Ytterjärna kyrka

kyrkobyggnad i Svenska kyrkan i Ytterjärna

Ytterjärna kyrka (i äldre texter kallad Ytter-Järna kyrka) är en kyrkobyggnad som ingår i Ytterjärna församling i Södertälje kontrakt, Strängnäs stift. Kyrkan ligger i Ytterjärna utanför Järna, söder om Södertälje i Södermanland. Den uppfördes under medeltiden på en strategiskt viktig plats vid den gamla landsvägen mellan Södertälje och Nyköping i Södermanland, nära segelleden mellan Östersjön och Mälaren.

Ytterjärna kyrka
Kyrka
Ytterjärna kyrka i februari 2009
Ytterjärna kyrka i februari 2009
Land Sverige Sverige
Län Södermanland
Ort Ytterjärna
Trossamfund Svenska kyrkan
Stift Strängnäs
Församling Ytterjärna
Plats 153 91 Järna
Altare och kor
Altare och kor
Altare och kor

Orgelläktare.

Kyrkobyggnaden redigera

Ytterjärna kyrka ligger på en kulle intill klockarbostaden och gamla kyrkskolan och med utsikt över åker och äng. Kyrkan har murar av natursten och består av långhus med tresidigt avslutat kor i öster och torn i väster. Vid norra sidan finns en tillbyggd sakristia och i söder finns en stor utbyggnad som kallas Dåderökapellet.

Tillkomst och medeltida tillbyggnader redigera

Äldsta delarna, som anses härröra från 1100-talet, består av långhusets västra del och dess vidbyggda torn med den nuvarande huvudingången. Från begynnelsen var den sannolikt en tämligen liten kyrka med ett smalare, rakt avslutat kor. I långhusets västra del smalnar nordmuren av markant och ger en antydan om kyrkobyggnadens ursprungliga storlek. Troligen under tidigt 1300-tal revs stora delar av den ursprungliga kyrkan som förlängdes mot öster och blev i det närmaste dubbelt så stor. Det nya koret hade troligen samma bredd som långhuset. Intill korets nordmur byggdes en välvd sakristia. Vid något tillfälle, troligen under 1400-talet, byggdes tornet på med tegel. Omkring 1460 gjordes en tillbyggnad mot söder med det så kallade Dåderökapellet, som är uppkallat efter det närbelägna godset Dåderö. Det utgörs av två välvda sektioner i öst-västlig riktning, troligen avsedda som ett slags helgonkor.

1600-talets ombyggnader redigera

Det medeltida kyrkorummet har troligen haft en öppen takstol. Kryssvalven i långhuset torde ha slagits kort innan målningarnas tillkomst på 1600-talet. Dåderökapellet däremot välvdes redan från början och dekorerades samtidigt med målningar. Korets kryssvalv är samtida med dess högmurar. Omkring 1640 förlängdes kyrkan ännu en gång åt öster, och fick då sin nuvarande polygonala koravslutning med fönster i var och en av de tre mursidorna. Byggherre var riksrådet Lars Eriksson Sparre som då ägde Dåderö. Under detta nya kor lät han bygga ett gravvalv åt sig och sin familj. Idag ligger han begravd i detta gravvalv under koret. Vid mitten av 1600-talet restes en ny tornspira av Anders Larsson Tornresare från Jäders bruk.

Senare ombyggnader redigera

Nuvarande svängda tornhuv med lanternin och spira uppfördes 1740 - 1741 av tornresaren Lars Ersson. 1819 höggs en ny huvudingång upp genom tornets västra vägg. Samtidigt revs vapenhuset som låg vid södra sidan, alldeles väster om Dåderökapellet. Det rivna vapenhuset tillkom sannolikt under senmedeltiden. Kyrkan genomgick en omfattande restaurering 1896 - 1897 under ledning av Agi Lindegren. Fönsteröppningarna höggs upp till sin nuvarande enhetliga form och storlek, från att tidigare ha skiftat i form och storlek. Valven dekorerades med målningar i renässansstil. Ett betoggolv lades in och den slutna bänkinredningen ersattes med öppna bänkar. Vid restaureringen 1948 - 1949, utförd under ledning av Martin Westerberg, överkalkades målningarna från 1800-talet. Samtidigt upptäcktes äldre kalkmålningar.

Kalkmålningar redigera

Kyrkans äldsta kalkmålningar är av 1300-talstyp och återfinns på nordmuren i långhusets västra del. Fragment av målningar från omkring år 1600 är bevarade vid ingången till sakristian, på anslutande gördelbåge samt på muren mitt emot.

Inventarier redigera

Bilder inventarier redigera

Orgel redigera

Manual Pedal Koppel
Borduna 16’ Subbas 16’ Man/Ped.
Principal 8’ Man 4'/Man
Flöjt 8'
Principal 4'
Flöjt 4'
Kvinta 2 2/3'
Oktava 2'

Referenser redigera

Tryckta källor redigera

Webbkällor redigera

Externa länkar redigera