Äng

kalt eller nästan kalt, gräsbevuxet jordområde
(Omdirigerad från Hårdvallsäng)
Den här artikeln handlar om begreppet äng. För orten i Nässjö kommun, se Äng, Nässjö kommun.

En äng är ett öppet fält vars vegetation huvudsakligen består av stråväxter, främst gräs, samt örter. En äng kan vara mycket artrik både när det gäller växter och smådjur. Den är inte torvbildande.[1]

En äng i Italien

BeskrivningRedigera

Ordet äng används i dagligt tal ofta om en öppen gräsmark som inte är åker eller gräsmatta. Det syftar dock ursprungligen på öppna seminaturliga slåttermarker, där vegetationen av gräs och örter skördas som vinterfoder till djur. Ängar som inte gödslats, men haft en lång kontinuitet av slåtter med skörd och efterbete, kan få en mycket artrik flora och fauna. Eftersom ängsmarken är en av de naturtyper som minskat allra mest de senaste hundra åren finns också en stor mängd rödlistade arter av främst kärlväxter och insekter som fjärilar och steklar knutna till de återstående ängsmarkerna. De flesta av dessa arter finns dock även på ogödslade naturbetesmarker.

Man skilde förr på hårdvallsäng på fast mark och sidvallsäng på fuktig eller tidvis översvämmad mark.

Begreppet äng används även för att inom växtekologin beteckna öppna gräs- eller örtdominerade vegetationstyper oberoende av markanvändning. Man skiljer då efter fuktighetsgraden på till exempel torräng, friskäng och fuktäng, som vidare kan delas upp efter dominerande arter/artgrupper rödvensfriskäng eller stäppartad torräng. Inom samma vetenskap förekommer förledet äng- för att beteckna skogstyper där fältskiktet präglas av högre markpH och mineralnäringstillgång, som exempelvis ängsgranskog eller ängsekskog.

I det äldre svenska lantbruket skilde man mellan utmark som betades av boskap och inäga som skyddades mot djurens bete och där huvuddelen av alla åkrar och slåtterängar fanns.

Hårdvallsängen – huvudsakligen på inägorna – gav smakligt och näringsrikt hö med mängder av olika gräs och örter, medan sidvallsängen – i vissa delar av landet kallad madäng, raning eller våtmarksäng – kunde ge riklig skörd, men av det mindre näringsrika starrgräset.

Eftersom ängarna inte gödslades tenderade de med tiden att utarmas på näring. Ett sätt att motverka detta var att öka antalet träd i ängen, som därmed förvandlades till löväng. Den försämrade tillväxten av gräs och örter kunde därmed till viss del kompenseras med lövtäkt genom att träden hamlades. När äldre träd i ängen fälldes frigjordes gödsling till gräs och örter, främst i form av kväve från det ruttnande rotsystemet. De hävdade ängar som idag finns kvar är därför ofta rikligt trädbevuxna medan ängar i äldre tid hade lägre trädfrekvens och ofta helt saknade träd.

Ängsmarkerna brukades gemensamt och man lät då ängen växa fram till slåttern, som oftast genomfördes inom perioden 15 juli till 15 augusti, olika för olika ängar och olika landsändar. Vid denna slog man av gräset och samlade ihop det för att torka på hässja eller motsvarande arrangemang. Därefter lät man kreatur beta på ängen. Det ökade användandet av konstgödsel som möjliggjorde vallodling av vinterfoder på åkermarken, medförde minskad betydelse av ängarna, som därför överfördes till åker, skog eller betesmark.

SlåtterängRedigera

 
En slåtteräng i Jätturns naturreservat

Enligt Länsstyrelsen i Stockholm definieras en slåtteräng som ett jordbruksskifte som inte är åkermark och som på eftersommaren används till slåtter eller till slåtter kompletterat med efterbete eller lövtäkt. Slåtterängen ska vara bevuxen med gräs eller örter som är dugligt som foder.[2]

SmängRedigera

Smäng, en sammandragning av småäng, är en liten äng i en trädgård. En smäng kan ha samma funktion som en gräsmatta, en grönyta som används för lek och andra aktiviteter. Den kan även vara lik en rabatt med perenner, en yta som uppvisar gräs, halvgräs och tvåhjärtbladiga växter för beskådning.[3][4]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera