kan bildas direkt av andosteron (via progesteron) eller androstendion (via DHEA). Bildandet av testosteron är beroende av zink.[1] Studier på laboratoriemöss har visat att tillskott av vitamin E ökar testosteronnivåerna.[2]

Omvandlingen till testosteron styrs hos män av ett hormon som tillverkas i hypofysen, luteiniserande hormon (LH). Hos kvinnor verkar sambandet mellan testosteron och LH saknas.[3] Hos män frisätts LH som svar på ett frisättningshormon från hypotalamus, GnRH, som utsöndras när nivåerna testosteron är låga. Testosteron reglerar mängden GnRH med negativ feedback: höga värden testosteron ger lägre nivåer GnRH.[4]

Den största syntesen hos män (90%) sker i testiklarna.[3] I testiklarna produceras testosteron av leydig-celler, och har där direkt påverkan på spermatogenesen - tillverkningen av spermier. Hos kvinnor syntetiseras testosteron av theca-cellerna i äggstockar, samt av moderkakan under graviditet. Båda könen bildar även testosteron i området zona reticulosa i binjurebarken, samt perifert i exempelvis fettvävnad, lever, huden, med mera.[5]

Det testosteron som inte deltar i spermatogenesen färdas via blodet till olika målvävnader i kroppen. I blodet är det till stor del bundet till ett särskilt transportprotein, SHBG (sex hormone binding globulin, könshormonbindande globulin). Män upp till 50 års ålder har normalt 8,6-29,0 nmol/L testosteron i serum, medan kvinnor i samma ålder normalt har 0,29-1,7 nmol/L. Testosteronindex (testosteronnivåer delat med nivåerna SHBG) för män i den åldersgruppen är normalt 35-93 och för kvinnor 0,3-6.[3]

Testosteron verkar i cellerna genom att binda till androgena receptorer, vilka är kärnreceptorer, genom vilka de påverkar transkriptionen av DNA.[6]

Testosteronet är också ett prohormon - till östrogener. Hur stor andel som är prohormon och hormon är könsberoende. Män har normalt högre nivåer aktivt testosteron, medan större delen av allt testosteron som bildas för kvinnor omvandlas till östrogener. Detta kan dock förändras till följd av olika sjukdomar och patologiska tillstånd. Enzymen som ombildar testosteron till östrogener kallas aromatas. Om omvandlingen till östrogen är patologiskt hög finns aromatashämmare för att motverka detta.

Verkningsmekanismer

redigera

Testosteronet utövar sin verkan i människor och andra ryggradsdjur genom två huvudsakliga mekanismer: dels genom bindning till och aktivering av androgena receptorer, direkt eller omvandlat till dihydrotestosteron (DHT), dels genom omvandling till östrogenet östradiol (och då genom aktivering av olika östrogenreceptorer).

Testosteron verkar, liksom andra steroidhormoner, inne i målcellen. Väl inne i cellplasma kan den antingen binda till androgena receptorer eller först omvandlas till 5α-dihydrotestosteron (DHT) av enzymet 5α-reduktas som finns i cellplasman.[7] DHT binder ännu bättre till de androgena receptorerna än vad testosteronet självt gör; uppskattningarna varierar från att DHT är ungefär 2,5 gånger mera verksamt än testosteron, till 30 gånger mer potent.[källa behövs] Sedan liganden bundit, genomgår androgenreceptorn en konformationsförändring så den kan färdas in i cellkärnan och binda direkt till specifika nukleotidsekvenser i kromosomernas DNA. Dessa sekvenser kallas HRE, hormon-respons-element, och påverkar transkriptionen från DNA till RNA av vissa gener. De androgena effekterna uppnås alltså genom förändrat genuttryck.[7][8]

Androgena receptorer finns i vävnader i många olika system i kroppen hos ryggradsdjur. Det är en steroidhormonreceptor, och liknar i sin verkningsmekanism andra receptorer i samma klass. De androgena receptorerna finns i hög grad i manliga - och i liten mängd i kvinnliga - könsorgan, men också hos båda könen i t.ex. njurar, lever, binjure, muskler, samt hjärnan och där framför allt i hypofysen.[7]

Testosteronets effekter hos människan

redigera

Testosteronets effekter kan delas in i viriliserande effekter och anabola effekter. De viriliserande effekterna handlar om utveckling av manligt kön, och de anabola om fysisk prestation och uppbyggnad. Tillsammans med tillväxthormon agerar testosteronet i proteinsyntesen och bygger upp musklerna.[9] Det samverkar med erytropoetin (EPO), som får testosteron att produceras, sannolikt i Leydigcellerna,[10] och deltar med EPO i erytropoesen.[11] Mycket tyder på att testosteron (och östrogen) påverkar andningen och därmed syresättningen av blodet, och det kan troligen också förkorta sömnen men ge sömnapné.[12] Testosteronet har dock också effekter på centrala nervsystemet.

Det antas också vara kopplat till aggression, men kan även ha andra effekter eftersom det finns studier på kvinnor som administrerats testosteron som kommit fram till att det verkar med förbättrat socialt samspel.[13][14] Eftersom testosteron är ett förstadium till östrogen är det svårt att göra psykologiska experiment på hormonet. Beroende på hur snabbt individen förmår ombilda det till östrogen, kan en dos testosteron istället leda till ökade östrogennivåer. Hormonet verkar vara knutet till statusmedvetande,[15] med angelägenhet om sitt sociala rykte, och med tävlingsinstinkt. Det är också möjligt att testosteronet endast påverkar korrelationen mellan provokation och aggressivitet, aggressionen vid orättvisa.[16] I stället har i synnerhet låga uttryck serotonin visat sig frammana aggressivitet, men då särskilt i kombination med höga nivåer testosteron,[17] samt möjligen också ökar en förändrad balans mellan testosteron och kortisol personens aggressivitet.[18] Testosteron utsöndras vid tillfällen när den sociala statusen och de reproduktiva möjligheterna utmanas, men för somliga också av att titta på våld där den individuella variationen kan bero på skillnader i autonoma nervsystemet.[19]

En underbyggd teori är att testosteron orsakar Autismspektrumtillstånd hos såväl män som kvinnor, och att detta är orsaken till att fler män än kvinnor drabbas. Det skulle i så fall gälla att utsättas för testosteron under fosterstadiet från modern.[20] Det finns också belägg för att samma fostermiljö skulle kunna orsaka ADHD,[21] men den teorin är mindre välunderbyggd.

Det är känt att testosteron är viktigt för sexualdriften hos båda könen. Tillsammans med hormonerna oxytocin, serotonin, kortisol och nervtillväxtfaktor är det också viktigt både för den romantiska kärleken och tillgivenheten.[22] Å andra sidan tycks också testosteronet öka risken för antisocial personlighetsstörning, psykopati, kriminalitet och alkoholmissbruk.[23]

Stress ökar nivåerna testosteron hos både män och kvinnor. Ökningen verkar bero på, och vara en del av, människans anpassning och copingstrategi till sådana miljöer och faktorer som ger stress.[24] Det ökar blodtrycket. Mekanismerna för detta är inte fullt förstådda, men det kan möjligen ske genom testosteronets verkan i renin-angiotensinsystemet.[25]

Studier på transpersoner antyder att högre värden testosteron har samband med manligt håravfall, mer ansikts- och kroppsbehåring, och akne.[26]

Testosteron synes öka blodvärdena av urinsyra något, genom att minska utsöndringen av det. Detta kan bidra till hyperurikemi och därmed gikt. Båda tillstånden (som är tydligt korrelerade) är vanligare hos män än kvinnor, och referensvärdena för urinsyra i blodet är också något högre för män.[27]

Testosteron under fosterstadiet

redigera

Djurförsök har visat att testosteron, bildat av pojkfostrets egna testiklar och av modern, bidrar till en könsutveckling av hjärnan under graviditeten. En grupp forskare har i anslutning till detta hävdat att autism och andra sociala funktionsnedsättningar kan definieras som en "övermaskuliniserad hjärna" som orsakas av att fostret utsatts för onormalt höga testosteronnivåer under fostertiden. Det saknas dock inte forskning på området.[28][29]

Höga värden fritt testosteron (testosteron som inte är bundet till transportproteiner), det vill säga det biologiskt aktiva testosteronet, under fosterstadiet korrelerar med låg födelsevikt, och det kan finnas en omvänd korrelation (ca 0,24) mellan höga värden testosteron under fosterstadiet och skallens tillväxt under första levnadsåret.[30] Testosteronnivåerna under fosterstadiet har antagits påverka barnets språkutveckling negativt, men en studie från 2010 har antytt att detta endast gäller pojkar. För flickor kan höga testosteronnivåer under fostertiden möjligen minska risken för en störd språkutveckling.[31]

Utvecklingen av biologiskt kön under fosterstadiet inleds tidigt under graviditeten, genom differentiering av urgonaden, som hos pojkar bildar testiklarna. Denna könsdifferentiering börjar vid fostervecka sex. Testiklarna producerar testosteron. Under fosterstadiet utvecklar fostrets eget testosteron wolffska gångarna till flera av de inre manliga könsorganen (sädesledare, sädesblåsa och bitestiklar). Anti-müllerskt hormon tillbakabildar müllerska gångarna som bildar de inre kvinnliga könsorganen för flickorna. Testosteron är förstadium till dihydrotestosteron, som utvecklar de yttre manliga könsorganen (penis och pung) och prostatan.[32]

Testosteron hos barn

redigera

Testosteronet börjar stiga hos pojkar innan puberteten, och är en markör för denna fas. Mellan 10 och 14 års ålder börjar vanligen pojkarna att producera mer testosteron än tidigare, för att puberteten ska börja. Höga värden testosteron hos små pojkar antyder för tidig pubertet, och hos flickor virilisering.[33]

Hos förpubertala barn sammanfaller högre testosteronnivåer, som inte är pubertetsrelaterade, med dålig social förmåga. Hos barn innan puberteten har testosteron ett sammanfall med lynnighet och problem med känslomässig anknytning.[34] Det tycks möjligen finnas ett samband mellan högre testosteronnivåer och aggression hos barn,[35] men det finns också studier som i stället ser samband med andra androgener.[36]

Testosteronets effekter på män

redigera

Sedan testosteronet varit aktivt under fosterstadiet hos pojkfoster, sjunker det för att sedan vara förhållandevis lågt till puberteten då nivåerna stegras. Stegringen leder till att pojkarna får djupare röst, sätter igång spermatogenesen (bildandet av spermier), och leder till ökad manlig behåring. Detta kallas också sekundära könskarakteristika.[37]

Studier på män som lider av hypogonadism och dithörande hypoandrogenism (testosteronbrist), har visat att testosteron minskar mängden kroppsfett, ökar muskelstyrkan och ökar bentätheten. Det stärker sexualdriften och ökar den sexuella njutningen.[38]

Idrottande män som vinner eller förlorar kan antingen se en minskning eller ökning av testosteronnivåerna.[24] Beträffande faderskap tycks det dessutom finnas ett samband med antalet barn; ju fler barn desto lägre nivåer testosteron.[39] Män med metabolt syndrom och typ 2 diabetes har lägre testosteronnivåer.[40] Låga testosteronnivåer korrelerar också med höga nivåer kolesterol och triglycerider i blodet.[41] Rökning tycks öka nivåerna testosteron hos män, men uppgifterna är något motstridiga.[42][43]

Åldrande män har ofta lägre testosteronnivåer än pojkar som passerat puberteten. Denna sänkning sker ungefär vid 50 års ålder (jämför andropaus). Omkring 20% av män över 60 år har för låga nivåer testosteron (hypoandrogenism) relativt referensintervallet. Detta kan hänga samman med en ökad depressionsfrekvens hos åldrande män.[44] Huruvida åldrande i sig leder till lägre nivåer testosteronnivåer, eller om testosteronsänkningen har andra orsaker (sjukdom, läkemedel, andra åldersrelaterade fenomen) är en kontroversiell fråga, men relevant för frågan huruvida åldrande män ska ges testosteronhöjande läkemedel för att förbättra hälsan.[45]

Testosteronets effekter på kvinnor

redigera

Testosteron är framför allt ett prohormon hos kvinnor, men det har också en aktiv roll som hormon. Hos menstruerande kvinnor är nivåerna som högst runt ägglossningen (dagarna 8-18) och som lägst precis innan menstruationen och strax efter. Fertila kvinnor har högre nivåer testosteron än kvinnor som passerat klimakteriet.[46] Mörkhyade kvinnor tycks ha lägre nivåer testosteron än ljushyade, vilket möjligen också gäller inte bara under utan också efter de fertila åren.[47]

Hos kvinnor ökar testosteron muskelmassa, det ökar den sexuella aktiviteten och lusten, och ökar muskelstyrkan.[48] Testosteronnivåerna hos kvinnor (liksom hos män) tycks möjligen sjunka av att bli förälder och av att leva i fast förhållande,[49] men det finns också belägg för att kvinnors testosteronnivåer är oförändrade, varigenom testosteronet inte skulle ha någon funktion för kvinnors reproduktiva strategier.[39]

Vissa studier har visat att det sänker kvinnors kognitiva empati,[50] och ökar risktagandet.[51]

Kvinnor med alltför höga testosteronnivåer (hyperandrogenism) kan få ökad behåring av manlig typ (hirsutism), manligt håravfall och förstorat klitorisollon (klitoromegali).

 
Pregnenolon - 17α-hydroxiprogesteron - androstendion
 
Androstendion - testosteron

Testosteron syntetiseras från pregnenolon, det derivat av kolesterol som är utgångspunkten för all syntes av steroidhormoner. Syntesen av alla androgener börjar med hydroxylering av kolatom nummer 17 i progeston, varvid 17α-hydroxiprogesteron erhålls som mellansteg. Sidkedjan klyvs sedan bort, och resultatet blir androstendion. När ketogruppen på kolatom nummer 17 reduceras till en alkohol, bildas testosteron. Från testosteron kan sedan i sin tur östradiol bildas.

Sjukdomar associerade till testosteron

redigera

För höga testosteronnivåer i serum kallas hyperandrogenism och för låga hypoandrogenism (eller testosteronbrist). Detta kan uppkomma åldersrelaterat eller bero på ett underliggande tillstånd.

Androgenokänslighetssyndrom är ett medfött tillstånd som leder till manlig pseudohermafroditism. Vissa former av muskelatrofi kan bero på problem med testosteronet eller dess receptor, och det är möjligt att det kan finnas ett samband mellan testosteronets aktivitet och vissa former av prostatacancer. Androgenokänslighet kan uppkomma partiell och då bara drabba någon eller några funktioner.[8]

Hos kvinnor kan förhöjda testosteronnivåer vara ett tecken på PCOS.[52]

Män som har hjärtsvikt har sämre prognos om de har låga värden testosteron.[53]

Testosteron som läkemedel

redigera

Testosteron framställdes första gången från en tjur 1935. Sedan dess har det funnits många typer av testosteronbaserade läkemedel. Det finns kapslar, tabletter, injektionsvätskor, geler och plåster med både testosteron och andra molekyler som i kroppen omvandlas till testosteron.

Det primära användningsområdet för testosteronpreparat är för män som har låg eller ingen naturlig produktion av testosteron, huvudsakligen män med hypogonadism[54] men även kvinna-till-man transsexuella patienter. Det används också till kvinnliga patienter där testosteronbrist orsakat nedsatt sexuell lust[55]. Genom åren har dock testosteron givits även för andra syften, med varierande framgång men med stor frekvens av biverkningar. Exempel på områden där testosteron använts är infertilitet, impotens eller bristande könsdrift hos män, benskörhet, penisförstoring och kortväxthet.

Kanske främst i USA har testosteron i början av 2000-talet lyfts fram av läkare och läkemedelsföretag som ett medel mot onödigt åldrande. Man kallar äldre mäns lägre testosteronhalt för andropaus (jämför klimakteriet eller menopaus) och menar att detta är helt onödigt och kan behandlas. Det råder delade meningar bland endokrinologer om denna typ av behandling är verksam och huruvida den är ofarlig eller inte.

En systematisk översikt och metaanalys som publicerades 2019 fann att medicinsk behandling med testosteron kan vara effektivt för att behandla depressionssymtom hos män.[56]

Dopning

redigera

Artificiellt testosteron är ett vanligt dopingpreparat. Anabola steroider används otillåtet för att öka muskelmassa, fysisk styrka och uthållighet. Efter en serie dopningsskandaler på 1980-talet, med den olympiske friidrottaren Ben Johnson som det kanske mest kända exemplet, skärptes kontrollen av, och straffen vid användning av anabola steroider i idrottsvärlden.

Källor

redigera
 1. ^ Prasad, Ananda S., et al. "Zinc status and serum testosterone levels of healthy adults." Nutrition 12.5 (1996): 344-348.
 2. ^ Umeda, Fumio, et al. "Effect of vitamin E on function of pituitary-gonadal axis in male rats and human subjects." Endocrinologia japonica 29.3 (1982): 287-292.
 3. ^ [a b c] ”Testosteron och SHBG (sexualhormonbindande globulin) i serum”. Landstinget Gävleborg. Arkiverad från originalet den 5 mars 2014. https://web.archive.org/web/20140305183557/http://www.lg.se/Jobba-med-oss/Vardgivarportalen/Laboratoriemedicin/PM-och-meddelanden/Testosteron-och-SHBG-i-serum/. Läst 5 mars 2014. 
 4. ^ http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/S/SexHormones.html
 5. ^ http://emedicine.medscape.com/article/273153-overview#a4
 6. ^ ”MeSH Tree Location(s) for Receptors, Androgen”. Karolinska Institutet. Arkiverad från originalet den 5 mars 2014. https://web.archive.org/web/20140305192842/http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=D12.776.260.698.750.150&tool=karolinska. Läst 5 mars 2014. 
 7. ^ [a b c] ”Androgen Receptor: An Overview”. Arkiverad från originalet den 6 mars 2014. https://web.archive.org/web/20140306174439/http://www.urmc.rochester.edu/george-whipple-lab/documents/yeh-papers/CVY3.pdf. Läst 6 mars 2014. 
 8. ^ [a b] http://www.uniprot.org/uniprot/P10275
 9. ^ Birzniece, Vita, et al. "Interaction between testosterone and growth hormone on whole-body protein anabolism occurs in the liver." Clinical Endocrinology and Metabolism 96.4 (2011): 1060-1067.
 10. ^ Foresta, C., et al. "Erythropoietin stimulates testosterone production in man." The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 78.3 (1994): 753-756.
 11. ^ Gonzales, Gustavo F., et al. "High serum zinc and serum testosterone levels were associated with excessive erythrocytosis in men at high altitudes." Endocrine 40.3 (2011): 472-480.
 12. ^ Gonzales, Gustavo F., et al. "High serum testosterone levels are associated with excessive erythrocytosis of chronic mountain sickness in men." American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism 296.6 (2009): E1319-E1325.
 13. ^ http://fof.se/tidning/2010/2/testosteron-starker-sinnet-for-rattvisa lät 2014-02-20
 14. ^ ”Studie avlivar myt om testosteron”. Dagens Medicin. Arkiverad från originalet den 30 oktober 2013. https://web.archive.org/web/20131030065715/http://www.dagensmedicin.se/vetenskap/urologi/studie-avlivar-myt-om-testosteron/. Läst 31 maj 2014.  läst 2014-02-21
 15. ^ van Honk, Jack, et al. "New evidence on testosterone and cooperation." Nature 485.7399 (2012): E4-E5.
 16. ^ Ronay, Richard, and Adam D. Galinsky. " Lex talionis: Testosterone and the law of retaliation." Journal of Experimental Social Psychology 47.3 (2011): 702-705.
 17. ^ Siegel, Allan, et al. "The neurobiological bases for development of pharmacological treatments of aggressive disorders." Current neuropharmacology 5.2 (2007): 135.
 18. ^ Pavlov, Konstantin A., Dimitry A. Chistiakov, and Vladimir P. Chekhonin. "Genetic determinants of aggression and impulsivity in humans." Journal of applied genetics 53.1 (2012): 61-82.
 19. ^ Porges, Eric C., Karen E. Smith, and Jean Decety. "Individual differences in vagal regulation are related to testosterone responses to observed violence." Frontiers in psychology 6 (2015).
 20. ^ Ingudomnukul, Erin, et al. "Elevated rates of testosterone-related disorders in women with autism spectrum conditions." Hormones and Behavior 51.5 (2007): 597-604.
 21. ^ King, Jean A., T. A. Kelly, and Yvon Delville. "Adult levels of testosterone alter catecholamine innervation in an animal model of attention-deficit hyperactivity disorder." Neuropsychobiology 42.4 (2000): 163-168.
 22. ^ De Boer, A., E. M. Van Buel, and G. J. Ter Horst. "Love is more than just a kiss: a neurobiological perspective on love and affection." Neuroscience 201 (2012): 114-124.
 23. ^ Stålenheim, E. Gunilla, et al. "Testosterone as a biological marker in psychopathy and alcoholism." Psychiatry Research 77.2 (1998): 79-88.
 24. ^ [a b] King, Jean A., et al. "Association of stress, hostility and plasma testosterone levels." Neuroendocrinology Letters 26.4 (2005): 355-360.
 25. ^ Reckelhoff, J. F. "Gender differences in the regulation of blood pressure." Hypertension 37.5 (2001): 1199.
 26. ^ Wierckx, Katrien, et al. "Short‐and Long‐Term Clinical Skin Effects of Testosterone Treatment in Trans Men." The journal of sexual medicine 11.1 (2014): 222-229.
 27. ^ Moriwaki, Y. "Effects on Uric Acid Metabolism of the Drugs except the Antihyperuricemics." J Bioequiv Availab 6 (2014): 010-017
 28. ^ Rebecca Christine Knickmeyer et al, Topical Review: Fetal Testosterone and Sex Differences in Typical Social Development and in Autism, J Child Neurol October 2006 vol. 21 no. 10 825-845
 29. ^ ”Boys with Autism, Related Disorders, Have High Levels of Growth Hormones”. PsycEXTRA Dataset. 22 maj 2007. http://dx.doi.org/10.1037/e641142007-001. Läst 19 september 2018. 
 30. ^ WHITEHOUSE, A. J. O., MAYBERY, M. T., HART, R., SLOBODA, D. M., STANLEY, F. J., NEWNHAM, J. P. and HICKEY, M. (2010), Free testosterone levels in umbilical-cord blood predict infant head circumference in females. Developmental Medicine & Child Neurology, 52: e73–e77.
 31. ^ Whitehouse, A. J., Mattes, E., Maybery, M. T., Sawyer, M. G., Jacoby, P., Keelan, J. A. and Hickey, M. (2012), Sex-specific associations between umbilical cord blood testosterone levels and language delay in early childhood. Journal of Child Psychology and Psychiatry.
 32. ^ Fortplantning och Sexualitet – biologi, historia, kultur, Kurskompendium Karolinska institutet 2011, s. 9
 33. ^ http://kidshealth.org/parent/system/medical/test_testosterone.html
 34. ^ Strong, Rebecca Kea, and James M. Dabbs Jr. "Testosterone and behavior in normal young children." Personality and individual differences 28.5 (2000): 909-915.
 35. ^ Scerbo, Angela Scarpa, and David J. Kolko. "Salivary testosterone and cortisol in disruptive children: relationship to aggressive, hyperactive, and internalizing behaviors." Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry 33.8 (1994): 1174-1184.
 36. ^ Van Goozen, Stephanie HM, et al. "Adrenal androgens and aggression in conduct disorder prepubertal boys and normal controls." Biological Psychiatry 43.2 (1998): 156-158.
 37. ^ http://www.webmd.com/men/testosterone-15738
 38. ^ Wang, Christina, et al. "Transdermal Testosterone Gel Improves Sexual Function, Mood, Muscle Strength, and Body Composition Parameters in Hypogonadal Men 1." Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 85.8 (2000): 2839-2853.
 39. ^ [a b] Pollet, Thomas V., Kelly D. Cobey, and Leander van der Meij. "Testosterone levels are negatively associated with childlessness in males, but positively related to offspring count in fathers." PloS one 8.4 (2013).
 40. ^ Grossmann, Mathis. "Low testosterone in men with type 2 diabetes: significance and treatment." The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 96.8 (2011): 2341-2353.
 41. ^ Pospíšilová, H., et al. "The differences between aromatizable and non-aromatizable androgens in relation to body composition and metabolic syndrome risk factors in men." The Journal of steroid biochemistry and molecular biology 132.1 (2012): 105-111.
 42. ^ Svartberg, Johan, and Rolf Jorde. "Endogenous testosterone levels and smoking in men. The fifth Tromsø study." International Journal of Andrology 30.3 (2007): 137-143.
 43. ^ http://jpet.aspetjournals.org/content/307/1/339.short
 44. ^ Seidman, Stuart N., and B. Timothy Walsh. "Testosterone and depression in aging men." The American Journal of Geriatric Psychiatry 7.1 (2000): 18-33.
 45. ^ Harman, S. Mitchell, et al. "Longitudinal effects of aging on serum total and free testosterone levels in healthy men." The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 86.2 (2001): 724-731.
 46. ^ Rothman, Micol S., et al. "Reexamination of testosterone, dihydrotestosterone, estradiol and estrone levels across the menstrual cycle and in postmenopausal women measured by liquid chromatography–tandem mass spectrometry." Steroids 76.1 (2011): 177-182.
 47. ^ Spencer, Jessica B., et al. "The age-associated decline of androgens in reproductive age and menopausal Black and White women." The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 92.12 (2007): 4730-4733.
 48. ^ Huang, Grace, et al. "Testosterone dose-response relationships in hysterectomized women with or without oophorectomy: effects on sexual function, body composition, muscle performance and physical function in a randomized trial." Menopause (New York, NY) (2013).
 49. ^ Barrett, Emily S., et al. "Marriage and motherhood are associated with lower testosterone concentrations in women." Hormones and behavior 63.1 (2013): 72-79.
 50. ^ Van Honk, Jack, et al. "Testosterone administration impairs cognitive empathy in women depending on second-to-fourth digit ratio." Proceedings of the National Academy of Sciences 108.8 (2011): 3448-3452.
 51. ^ Stanton, Steven J., Scott H. Liening, and Oliver C. Schultheiss. "Testosterone is positively associated with risk taking in the Iowa Gambling Task." Hormones and behavior 59.2 (2011): 252-256.
 52. ^ http://www.patient.co.uk/health/polycystic-ovary-syndrome
 53. ^ Mustafa Toma et al, Testosterone Supplementation in Heart Failure: A Meta-Analysis, CIRCHEARTFAILURE.111.965632 Published online before print April 17, 2012
 54. ^ FASS, om Nebido injektionsvätska med testosteron
 55. ^ FASS, om Intrinsa testosteronplåster
 56. ^ Walther, Andreas; Breidenstein, Jonas; Miller, Robert (januari 2019). ”Association of Testosterone Treatment With Alleviation of Depressive Symptoms in Men: A Systematic Review and Meta-analysis”. JAMA Psychiatry 76 (1): sid. 31–40. doi:10.1001/jamapsychiatry.2018.2734. PMID 30427999.