Addition

grundläggande räknesätt inom aritmetiken
Matematiska operationer
Addition (+)
term + term
addend + addend
= summa
Subtraktion (−)
term − term
minuend − subtrahend
= differens
Multiplikation (× eller ·)
faktor × faktor
multiplikator × multiplikand
= produkt
Division (÷ eller /)
täljare / nämnare
dividend / divisor
= kvot
Moduloräkning (mod)
dividend mod divisor = rest
Exponentiering (^)
basexponent = potens
n:te roten (√)
grad radikand = rot
Logaritm (log)
logbas(potens) = exponent

Addition är ett av de fyra grundläggande räknesätten inom aritmetiken. Addition betecknas oftast med plustecknet () som infördes omkring år 1500, och är en binär operator. Addition av ett negativt tal är ekvivalent med subtraktion. Vid addition läggs värdet av två (eller flera) termer samman till en summa. Att summan av sex och två är åtta skrivs och utläses "sex adderat med två är lika med åtta" eller "sex plus två är lika med åtta".

Upprepad addition betecknas med summatecken , ursprungligen den versala grekiska bokstaven Σ, sigma. Exempel:

Upprepad addition med samma term motsvarar multiplikatorn med ett heltal:

Begreppet addition och plusoperatorn används också för att beteckna andra binära operationer med liknande algebraiska egenskaper, exempelvis vektoraddition, matrisaddition, eller-operatorn i Boolesk algebra, modulär addition, och konkatenering av textsträngar.

Summan av två naturliga tal och kan uppfattas som antalet objekt i den uppsättning som ges av att till en uppsättning med objekt foga en uppsättning med objekt. Addition av tal lyder under en kompositionsregel; två element ställs samman och resulterar i ett element. och ställs samman och bildar exempelvis . Vid addition av talet till ett element bibehålls oförändrat, . Noll förändrar inte :s värde vid addition, detta gäller för varje tal .[1]

3 + 2 = 5 med äpplen, ett vanligt val i skolböcker

Additionslagar

redigera
 
Plustecknet

Lagarna gäller för alla tal a, b och c.

 
  kallas för den associativa lagen.
  kallas för den kommutativa lagen.

Additionen är även en transitiv relation[2], om a = b så är a + c = b + c.

Den associativa och kommutativa lagen medför att en kontroll av summan kan göras genom att summera termerna i en annan ordning.[1]

Ett exempel på detta är följande summa:

 

som blir enklare att summera om ordningen på termerna kastas om:

 

I den andra uträkningen användes multiplikation, ett sätt att snabbt summera ett visst antal termer av samma värde;

 

Addition av algebraiska uttryck

redigera

Vid addition av algebraiska uttryck adderas termer av samma slag var för sig genom att deras koefficienter adderas. Exemplet nedan visar hur addition av algebraiska termer går till.

 

Addition av komplexa tal

redigera
Huvudartikel: Komplexa tal

Ett komplext tal brukar skrivas   där   och   är reella tal och   är imaginärt.   satisfieras av  . I uttrycket   kallas   för realdelen och   för imaginärdelen.[1]

 

Vid addition av komplexa tal adderas således realdel och imaginärdel var för sig.

Addition av vektorer

redigera

Följande definieringar av addition av vektorer gäller för godtycklig dimension, för enkelhetens skull visas här addition av vektorer i planet.

Låt   och  vara två riktade sträckor med samma utgångspunkt. Deras summa, eller resultant som det kallas för vektorer, består i den riktade diagonal i det parallellogram som spänns upp av  och  . Denna sträcka har samma utgångspunkt som  och  . Detta sätt att summera vektorer på går under parallellogramlagen.[1] Vektor   och vektor   kallas för komposanter, de bygger upp resultanten  .

I figuren nedan adderas vektor   (blå) och vektor   (grön) och bildar resultantvektorn   (svart). Detta illustreras genom att den blå vektorn läggs ut först och vid dess spets startar den gröna vektorn, den svarta vektorn har sin startpunkt i den blå vektorns stjärt och sin slutpunkt vid den gröna vektorns spets. Om   och   adderas istället så börjar man med den gröna vektorn först och lägger sedan på den blå. Som synes i figuren skapar de blå och gröna vektorerna en parallellogram vars diagonal utgörs av den resulterande vektorn.

 

Om v₁ och v₂ representeras av två talpar   och   blir deras summa den vektor som representeras av  , det vill säga:

 

Addition av vinklar

redigera

Vid addition av riktade vinklar räknas moturs positivt och medurs negativt. Summan av   är således den rotation som ges av att först utföra rotationen   och därefter rotationen  . En rotation först på   och därefter   blir en total rotation på   som visas genom följande uträkning  . Timvisaren på en klocka visar 12, efter 3 timmar har visaren rört sig  , efter 13 timmar har visaren rört sig  . Efter 1 timme och 13 timmar är vinkeln mellan 12:an på klockan och timvisaren densamma, det vill säga  .[1]

Addition av bråktal

redigera

För att addera bråktal krävs det att bråktalen har samma nämnare. Om 2560 och 34 ska adderas söks den minsta gemensamma nämnaren (MGN). För att lösa addition av bråktal räcker det dock med att hitta en gemensam nämnare och överföra de olika bråktalen till denna nämnare. I detta fall är till exempel 12 en gemensam nämnare, men även 60 och 240 är gemensamma nämnare. Detta problem kan illustreras i att räkna ut den totala tiden 25 minuter plus 3/4 timme.

 

Svaret blir således att den totala tiden är 70 minuter.

Allmänt gäller:   om b och d är skilda från noll.

Trigonometriska additionsformler

redigera

Nedan följer de vanligaste trigonometriska additionsformlerna som används när till exempel vinklar adderas eller subtraheras från varandra.[3]

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Addition av transfinita tal

redigera
Huvudartikel: Transfinita tal

Ett transfinit tal är ett oändligt ordinaltal eller ett oändligt kardinaltal. Skillnaden på ordinaltal och kardinaltal är att i ordinaltalet spelar platsen i mängden roll. Ett oändligt kardinaltal uttrycker ”storleken” av en oändlig mängd. Två mängder säges ha samma kardinaltal eller mäktighet om de på ett en-entydigt sätt kan ordnas till varandra.[1]

För oändliga kardinaltal m gäller följande aritmetik:

 •  
 •  
 •  

Källor

redigera
 1. ^ [a b c d e f] William Karush (1962). Matematisk uppslagsbok översatt och bearbetad av Jan Thompson och Bertil Rahm. ISBN 91-46-13004-7 
 2. ^ Bo Göran Johansson (2004). Matematikens historia. ISBN 91-44-03322-2 
 3. ^ Jan Thompson & Thomas Martinsson (1991). Matematiklexikon. ISBN 91-46-16515-0 

Se även

redigera

Externa länkar

redigera