Södra militärregionen (MR S) är en svensk militärregion inom Försvarsmakten som verkat sedan 2013. Förbandsledningen är förlagd i Revinge garnison, Revinge.

Södra militärregionen
(MR S)
Vapen för Södra militärregionen tolkat efter dess blasonering.
Information
Officiellt namnSödra militärregionen
Datum2013–
LandSverige
FörsvarsgrenFörsvarsmaktsgemensam
TypMilitärregion
RollOperativ, territoriell och taktisk verksamhet
Del avHögkvarteret [a]
FöregångareSäkSam sekt Malmö
StorlekStab
HögkvarterRevinge garnison
FörläggningsortRevinge
Marsch"På marsch" (Rydberg) [b]
Befälhavare
MilitärregionchefÖv Per Nilsson
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflagga

Historik

redigera

Södra militärregionen bildades den 1 januari 2013 som Militärregion Syd, som en av fyra militärregioner i Sverige och omfattar Blekinge län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Skåne län och Östergötlands län.

I samband med försvarsbeslutet 2004 gav Riksdagen i uppdrag till Försvarsmakten att utreda den framtida militärdistriktsorganisationen. Den 16 november 2005 beslutade Riksdagen att organisationen skulle avvecklas senast den 31 december 2005. Genom detta beslut avvecklades en territoriell ledningsorganisation som funnits i Sverige i olika former sedan 1833. Ledningsorganisationen inom Försvarsmaktens centraliserades till Högkvarteret i Stockholm, trots att övriga delar av samhället vid denna tidpunkt i hög grad decentraliserades, det vill säga olika statliga verk och myndigheter flyttades ut från Stockholm. I samband med att militärdistriktsorganisationen avvecklades den 31 december 2005, upprättades fyra regionala Säkerhets- och Samverkanssektioner (SäkSam). Dessa fyra sektioner hade i uppgift är bland annat att regionalt samordna den militära säkerhetstjänsten, samt samverka med regionala myndigheter. Dessa fyra sektioner kom 2013 att uppgå i de nya Militärregionerna. I Östra militärregionen tillkom även Insatsledning Stockholm.

I försvarsbeslutet 2009 antogs för Försvarsmaktens del, Insatsorganisation 2014 (IO 14). En organisation Försvarsmakten skulle utveckla och framarbeta fram till och med 2014. I utvecklingen ansåg företrädare från olika håll, både militära och civila, att det fanns behov av en regionalt närvarande och territoriellt ansvarig chef. Samverkande förband i Försvarsmakten ansåg att en territoriell chef behövdes, i likhet med samverkande myndigheter vilka ansåg att de var i behov av en tydlig samverkanspartner. 2010 tillsatte Försvarsmakten en arbetsgruppen, Regional ledning, som leddes av Ulf Persson och där ingick Thomas Johansson och de fyra blivande stabscheferna Leif Ölmeborg i Mitt, Raimo Koski i Nord, Thomas Kryhl i Syd, Clas-Göran Johansson i Väst och Ulf Nordlander. Ulf Nordlander var en tidigare försvarsområdesbefälhavare, som vid den tidpunkten fortfarande var i aktiv tjänst.

Från det att militärregionen bildades 2013 var chefen för Södra skånska regementet (P 7) även chef för Militärregion Syd (MR S). Den 1 oktober 2018 delades dock ledningen av Södra skånska regementet och Militärregion Syd, det genom att en separat chefsbefattning för Militärregion Syd tillsattes. Inriktningen inom Försvarsmakten är att från den 1 januari 2020 ska samtliga militärregioner bli självständiga förband, inom Försvarsmakten benämnd som organisationsenhet (OrgE), samt blir underordnade Rikshemvärnschefen. Därvid kommer de samtidigt att överta ledningen även i fredstid av utbildningsgrupperna med dess hemvärnsbataljoner. Respektive militärregion kommer därmed att tilldelas ett så kallat produktionsledningsansvar.[1] Från 2019 antogs namnet Södra militärregionen.

I Försvarsmaktens budgetunderlag till regeringen för 2020 föreslogs att de fyra militärregionala staberna från 1 januari 2020 skulle inrättas som egna organisationsenheter. Cheferna för militärregionstaberna föreslogs i sin tur underställas rikshemvärnschefen avseende produktion av utbildningsgrupper och hemvärnsförband. Där med kom även utbildningsgrupperna med hemvärnsbataljonerna vid samma tidpunkt att överföras och underställas militärregionerna. Detta medförde att fem utbildningsgrupper överfördes från Södra skånska regementet till Södra militärregionen.[2]I regeringens proposition framhöll dock regeringen att den militära regionala indelningen kunde komma att justeras, det beroende på utfallet av utredningen "Ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar" (dir. 2018:79).[3]

Den 1 oktober 2022 inrättades sex civilområden där sex länsstyrelser blev civilområdesansvariga länsstyrelser. Den 1 november 2022 skulle lämna en redovisning till regeringen avseende anpassning av den militära regionala ledningen till den civila. Under perioden valde Försvarsmakten en interimslösning, där Försvarsmakten bibehöll sin indelning med fyra militärregioner och Gotlands regemente. För Södra militärregionen medförde interimslösningen att regionen skulle samverka med två civilområden, Södra civilområdet och Sydöstra civilområdet.[4]

För att påvisa anknytningen till militärregionen, lämnades den 1 januari 2023 begreppet utbildningsgrupp till förmån för det nya begreppet militärregiongrupp. Det för att på ett tydligare sätt anknyta mot enhetens bidrag som ett av militärregionens krigsförband, med uppgifter såväl i fred som i krig.

Verksamhet

redigera

Militärregionernas organisation återspeglar mycket i hur de avvecklade försvarsområdena var organiserade. Det vill säga militärregionstaberna är knutna till ett regemente, där chefen för militärregionstaben är tillika regementschef, och kan liknas till vis del med de tidigare försvarsområdesbefälhavarna (Fobef). Militärregionerna har ingående insatsförband, på samma sätt som försvarsområdena hade sina lokalförsvarsförband. Skillnaden gentemot ett försvarsområde är att chefen för en militärregion är underställd chefen för Insatsledningen vid Högkvarteret. En försvarsområdesbefälhavare var underställd en militärområdesbefälhavare, som i sin tur var underställd Högkvarteret.

Militärregionerna har som uppgift att tillgodose behovet av samverkan med civila myndigheter, organisationer och företag för att tydliggöra Försvarsmaktens behov av stöd vid insatser. Chefen vid en militärregionen har till uppgift att leda hemvärnsförband inom regionen, men även leda tilldelade insatsförband för bevakningsuppgifter i samtliga beredskapslägen från fred till krig. Vidare är Säk- Samsektionerna integrerade i militärregionerna, där uppgifterna även övertagits av militärregionerna. Inom en militärregionen är även fyra stycken Hemvärnsledningsplutoner organiserade som betjäningsförband. Plutonerna har i uppgift att betjäna staben med transporter, ledningssystem och övrigt stabsstöd. Från den 1 oktober 2018 underställdes staben Militärregion Syd i ledningsfrågor direkt chefen insatsledningen i Högkvarteret.[5][6]

Militärregionens uppgifter

 • Leda territoriell verksamhet på den regionala och lokala nivån.
 • Leda tilldelade underställda förband (hemvärns eller andra insatsförband).
 • Leda regional säkerhetstjänst.
 • Samverka med regional och lokala myndigheter, organisationer och företag utgående från det ömsesidiga beroendet som finns mellan dessa och Försvarsmakten.

Ingående enheter

redigera

Från den 1 januari 2020 ingår fem militärregiongrupper i Södra militärregionen. Militärregiongrupperna utövar densammas produktionsansvar för en eller flera hemvärnsbataljoner, samt stöd och uppföljningsansvar mot Frivilliga försvarsorganisationer.

Heraldik och traditioner

redigera

Inför att militärregionsstaben skulle avskiljas från Södra skånska regementet, ansåg Försvarets traditionsnämnd att staben borde bevara traditionsarvet från den tidigare historiska regionala ledningsstrukturen, vilken inkluderar militärområden, militärdistrikt, flyg- och marinkommandon, försvarsområdesstaber samt arméfördelningar. Från 2018 antog övriga militärregioner det heraldiska vapen som förts vid tidigare militärområdesstaber samt militärdistriktsstaber. Gällande Militärregion Syd fanns ej något tidigare vapen att tillgå, då det heraldiska vapnet från Södra militärdistriktsstaben tilldelades Militärregion Väst. Därav tilldelades Militärregion Syd ett helt nytt vapen,[7] där blasoneringen dock påminner om blasoneringen till det heraldiska vapen som bars av Wendes artilleriregemente. Den 9 januari 2020 uppmärksammades organisationsförändringen genom en ceremoni på Kalmar slott, där dåvarande chefen för Militärregion Syd, Jan Pålsson, officiellt övertog befälet över utbildningsgrupperna och hemvärnsförbanden.[8]

Förbandschefer

redigera

Förbandschefen tituleras militärregionchef och har tjänstegraden överste. Åren 2013–2017 var förbandschefen tillika chef för Södra skånska regementet. Åren 2018–2019 löd chefen för militärregionen direkt under insatsledningen som finns på Försvarsmaktens högkvarter. Från 2020 underställdes chefen för militärregionen rikshemvärnschefen.

Namn, beteckning och förläggningsort

redigera
Namn
Militärregion Syd 2013-01-01 2018-12-31
Södra militärregionen 2019-01-01
Beteckningar
MR S 2013-01-01
Förläggningsorter
Revinge garnison (F) 2013-01-01

Se även

redigera

Referenser

redigera

Anmärkningar

redigera
 1. ^ Militärregionsstaben var åren 2013–2019 underställd chefen för Södra skånska regementet, sedan 2020 direkt underställd rikshemvärnschefen.
 2. ^ Förbandsmarschen fastställdes 2020. Marschen användes av åren 1994–2000 av Södra militärområdet åren 2000–2005 av Södra militärdistriktet.
 3. ^ Peter Nilsson tillträdde som tillförordnad chef den 3 augusti 2015, med ett förordnande längst till den 30 september 2015.[10]
 4. ^ Stefan Smedman tillträdde som chef den 30 september 2015, med ett förordnande längst till den 30 september 2019.[11][12]
 5. ^ Peter Nilsson tillträdde som tillförordnad chef den 1 september 2017, med ett förordnande längst till den 28 februari 2018.[13][14]
 6. ^ Pålsson tillträdde som chef den 1 januari 2018, med ett förordnande längst till den 30 november 2020. Förlängt till 16 december 2021.[15]
 7. ^ Per Nilsson tillträdde som chef den 16 december 2021, med ett förordnande längst till den 31 december 2024.[16]
 1. ^ ”Rikshemvärnschefen berättar om Hemvärnets framtid”. hemvarnet.se. https://hemvarnet.se/om-organisationen/hemvarnsforbanden/nyheter/421/14301. Läst 9 december 2018. 
 2. ^ ”Budgetunderlag 2020-underbilaga 1.1”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/budgetunderlag/budgetunderlag-2020/fm2018-15180.15-underbilaga-1.1-fm-bu-20.pdf. Läst 8 december 2019. 
 3. ^ ”Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/utgiftsomrade-6-forsvar-och-samhallets_H701F%C3%B6U1. Läst 8 december 2019. 
 4. ^ ”Interimslösning för militärregionernas samverkan med civilområdena”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2022/09/interimslosning-for-militarregionernas-samverkan-med-civilomradena/. Läst 2 oktober 2022. 
 5. ^ ”Försvarets forum nr 6/2017, s. 21”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/3-aktuellt/forsvarets-forum/2017/forum_1705_webb_lowres.pdf. Läst 25 november 2017. 
 6. ^ ”Försvarets forum nr 6/2017, s. 9”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/3-aktuellt/forsvarets-forum/2017/forum_1705_webb_lowres.pdf. Läst 25 november 2017. 
 7. ^ ”Försvarets traditioner i framtiden”. sfhm.se. Arkiverad från originalet den 4 oktober 2018. https://web.archive.org/web/20181004104152/https://www.sfhm.se/contentassets/813daef056f04ee79a6cdca825daecdb/forsvarets-traditioner-med-oversiktlig-historik-fran-1500-talet-2018-09-27.pdf. Läst 4 oktober 2018. 
 8. ^ ”Militärregionerna tar kommandot”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2020/01/militarregionerna-tar-kommandot/. Läst 15 januari 2020. 
 9. ^ Forsvarsmakten.se (2012-10-23) Region syd laddar för nyår Läst 23 oktober 2012
 10. ^ ”Försvarets Forum, under rubriken "PÅ NY POST", nr 2/2015”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/3-aktuellt/forsvarets-forum/2015/forum_2_2015.pdf. Läst 20 december 2015. 
 11. ^ ”Försvarets Forum, under rubriken "PÅ NY POST", nr 1/2015”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/3-aktuellt/forsvarets-forum/2015/forsvarets-forum-1-2015.pdf. Läst 20 december 2015. 
 12. ^ Forsvarsmakten.se (2015-10-02) Ny chef på Södra skånska regementet och Militärregion syd Läst 5 oktober 2015
 13. ^ ”Försvarets Forum, under rubriken "PÅ NY POST", nr 5/2017”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/3-aktuellt/forsvarets-forum/2017/forum_1705_webb_lowres.pdf. Läst 27 november 2017. 
 14. ^ ”Chefsbyte vid Södra skånska regementet P 7”. forsvarsmakten.se. Arkiverad från originalet den 23 augusti 2017. https://web.archive.org/web/20170823180310/http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2017/08/chefsbyte-vid-sodra-skanska-regementet/. Läst 23 augusti 2017. 
 15. ^ ”Försvarets forum nr 5/2017, s. 9”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/3-aktuellt/forsvarets-forum/2017/forum_1705_webb_lowres.pdf. Läst 26 november 2017. 
 16. ^ ”Försvarets Forum, under rubriken "PÅ NY POST", nr 6/2022”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/3-aktuellt/forsvarets-forum/2021/forum_2106_webb-lowres.pdf. Läst 13 januari 2022. 

Webbkällor

redigera

Externa länkar

redigera