En skyddsvakt är i Sverige en person som har till uppgift att bevaka skyddsobjekt för att förhindra terrorism, spionage, sabotage och grovt rån. Skyddsobjekt är den svenska benämningen på vissa byggnader, anläggningar, områden och andra objekt som enligt skyddslagen (2010:305) har beviljats förstärkt skydd mot: sabotage, terroristbrott enligt 2 § terroristlagen (2003:148), spioneri samt röjande i andra fall av hemliga uppgifter som rör totalförsvaret.

Högvakten vid Stockholms slott är skyddsvakter.

För att bli skyddsvakt fordras godkännande.[1] Den som utses till skyddsvakt ska vara godkänd av länsstyrelsen i det län där han eller hon är bosatt.[2] Den som inom Försvarsmakten utses till skyddsvakt och som tillhör myndighetens personal ska i stället vara godkänd av Försvarsmakten.[3]

Bevis om godkännande ska utfärdas.

Vid prövningen av en persons laglydnad och medborgerliga pålitlighet ska uppgifter som avses i 21 § 2 säkerhetsskyddslagen(1996:627) inhämtas, det vill säga uppgifter från belastningsregistret och misstankeregistret samt uppgifter som behandlas hos Säkerhetspolisen, SÄPO.

För att bli skyddsvakt krävs utbildning med teoretiska och praktiska prov.

Ett godkännande som skyddsvakt ska gälla för en bestämd tid, längst fem år och ska avse anställning eller uppdrag hos uppdragsgivare eller tjänstgöring vid vissa skyddsobjekt.[4]

Ett godkännande som skyddsvakt ska återkallas om

 • en skyddsvakt inte längre uppfyller de villkor för godkännande
 • det annars finns någon särskild anledning för återkallelse.[5]

Den myndighet som har meddelat godkännandet beslutar om återkallelse.[6]

Den som är eller har varit skyddsvakt får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon på grund av ett uppdrag fått veta om en enskilds personliga förhållanden eller förhållanden av betydelse för totalförsvaret eller annars för Sveriges säkerhet.[7]

En skyddsvakt ska bära klädsel eller tjänstetecken som gör att det klart framgår att personen tjänstgör som skyddsvakt. En skyddsvakt ska under tjänstgöring medföra bevis om godkännande.[8]

Försvarsmakten får meddela föreskrifter om

 • utbildning och utrustning av skyddsvakter samt utformning av bevis om godkännande beträffande Försvarsmaktens personal,
 • bevakningen av skyddsobjekt som disponeras huvudsakligen av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt, skyddsobjekt som är militära fartyg och luftfartyg samt skyddsobjekt enligt 5 § 2–5 skyddslagen,
 • utformningen av skyltar.[9]

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om

 • utbildning och utrustning av skyddsvakter samt utformning av bevis om godkännande beträffande skyddsvakter som inte tillhör Försvarsmaktens personal.[10]

Med skyddsobjekt avses ett objekt som av regeringen, länsstyrelse (med tillstånd från regeringen) eller Försvarsmakten utsetts till skyddsobjekt.

Skyddsvakter inom Försvarsmakten skall i närområdet ha tillgång, alternativt vara beväpnade med tilldelat eldhandvapen (AK4, AK5 eller Pistol m/88). De kan ibland även vara utrustade med batong eller pepparspray.

En skyddsvakt anställd av ett privat bevakningsföretag som till exempel Securitas eller Avarn Security, är vanligtvis utrustade med batong, expanderbar batong, pepparspray, handfängsel och skjutvapen; oftast Glock 17. De får även utrustas med förstärkningsvapen. Skyddsvakten får även inneha utryckningsfordon (blåljus) på platser som bevakas som anses särskilt viktiga för samhället. T ex. Landvetter flygplats, Arlanda flygplats eller uppdrag som utförs åt Försvarsmakten.

En skyddsvakt skall bära handfängsel. Handfängslerna skall vara av samma typ som de som polismyndigheten tilldelar polisman. En skyddsvakt får efter medgivande av godkännandemyndigheten utrustas med skjutvapen enligt rikspolisstyrelsens föreskrifter om väktares utbildning och utrustning m m (RPS FS 1987:1, FAP 579-2).

En skyddsvakt får efter medgivande av godkännandemyndigheten använda hund vid bevakningen.[11]

Uppgifter och tvångsåtgärderRedigera

 
Märkning för militär skyddsvakt
 
Tidigare märkning för civil skyddsvakt.

Skyddsvaktens primära uppgift är att skydda objektet från obehöriga personer, sabotage, spioneri, terrorism samt grovt rån. För att kunna bevaka skyddsobjektet har skyddsvakten rätt att utföra vissa tvångsåtgärder enligt skyddslagen:

En skyddsvakt som bevakar skyddsobjekt får, i den utsträckning som krävs för att bevakningsuppgiften skall kunna fullgöras avvisa, avlägsna och om dessa åtgärder inte är tillräckliga får man tillfälligt omhänderta en person inom eller vid skyddsobjektet En skyddsvakt har även rätt att på misstanke gripa någon för spioneri, sabotage, grovt rån och terrorism mot skyddsobjektet eller om personen överträder gällande förbud enligt Skyddslagen. Den omhändertagen eller gripne ska skyndsamt överlämnas till polisen.

Person som vill ha tillträde till eller uppehålla sig invid ett skyddsobjekt har skyldigheter mot skyddsvakten som bevakar. På begäran ska man

 1. uppge namn, födelsetid och hemvist,
 2. underkasta sig kroppsvisitation som inte avser undersökning av brev eller annan enskild handling, samt
 3. finna sig i undersökning av fordon, fartyg och luftfartyg som har medförts till platsen.[12]

En skyddsvakt har inom skyddsobjektet och i dess närhet samma befogenhet som en polisman att gripa den som det finns skäl att anhålla för spioneri, sabotage, terroristbrott, grovt rån eller förberedelse till ett sådant brott samt att ta i beslag föremål som personen för med sig. Detta gäller också om den misstänkte är på flykt från skyddsobjektet.[13]

Skyddsvakten är en myndighetsperson och har ett stort ansvar. Lagen gör ingen skillnad på mellan en civil skyddsvakt och en militär skyddsvakt.

Skyddsvakt har också förstärkt rättskydd enligt 17 kap 1 § Brottsbalken genom att den som med våld eller hot om våld förgriper sig på en skyddsvakt i hans myndighetsutövning eller för att tvinga honom till eller hindra honom från åtgärd däri eller hämnas för sådan åtgärd, dömes för våld eller hot mot tjänsteman till fängelse i högst fyra år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.[14]

NoterRedigera

 1. ^ ”Skyddslag (2010:305) | Lagen.nu”. lagen.nu. https://lagen.nu/2010:305#P25. Läst 15 maj 2019. 
 2. ^ ”Skyddsförordning (2010:523) | Lagen.nu”. lagen.nu. https://lagen.nu/2010:523#P6. Läst 15 maj 2019. 
 3. ^ ”Skyddsförordning (2010:523) | Lagen.nu”. lagen.nu. https://lagen.nu/2010:523#P6S2. Läst 15 maj 2019. 
 4. ^ https://lagen.nu/2010:305#P26
 5. ^ https://lagen.nu/2010:305#P27
 6. ^ https://lagen.nu/2010:305#P27S2
 7. ^ https://lagen.nu/2010:305#P29
 8. ^ https://lagen.nu/2010:523#P11
 9. ^ https://lagen.nu/2010:523#P14
 10. ^ https://lagen.nu/2010:523#P15
 11. ^ http://www.polisen.se/system/misc/Soksida/?quicksearchquery=RPSFS+1991:5[död länk] 579-3 RPS F och AR om utbildning och utrustning av skyddsvakter samt bevakning av civila skyddsobjekt; RPS FS 1991:5
 12. ^ https://lagen.nu/2010:305#P10
 13. ^ https://lagen.nu/2010:305#P13
 14. ^ https://lagen.nu/1962:700#K17P1

Se ävenRedigera