Norra begravningsplatsen

gravplats i Solna, Stockholm

Norra begravningsplatsen är en av Sveriges största begravningsplatser, förvaltad av Stockholms kommun, belägen i Solna kommun, cirka 1 km nordväst om Norrtull i Stockholms innerstad. Kyrkogården avgränsas av motorvägen Uppsalavägen E4 i öster, Solna kyrkväg i söder, Banvaktsvägen, Källvägen och Spetsgatan i väster och Hagavägen i norr. Inom området finns några huvudstråk, såsom Linvävarvägen, Stora Gravkorets väg, Norra Krematoriets väg, Aftonstjärnans väg, Morgonstjärnans väg, Sommarvindsvägen, Vårvindsvägen, Ljuslågevägen, Solglimtsvägen, Solregnsvägen och Klockarbacksvägen.

Norra begravningsplatsen
Norra begravningsplatsen3.JPG
Allé på Norra begravningsplatsen
PlatsSverige Solna kommun, Sverige
Koordinater59°21′24″N 18°01′09″E / 59.356666666667°N 18.019166666667°Ö / 59.356666666667; 18.019166666667 Blue pencil.svg
Invigd9 juni 1827

AllmäntRedigera

 
Minneslunden
 
Gravar

I västra delen av begravningsplatsen ligger Lindhagens kulle. Kyrkogården har, utöver förvaltning under Svenska kyrkan, en katolsk och en judisk begravningsplats. Den katolska begravningsplatsen anlades 1847 norr om den äldsta delen av kyrkogården och intill den katolska delen ligger den judiska begravningsplatsen, som anlades 1857. Även på de katolska och judiska begravningsplatserna finns kapell.

Norra begravningsplatsen gränsar i söder till Solna kyrkväg, där Solna kyrka ligger, och till Solna kyrkby, som området kring Solna kyrka kallas. Söder om Solna kyrkväg och begravningsplatsen ligger Karolinska sjukhuset. Begravningsplatsen rymmer cirka 33.000 gravplatser och markytan är cirka 62 hektar. Nivåskillnaderna på området är stora. Det äldsta området är plant. Ett skogsområde bevarades i den centrala delen av platsen och i områdets västra del ligger den höga bergformationen, Lindhagens kulle. I den norra delen av området är det öppnare. Delområdena skiljer sig från varandra med häckar.

Genom begravningsplatsens område sträcker sig gångbanor och körbara vägar. Vägarna delar in kvarteren, som ofta går samman i torgliknande platser. Inom området har man planerat många alléer av lindar och andra ädellövträd samt klippta häckar och buskar. Mycket växtlighet omger och skuggar gravarna och minnesvårdarna, som står relativt tätt. Vid ingångarna finns det järnportar med genombrutna gjutjärnsstolpar i gotisk stil. Hela begravningsplatsen omges av ett högt och svartmålat gjutjärnsstaket.

På den högsta punkten ligger minneslunden. Arkitekt Jan Wahlman har formgett minneslunden som invigdes 1978. Som ett anonymt gravskick skapades minneslundar. Minneslundarna har fått en mer central plats som smycknings- och meditationsplats med tiden. Detta ger karaktär åt begravningsplatser och kyrkogårdar. På minneslundens smyckningsplats finns en skulpturgrupp av skulptören Anita Brusewitz-Hansson som heter Musik i grenverk.

Norra begravningsplatsen skapades av arkitekter som Gunnar Asplund, Sigurd Lewerentz, Gustaf Lindgren och Lars Israel Wahlman, som tillsammans utvecklade begravningsplatsen till en av landets mest imponerande och innehållsrika anläggningar. Skulptörerna Carl Eldh och Carl Milles har skapat många skulpturer, reliefer och andra konstnärliga utsmyckningar, som finns på begravningsplatsen.[1]

Gravsättning på Norra begravningsplatsen sker genom nedsättning av kistor och urnor vid individuella kistgrav- eller urngravplatser eller genom gravsättning av aska i minneslund eller i askgravlund.

På Norra begravningsplatsen finns två kapell för begravningsceremonier, dessa är Norra kapellet och Stora gravkoret.

HistorikRedigera

 
Gruppbild. Kyrkogårdsnämndens trädgårdsarbetarkår på Norra begravningsplatsen i Stockholm, 1891.

År 1815 uppläts ett område, som tillhörde Karlbergs kungsgård, till allmän begravningsplats för Stockholms invånare. Byggnationen av begravningsplatsen påbörjades år 1815. Kyrkogården är till sin huvuddel anlagd som en klassicistisk park med monumentala trädalléer, där gravarna ligger i regelbundna kvarter. Begravningsplatsen invigdes den 9 juni 1827 av pastor primarius, ärkebiskopen och psalmdiktaren Johan Olof Wallin (1779–1839), som också är begravd här. Den kallades ännu på 1910-talet "Nya kyrkogården". Begravningsplatsen utvidgades och anpassades flera gånger efter stadens växande behov, särskilt under 1860- och 1870-talen. Den sydöstra delen är den äldsta och den planerades av arkitekten Carl-Gustaf Blom-Carlsson efter fransk-klassicistiskt inflytande.

Johan Olof Wallins egen grav är på samma plats, som där han själv tolv år tidigare stod och talade vid invigningen av begravningsplatsen. I Johan Olof Wallins tal vid invigningen använde han följande ofta citerade ord: "Veten I på vilket rum I ären? I stån ju på Edra egna gravar!" Ursprungligen omfattade begravningsplatsen kvarteren 1–4 och därefter utökades kvarteren etappvis, såsom ovan nämnts. Även i de äldre områdena tillkommer nya gravar.

Många arkitekter har varit inblandade i utformandet av denna begravningsplats som Gustaf Lindgren, Gunnar Asplund, Sigurd Lewerentz och Lars Israel Wahlman. Tillsammans utvecklade de Norra begravningsplatsen till en av landets mest imponerande och innehållsrika anläggningar. Det finns många skulpturer, reliefer och andra konstnärliga utsmyckningar som är skapade av några av Sveriges mest framstående skulptörer, bland dem Carl Eldh och Carl Milles.

De flesta gravarna har gravvårdar av sten eller gjutjärn och de inramas av stenlister, staket eller häckar. I områdets nordvästra del har kyrkogården en friare parkkaraktär, som är anpassad till terrängen och här finns också en naturlig tallvegetation.

Wetterstedtska gravkoretRedigera

 
Wetterstedtska gravkoret

Från senare delen av 1800-talet finns en mångfald stora gravvårdar av sten eller av gjutjärn i goticerande stil. Gravvårdarna inramas av stenlister, staket eller häckar. Bolinders Mekaniska Verkstads AB i Stockholm var specialister på gjutjärn och de hade ett stort sortiment att välja ur.[2] Gravvårdarnas utformning och utsmyckning har ändrats genom tiderna, och man kan på Norra begravningsplatsen tydligt urskilja skilda epoker inom svensk gravvårdskonst, speciellt bland de mer påkostade gravarna.[2]

I den äldsta delen av begravningsplatsen uppfördes under första hälften av 1800-talet monumentala gravanordningar som det Wetterstedtska gravkoret i elegant senempire. Wetterstedtska gravkoret är ritat 1835 av Axel Nyström den äldre (1793–1868). Gravkoret har dekor i gjutjärn. Axel Nyström var Stockholms hovarkitekt och stadsarkitekt. Gravkoret uppfördes till minnet av greve Gustaf af Wetterstedts avlidna maka Charlotta Aurora. Detta gravkor används för gravsättning av avlidna släktingar av ätten Wetterstedt. Byggnaden öppnar sig med ett stort portikmotiv i fonden av en allé och gravkoret har ett tunnvalv som täcker rummet med kistorna.

Stora gravkoretRedigera

 
Stora gravkoret

Stora gravkoret ligger vid Stora Gravkorets väg i begravningsplatsens östra del och det kapellet har sittplatser för 60 personer. Vid Stora gravkoret går en stor huvudgång upp. Vid grinden här var från början huvudentrén till begravningsplatsen från Uppsalavägen. Vid grinden finns en rund plats och här finns begravningsplatsens äldsta delar med gravar från 1800-talet och från början av 1900-talet. Stora gravkoret, som ritades av Carl Gustaf Blom Carlsson år 1856, har ett stort arkitekturhistoriskt värde. Det byggdes under åren 1856–1861.

Ytterligare ett kapell, Lilla gravkoret, byggdes år 1885. Lilla gravkoret revs på 1930-talet och på dess plats ligger numera Norra begravningsplatsens askgravlund.

Ett stort arkitekturhistoriskt värde har också det romerskt katolska kapellet, som är ritat år 1900 av Isak Gustaf Clason och det Mosaiska kapellet, ritat år 1857 av Fredrik Wilhelm Scholander.[2]

Lindhagens kulleRedigera

 
Lindhagens kulle

Inom begravningsområdets västra del ligger en hög bergsformation, som kallas Lindhagens kulle. Genom penningmagnaterna fick mausolébyggandet en renässans vid 1900-talets början. I detta bergiga terrängparti står det står en serie gravbyggnader i natursten. Byggnaderna är monumentala i den lilla skalan. Flera byggnader är genomarbetade i 1910- och 1920-talets klassicism. Ett exempel på detta är Rettigska familjegraven, familjegrav för kanslirådet Gustaf Hjalmar Rettig (1856–1925), som ritades av arkitekt Gunnar Asplund under åren 1928–30. Även Malmströmska familjegraven, familjegrav för direktör Ernst Malmström (1862–1935), som ritades av arkitekt Sigurd Lewerentz, är ett exempel på klassicism.

Lindhagens kulle är en gravplats som är storslagen med gravmonument, gravkammare och mausoleer. Han ligger storheter inom affärsvärld, politik och ämbetsmannavärld begravda. Justitierådet och stadsplaneraren Albert Lindhagen fick sin gravvård på Lindhagens kulle, då Stockholms stad år 1891 reste hans gravvård. I graven på Norra begravningsplatsen vilar också Albert Lindhagens barn Carl Lindhagen, Anna Lindhagen och Arthur Lindhagen.

Norra kapelletRedigera

 
Norra kapellet.

Sveriges första permanenta likbränningsanstalt byggdes 1909 på Norra begravningsplatsen av Svenska Likbränningsföreningen, med hjälp av frikostiga donationer. Arkitekt var Gustaf Lindgren och stilen var modifierad ungrenässans.[3] Anläggningen är byggd i tre våningar med en hydraulisk hissanordning som sänkte ner kistan från kapellvåningen till bränningsrummet som låg undertill, insprängt i berggrunden. Norra krematoriet, som det tidigare hette, togs i bruk 1909 och ur bruk 1989. Denna byggnad var Stockholms första permanenta krematorium och det är en kupolkrönt byggnad av barockens centralkyrkotyp. Kapellet används ofta för begravningsceremonier utan kremering.

De första eldbegängelserna ägde rum från 1887 i en provisorisk anläggning på Andersvägen. Det var Nordens första krematorium men revs år 1909 i samband med att det nya krematoriet togs i bruk.

Den nya krematoriebyggnaden innehöll, förutom krematoriet, även ceremonilokaler och det kompletterades åren 1925–1926 med ett kolumbarium ritat av Lindgren[4]. 1935 restes den funktionalistiska väntsalen enligt Gustaf Birch-Lindgrens ritningar.[5] Norra kapellet ligger vid Norra Krematoriets väg i begravningsplatsens västra del och kapellet har sittplatser för 160 personer.

Judiska församlingens begravningsplatsRedigera

 
Mosaiska kapellet
 
Förintelsemonument rest 2019

Begravningsplatsen i helhet omfattar en enskild del för gravar åt personer med anknytning till judendomen. Judiska församlingen i Stockholm hette under åren 1838–1980 Mosaiska församlingen i Stockholm. Organisationen Judiska församlingen i Stockholm har sitt ursprung till sigillgravören och köpmannen Aaron Isaac, som 1774 kom från Mecklenburg till Stockholm. År 1775 fick han Gustav III:s tillstånd, ett så kallat skyddsbrev, att med sin familj bosätta sig här. Släktingar och vänner anlände snart därpå och därmed var Stockholms judiska församling grundad. Från och med år 1838 benämndes församlingen Mosaiska församlingen i Stockholm, men 1980 återtogs namnet Judiska församlingen i Stockholm.

År 1779 beslöt Riksdagen att utvidga religionsfriheten. Reglerna för judarnas offentliga ställning i Sverige fanns i det av Kommerskollegium 1782 utfärdade "judereglementet", som i sina huvuddelar blev gällande till 1838. Många administrativa inskränkningar för de svenska "mosaiska trosbekännarna", som judarna hädanefter officiellt kallades, upphävdes genom en kunglig förordning år 1838. Därefter ökades judarnas rättigheter kontinuerligt. Skyldigheten för mosaiska trosbekännare att tillhöra en mosaisk församling upphävdes slutligen 1952.[6]

År 1855 köpte den Mosaiska församlingen av Frösunda gård, som låg inom ett område i stadsdelen Järva i Solna kommun, alldeles norr om den katolska kyrkogården. Tidigare låg ett brännvinsbränneri på platsen, det var Katrinedal, och dess byggnadstegel kom till användning när mosaiska församlingen uppförde det nya gravkapellet. Mosaiska gravkapellet byggdes efter ritningar av Fredrik Wilhelm Scholander och invigdes år 1857. Kapellet byggdes i moriska former med rusticerade fasader i gul puts. Byggnaden har nygotikformer med sakral prägel. Bland kyrkogårdsbyggnaderna har kapellet sin särart med sina moriska former. I samma stil uppfördes samtidigt två portbyggnader. Kapellet förlängdes 1925, och interiören förändrades, under ledning av Ivar Tengbom[7]

På denna begravningsplats finns det två monument över förföljelsens och Förintelsens offer. Det första har tillkommit 1953 och utformades av Margot Hedeman [8]. Monumentet har inskription på hebreiska och svenska "Till minnet av våra martyrer under förföljelsens tid 1933-1945. Det är placerat på långsidan av J kvarteret där det finns gravar över de Förintelseoffer som har kommit till Sverige med s k Vita Båtar 1945. Det kom drygt 9300 personer, mestadels judar, flest flickor och unga kvinnor. De kom efter befrielsen av koncentrationslägret Bergen Belsen. Ca 600 kom då till Stockholm med båten S/S Kastelholm [9]. Många var utsvultna, misshandlade, led av tbc, svält, magsjukdomar och psykiska besvär. De som inte klarade resan till friheten eller dog snart efter ankomsten till Frihamnen begravdes på Norra Judiska Begravningsplatsen i Solna.

År 2019 reste Föreningen Förintelsens Minne [10] i samarbete med Judiska Församlingen i Stockholm ett monument tillägnat Förintelsens offer med namn på de 6 Förintelseläger i vilkas dödsfabriker drygt 3 miljoner judar mördades och gasades ihjäl. Dessa 6 läger var Treblinka, Auschwitz, Majdanek, Sobibor, Belzec och Chelmno. Monumentet består av 6 st rätblock av granit med inskrift på namn av respektive Förintelseläger. Samtliga 6 block som är placerade mellan gravarna i J kvarteret. De 6 granitblock symboliserar även de 6 miljoner judar som mördades under Förintelsen. Initiativtagare och upphovsman till detta monument är dr Romuald Wroblewski, som är även initiativtagare till Förintelsemonumentet vid Stora Synagogan i Stockholm som uppfördes 1998. Förintelsemonumentet i Solna som avtäcktes 7 oktober 2019 är utformat av konstnären Justyna Bamba [11].

På den här begravningsplatsen finns det många kulturpersonligheter begravda, bland annat poeten och Nobelpristagaren i litteratur 1966 Nelly Sachs [12], född 10 december 1891 i Schöneberg,Tyskland, död 12 maj 1970 i Stockholm. Nelly Sachs undkom Förintelsen genom flykt till Sverige i maj 1940. Hon och hennes mor räddades undan deportationen och döden i sista stund. Både Selma Lagerlöf och Prins Eugen var delaktiga i de stora ansträngningar som gjordes i Sverige för att rädda Nelly Sachs och hennes mor Margarete. Hennes grav har varit glömd i många år. Den renoverades av Föreningen Förintelsens Minne 2020 som tillsammans med Nelly Sachs-sällskapet har hand om gravvården.

Katolska kyrkogårdenRedigera

 
Romersk-katolska kapellet

Begravningsplatsen i helhet omfattar en enskild del för gravar åt personer med anknytning till katolska kyrkan. År 1847 anlades en särskild begravningsplats för katolska trosbekännare intill den äldsta delen av begravningsplatsen. Den portugisiska regeringen skänkte medel till denna. År 1889 utvidgades området. År 1901 uppfördes ett litet kapell efter ritningar av arkitekten Isak Gustaf Clason. Kapellet byggdes i goticerande stil i grovhuggen granit.

Katolska kyrkogården administreras av en egen stiftelse.[13]

Kända begravda personer i urvalRedigera

Många framstående personligheter har fått sitt sista vilorum på denna begravningsplats, bland andra:

Se ävenRedigera

KällorRedigera

 1. ^ Gravvårdsfirman Eugen, Norra begravningsplatsen i Solna. Arkiverad 2 april 2015 hämtat från the Wayback Machine.
 2. ^ [a b c] Stockholms läns museum, Norra begravningsplatsen, Solna.
 3. ^ Nordisk familjebok, Andra upplagan
 4. ^ DN (1926-11-02)
 5. ^ SvD:Vänthall vid krematorium (1935-11-04)
 6. ^ Riksarkivet, Judiska församlingen i Stockholm (1776-).
 7. ^ SvD:Mosaiska församlingens gravkapell helt ombyggt av professor Tengbom. (1925-12-10)
 8. ^ ”Margot Hedeman”. Wikipedia. https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Margot_Hedeman. Läst 13 februari 2020. 
 9. ^ Fredh, Terje W (20200213). Vita fartyg med röda kors. sid. 12 
 10. ^ ”International Holocaust Remembrance Association,”. Wikipedia. https://www.holocaustremembrance.com/overview-holocaust-related-organizations. Läst 13 februari 2020. 
 11. ^ ”Justyna Izabela Bamba”. CAVALETTO. https://cavaletto.pl/index.php?str=artysta&proj=191. Läst 6 augusti 2020. 
 12. ^ ”Nelly Sachs”. Wikipedia. https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Nelly_Sachs. Läst 13 februari 2020. 
 13. ^ Katolska kyrkogårdsförvaltningens hemsida. Läst 2017-08-25.
 14. ^ http://hittagraven.stockholm.se/Info.aspx?gpkey=22+2+19B+205&upplnr=2
 15. ^ Karl-Axel Björnberg: Kungliga och Norra begravningsplatserna (Bäckströms förlag 1998) sid.146-147 ISBN 91-88016-69-2
 16. ^ http://www.karinboye.se/om/artiklar/margot-hanel.shtml
 17. ^ Norra begravningsplatsen, kvarter 08A, gravnummer 164. hittegraven.stockholm.se.
 18. ^ Nelly Sachs. ”Nelly Sachs”. Wikipedia. https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Nelly_Sachs. Läst 13 februari 2020. 

Externa länkarRedigera