Öppna huvudmenyn

Europeiska åklagarmyndigheten

(Omdirigerad från Eppo)
  Deltagande medlemsstater inom Europeiska unionen
  Övriga medlemsstater inom Europeiska unionen

Europeiska åklagarmyndigheten (engelska: European Public Prosecutor’s Office, Eppo) är en europeisk byrå som håller på att upprättas inom ramen för ett fördjupat samarbete inom Europeiska unionen. Den kommer att vara i full drift från och med slutet av 2020 eller början av 2021. Åklagarmyndigheten syftar till att bättre bekämpa bedrägerier med unionens budget. Den kan enligt EU:s fördrag även ges behörighet att bekämpa grov gränsöverskridande brottslighet.[1]

Europeiska unionens råd beslutade i oktober 2017, efter godkännande av Europaparlamentet, att en europeisk åklagarmyndighet skulle inrättas. Åklagarmyndigheten kommer att samarbeta nära med de nationella åklagarmyndigheterna och utgör ett komplement till dessa. Den kommer att ledas av en europeisk chefsåklagare.

Eftersom inte alla medlemsstater kunde enas om att inrätta åklagarmyndigheten valde rådet att istället inrätta den inom ramen för ett fördjupat samarbete. Det innebar att endast de medlemsstater som ville behövde delta i beslutet. Danmark, Irland och Storbritannien, som alla har undantagsklausuler från EU:s rättsliga samarbete, står utanför, liksom Polen, Sverige och Ungern. Övriga medlemsstater deltar fullt ut i Europeiska åklagarmyndigheten.

HistoriaRedigera

Möjligheten att inrätta en åklagarmyndighet infördes genom Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009.

Åklagarmyndigheten inrättades genom en förordningar av Europeiska unionens råd den 12 oktober 2017 i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande efter godkännande av Europaparlamentet. Rådet fattade sitt beslut med enhällighet bland de medlemsstater som deltar i det rättsliga samarbetet. Irland och Storbritannien deltar i regel inte i det rättsliga samarbetet, utan måste meddela sitt intresse för varje enskilt beslut som de vill delta i. Danmark deltar inte i det rättsliga samarbetet alls. Övriga medlemsstater deltar fullt ut. Eftersom enhällighet inte kunde uppnås, fick rådet hänskjuta frågan till Europeiska rådet, som behandlade frågan inom fyra månader. Eftersom enhällighet fortfarande inte kunde uppnås, kunde de 20 medlemsstater som var intresserade av att delta genomföra bestämmelserna genom ett fördjupat samarbete.[2] Malta och Nederländerna anslöt sig i augusti 2018.[3][4] Förutom de medlemsstater som står utanför det rättsliga samarbetet har även Polen, Sverige och Ungern valt att inte delta.

Funktioner och befogenheterRedigera

Enligt fördraget om Europeiska unionens funktionsätt ska Europeiska åklagarmyndigheten bekämpa brott som skadar unionens ekonomiska intressen. Åklagarmyndigheten kommer att ha behörighet att, i samarbete med Europol, ”utreda och lagföra gärningsmän och andra medverkande som har begått brott som skadar unionens ekonomiska intressen”. Åklagarmyndigheten kommer att ha behörighet att föra talan vid de nationella domstolarna. Den kommer att inrättas baserat på Eurojust och överta delar av de uppgifter och funktioner som tillhör Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf).

Europeiska rådet kan utöka åklagarmyndighetens befogenheter till att även omfatta kampen mot gränsöverskridande grov brottslighet. Ett sådant beslut, som innebär en fördragsändring, fattas med enhällighet efter godkännande av Europaparlamentet och efter samråd med kommissionen. I september 2018 uppmanade kommissionen Europeiska rådet att anta en sådan fördragsändring för att ge åklagarmyndigheten mandat att bekämpa gränsöverskridande terrorism.[5][6]

Kommissionens förslag den 17 juli 2013Redigera

Den 17 juli 2013 lade Europeiska kommissionen fram ett lagförslag om att inrätta en europeisk åklagarmyndighet. Förslaget måste behandlas av Europaparlamentet och rådet innan det kan antas.[7][8] Åklagarmyndigheten planeras inleda sin verksamhet den 1 januari 2015.[9]

Efter att medlemsstaternas parlament hade genomfört subsidiaritetsprövningar visade det sig att elva medlemsstater motsatte sig åklagarmyndigheten: Cypern, Frankrike, Irland, Malta, Nederländerna, Rumänien, Slovenien, Sverige, Storbritannien, Tjeckien och Ungern. Danmark står utanför samarbetet och kommer därför inte heller att delta. Kommissionens plan är att inrätta åklagarmyndigheten som ett fördjupat samarbete, vilket kräver att minst nio medlemsstater deltar.[10][11][12]

I december 2016 behandlades kommissionens förslag av Europeiska unionens råd. Flera länder, däribland Frankrike och Tyskland, men även Slovakien, Tjeckien, Malta, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien och Bulgarien, uttryckte starkt stöd för förslaget. Andra länder, framför allt Sverige, Nederländerna, Polen och Ungern motsatte sig förslaget. Eftersom enhällighet inte kan nås kommer förslaget troligtvis att antas som ett fördjupat samarbete.[13]

Danmark, Irland och Storbritannien kan, på grund av sina respektive undantag på området med frihet, säkerhet och rättvisa, välja att inte omfattas av förslaget, även om det skulle antas av övriga medlemsstater med enhällighet.

Hänskjutning till Europeiska rådet 2017Redigera

I februari 2017 misslyckades Europeiska unionens råd med att nå enighet om upprättandet av Europeiska åklagarmyndigheten. 17 medlemsstater begärde därefter att få frågan diskuterad i Europeiska rådet, mellan stats- och regeringscheferna.[14] Europeiska rådet konstaterade vid sitt sammanträde den 9 mars 2017 att det inte finns möjlighet att nå konsensus. Därmed kommer ett fördjupat samarbete automatiskt att bemyndigas om minst nio medlemsstater begär det.

Fördjupat samarbeteRedigera

I mars 2017 beslutade 13 medlemsstater att inleda ett fördjupat samarbete för att inrätta Europeiska åklagarmyndigheten. Ytterligare tre medlemsstater väntas ansluta sig. Italien har uttryckt stöd för förslaget men ännu inte ställt sig bakom det.

Elva medlemsstater har hittills antingen inte indikerat hur de förhåller sig till förslaget eller indikerat att de kommer att stå utanför förslaget. Danmark, Irland och Storbritannien omfattas inte av området med frihet, säkerhet och rättvisa och har valt att stå utanför förslaget. Därutöver har även Malta, Nederländerna, Polen, Sverige och Ungern ställt sig negativa till förslaget. Cypern, Estland och Kroatien har en oklar inställning till samarbetet.[15]

I början av april 2017 sades följande 16 medlemsstater vara intresserade av att delta i det fördjupade samarbetet: Belgien, Bulgarien, Cypern, Finland, Frankrike, Grekland, Kroatien, Litauen, Luxemburg, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien och Tyskland.[16][17][18] Danmark, Irland och Storbritannien samt Malta, Nederländerna, Polen, Sverige och Ungern väntades ej delta. Estland var positivt till åklagarmyndigheten, men avvaktade till dess att det var klart hur den kommer att organiseras och hur mycket det skulle kosta.[19] Det var oklart om Italien, Lettland och Österrike kommer att delta, men gjorde det sedan.

I juni 2017 kom 20 medlemsstater överens om att inleda ett fördjupat samarbete om åklagarmyndigheten. Malta, Nederländerna, Polen, Sverige och Ungern samt Danmark, Irland och Storbritannien valde att stå utanför.[20] Förslaget godkändes av Europaparlamentet den 5 oktober 2017. Det godkändes därefter av Europeiska unionens råd den 12 oktober 2017.

I samband med regeringsförhandlingarna om en ny nederländsk regering i oktober 2017 kom de nederländska regeringspartierna överens om att landet ska anslutas till Europeiska åklagarmyndigheten senast 2021.[21] Europeiska kommissionen har utlovat olika "morötter" för att även få med Ungern och Polen.[22] Malta beslutade sig för att ansluta sig till åklagarmyndigheten den 9 mars 2018,[23] och anslutningen genomfördes den 8 augusti 2018. Nederländerna anslöt sig också till åklagarmyndigheten i augusti 2018.[3]

Den 3 april 2019 uttalade Sveriges statsminister stöd för att gå med i myndigheten. Sedan tidigare är Liberalerna för ett svenskt deltagande i åklagarmyndigheten och även Moderaterna och Kristdemokraterna har svängt i frågan under 2019 och ställt sig positiva till ett deltagande.[24][25] Det finns därmed en majoritet i riksdagen för ett deltagande.

Europeiska chefsåklagarenRedigera

Europeiska åklagarmyndigheten kommer att ledas av en europeisk chefsåklagare. Denna person kommer att ha till uppgift att leda institutionen och representera den utåt.[26] I september 2019 enades Europaparlamentet och Europeiska unionens råd om att välja Laura Codruta Kövesi till den första europeiska chefsåklagaren. I rådet stod 17 av de 22 deltagande medlemsstaterna bakom beslutet, däremot inte Kövesis eget hemland Rumänien, där hennes anti-korruptionsarbete mot rumänska politiker har gjort henne impopulär bland regeringen.[27] Den 14 oktober 2019 utsågs hon formellt av Europaparlamentet och rådet till den första europeiska chefsåklagaren för en sjuårsperiod från och med den 31 oktober 2019.[28]

Se ävenRedigera

LagstiftningRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ Artikel 86 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
 2. ^ ”Artikel 289 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 83, 30.3.2010, s. 172. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:SV:PDF. 
 3. ^ [a b] Beslut om Nederländernas deltagande i Europeiska åklagarmyndigheten
 4. ^ ”KOMMISSIONENS BESLUT (EU) 2018/1103 av den 7 augusti 2018 om bekräftelse av Maltas deltagande i det fördjupade samarbetet om inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten”. Europeiska unionens officiella tidning. 8 augusti 2018. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1103. 
 5. ^ [1]
 6. ^ [2]
 7. ^ ”EU-wide prosecutor to launch own criminal investigations” (på engelska). EUobserver. 17 juli 2013. http://euobserver.com/justice/120895. Läst 17 juli 2013. 
 8. ^ ”Commission moves to set up European Prosecutor’s Office” (på engelska). EurActiv.com. 17 juli 2013. http://www.euractiv.com/justice/commission-moves-set-european-pr-news-529351. Läst 17 juli 2013. 
 9. ^ ”Establishing a European Public Prosecutor's Office – A federal budget needs federal protection” (på engelska). Europeiska kommissionen. 17 juli 2013. http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-644_en.htm. Läst 17 juli 2013. 
 10. ^ ”Member states 'endorse' EU-wide public prosecutor” (på engelska). EUobserver. 30 oktober 2013. http://euobserver.com/justice/121945. Läst 30 oktober 2013. 
 11. ^ ”Commission to press ahead with European Prosecutor's Office, without France and Britain” (på engelska). EurActiv.com. 30 oktober 2013. http://www.euractiv.com/justice/commission-push-european-prosecu-news-531387. Läst 30 oktober 2013. 
 12. ^ ”National MPs protest EU public prosecutor idea” (på engelska). EUobserver. 1 november 2013. http://euobserver.com/justice/121959. Läst 1 november 2013. 
 13. ^ ”France and Germany make new push for EU prosecutor” (på engelska). politico.eu. 8 december 2016. https://www.politico.eu/article/france-and-germany-make-new-push-for-eu-prosecutor/. 
 14. ^ ”Draft Regulation on the European Public Prosecutor's Office - Request for referral to the European Council in accordance with the procedure set out in the second subparagraph of Article 86(1) TFEU” (på engelska) (  PDF). Europeiska rådet. 17 februari 2017. http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-4-2017-ADD-1/en/pdf. 
 15. ^ ”Thirteen states join EU prosecutor's office” (på engelska). euobserver.com. 29 mars 2017. https://euobserver.com/justice/137421. 
 16. ^ ”16 EU-Staaten wollen Europäische Staatsanwaltschaft” (på tyska). orf.at. 3 april 2017. https://orf.at/v2/stories/2386064. 
 17. ^ ”16 states to create EU prosecutor’s office” (på engelska). euractiv.com. 4 april 2017. https://www.euractiv.com/section/future-eu/news/16-states-to-create-eu-prosecutors-office/. 
 18. ^ ”European public prosecutor's office : 16 member states together to fight fraud against the EU budget” (på engelska). Europeiska rådet. 3 april 2017. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/04/03/eppo/. 
 19. ^ ”Estonia not in hurry to join European public prosecutor's office” (på engelska). Estonian Public Broadcasting. 22 april 2017. https://news.err.ee/591270/estonia-not-in-hurry-to-join-european-public-prosecutor-s-office. 
 20. ^ ”Twenty EU countries sign off on new anti-fraud prosecutor” (på engelska). euractiv.com. 8 juni 2017. https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/twenty-eu-countries-sign-off-on-new-anti-fraud-prosecutor/. 
 21. ^ ”New Dutch coalition wants to join EU prosecutor's office” (på engelska). euobserver.com. 10 oktober 2017. https://euobserver.com/tickers/139364. 
 22. ^ ”Commission offers softer rules to Hungary, Poland to sweeten EU prosecutor deal” (på engelska). euractiv.com. 6 oktober 2017. https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/commission-offers-softer-rules-to-hungary-poland-to-sweeten-eu-prosecutor-deal/. 
 23. ^ ”Malta belatedly joins up for EU public prosecutor” (på engelska). euobserver.com. 9 mars 2018. https://euobserver.com/tickers/141267. 
 24. ^ [3]
 25. ^ Löfven lovade stödja Europeiska åklagarmyndigheten
 26. ^ ”Europeiska åklagarmyndigheten Utlysning av en ledig tjänst som europeisk chefsåklagare – Luxemburg”. Europeiska unionens officiella tidning. 19 november 2018. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/418A/01. 
 27. ^ [4]
 28. ^ [5]
  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.