Barken Viking är en fyrmastad bark, ett så kallat poopdäcksfartyg, som numera ligger permanent som restaurang och hotell vid kajplats 208, Lilla Bommens Torg 10 i Göteborg. Fartyget är byggt 1906 för A/S Den Danske Handelsflaades Skoleskib for Befalingsmænd på skeppsvarvet Burmeister & Wain i Köpenhamn.

Flag of Sweden.svg Barken Viking
Barken Viking förtöjd vid Lilla Bommen i Göteborg.
Barken Viking förtöjd vid Lilla Bommen i Göteborg.
Allmänt
TypBark
IMO-nummer5618148
ÄgareDen Danske Handelsflaadens Skoleskib for Befalningsmænd A/S, Köpenhamn (1907–15)
De Forenede Dampskibs A/S, Köpenhamn (1915–28)
Gustaf Erikson, Mariehamn (1928–51)
Göteborgs stad (1951–98)
Higab, Göteborg (1998–)
Historik
Beställd1906
ByggnadsvarvBurmeister & Wains varv
Sjösatt1 december 1906
I tjänst1907
Utrangerad1950
Tekniska data
Längd108 meter
Bredd13,9 meter
Djupgående8,1 meter
Deplacement6300
Bruttodräktighet2959 registerton
Nettodräktighet2665 registerton
Fart15,5 knop
Numera flytande restaurang och hotell.[1]
Viking till havs under dansk flagg.

Viking är det största segelfartyg, som byggts i Norden. Från 1928 till 1951 ägdes Viking av den åländske redaren Gustaf Erikson och seglade då under åländsk flagg. Andra samtida svenska skolskepp var S/V Abraham Rydberg, af Chapman, Najaden och Jarramas. Barken ägs numera av Göteborgs kommun genom fastighetsbolaget Higab.

Som skolfartygRedigera

År 1905 bildades i Danmark A/S Den Danske Handelsflaades Skoleskib for Befalingsmænd, som hos Burmeister & Wains skeppsvarv i Köpenhamn år 1906 beställde en fyrmastad bark Viking om 2 670 bruttoregisterton till en kostnad av 591 000 kronor. Den danska staten bidrog med 50 000 kronor till utrustningen. Fartyget sjösattes 1 december 1906 och döptes under traditionella former av Danmarks kronprinsessa, sedermera drottning Alexandrine av Danmark. Fartyget gick ut på provtur den 16 juli 1907 och övertogs därefter av beställaren.[2]

Viking är det största segelfartyg, som har byggts i Norden. Fartyget byggdes och inreddes som ett skolfartyg med 80 elevplatser och med stora utrymmen för utbildningsändamål,[3] för att utbilda sjömän till en växande dansk handelsflotta. När hon byggdes var det sjöduglighet och lastförmåga som prioriterades.

Verksamheten ombord på Viking stöttades genom bildandet 1907 av Föreningen til Fremme af danske Sømænds Uddannelse til Befalingsmænd i Handelsflaaden, som lämnade bidrag varje år till verksamheten. Friplatser för mindre bemedlade elever ordnades genom bildandet av Fondet til Understöttelse af uformuende Elever paa Den danske Handelsflaades skoleskib for Befalingsmænd.[2]

Viking lämnade Köpenhamn den 19 juli 1907 för att påbörja sin jungfruresa, men först efter att ha kantrat vid utrustningskajen den 18 mars. Jungfruresan bestod i att bli dragen av en bogserbåt till Hamburg, där fartyget tog emot 2 530 ton koks för transport till Callao i Peru. Viking anlände till bestämmelseorten den 19 december efter 112 dygns resa runt Kap Horn. Fartyget lämnade hamnen först den 26 mars 1908 för att via Taltal avsegla till Iquique i Chile, där en last på 3 524 ton salpeter togs in för Hamburg, dit fartyget återkom efter en resa på 90 dygn.

I juli 1909 loggade kaptenen fartygets toppfart på 15,5 knop vid the roaring forties, alltså latitud 40°–50°, med dygnsdistanser på 250–275 nautiska mil. Hon var då på väg hem fullastad med vete från Port Pirie vid Spencer Gulf i Sydaustralien.

Viking såldes 1915 till Det Forenede Dampskibs-Selskab A/S, som behövde henne för befälsutbildning. Skeppet gjorde goda förtjänster under några år, eftersom frakterna hade stigit under första världskriget. Efter kriget föll frakterna, varför hon lades upp i Köpenhamn. När frakterna blev gynnsamma igen 1926, utrustades hon på nytt och sändes i barlast till Hampton Roads i USA för att frakta kol för Sydamerika.[2]

För Gustaf EriksonRedigera

År 1928 köpte den åländska skeppsredaren och sjöfartsrådet Gustaf Erikson fartyget för 6 500 pund.[2] Erikson hade ett världsrykte som storsegelredare. År 1931 försågs Viking med inredning för passagerare, som för 25 shilling per person och dygn fick följa med på resorna.[4]

Sin snabbaste långresa gjorde Viking år 1932, 84 dygn från Köpenhamn till Port Lincoln i södra Australien. Lena Ringbom-Lindén (1914–65) reste som 17-årig jungman med Viking på Australien-resan.[5] Det var då ännu ovanligt att tillåta kvinnor i besättningen; hon var möjligen Finlands första kvinnliga sjöman i oceanfart.[6] Hon skrev två böcker om resan; bilderboken Skeppet och Lina (utgiven 1956)[7] och Flicka på skepp (utgiven 1966)[8] samt i utökad form som Skeppet och Lena (1988 och 2007)[9][10].

Efter minst tio världsomseglingar, lossade Viking sin vetelast i Cardiff på sommaren 1939 och seglade därefter hem till Mariehamn, dit hon anlände den 14 juli. Hon utrustades då för sin nästa långseglats, men andra världskriget innebar att hon tvingades bli kvar i hamn under flera år. Viking bogserades, tillsammans med Passat och Pommern, till Stockholm i juli 1944 för att användas som spannmålssilo för Statens livsmedelskommission. De återfördes till Åland i december, året därpå.

 
Två man vid rodret.

Viking bogserades i augusti 1946 till Åbo, där hon klassades, för att därefter i november befraktas med en trälast från Finland till East London i Sydafrika. På resan – som tog 93 dygn – medföljde 32 passagerare, av vilka 28 var missionärer, därav 19 kvinnliga, som fick betala 25 shilling per person och dygn.[2] I East London lossades en del av lasten och därefter gick resan till Durban. Där hämtade man en kokslast för Santos, och från Santos i barlast till Port Victoria i Australien, för att hämta en sista vetelast för England.[11]

Kapten Broman var befälhavare på den sista långresan, som slutade i London, efter 146 dygn. Där lossades 51 000 säckar vete. Vikings sista och svåraste resa började på senhösten 1946 i Pateniemi vid Uleåborg, där hon tog in sågat trävirke för Sydafrika, och slutade den 4 augusti 1947[2] i West India Dock i London, där Viking lossade vete från Port Lincoln. Fartyget hade då avverkat cirka 40 000 sjömil. Besättningen utgjordes av befälhavare och tre styrmän, telegrafist, steward och två kockar, mässuppassare, segelmakare, timmerman och "donkeyman" (maskinist eller sjösmed) samt tio man på varje vakt.[12]

Efter redare Eriksons bortgång i augusti 1947, utbjöds Viking till salu tillsammans med hans övriga flotta. Några anbud inkom inte, varför Viking flyttades till Antwerpen i september 1947, där hon fick ny kryssbramstång med ny mesanstång samt riggen öppnad och omsedd[13] och senare till Rotterdam. Hon blev därefter en toppattraktion på stadens sjöfartsutställning 1950. Under tiden 15 juni till 31 augusti besöktes Viking av 518 000[2] personer.

Sjömansskolan i GöteborgRedigera

 
Barken Viking, svenskflaggad och med ny rigg, oljemålning av Rolling från 1952.

Göteborgs stadsfullmäktige tillsatte 1949 en utredning angående förvärv av ett segelfartyg för permanent placering i Göteborgs hamn, vilket skulle inrymma lokaler för stadens yrkesskolors sjömansavdelningar. På grund av brist på lämpliga lokaler var dessa inhysta i mycket provisoriska sådana, helt fel för ändamålet. Samtidigt med stadsfullmäktigeberedningens arbete hade en del sjöfartsintresserade, privata intressenter, genom en stiftad förening — Föreningen Viking — tagit initiativ till ett förvärv av en storseglare att bevaras i Göteborg.

Man bedömde, att det fanns tre fartyg att välja på; Passat, Pamir och Viking, som alla tillhörde sjöfartsrådet Gustaf Eriksons sterbhus. Man stannade under förhandlingarna för Viking, som var byggt som ett skolskepp och därför hade goda förutsättningar, att även användas för yrkesskolans verksamhet. Sommaren 1950 startade Koreakriget, vilket innebar att skrotpriserna steg kraftigt. Pamir såldes därför för nedskrotning till Belgien och en köpare bjöd samtidigt 20 000 pund för Viking, då en betydande summa. Tack vare att skeppsredare Edgar Erikson, son till sjöfartsrådet, önskade skona Viking från nedskrotning justerades priset till 18 000 pund.[2]

I mars 1951 besiktigades Viking i Rotterdam av ordföranden i yrkesskolornas styrelse, direktör Olof Calderon, skolornas rektor Gösta Melander och arkitekt Gotthard Ålander samt representanter för Föreningen Viking; advokaten Tage Zetterlöf och fartygsinspektören, civilingeniör Sten Haeger. Tillsammans med direktör Calderon och rektor Melander fick arkitekt Ålander i uppdrag av stadsfullmäktige, att utarbeta planer för inredningsarbetena. Utrymmet ombord för ändamålet utgjorde 2 000 m². Viking inregistrerades som svensk egendom med kapten Olof Traung som huvudredare, Traung var styresman för Sjöfartsmuseet i Göteborg.

Hon tog därefter en kokslast från Rotterdam till Göteborg och bogserades med lasten av Röda bolagets stora bogserångare Karl – av kapten O.R. Eklund – de sista dagarna i maj 1951.[2] Det var alltså Göteborgs Bogserings- och Bärgnings AB, som fick förtroendet, att bogsera hem Viking från Rotterdam, och på måndagskvällen den 28 maj anlände bolagets största bogserbåt Karl, som med sina 1 000 hästkrafter skulle verkställa uppdraget. Omedelbart därefter påbörjades bogseringen. Med den holländska flaggan på förtoppen, Göteborgs stads flagga på stortoppen och under mesangaffeln den svenska flagga, som skolskeppet Abraham Rydberg en gång förde – stävade Viking in och förbi Vinga.[14] Den 2 juni 1951 anlände hon till Göteborg, och klockan 13 förtöjdes fartyget vid lossningskajen i Sannegårdshamnen och avslutade där den sista segelfartygsresan med "last på kölen".[2]

Efter att föreningen råkat i ekonomiska svårigheter, inköptes fartyget till Göteborgs kommuns skolförvaltning[15] för 315 000 kronor genom ett beslut i stadsfullmäktige den 11 oktober 1951. Fartyget skulle bli sjömans- och kockskola; för däcks-, maskin- och ekonomipersonal samt blivande fartygselektriker. Här fanns 60 tvåmanshytter, bibliotek, bastu och hobbyrum. Kurserna för däcks- och maskinpersonal var på fem månader och för skeppskockar 10 månader.

Vid stadsfullmäktiges sammanträde den 3 april 1952 behandlades ett förslag från stadskollegiet, att till utländska intressenter, vilka lämnat köpeanbud, sälja fartyget. Priset man erbjöd var betydligt högre än det som staden betalat. Efter en ovanligt lång debatt beslöt dock stadsfullmäktige att Viking skulle bli kvar i stadens ägo, och i juli 1952 begärde Göteborgs yrkesskolestyrelse till stadsfullmäktige, att en sjömansskola med internat ombord på Viking skulle inrättas. Kostnaden uppskattades till 3,3 miljoner kronor, där statsbidrag beräknades utgå med totalt 1,7 miljoner. Därutöver tillkom ett anslag från Sveriges Redareförening på 250 000 kronor. Stadsfullmäktige beslutade den 13 november 1952, att förutsatt statsbidrag, bygga om Viking till sjömansskola för 1 315 000 kronor. Efter riksdagsbeslut på våren 1954 anslog Kungl. Maj:t den 18 juni 1954 till Göteborgs stad ett statsbidrag med totalt 1 340 000 kronor för en ombyggnad och inredning av sjömansskola på Viking.[16]

Viking på plats i GöteborgRedigera

 
Barken Viking vid Lilla bommen med Läppstiftet till höger och Götaälvbron i bakgrunden.

Efter omfattande ombyggnationer för totalt 3,25 miljoner kr, bogserades hon på plats. Bortsett från nödvändiga varvsbesök med mera, ligger skeppet stationärt vid Lilla Bommen sedan 17 september 1957 (dock ej på samma ställe), då Prins Bertil invigde sjömansskolan. Skolan hade tagits i bruk redan 6 augusti, då de första sjömansskoleeleverna gick ombord. Men från skolledningens sida ansåg man att eleverna behövde bli lite "varma i kläderna", före invigningen.

Vid en storm på vintern 1957 lägger sig Viking inne vid Lilla Bommen, efter att ha slitit sig.[17]

Den senaste stora renoveringen gjordes år 1994. Viking lämnade den 11 mars 1994 sin kajplats vid Lilla Bommen och bogserades av Röda Bolagets John och Björn[18] till Gotenius varvRingön, där hon reparerades och byggdes om. Den 28 december 1994 var hon tillbaka vid Gullbergskajen i centrala Göteborg. Fartyget återinvigdes den 20–21 februari 1995. Den sammanlagda kostnaden blev 48 miljoner kronor.[19]

Under en period därefter användes skeppet för utbildning inom restaurang, turism och hotellnäringar. Sedan 1998 ägs Viking av det kommunala fastighetsbolaget Higab. Verksamheten drivs av fotbollsspelaren Mohammed Ali Khan[20] och skeppet används som hotell, konferensanläggning och restaurang.[21]

1966 stod Älvsborgsbron klar, som förbinder Hisingen med Göteborgs fastland. Brospannet är lägre – med endast 45 meter segelfri höjd – än barken Vikings master, vilket innebär att fartyget numera inte kan lämna Göteborgs hamn utan att bramstängerna firas ned.

Viking såldes den 1 januari 1993 för 1 krona till Utbildningsförvaltningen i Göteborg.[15] Barken Viking genomgick 1994 en omfattande upprustning och sedan 1998 äger och förvaltar Higab fartyget, som numera används för restaurang- och hotellverksamhet.[22]

Vikings Vänförening bildades i slutet av maj 1995. Initiativtagare var docent Jan Davidsson, känd som sjöfartskrönikör för Göteborgs-Posten, och som författare till ett flertal marina böcker, bland annat om barken Viking samt ansvarig för Vikings museala delar. Till ordförande i Vikings Vänförening valdes skoldirektören Evert Lindholm på Utbildningsförvaltningen, som representant för Göteborgs stad.[23]

MåttRedigera

 
För ankar. Bogserbåt i bakgrunden.
 • Längd inklusive klyvarbom 108 meter
 • Längd exklusive klyvarbom 97 meter
 • Bredd 13,9 meter
 • Djupgående 8,1 meter
 • Barlast 1390 ton
 • Lastförmåga 4100 ton
 • Lastrum rymd 6300 m3
 • Högsta masten 55,5 meter över däck
 • Segelyta (34 st segel) 3690 kvadratmeter
 • Ankarvikt 3 ton/st
 • Längd på sammanlagd rigg (tampar) 35 000 meter
 • Segelantal 34 st

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ ”Hotell Barken Viking” (på engelska). barkenviking.com. 2012. http://www.barkenviking.com/. Läst 1 juli 2015. 
 2. ^ [a b c d e f g h i j] Traung, Olof (1951). Viking : storseglare och skolskepp (2). Göteborg: Nautics Förlag 
 3. ^ Davidsson, Jan (1979). De seglade för Göteborg. Lund: Bokförlaget Signum. sid. 24. ISBN 91-85330-23-X 
 4. ^ Ångbåten, Nr 4 2007, [Årgång 43, nr 128], Medlemsblad för Sällskapet Ångbåten, Göteborg 2007 ISSN 1402-8360, s. 24 "Barken Viking 100 år."
 5. ^ Elenius, Stig; Åkerback, Stig (25 augusti 2012). ”Återvändaren”. Bokanjärerna. http://bokanjarerna.se/?p=1068. 
 6. ^ Erlandsson, Karin (19 juli 2007). ”Livet på GE-skepp ur Lenas perspektiv”. Nya Åland. Arkiverad från originalet den 6 januari 2013. https://archive.is/20130106214824/http://www.nyan.aland.fi/kultur_noje/?news_id=24868. 
 7. ^ Ringbom Lindén, Lena (1956). Skeppet och Lina. Helsingfors: Bildkonst. Libris länk 
 8. ^ Lindén, Lena (1966). Flicka på skepp. Helsingfors: Schildt. Libris länk 
 9. ^ Ringbom Lindén, Lena (1988). Skeppet och Lena. Vällingby: Avant. Libris länk. ISBN 91-87008-09-2 
 10. ^ Ringbom Lindén, Lena (2007). Skeppet och Lena ([Ny utg.]). Åbo: Sjövägar. Libris länk. ISBN 952-99894-0-7 
 11. ^ En resa med Viking för femtio år sedan, Göte Sundberg, Ett särtryck ur nr 30 av LONGITUDE, Tidskrift från de sju haven, utgiven av Carlstedt Förlag AB, Stockholm 1995, s. 16.
 12. ^ Davidsson, Jan (1986). Fair wind. Göteborg: Triangeln. sid. 49. ISBN 91-77660-226 
 13. ^ "I London lossades lasten, varefter Viking bogserades till Antverpen, där hon i väntan på ny last genomgick en grundlig reparation. Hon fick ny kryssbramstång med ny mesanstång samt riggen öppnad och omsedd." Traung (1950), s. 41.
 14. ^ Göteborg av idag, [Gruppkorsband] nr 2, Stadskollegiet, Göteborg 1955, s. 6.
 15. ^ [a b] Viking, Jan Davidsson, Triangeln förlag, Göteborg 1995 ISBN 91-972129-2-X, s. 113.
 16. ^ Carlsson, Gunnar (1957). Reflektioner kring Viking. Göteborg: Svenska sjömans-unionen. sid. 407. ISSN 0346-1149. 
 17. ^ Kamerareportage, "Barken Viking sliter sig vid storm 1957."
 18. ^ Viking, Jan Davidsson, Triangeln förlag, Göteborg 1995 ISBN 91-972129-2-X, s. 90
 19. ^ Davidsson, Jan (1995). Viking. Göteborg: Triangeln. Libris länk. ISBN 91-972129-2-X 
 20. ^ ”Ali Khan stolt kapten på Barken Viking”. Arkiverad från originalet den 1 juni 2015. https://web.archive.org/web/20150601175806/http://www.gp.se/sport/1.2685776-ali-khan-stolt-kapten-pa-barken-viking. Läst 1 juni 2015. 
 21. ^ Barken Viking, higab.se.
 22. ^ Barken Viking, higab.se. Läst 20 juli 2019.
 23. ^ Göteborgs-Posten, 1995-05-29, s. 12.

WebbkällorRedigera

Tryckta källorRedigera

 • Davidsson, Jan (1979). De seglade för Göteborg. Lund: Signum. sid. 5, 24-25. Libris länk. ISBN 918533023X 
 • Davidsson, Jan (1981). Viking. Göteborg: Triangeln. Libris länk. ISBN 9197026506 
 • Davidsson, Jan (1986). Fair Wind. Göteborg: Wezäta information. sid. 49. Libris länk. ISBN 9177660226 
 • Davidsson, Jan (1995). Viking. Göteborg: Triangeln. Libris länk. ISBN 919721292X 
 • Ringbom Lindén, Lena (1956). Skeppet och Lina. Helsingfors: Bildkonst. Libris länk 
 • Lindén, Lena (1966). Flicka på skepp. Helsingfors: Schildt. Libris länk 
 • Ringbom Lindén, Lena (1988). Skeppet och Lena. Vällingby: Avant. Libris länk. ISBN 91-87008-09-2 
 • Ringbom Lindén, Lena (2007). Skeppet och Lena ([Ny utg.]). Åbo: Sjövägar. Libris länk. ISBN 952-99894-0-7 
 • Traung, Olof (1951). Viking: storseglare och skolskepp (2. uppl.). Göteborg: Nautic. Libris länk 
 • Unda maris. Göteborg: Sjöfartsmuseet i Göteborg. 1942-. Libris länk , Unda Maris 1950, Sjöfartsmuseet i Göteborg 1951, s. 37ff, "4/m. barken Viking Museiskepp och sjömansskola," av kapten OLOF TRAUNG.

Externa länkarRedigera