Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem

Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem, eller enbart uppehållskort, är en särskild typ av uppehållstillstånd som en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en unionsmedborgare kan erhålla om de avser att tillsammans uppehålla sig i mer än tre månader i en av Europeiska unionens medlemsstater, i vilken unionsmedborgaren inte själv är medborgare.[1] Som familjemedlem räknas bland annat make eller maka, registrerad partner (om den mottagande medlemsstaten erkänner registrerat partnerskap som likvärdigt äktenskap), barn och barnbarn under 21 år samt underhållsberättigade föräldrar.[2]

Ett uppehållskort utfärdat av spanska myndigheter.

Uppehållskortet fastställer innehavarens uppehållsrätt, det vill säga tredjelandsmedborgarens rätt att uppehålla sig i den medlemsstat där hans eller hennes familj är bosatt och att, tillsammans med en familjemedlem som är unionsmedborgare, resa och uppehålla sig i högst tre månader i någon av de andra medlemsstaterna, utan några andra krav än att inneha en giltig resehandling. Ett uppehållskort gäller i fem år eller under den planerade tiden för unionsmedborgarens vistelse, om den understiger fem år. Vid in- och utresa stämplas inte tredjelandsmedborgarens resehandling med in- respektive utresestämpel om personen i fråga innehar ett uppehållskort.[3]

För att erhålla ett uppehållskort måste tredjelandsmedborgaren uppvisa en giltig resehandling, en handling som styrker personens familjeanknytning till en unionsmedborgare samt eventuella andra handlingar som krävs för att påvisa att uppehållsrätt föreligger. De nationella myndigheterna måste utfärda uppehållskortet inom sex månader. Under den tiden får tredjelandsmedborgaren i fråga använda sig av ett intyg om inlämnad ansökan om uppehållskort.[4]

Tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en unionsmedborgare och som har varit bosatt i en medlemsstat tillsammans med sin familj under en period av fem på varandra följande år har möjlighet att få ett permanent uppehållskort, som fastställer innehavarens permanenta uppehållsrätt. Ett permanent uppehållskort gäller i tio år i taget och förnyas automatiskt.[5] Det kan användas vid resa inom unionen på motsvarande sätt som ett vanligt uppehållskort.[6]

Bestämmelserna om uppehållskort återfinns i rörlighetsdirektivet. Utformningen av uppehållskorten varierar mellan medlemsstaterna, varav vissa använder sig av den enhetliga utformningen för uppehållstillstånd.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ ”Artikel 9 i konsoliderad version av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG”. EUT L 158, 30.4.2004 (konsoliderad version: 2004L0038, 16.06.2011, s. 13). EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004L0038-20110616. 
  2. ^ ”Artikel 2.2 i konsoliderad version av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG”. EUT L 158, 30.4.2004 (konsoliderad version: 2004L0038, 16.06.2011, s. 8). EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004L0038-20110616. 
  3. ^ ”Kapitel II i konsoliderad version av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG”. EUT L 158, 30.4.2004 (konsoliderad version: 2004L0038, 16.06.2011, s. 9-10). EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004L0038-20110616. 
  4. ^ ”Artikel 10 i konsoliderad version av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG”. EUT L 158, 30.4.2004 (konsoliderad version: 2004L0038, 16.06.2011, s. 19). EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004L0038-20110616. 
  5. ^ ”Artikel 20 i konsoliderad version av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG”. EUT L 158, 30.4.2004 (konsoliderad version: 2004L0038, 16.06.2011, s. 19). EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004L0038-20110616. 
  6. ^ ”A family member of an EU citizen who is not a national of a Member State but who holds a permanent residence card shall be exempt from the visa requirement for entry into the territory of the Member States.” (på engelska). Europeiska unionens domstol. 18 juni 2020. https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-06/cp200074en.pdf. Läst 14 juli 2020. 
  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.