Uniform Code of Military Justice

Uniform Code of Military Justice, förkortat UCMJ, (fritt översatt lagen om enhetlig militär rättsskipning) är namnet på den rättsordning och strafflag som gäller för personal inom den amerikanska militären. Beteckningen "Uniform" i namnet åsyftar att den gäller för samtliga vapenslag. Innan UCMJ infördes 1951 fanns det särskilda lagar för armén och flygvapnet (Articles of War) respektive flottan och marinkåren (Articles for the Government of the Navy). UCMJ återfinns i sin helhet i titel 10 U.S. Code kapitel 47 §§ 801-946. Paragraferna benämns som artiklar och exempelvis kallas 10 U.S.C. § 815 som berör icke-juridiska disciplinåtgärder i militärjuridiska sammanhang kort och gott för artikel 15.

Vilka som omfattas av UCMJ framgår i dess andra artikel. Även civilpersoner som saknar anställningsmässig koppling till det amerikanska försvaret och som medföljer amerikanska soldater i fält, till exempel journalister, kan omfattas av UCMJ. En avgörande skillnad jämfört med det civila rättsväsendet i USA (både i delstatlig och i federal domstol) är att det inte är några oberoende åklagare eller åtalsjury som väcker åtal, utan det är ansvarigt befäl som sammankallar till krigsrätt.

Det finns tre olika sorters krigsrätt: summary courts-martial, special courts-martial samt general courts-martial. I artiklarna 22, 23 & 24 framgår det vilka befäl som har befogenhet att sammankalla till de olika formerna. Presidenten, försvarsministern, arméministern, marinministern, flygvapenministern samt inrikessäkerhetsministern (för kustbevakningen) är de enda civila befattningshavarna med befogenhet att sammankalla till krigsrätt. Det militära rättssystemet i USA är i hög grad decentraliserat.

Dödsstraff kan enbart utdömas vid en general courts-martial som motsvarar en rättegång i civil domstol, och måste godkännas av presidenten innan verkställandet äger rum.

Det finns en särskild appellationsdomstol för de väpnade styrkorna, United States Court of Appeals for the Armed Forces, bestående av civila domare som utnämns likt andra federala domare av presidenten med senatens råd och samtycke.

BrottskatalogRedigera

I artiklarna 77 t.o.m. 134 uppräknas de olika brotten samt ifall dödsstraff kan utmätas.

Sektion Artikel Beskrivning
§ 877 77 Tilltalad
§ 878 78 Medverkan efter brottets begående
§ 879 79 Fällande dom för inbegripelse av lindrigare förseelse
§ 880 80 Försök
§ 881 81 Sammansvärjning
§ 882 82 Anropning
§ 883 83 Bedräglig värvning, utnämning, eller avsked
§ 884 84 Otillåten värvning, utnämning, eller avsked
§ 885 85 Desertering
§ 886 86 Frånvarande utan giltigt förfall
§ 887 87 Frånvaro vid förflyttning
§ 888 88 Ringaktning gentemot befattningshavare
§ 889 89 Respektlöshet mot överordnad officerare
§ 890 90 Överfall eller med berått mod olydnad av överordnad officerare
§ 891 91 Olydigt uppträdande gentemot specialistofficer eller underofficer.
§ 892 92 Underlåtenhet att följa order eller reglemente.
§ 893 93 Grymhet och omild behandling
§ 894 94 Myteri eller uppvigling
§ 895 95 Motstånd, smitning, arrestbrytning, samt rymning
§ 896 96 Obehörig frigivning av fånge
§ 897 97 Otillåten internering
§ 898 98 Ej i överensstämmelse med procedurregler
§ 899 99 Opassande uppförande inför fienden
§ 900 100 Underordnad som kräver kapitulation
§ 901 101 Olämplig kontrasignering
§ 902 102 Kringgående av skyddsåtgärd
§ 903 103 Uppbringad eller övergiven egendom
§ 904 104 Understödjande av fienden
§ 905 105 Olämpligt uppträdande som fånge
§ 906 106 Spioner
§ 906a 106a Spioneri
§ 907 107 Framställning av falskt sakförhållande
§ 908 108 Förenta Staternas militära egendom - förlust, skada, tillintetgörelse, eller felaktigt förfogande
§ 909 109 Annan egendom förutom Förenta Staternas militära egendom - Ödeläggelse, krigsbyte eller tillintetgörande
§ 910 110 Olämpligt risktagande med farkost
§ 911 111 Berusat eller likgiltigt handhavande av fordon, luftfartyg, eller farkost
§ 912 112 Berusning i tjänsten
§ 912a 112a Felaktigt bruk, innehav, etc., av otillåtet preparat
§ 913 113 Dåligt uppträdande av vaktpost
§ 914 114 Duellering
§ 915 115 Simulering
§ 916 116 Upplopp eller ordningsstöring
§ 917 117 Provokatoriska tal eller gester
§ 918 118 Mord
§ 919 119 Dråp
§ 919 119a Död eller skada på ett ofött barn
§ 920 120 Våldtäkt, sexuellt överfall, och annat olämpligt sexuellt uppförande
§ 920a 120a Förföljelse
§ 921 121 Stöld och felaktigt beslagtagande
§ 922 122 Rån
§ 923 123 Förfalskning
§ 923a 123a Tillverkning, trassering, eller att ge ifrån sig check, postväxel, eller utbetalningsorder utan täckning
§ 924 124 Lemlästning
§ 925 125 Sodomi
§ 926 126 Mordbrand
§ 927 127 Utpressning
§ 928 128 Överfall
§ 929 129 Inbrottsstöld
§ 930 130 Inbrott
§ 931 131 Mened
§ 932 132 Bedrägeri gentemot Förenta Staterna
§ 933 133 Uppträdande opassande för en officer och gentleman
§ 934 134 Allmän artikel

Se ävenRedigera

KällorRedigera

  • Morris, Lawrence J., Military Justice: A Guide to the Issues (2010). ISBN 0275993663

Externa länkarRedigera