Övre extremitetens muskler

I armen finns 53 skelettmuskler inklusive skuldergördelns muskler.

1-10 redigera

Muskel
Innervation
Ursprung Fäste Funktion
M. levator scapulae
Cervikala spinalnerver
Tuberculum posterius processus transversi CI–IV Skulderbladets (scapula) övre vinkel (angulus superior scapulae) Lyfter skulderbladet (scapula)
M. rhomboideus minor
N. dorsalis scapulae
De taggiga utskotten på sjätte och sjunde cervikalkotorna (processus spinosi C VI–C VII) Skulderbladets (scapula) inre (mediala) kant (margo medialis scapulae) Lyfter, adducerar och inåtroterar skulderbladet (scapula)
M. rhomboideus major
N. dorsalis scapulae
De taggiga utskotten på sjunde cervikalkotan samt första till fjärde thorakalkotorna (processus spinosi C VII–Th IV) Skulderbladets (scapula) inre (mediala) kant (margo medialis scapulae) Lyfter, adducerar och inåtroterar skulderbladet (scapula)
M. supraspinatus
N. suprascapularis
Över skulderkammen (spina scapulae), upptill på skulderbladets (scapula) utsida (fossa supraspinata) Högst upp (proximalt) på utsidan (lateralt) av överarmsbenet (humerus), (tuberculum majus humeri) Abduktion av överarmen (brachium), fixation av axelleden (art. humeri)
M. infraspinatus
N. suprascapularis
Under skulderkammen (spina scapulae), nedtill på skulderbladets (scapula) utsida (fossa infraspinata) Högst upp (proximalt) på utsidan (lateralt) av överarmsbenet (humerus), (tuberculum majus humeri) Utåtrotation av överarmen (brachium), fixation av axelleden (art. humeri)
M. teres minor
N. axillaris
Skulderbladets (scapula) yttre (laterala) kant (margo lateralis scapulae) Högst upp (proximalt) på utsidan (lateralt) av överarmsbenet (humerus), (tuberculum majus humeri) Utåtrotation av överarmen (brachium), fixation av axelleden (art. humeri)
M. deltoideus
N. axillaris
Nyckelbenet (clavicula pars lateralis), akromion (acromion), skulderkammen (spina scapulae) Mitt på överarmsbenets (humerus) utsida (lateralt) (tuberositas deltoidea) Främre fibrer: Flexion, adduktion, inåtrotation av överarmen (brachium)

Mellersta fibrer: Abduktion av överarmen, drag av överarmsbenet (humerus) proximalt/medialt
Bakre fibrer: Extension, adduktion och utåtrotation

M. biceps brachii
N. musculocutaneus
Långa huvudet (caput longus): Tuberculum supraglenoidale, labrum glenoidale.
Korta huvudet (caput breve): Korpnäbbsutskottet (processus coracoideus pars lateralis)
Bicepssenan (Tendo m. bicipitis): tuberositas radii
Bicepsaponeurosen (Aponeurosis m. bicipitis): fascia antebrachii
Flexion av armbågsleden (art. cubiti) och supination av handleden (art. radiocarpea)
M. supinator
N. radialis
Epicondylus lateralis humeri
Lig. collaterale laterale
Crista m. supinatoris ulnae
Strålbenets (radius) övre (proximala) tredjedel Supination av handleden (art. radiocarpea)
M. brachioradialis
N. radialis
Distalt i överarmsbenets (humerus) laterala kant (margo lateralis humeri), septum intermusculare laterale Lateraltstrålbenet (radius) vid roten av proc. styloideus Flexion av armbågsleden (art. cubiti), återställer pronation och supination av underarmen (antebrachium).

11-20 redigera

Muskel
Innervation
Ursprung Fäste Funktion
M. subscapularis
Nn. subscapulares
Skulderbladets (scapula) undersida (fossa subscapularis) Distalt överst på överarmsbenet (humerus) (tuberculum minus humeri) Inåtrotation av överarmen (brachium) och fixation av överarmsbenets huvud (caput humeri).
M. brachialis
N. musculocutaneus
Distaltöverarmsbenets (humerus) framsida, septum intermusculare mediale Tuberositas ulnae Flexion av armbågsleden (art. cubiti)
M. serratus anterior
N. throracicus longus
Revben 1–9 (costae I–IX) Margo lateralis scapulae
Angulus inferior scapulae
Abduktion och utåtrotation av skulderbladet (scapula)
M. coracobrachialis
N. musculocutaneus
Korpnäbbsutskottet (proc. coracoideus) Medialt mitt på överarmsbenet (humerus) Flexion och adduktion av överarmen (brachium)
M. pectoralis major
N. pectorales medialis
N. pectorales lateralis
Medialtnyckelbenet (clavicula)
Bröstbenets (sternum) framsida
De sex översta revbensbrosken
Överarmsbenet (crista tuberculi majoris humeri) Adduktion, inåtrotation och flexion av överarmen (brachium)
M. extensor carpi radialis longus
N. radialis
DistaltÖverarmsbenet (humerus) laterala kant (margo lateralis humeri)
septum intermusculare
Basen för metakarpalben 2 (basis ossis metacarpalis II) Abduktion
extension av handleden (art. radiocarpea)
M. teres major
N. subscapularis
Nedtill på skulderbladets (scapula) laterala kant (margo lateralis scapulae) och nedre vinkel (angulus inferior scapulae) Överarmsbenet (crista tuberculi minoris) Adduktion, extension och inåtrotation av överarmen (brachium)
M. pronator teres
N. medianus
Caput humerale: epicondylus medialis humeri
Caput ulnare: processus coronoideus
Mitt på strålbenets (radius) laterala sida Pronation, flexion
M. flexor carpi radialis
N. medianus
Epicondylus medialis humeri Basis ossis metacarpalis II–III Flexion, abduktion av handleden.
M. pectoralis minor
N. pectorales medialis
N. pectorales lateralis
Revben 3–5 (costae III–V) Korpnäbbsutskottet (processus coracoideus) Drar skulderblad framåt och nedåt. Drar revbenen uppåt

21-30 redigera

Muskel
Innervation
Ursprung Fäste Funktion
M. latissimus dorsi
N. thoracodorsalis
Thorakal- samt ländkotorna T7–L5 (processus spinosi Th VII–L V) Proximaltöverarmsbenets (humerus) laterala sida (crista tuberculi minoris humeri) Extension, adduktion, inåtrotation av överarmsbenet (humerus)
M. triceps brachii
N. radialis
Långa huvudet (caput longum):skulderbladet (scapula) under axelleden (art. humeri, tuberculum infraglenoidale)
Caput mediale: Distalt om sulcus nervi radialisöverarmsbenets (humerus) baksida
Caput laterale: Proximalt om sulcus nervi radialis
Armbågsbenets (ulna) proximala utskott olekranon (olecranon) Extension av armbågsleden, adduktion och extension av axelleden
M. extensor carpi radialis brevis
N. radialis
Överarmsbenets (humerus) laterala epikondyl (epicondylus lateralis humeri) Basen för tredje metakarpalbenet (basis ossis metacarpalis III) Abduktion-extension av handleden
M. extensor digitorum
N. radialis
Överarmsbenets (humerus) laterala epikondyl (epicondylus lateralis humeri) Extensoraponeurosen, de ulnara fingrarnas falanger Extension av handled och samtliga fingerleder
M. abductor pollicis longus
N. radialis
Membrana interosseas baksida och intilliggande delar av strålbenet (radius) och armbågsbenet (ulna) Första metakarpalbenet bas (basis ossis metacarpalis I) Abduktion och extension
M. extensor pollicis brevis
N. radialis
Membrana interossea, strålbenet (radius) Basen för tummens grundfalang Extension av tummens metakarpofalangealled
M. extensor digiti minimi
N. radialis
Överarmsbenets (humerus) laterala epikondyl (epicondylus lateralis humeri) Extensoraponeurosen vid basen för lillfingrets (digitus minimus) proximala falang Extension
M. extensor carpi ulnaris
N. radialis
Överarmsbenets (humerus) laterala epikondyl (epicondylus lateralis humeri), lig. collaterale radiale Femte metakarpalbenets bas (basis ossis metacarpalis V) Extension, adduktion
M. extensor pollicis longus
N. radialis
Membrana interossea, armbågsbenets (ulna) distala baksida Basen för tummens distala falang Extension

31-40 redigera

Muskel
Innervation
Ursprung Fäste Funktion
M. extensor indicis
N. radialis
Membrana interossea, armbågsbenets (ulna) distala baksida Extensoraponeurosen vid pekfingret Extension av handleden (art. radiocarpea) och pekfingret
M. flexor carpi ulnaris
N. ulnaris
Överarmsbenets (humerus) mediala epikondyl (epicondylus medialis humeri),
armbågsbenets (ulna) proximala utskott olekranon (olecranon),
armbågsbenets (ulna) baksida (margo posterior ulnae)
Handlovsbenet os pisisforme och vidare till basen för ring- och lillfingrets metakarpalben Flexion och adduktion av handleden (art. radiocarpea)
M. palmaris longus
N. medianus
Överarmsbenets (humerus) mediala epikondyl (epicondylus medialis humeri) Basen för pek- och långfingrets metakarpalben (Basis ossis metacarpalis 2–3) Flexion av handleden,
flexion av ulnara metakarpofalangealleder (MCP-leder),
spänner palmaraponeurosen (aponeurosis palmaris)
M. flexor digitorum superficialis
N. medianus
Överarmsbenets (humerus) mediala epikondyl (epicondylus medialis humeri),
armbågsbenets (ulna) proximala, främre utskott (proc. coronoideus ulnea),
strålbenets (radius) framsida
De ulnara fingrarnas mellanfalanger Flexion av handleden (art. radiocarpea) och fingrarna (digiti manus)
M. flexor pollicis brevis
N. medianus
Membrana interossea,
strålbenets (radius) baksida
Basen för tummens grundfalang Extension av tummens metakarpofalangealled
M. abductor pollicis brevis
N. medianus
Flexorretinaklet,
båtbenets (os scaphoideum) utskott,
ibland även os trapeziums utskott
Basen för tummens grundfalang Abduktion av tummens karpometakarpalled, flexion av metakarpofalangealleden, opposition
M. pronator quadratus
N. medianus
Distala fjärdedelen av armbågsbenets (ulna) framsida Distala fjärdedelen av strålbenet (radius) Pronation av armbågsleden (art. cubiti)
M. flexor digitorum profundus
N. medianus
N. ulnaris
Proximaltarmbågsbenet (ulna),
membrana interossea
Basen för de ulnara fingrarnas (digiti manus) ytterfalanger Flexion av handleden (art. radiocarpea) och fingerlederna (art. digitorum manus)
M. flexor pollicis longus
N. medianus
Membrana interossea, mellersta två fjärdedelarna av strålbenets (radius) framsida, mer sällan i armbågsbenets mediala epikondyl (epicondylus medialis ulnae) Basen för tummens ytterfalang Flexion av tummen (pollex)
M. abductor digiti minimi
N. ulnaris
Os pisiforme,
senan från m. flexor carpi ulnaris
Basen för lillfingrets (digitus minimus) första mellanfalang,
m. extensor digiti minimis aponeuros
Abduktion av lillfingret (digitus minimus)

41-53 redigera

Muskel
Innervation
Ursprung Fäste Funktion
M. flexor digiti minimi brevis
N. ulnaris
Os hamatum,
fexorretinaklet (retinaculum flexorum)
Basen för lillfingrets (digitus minimus) grundfalang Flexion av lillfingret (digitus minimus)
M. opponens digiti minimi
N. ulnaris
Os hamatum,
flexorretinaklet (retinaculum flexorum)
Längs med femte metakarpalbenets mediala kant Drar femte metakarpalbenet inåt och roterar det för att ställa lillfingret i opposition till tummen (pollex)
Mm. interossei (fyra muskler)
N. ulnaris
Palmara gruppen: medialtmetakarpalben 2, 4 och 5
Dorsala gruppen: På metakarpalbenens sidor
Ytterfalangerna på finger 2, 3 och 4 Palmara gruppen: adduktion av de ulnara fingrarna
Dorsala gruppen: Abduktion av de ulnara fingrarna
Mm. lumbricales (sju muskler)
N. medianus
N. ulnaris
I mellanhanden i M. flexor digitorums senor Radialt i de ulnara fingarnas extensoraponeuroser. Flexion av fingrarnas grundled, extension av mellan- och ytterleder.

Se även redigera

Referenser redigera