Öppna huvudmenyn
Ej att förväxla med Kvinnlig könsstympning.
Omskärelse.

Manlig omskärelse är beteckningen på kirurgiskt avlägsnande av hela eller delar av förhudenpenisen. Ingreppet genomförs av medicinska, estetiska eller religiösa och kulturella skäl.[1]

Omskärelsen har mycket gamla traditioner och förekommer på egyptiska avbildningar från 2300 f.Kr. Den är också känd och finns också dokumenterad hos Australiens ursprungsbefolkning aboriginer,[2] som också utförde ett mer stympande ingrepp, kallat underskärning, på pojkarna.

Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattade år 2007 att 30 % av världens män är omskurna.[3]

Innehåll

Religion och kulturRedigera

Inom judendom och islam är omskärelse av pojkar vanligt, och anses på vissa sätt jämförbart med det kristna dopet. Vissa kristna kyrkor, framför allt koptiska och ortodoxa kyrkor i Nordafrika och Mellanöstern, praktiserar omskärelse av pojkar med hänvisning till att Jesus omskars som spädbarn.[4]

Judisk omskärelse (Berit mila) föreskrivs äga rum åtta dagar efter födelsen och är en över 3000 år gammal tradition. Den religiösa anledningen till att omskärelse utförs inom judendomen är att det anses vara tecknet på förbundet som Gud slöt med Abraham[5], som anses av judarna vara religionens och folkets grundare, och som kulminerade i mottagandet av Torah vid berget Sinai [6]. Därav det hebreiska namnet för budet, brit milah[7]. Pojkar får sina namn i samband med omskärelsen. För flickor sker namngivning traditionellt i synagogan vid ett fritt utvalt datum och har inte någon koppling till könsstympning.

 
Andelen omskurna i olika länder

Maimonides, läkaren, filosofen och en av de mest ansedda auktoriteter inom judisk lag och etik, har skrivit att de viktigaste orsakerna för omskärelse är att reparera den defekta mänskliga moralen och att minska lust och sexuell förmåga.[8]

En av den tidiga kristendomens första förändringar från den judiska religionen var att slå fast att det inte var nödvändigt för hedningarna, de icke-judiska folken, att låta sig omskäras för att bli frälsta. Detta skedde år 49 i Apostlamötet i Jerusalem. Där menas att omskärelsen genom Jesu gärningar förlorat sin tidigare betydelse och ersatts av dopet. Detta beskrivs i flera av Nya testamentets böcker (bland andra Apostlagärningarna 15:1-12, Romarbrevet 2:25-29, Första Korintierbrevet 7:18-20).[9]

Inom islam föreskrivs inte omskärelse (khitan) i Koranen men nämns flera gånger i haditherna. Det finns ingen föreskriven tidpunkt för genomförandet. Bland muslimska lärda går uppfattningarna isär om huruvida khitan är obligatoriskt eller bara en stark rekommendation. Den krävs inte av den som konverterar till islam. Inom islam finns dessutom grupper som motsätter sig omskärelse och inte praktiserar denna sed.[4]

I den anglosaxiska världen blev emellertid omskärelse en utbredd företeelse under 1800-talet. En starkt bidragande orsak var att man föreställde sig att det skulle förhindra onani, som ansågs både syndigt och hälsovådligt. Numera är det mest en fråga om tradition i dessa länder, även om det är vanligt att motivera den med att det skulle ge hygieniska fördelar. Under 1900-talet senare del har det dock blivit mindre vanligt, men i USA är ännu en klar majoritet av den manliga befolkningen omskuren. År 2000 omskars 62,4 procent av nyfödda pojkar i USA, men år 2010 omskars 54,7 procent av de nyfödda pojkarna.[10]

Även i andra delar av världen förekommer sekulär omskärelsekultur. Den förekommer till exempel som initiationsrit på många håll i Afrika, och i Sydkorea är den på frammarsch som en del av en urban, modern livsstil.[källa behövs]

Gemensamt för den kulturellt betingade omskärelsen – med eller utan religiösa inslag – är att den anses vara identitetsskapande.[källa behövs]

Medicinsk omskärelseRedigera

Förhuden kan tas bort av medicinska skäl, men då är det vanligt att bara en del av den avlägsnas, eller att endast ett snitt görs i den. Förhudsförträngning, fimosis, är ett sällsynt men förekommande tillstånd hos pojkar. Det växer ofta bort av sig själv, eller kan avhjälpas med mindre drastiska metoder, men ibland kan kirurgisk behandling vara påkallad. En annan grund för operation är upprepade problem med inflammation av ollonet, balanit, vilket ofta – men inte alltid – är en följd av fimosis.

Lite förenklat kan man säga att omskärelse är medicinskt motiverad endast om den är nödvändig för att kunna hålla en god underlivshygien.

EstetikRedigera

 
Icke omskuren penis.
 
Omskuren penis.
 
Omskärelse simulerad genom uppfästning med medicinsk tejp.

Under senare år har det blivit vanligare att vuxna män låter omskära sig för att få ett enligt dessa män mer estetiskt tilltalande utseende på sin penis. Detta kan ses som en del av det markant ökade intresset för kosmetisk kirurgi.[källa behövs]

Ännu så länge är det dock en mycket liten andel av alla omskärelser som utförs på denna grund.

Medicinska argument mot omskärelseRedigera

Omskärelse som företeelse väcker starka känslor. Det finns grupper av starkt övertygade anhängare, och andra som är lika starka motståndare. Det finns också gott om forskning som direkt eller indirekt berör området, vars olika rön används som argument av respektive ståndpunkts förespråkare. Det finns dock ingen samstämmig vetenskaplig syn på det hela.

 • Ingreppet sker oftast så tidigt i livet att de som blir omskurna inte själva har möjlighet att välja om de vill bli omskurna. Inom judendomen sker omskärelsen endast 8 dagar efter födseln och inom islam vanligtvis innan puberteten.
 • Den numera sällsynta judiska metoden Metzitzah b’peh (då moheln suger blod från såret) kan orsaka att herpesvirus överförs från moheln till pojken.[11]
 • En omskuren penis blir mindre känslig för stimulans, bland annat beroende på att man vid ingreppet skär bort tusentals sexuellt känsliga nervändar - cirka 10 procent. Dessutom innebär det att talgkörtlarna på förhudens insida avlägsnas. Eftersom ollonet utsätts för nötning från kläder och hud efter ingreppet härdas huden och blir grövre. Därmed går ytterligare en del av känsligheten förlorad, och i vissa fall förloras möjligheten till att uppleva orgasm.[12][13][14]

Vissa rön hävdar dock att det inte går att påvisa vare sig förhöjd eller försämrad känslighet på grund av omskärelse.[15]

 • En dansk studie från 2011 visade att både omskurna män och deras kvinnliga partner har tre gånger mindre förmåga för att få orgasm än oomskurna, och de kvinnliga partnerna har åtta gånger oftare smärta vid samlag (dyspareuni). Orsaken kan vara att det bildas en förhårdnad i penisens topp och det gör att mannen måste anstränga sig mer för orgasmen, vilket kan orsaka smärta hos kvinnan. Även förhudens glidande funktion saknas vilket kan göra att penisen har mindre glidförmåga och det i sin tur kan leda till smärta vid samlag i kvinnans slida. Religion, kultur, utbildning, inkomster, civilstånd med mera hade beaktats i studien.[16][16][17]
 • Omskurna män löper ökad risk för urinrörsförträngning och urinvägsinfektion som kan leda till njurskador.[18]
 • En omskuren penis är inte mer hygienisk i sig själv. Ollon och urinrör lämnas mer exponerat för smuts och bakterieangrepp och den antibakteriella och skyddande funktion som så kallad smegma ger saknas på en omskuren penis. På nyfödda kommer ollonet i ständig kontakt med urin och avföring på grund av avsaknaden av förhud.[10]

Medicinska argument för omskärelseRedigera

 • En omskuren penis är lättare att tvätta eftersom förhuden inte behöver dras undan först och en studie visar att 4 % omskurna unga män hade dålig hygien jämfört med hela 26 % av icke omskurna.[19]
 • Viss forskning har länge pekat på ett samband mellan peniscancer och en avsaknad av manlig omskärelse av små pojkar. Risken för att en man senare i livet kan få peniscancer minskas avsevärt om han är omskuren i ung ålder. Peniscancer står för 2 % av världens urogenitala elakartade tumörer, men 10- 20 % av alla dessa tumörer hos män finns i samhällen där omskärelse bland pojkar inte är utbredd. I Uganda exempelvis, där manlig omskärelse är ganska ovanlig, är peniscancer den vanligaste elakartade cancertumören. Orsaken till detta tycks troligen vara att det finns ett cancerframkallande ämne i smegman under förhuden hos män. Eftersom förhuden har tagits bort hos omskurna män är det ovanligare för dem att ha smegma.[20][21] Andra studier pekar dock på att det inte är omskärelse i sig som är avgörande, utan möjligheten och intresset för en god intimhygien.

Skydd mot hiv – kontroversRedigera

Bevis anses ha hittats för att manlig omskärelse som sker på pojkar och unga män, kan förebygga hiv/ aids. Både WHO och UNAIDS har sedan 2007 rekommenderat manlig omskärelse då det minskar smittrisken för HIV med ca 60 %. UNAIDS påstår till och med att "Manlig omskärelse är den mest övertygande bevisbaserade förebyggande strategin som har kommit fram sedan upptäckten att antiretroviral medicinering kan minska HIV överföring från mamma till barn" i sin rapport "Male circumcision: Africa's unprecedented opportunity".[22] Tre olika studier gjorda mellan 2005- 2007 i Sydafrika, Uganda och Kenya, som involverade mer än 10 000 män, (och som ligger till grund för bevismaterialet), visade tydligt att bland icke-omskurna män var förekomsten av hiv större än hos de män som var omskurna. I Uganda undersöktes 4996 icke-omskurna män i åldrarna 15-49 år, där frekvensen av hiv minskade med 48 % efter att dessa män omskurits. Tilläggas kan att UNAIDS och WHO betonar att risken för hiv minskar om omskärelsen sker på ett säkert sätt, det vill säga med ren utrustning och professionella skärare. UNAIDS framhäver att manlig omskärelse är ett billigt sätt att förebygga och minska hiv/aids, i jämförelse med en livslång behandling av sjukdomen. Men organisationerna betonar också att omskärelse inte ger ett fullgott skydd mot hiv/aids, det måste kombineras med preventivmedel, information om sjukdomen och säkert sex, behandling av sjukdomen och rådgivande service om hiv/aids. UNAIDS skriver i sin rapport: "En kombination av förebyggande åtgärder ska vara norm, precis som att kombinerade behandlingar är standard".[22] Dessa rapporter har dock ifrågasatts av en senare undersökning, som kritiserar de tidigare slutsatserna utifrån metodologiska skäl.[23]

Omskärelse i SverigeRedigera

Oftast benämns den bara omskärelse utan könsspecifikation, eftersom det endast är det manliga ingreppet som avsetts fram till på senare år. Kvinnlig könsstympning som tidigare benämndes "kvinnlig omskärelse"[24] var före 1970 ett tämligen okänt begrepp i Sverige, och är ett ingrepp som i många avseenden har en annan innebörd än den manliga. I Sverige omskärs varje år ett fyrtiotal judiska pojkar, samt närmare tre tusen muslimska pojkar[källa behövs]. Inom den judiska gruppen utförs omskärelserna av en religiös auktoritet (en mohel) och en sjukvårdskunnig person som bistår med smärtlindring. Färre än tusen muslimska pojkar omskärs inom sjukvården. Ingreppet är lågt prioriterat och väntetiderna långa. Var de övriga cirka två tusen pojkarna omskärs är idag inte kartlagt.[25] Under senare år har det blivit vanligare att komplikationer i samband med illa utförda omskärelser på pojkar lyfts fram i media.[26][27][28] Bland övriga svenskar – frånsett minoritetgrupperna muslimer och judar – är omskärelse relativt ovanligt.

Manlig omskärelse har på senare tid blivit kontroversiell. Den jämförs ofta av motståndare till den med kvinnlig könsstympning och de kallar den då manlig könsstympning.[29][30][31][32] Lagen om omskärelse av pojkar skärptes 2001. Bland annat infördes nu krav på att omskärelse ska utföras av sjukvårdsutbildad personal, eller en mohel med särskilt tillstånd, och att smärtlindring ska ges barnet. Flera läkare vägrar genomföra ingreppet av annat än medicinska skäl och barnkirurgen Gunnar Göthberg tilldelades 2011 Ingemar Hedenius-priset av föreningen Humanisterna för sitt ställningstagande.[33][34]

Det har väckts politiska förslag om att införa åldersgräns mot det man kallar "manlig könsstympning"[35], så att ingreppet inte ska kunna utföras på pojkar innan de är förmögna att själva ta ställning och ge sitt samtycke. Detta har mötts av kritik, bland annat har det setts[vem?] som ett försök att inskränka på religionsfriheten. Den springande punkten är huruvida det enskilda barnets integritet inskränks av föräldrarnas rätt att utföra ett oåterkalleligt ingrepp på det med hänvisning till religionen. I dagsläget är dock det politiska stödet mycket svagt för att införa en sådan åldersgräns. Manlig omskärelse anses för närvarande inte medföra risk för sådana men, att det skulle motivera en sådan ändring i lagstiftningen.[källa behövs]

Däremot har en viss skärpning skett i kraven på under vilka förhållanden omskärelse ska utföras.[källa behövs]

År 2017 togs subventionen bort i Region Skåne för manlig omskärelse, som skett i Capios regi.[36] Det rödgröna styret yrkade för en minskning av subventionen men allianspartierna samt SD fick majoritet för sitt förslag att ta bort subventionen helt.[36]

Manlig omskärelse i AfrikaRedigera

HistoriaRedigera

Den manliga omskärelsekulturen introducerades förmodligen i Afrika för ca 4000 år sedan,[20] när judar från öster hölls fångna i Egypten runt 1200 f. Kr. Men troligen anammade Egyptierna denna sed mycket tidigare, så tidigt som 2300 f. Kr. från folk som levde söder om Egypten, i dagens Sudan och Etiopien. Människorna som bodde där härstammar genetiskt från folkgrupperna Sumer och Semiter som ursprungligen kom från Mellanöstern. Egyptierna hade ofta varit i kontakt med dessa folk via handel eller strider, anser antropologer idag. Vem som anammade seden av vem är oklar. Hur som helst, invånarna i dåvarande Etiopien, Sudan och Somalia förde sedan traditionen vidare till östra Afrika. Folkgruppen Falasha i dagens Etiopien påstår sig vara (och anses vara av Israel) ”Svarta Judar”, anhängare av Judisk tro och dess religiösa regler.

Hur nådde seden då södra Afrika? Omkring 500-1000 år e. Kr. började nordafrikaner utvandra till södra Afrikas kust för att bosätta sig där. Vid samma tid utforskade araber Afrika och bosatte sig vid kusten. Där träffade de också människor från västra Afrika och denna blandning av vandrande araber, nordafrikaner och västafrikaner flyttade längre söderut och blev dagens Bantu (folk). Bantu sammansattes av flera olika stammar och grupper som var och en utövade manlig omskärelse.[20]

Var i Afrika utförs manlig omskärelse?Redigera

Manlig omskärelse förekommer i hela Afrika, men förekommer i störst utsträckning i Nordafrika, Centralafrika, Västafrika, på Afrikas horn och på Madagaskar. Prevalensen för omskurna män i Nordafrika, Västafrika och på Afrikas horn är så hög som 80- 100 %.[37]

Vilka utför manlig omskärelse i Afrika?Redigera

Manlig omskärelse utövas i Afrika av muslimer, judar, vissa kristna och olika afrikanska stammar, tex Zulu, Xhosa, Kikuyu, Falasha, Sabiny, Maasai, Fula, Meru, Yoruba med flera. Det är vanligt med manlig omskärelse bland stammar i Bantugruppen.

SyfteRedigera

Manlig omskärelse i Afrika genomförs av medicinska, religiösa och kulturella skäl. Bland många Afrikanska stammar och folkgrupper praktiseras manlig omskärelse som en övergångs/initiationsrit. Ofta sker manlig omskärelse av afrikanska pojkar under puberteten och är därför en övergångsrit från barndom till vuxenstadiet. Manlig omskärelse beskrivs också som ett mandomsprov, ett prov som undersöker en pojkes förmåga att uthärda smärta, då manlig omskärelse sker utan bedövning, om det inte utförs på sjukhus. Under detta prov får pojken inte visa någon som helst smärta. Klarar pojken detta prov, kan han tas upp i stammens gemenskap för män.

UgandaRedigera

I Uganda är det tre huvudsakliga stammar som praktiserar manlig omskärelse; Sabiny-stammen i nordöstra Uganda, Bugisu-stammen i östra Uganda och stammen Bakonjo i sydvästra Uganda. I en region som heter Kapchorwa i östra Uganda, strax nordöst om staden Mbale omskärs både pojkar och flickor. I kungadömet Buganda i södra Uganda finns inte traditionen med manlig omskärelse.[38]


Enligt undersökningen "2004-2005 Uganda HIV/AIDS" (Sero- Behavioural Survey) är 24,8 % av alla män i Uganda omskurna (2009), ungefär 100 000 stycken. Prevalensen för manlig omskärelse varierar inte så mycket mellan Ugandas regioner, men i dessa tre är den ovanligt låg: Norra-centrala Uganda- 2,4 %, Sydvästra Uganda- 7,6 % och Nordöstra Uganda- 5,9 %.[39]

Hur en omskärelserit kan gå tillRedigera

Inför omskärelsen.
Omskärelsens förberedelser

Riten startar vid midnatt då pojkarna eller männen som ska omskäras firar och dansar hela natten, fram till morgonen då de äter frukost med stammen och familjen. Frukosten kan bestå av rostade bananer, matoke och té. På dagen äter de lunch, innan omskärelsen börjar. Själva riten kan börja någon gång på eftermiddagen. Pojkarna samlas med sina pappor på den plats omskärelsen kommer att ske, och stammen och byn samlas runt dem. Redan nu måste de visa sig modiga och starka, och får inte frukta ceremonin. Platsen är helig, bara de ska genomgå ceremonin, föräldrarna och de som hjälper till får beträda den. Pojkarna står på varsitt fyrkantigt-skynke av plast eller tyg (av till exempel en säck). Pojkarna smetas sedan in med en vit, grötliknande dryck över hela kroppen och ansikte som innehåller alkohol. Drycken smakar som en blandning av jäst öl och vin. Pojkarna dricker också lite av detta, likaså deras pappor, som spottar det över magen upp mot ansiktet på deras pojke. Övriga vuxna i byn får också dricka denna festdryck. Denna förberedelse syftar till att pojkarna ska bli lite druckna och inte känna smärtan lika mycket. Som smärtlindring får pojkarna strax efter föregående en svart drog som läggs under tungan med hjälp av en kniv. Drogen härstammar från en rot som på Luganda heter Molondo. Drogen fungerar inte bara som smärtlindring utan "taggar" även igång pojkarna, exalterar dem så att de känner en längtan efter att bli omskurna. Drogen sägs också minska pojkarnas rädsla inför själva omskärelsen.

Dans och tåg i Oggtheora

Efter förberedelserna vet alla att ritualen är nära och extasen över platsen stegrar. Pojkarna börjar hoppa och dansa och byn följer efter. Eftersom den manliga omskärelsen är en fest, för hela byn och de inblandade, startar folk att dansa, sjunga, skrika, tuta i horn och spela på trummor. Pojkarna deltar genom att, förutom dans och hopp, slå två pinnar mot varandra, vilket skapar en speciell rytm.

Medan denna folkfest pågår, påbörjas en lång vandring, ofta på några kilometer, förbi den egna byn och grannbyarna. Alla som orkar går med och bildar ett tåg bakom pojkarna. För pojkarna är detta en stor dag, de övergår från barn till vuxna, och därför visas de stolt upp för grannskapet. Barn och vuxna runtomkring möter upp "tåget" när de ser eller hör det.

 
Ägg hälls på den omskurna penisen.

När vandringen är över är det dags för omskärelsen. En pojke omskärs åt gången och visar sig inte mellan vandringen och omskärelsen. Om omskärelseplatsen ligger precis bredvid ett hus, väntar pojkarna därinne tills det är dags. När det är pojkens tur, springer han ut och hoppar upp och ner för att visa att han är redo. När skäraren (han som skär av förhuden) ser att pojken är redo, skär han snabbt av förhuden med en kniv. Om penisen blöder mycket, kan man hälla på ett ägg som minskar blödningen och får blodet att koagulera snabbare.

Det kan användas en kniv för varje pojke eller en gemensam, beroende på hur mycket pengar familjen har. Används en gemensam kniv ökar såklart risken för HIV- spridning bland pojkarna. Pojken får inte visa sin rädsla under detta mandomsprov, eller på något sätt fega ur ceremonin. Om han gör det är han inte bara en skam för stammen och byn, han kan utöver det misshandlas av de vuxna. Precis efter omskärelsen visar pojken upp sig och sitt blödande kön för sina åskådare, hoppar runt och ställer sig med benen brett isär och armarna utsträckta upp framför sig, ungefär som en simhoppare. Pojken har nu klarat initiationsriten och är inte längre en pojke, utan en man. Den omskurna pojken får ett tygskynke att täcka sig med och väntar tills de andra är färdiga. När alla är klara kan åskådarna ge gåvor eller en mindre summa pengar till pojkarna, för att visa uppskattning över pojkarnas mod. När hela ritualen är färdig förs pojkarna iväg för att få medicinsk behandling hos en doktor eller medicinskt kunnig i byn. I samband med omskärelsen följer en "inlärningsperiod" för pojkarna, de reser alltså iväg i ca 2 veckor- 1 månad för att läka samt lära sig om vad en vuxen man bör veta. Denna kunskap involverar ex. hur man bygger ett hus, tar hand om barn och fru och kunskap om sex och samlevnad.[40] Pojkarna får inte vara sexuellt aktiva innan denna process, eftersom det kan ta längre tid för penis att läka, penisen är känslig och kan ta skada och för att sjukdomar då kan spridas mellan parterna.

Lagen om omskärelse av pojkarRedigera

Ur Lag (2001:499) om omskärelse av pojkar[41]

3 § Omskärelse får utföras på begäran av eller efter medgivande av pojkens vårdnadshavare och sedan vårdnadshavaren har informerats om vad ingreppet innebär. Står pojken under vårdnad av två vårdnadshavare, skall vad som nu sagts gälla båda. Den som skall utföra ingreppet svarar själv för att informationen ges eller att den ges av en medicinskt kunnig person. Sådan information skall ges också till pojken, om han har uppnått den ålder och mognad som krävs för att förstå informationen. Pojkens inställning till ingreppet skall så långt det är möjligt klarläggas. Ett ingrepp får inte utföras mot en pojkes vilja.

4 § Ingreppet skall utföras med smärtlindring som ombesörjs av legitimerad läkare eller legitimerad sjuksköterska, under betryggande hygieniska förhållanden och med hänsyn till vad som är bäst för pojken.

5 § Omskärelse får utföras endast av legitimerad läkare eller av den som har särskilt tillstånd att utföra omskärelse av pojkar. Annan person än legitimerad läkare får inte utföra omskärelse på pojkar som är äldre än två månader.

6 § Särskilt tillstånd att utföra omskärelse får meddelas den som föreslagits av ett trossamfund där omskärelse ingår som en del i en religiös tradition, om personen har den kompetens som föreskrivs med stöd av 11 §, bedöms kunna utföra ingreppet i enlighet med de krav som gäller för ingreppet och i övrigt är lämplig att utföra omskärelser.

KritikRedigera

I februari 2012 krävde Svenska Barnläkarföreningen att rituell omskärelse helt borde förbjudas.[42] Barnläkaren Staffan Janson, ordförande för föreningens utskott för etik och barnets rättigheter, säger att stympning av förhuden är ett övergrepp som kränker barnets integritet och självbestämmande över både den egna kroppen och framtida religiös uppfattning.[42] Flera läkare och landstingen har nekat omskärelsen gjorda för icke-medicinska orsaken.[42] Finska Läkarförbundet är också emot omskärelse av icke-medicinska anledningar.[43]

Den förra socialministern Bengt Westerberg (L) har krävt att icke-medicinsk omskärelse förbjuds,[44] medan barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) har krävt att landstingen tillåter det.[42]

LäkarförbundenRedigera

Svenska Barnläkarföreningen [42] och Finska Läkarförbund[45] kräver att rituell omskärelse av pojkar måste förbjudas helt.

Kungliga Holländska läkarförbundet (KNMG, 2010) har uttalat att icke-terapeutisk omskärelse av pojkar strider mot deras autonomi och fysiska integritet och att argumenten för att förbjuda den är lika bra som argumenten emot omskärelse av flickor.[46]

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ Omskärelse av pojkar och män. RFSU. Läst 2014-03-31.
 2. ^ YMER 1906 sid. 263 ff av Nathan Söderblom i andra delen av artikeln Mysteriecermonier och deras ursprung
 3. ^ ”Male circumcision: Global trends and determinants of prevalence, safety and acceptability” (PDF). Världshälsoorganisationen. 2007. http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241596169_eng.pdf. Läst 16 mars 2011. 
 4. ^ [a b] Svensk Kyrkotidning
 5. ^ ”Första moseboken, kapitel 17”. Bibeln.se. http://www.bibeln.se/las/2k/1_mos#q=1+Mos+17. 
 6. ^ ”Andra moseboken, kapitel 19”. Bibeln.se. http://www.bibeln.se/las/2k/2_mos#q=2+Mos+19. 
 7. ^ Brit Milah (Hebreiska): Brit = förbund, milah = omskärelse
 8. ^ THE GUIDE OF THE PERPLEXED by Moses Maimonides, translated by Shlomo Pines. University of Chicago, 1963.
 9. ^ Tarald, Rasmussen (2007). Kristendomen- En historisk introduktion. Artos. sid. 56-57. ISBN 978-91-7580-336-4 
 10. ^ [a b] Centers for Disease Control and Prevention (3 augusti 2011). ”Trends in In-Hospital Newborn Male Circumcision --- United States, 1999--2010”. http://www.cdc.gov/nchs/data/hestat/circumcision_2013/circumcision_2013.htm#table. 
 11. ^ ”Metzitzah B’peh Controversy: Rabbinic Polemics and Applying the Lessons of History”. Metzitzah B’peh Controversy: Rabbinic Polemics and Applying the Lessons of History. Jewish Action, The Magazine of the Orthodox Union. Arkiverad från originalet den 19 mars 2012. https://web.archive.org/web/20120319175156/http://www.ou.org/index.php/jewish_action/article/8976. Läst 3 april 2012. 
 12. ^ ”Manlig omskärelse”. Vårdguiden. Arkiverad från originalet den 25 augusti 2010. https://web.archive.org/web/20100825073429/http://www.vardguiden.se/Tema/Sex-och-samlevnad/Kroppen/Manlig-omskarelse/. 
 13. ^ ”Circumcision and Sexuality”. http://www.circumstitions.com/Sexuality.html#sorrells. 
 14. ^ ”Fine-touch pressure thresholds in the adult penis” (PDF). Arkiverad från originalet den 7 oktober 2009. https://web.archive.org/web/20091007134929/http://www.doctorsopposingcircumcision.org/pdf/sorrells_2007.pdf. 
 15. ^ ”Circumcision: Position Paper on Neonatal Circumcisio”. American Academy of Family Physicians (AAPF). 3 augusti 2007. http://www.aafp.org/online/en/home/clinical/clinicalrecs/circumcision.html. 
 16. ^ [a b] Male circumcision leads to a bad sex life, Science Nordic, November 14, 2011
 17. ^ Male circumcision and sexual function in men and women: a survey-based, cross-sectional study in Denmark[död länk], Morten Frisch, Morten Lindholm and Morten Grønbæk, International Journal of Epidemiology 2011; 1–15, doi:10.1093/ije/dyr104
 18. ^ ”Pojkens penis är oskyddad”. SvD. 20 augusti 2007. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_254837.svd. 
 19. ^ ”Circumcision - Penile Hygiene”. O'Farrell et al., Kalcev, Oster. 3 augusti 1968. http://circinfo.net/penile_hygiene.html. 
 20. ^ [a b c] Doyle, D. Ritual Male Circumcision: A Brief History. 2005. Royal College of Physicians of Edinburgh
 21. ^ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21695385
 22. ^ [a b] http://www.unaidsrstesa.org/sites/default/files/malecircumcission/mc_africa_opp_en.pdf[död länk] Augusti 2007
 23. ^ http://www.salem-news.com/fms/pdf/2011-12_JLM-Boyle-Hill.pdf
 24. ^ ”Könsstympning”. NE.se. http://www.ne.se/lang/könsstympning. 
 25. ^ Yngve Hofvander (31 januari 2007). ”Omskärelse av pojkar – tänk om!”. Läkartidningen. http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=6010. 
 26. ^ ”Snitt som kostar – om omskärelse av pojkar”. Radioprogrammet Kaliber, P1. 22 oktober 2006. Arkiverad från originalet den 25 maj 2012. https://archive.is/20120525081351/http://www.sr.se/cgi-bin/P1/program/artikel.asp?ProgramID=1316&Artikel=974694. 
 27. ^ ”Varnas efter för stor omskärelse”. Sydsvenskan. 23 januari 2008. Arkiverad från originalet den 25 januari 2008. https://web.archive.org/web/20080125041508/http://sydsvenskan.se/malmo/article295564.ece. 
 28. ^ ”Vanligt att pojkar i Sverige skadas när de omskärs”. DN. 5 oktober 2005. http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=469986&previousRenderType=1. 
 29. ^ Vårdguiden – Manlig omskärelse Arkiverad 25 augusti 2010 hämtat från the Wayback Machine.. Stockholms läns landsting. Läst 2012-06-24.
 30. ^ Könsstympning av pojkar Riksdagsmotion 2005/06:So527 av Tasso Stafilidis
 31. ^ Masstympning ifrågasatt strategi Vanja Berggren, Kristianstadsbladet, 20100303. Läst 2014-11-18
 32. ^ Förbjud könsstympningen Arkiverad 20 oktober 2012 hämtat från the Wayback Machine. Ledare Blekinge Läns Tidning 2012-07-15. Läst 2014-11-18
 33. ^ Barnministern kritiserar Örebrolandstinget Arkiverad 24 november 2010 hämtat från the Wayback Machine.. SVT. Läst 2012-06-24.
 34. ^ Humanisterna – Hedenius-piset. Läst 2012-06-24.
 35. ^ ”Motion 2005/06:So527 Könsstympning av pojkar”. Sveriges riksdag. http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GT02So527&rm=2005/06&bet=So527. 
 36. ^ [a b] Radio, Sveriges. ”Avgiften för omskärelser flerdubblas - P4 Kristianstad”. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=6700750. Läst 22 maj 2017. 
 37. ^ File: Global Map of Male Circumcision Prevalence at Country Level.png, Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Global_Map_of_Male_Circumcision_Prevalence_at_Country_Level.png
 38. ^ Anteckningar från Ugandaloggbok- Källa: Ruth Obella och John Ssebulime
 39. ^ The potential cost and impact of expanding male circumcision in Uganda. Pdf
 40. ^ Samuelsson J. Kalejdoskopisk kärlek- Om sexualitet i det mångkulturella samhället. 2002
 41. ^ ”Lag (2001:499) om omskärelse av pojkar”. Socialdepartementet. 7 juni 2001. http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2001:499. 
 42. ^ [a b c d e] Barnläkare vill stoppa omskärelser, Göteborgs-Posten, 19 Feb 2012
 43. ^ 07.06.2004: LAKIEHDOTUS POIKIEN YMPÄRILEIKKAUKSESTA VASTOIN LÄÄKÄRIN ETIIKKAA Arkiverad 21 mars 2013 hämtat från the Wayback Machine., Lääkäriliitto, 7.6.2004. Till exempel: "Suomen Lääkäriliitto suosittaa, että ympärileikkausta pyytävien vanhempien kanssa keskusteltaisiin toimenpiteestä luopumisesta tai sen siirtämisestä ajankohtaan, jolloin lapsi itse pystyy päättämään asiasta." "Potilaan altistaminen riskejä sisältävään toimenpiteeseen, josta ei koidu terveydellistä hyötyä, on vastoin lääkärin etiikkaa"
 44. ^ Svenska barnläkarföreningen: Förbjud omskärelse, Skånska Dagbladet, April 1, 2012
 45. ^ Kansalaisjärjestöt kieltäisivät ympärileikkaukset, Yle.fi 2.3.2012
 46. ^ ”Non-therapeutic circumcision of male minors (2010)”. KNMG. 12 juni 2010. http://knmg.artsennet.nl/Diensten/knmgpublicaties/KNMGpublicatie/Nontherapeutic-circumcision-of-male-minors-2010.htm. 

Externa länkarRedigera