En skyddsvakt är i Sverige en person som har till uppgift att bevaka skyddsobjekt. Skyddsobjekt är den svenska benämningen på vissa byggnader, anläggningar, områden och andra objekt som enligt skyddslagen (2010:305) har beviljats skydd mot bland annat obehörigt tillträde.[1]

Högvakten vid Stockholms slott är skyddsvakter.
Skyddsvakt framför 4.sjöstridsflottlijens HMS Helsingborg och HMS Visby vid Nybrokajen i Stockholm i juni 2018.

Den som utses till skyddsvakt ska vara godkänd av den myndighet som regeringen bestämmer.[2] Det innebär länsstyrelserna för civila skyddsvakter[3] och Försvarsmakten för militära skyddsvakter.[4]

För att bli skyddsvakt fordras en prövning med hänsyn till laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet.[5] Vid prövningen görs en registerkontroll där uppgifter från belastningsregistret och misstankeregistret samt uppgifter som behandlas hos Säkerhetspolisen (SÄPO) inhämtas.[6]

För att bli skyddsvakt krävs utbildning med teoretiska och praktiska prov.[7]

Ett godkännande som skyddsvakt ska gälla för en bestämd tid, längst fem år och ska avse anställning eller uppdrag hos uppdragsgivare eller tjänstgöring vid vissa skyddsobjekt.[8]

Ett godkännande som skyddsvakt ska återkallas om:[9]

 • en skyddsvakt inte längre uppfyller de villkor för godkännande
 • det annars finns någon särskild anledning för återkallelse

Den myndighet som har meddelat godkännandet beslutar om återkallelse.[10]

Den som är eller har varit skyddsvakt har tystnadsplikt och får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon på grund av ett uppdrag fått veta om en enskilds personliga förhållanden eller förhållanden av betydelse för totalförsvaret eller annars för Sveriges säkerhet.[11]

En skyddsvakt ska bära klädsel eller tjänstetecken som gör att det klart framgår att personen tjänstgör som skyddsvakt. En skyddsvakt ska under tjänstgöring medföra bevis om godkännande.[12]

Med skyddsobjekt avses ett objekt som av regeringen, länsstyrelse (med tillstånd från regeringen) eller Försvarsmakten utsetts till skyddsobjekt.

Skyddsvakter inom Försvarsmakten skall i närområdet ha tillgång till, alternativt vara beväpnade med, tilldelat eldhandvapen.[13] De kan ibland även vara utrustade med batong eller pepparspray.

En skyddsvakt anställd i ett av länstyrelsens auktoriserade bevakningsbolag, är vanligtvis utrustade med batong, expanderbar batong, pepparspray, handfängsel och skjutvapen; oftast en Glock 17. De får även utrustas med förstärkningsvapen. Skyddsvakten får även framföra utryckningsfordon (blåljus) på platser som bevakas som anses särskilt viktiga för samhället.[källa behövs]

En skyddsvakt ska bära handfängsel. Handfängslerna skall vara av samma typ som de som polismyndigheten tilldelar polisman.[14] En skyddsvakt får efter medgivande av godkännandemyndigheten utrustas med skjutvapen enligt rikspolisstyrelsens föreskrifter.[15]

En skyddsvakt får efter medgivande av godkännandemyndigheten använda hund vid bevakningen.[16]

Uppgifter och tvångsåtgärderRedigera

 
Märkning för militär skyddsvakt
 
Tidigare märkning för civil skyddsvakt.

Skyddsvaktens primära uppgift är att skydda objektet från obehörigt tillträde, sabotage, spioneri, terrorism och grovt rån. För att kunna bevaka skyddsobjektet har skyddsvakten rätt att utföra vissa tvångsåtgärder enligt skyddslagen:

En skyddsvakt som bevakar skyddsobjekt får, i den utsträckning som krävs för att bevakningsuppgiften skall kunna fullgöras avvisa, avlägsna och om dessa åtgärder inte är tillräckliga får man tillfälligt omhänderta en person inom eller vid skyddsobjektet En skyddsvakt har även rätt att på misstanke gripa någon för spioneri, sabotage, grovt rån och terrorism mot skyddsobjektet eller om personen överträder gällande förbud enligt Skyddslagen. Den omhändertagen eller gripne ska skyndsamt överlämnas till polisen.

Person som vill ha tillträde till eller uppehålla sig invid ett skyddsobjekt har skyldigheter mot skyddsvakten som bevakar. På begäran ska man

 1. uppge namn, födelsetid och hemvist,
 2. underkasta sig kroppsvisitation som inte avser undersökning av brev eller annan enskild handling, samt
 3. finna sig i undersökning av fordon, fartyg och luftfartyg som har medförts till platsen.[17]

En skyddsvakt har inom skyddsobjektet och i dess närhet samma befogenhet som en polisman att gripa den som det finns skäl att anhålla för spioneri, sabotage, terroristbrott, grovt rån eller förberedelse till ett sådant brott samt att ta i beslag föremål som personen för med sig. Detta gäller också om den misstänkte är på flykt från skyddsobjektet.[18]

Rätten att ingripa mot grovt rån tillkom när skyddslagen ersatte den tidigare lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar.[19] Orsaken var att helikopterrånet i Västberga hade visat på ett behov av utökade skyddsbefogenheter mot sådana brott.

Skyddsvakten är en myndighetsperson och har ett stort ansvar. Lagen gör ingen skillnad på mellan en civil skyddsvakt och en militär skyddsvakt.

Skyddsvakt har också förstärkt rättskydd enligt 17 kap. 1 § Brottsbalken genom att den som med våld eller hot om våld förgriper sig på en skyddsvakt i hans myndighetsutövning eller för att tvinga honom till eller hindra honom från åtgärd däri eller hämnas för sådan åtgärd, dömes för våld eller hot mot tjänsteman till fängelse i högst fyra år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.[20]

NoterRedigera

 1. ^ 7 § Skyddslagen (2010:305)
 2. ^ 25 § 2 stycket Skyddslagen (2010:305)
 3. ^ 6 § Skyddsförordningen (2010:523)
 4. ^ 6 § 2 stycket Skyddsförordningen (2010:523)
 5. ^ 25 § Skyddslagen (2010:305)
 6. ^ 3 kap. 14 § 3 stycket Säkerhetsskyddslagen (2018:585)
 7. ^ 4 § Försvarsmaktens skyddsföreskrifter (FFS 2010:5)
 8. ^ 26 § Skyddslagen (2010:305)
 9. ^ 27 § Skyddslagen (2010:305)
 10. ^ 27 § 2 stycket Skyddslagen (2010:305)
 11. ^ 29 § Skyddslagen (2010:305)
 12. ^ 11 § Skyddsförordningen (2010:523)
 13. ^ 10 § Försvarsmaktens skyddsföreskrifter (FFS 2010:5)
 14. ^ 5 kap. 1 § Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om skyddsvakter (PMFS 2017:9)
 15. ^ 5 kap. 9 § Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om skyddsvakter (PMFS 2017:9)
 16. ^ 5 kap. 3 – 4 §§ Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om skyddsvakter (PMFS 2017:9)
 17. ^ 10 § Skyddslagen (2010:305)
 18. ^ 10 § Skyddslagen (2010:305)
 19. ^ ”Prop. 2009/10:87”. 6.1. För vilka ändamål behövs skydd?. 4 februari 2010. https://lagen.nu/prop/2009/10:87#S6-1. 
 20. ^ 17 kap. 1 § Brottsbalken (1962:700)

Se ävenRedigera