Ledningsregementet

försvarsmaktsgemensamt förband inom svenska armén, flygvapnet, och marinen

För åren innan 2007, se Upplands regemente (signal).

Ledningsregementet (LedR) är ett försvarsmaktsgemensamt förband inom svenska armén, flygvapnet, och marinen som verkat sedan 2007. Förbandsledningen är förlagd i Enköpings garnison i Enköping.

Ledningsregementet
(LedR)
Ledningsregementet vapen.svg
Vapen för Ledningsregementet tolkat efter dess blasonering.
Officiellt namnLedningsregementet
Datum2007–
LandSverige
FörsvarsgrenArmén
TypFörsvarsmaktsgemensamt
RollUtbildningsförband
StorlekRegemente
FöregångareUpplands regemente
Ingående delarPsyopsförbandet,
11. ledningsplatsbataljonen,
12. sambandsbataljonen
13. telekrigbataljonen,
Ledningsstridsskolan,
FM METOCC,
TKSE,
MSK Ledsyst
Del avHögkvarteret
HögkvarterEnköpings garnison
FörläggningsortBoden, Enköping, Karlskrona, Stockholm, Uppsala
ÖvningsplatsSkogstibble övningsfält,
Härads skjutfält,
Veckholms skjutfält
Valspråk"Nihil Impossibilis Est"
(Här finns inga omöjligheter)
FärgerBlått     
Marsch"I täten" (Sam Rydberg) [1]
DekorationerLedRGM/SM [a]
Befälhavare
RegementschefÖv Johan Axelsson
Stf. regementschefÖvlt Niclas Eriksson
StabschefÖvlt Daniel Perry
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflaggaNaval Ensign of Sweden.svg
Truppslagstecken m/1960AM.005031.jpg

HistoriaRedigera

Ledningsregementet (LedR) bildades den 1 januari 2007. Förbandet övertog de uppgifter och ansvar som tidigare innehafts av Upplands regemente (S 1), vilket upplöstes och avvecklades den 31 december 2006. Uppsättning av det nya förbandet gjordes för att markera övergången från att varit ett arméförband, till istället bli ett försvarsmaktsgemensamt förband, med mark, luft och marina uppgifter inom ledning, informationshantering och verkan inom informationsarenan.[2] Regementets första chef var tillika Sveriges första kvinnliga förbandschef, överste Lena Hallin.

Den 1 januari 2013 bildades fyra militärregioner, där Mellersta militärregionen underställdes chefen för Livgardet, men löd under chefen insatsledningen i Högkvarteret avseende markterritoriell ledning i fred, kris och krig. Cheferna för de två utbildningsgrupperna var dock fortfarande underställd chefen Ledningsregementet gällande produktionsledning av hemvärnsförbanden samt insatsledning inom utbildningsgruppernas geografiska område. Den 1 januari 2018 delades dock ledningen av Livgardet och Mellersta militärregionen, det genom att en separat chefsbefattning för Mellersta militärregionen tillsattes. Vidare underställdes staben Mellersta militärregionen i ledningsfrågor direkt chefen insatsledningen i Högkvarteret.[3] I Försvarsmaktens budgetunderlag till regeringen för 2020 föreslogs att de fyra militärregionala staberna från 1 januari 2020 skulle inrättas som egna organisationsenheter. Cheferna för militärregionstaberna föreslogs i sin tur underställas rikshemvärnschefen avseende produktion av utbildningsgrupper och hemvärnsförband. Detta medförde att utbildningsgrupperna överfördes organisatoriskt från ett utbildningsförband till de fyra militärregionala staberna.[4] I regeringens proposition framhöll dock regeringen att den militära regionala indelningen kunde komma att justeras, det beroende på utfallet av utredningen "Ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar" (dir. 2018:79).[5] För Ledningsregementet innebar denna förändring att utbildningsgrupperna överfördes till Mellersta militärregionen från och med den 1 januari 2020.[6]

VerksamhetRedigera

Vid regementet utbildas stabs- och sambandsförband samt speciella telekrigsförband. Inom Ledningsregementet organiseras Försvarsmaktens meteorologi- och oceanograficentrum (FM METOCC) och Ledningsstridsskolan (LedSS).

UtbildningskompanierRedigera

 1. kompaniet (Livkompaniet): ej aktivt
 2. kompaniet (Rasbo kompani): Utbildar soldater och officerare inom stabs/ledningstjänst samt underhåll. Brigadens ledningsplatskompani övas från kompaniet.
 3. kompaniet (Olands kompani): Utbildar soldater och officerare inom sambands/ledningstjänst, radio- och satellitkommunikation samt underhåll. Övar brigadsambandskompanierna som står under 2:a, respektive 3:e brigaden.
 4. kompaniet (Upsala kompani):  Utbildar soldater och officerare inom operativt samband, såsom radiolänk & satellitkommunikation.
 5. kompaniet (Hundra härads kompani): Utbildar soldater och officerare inom telekrig.
 6. kompaniet (Sigtuna kompani): ej aktivt
 7. kompaniet (Hagunda kompani): ej aktivt
 8. kompaniet (Enköping kompani): ej aktivt
 9. kompaniet: ej aktivt
 10. kompaniet: ej aktivt

Ingående enheterRedigera

I samband med att Försvarsmakten organiserar Insatsorganisation 2014, kommer Ledningsregementet att sätta upp fyra stycken bataljoner samt tre hemvärnsbataljoner. Dessutom finns också ett Specialoperationsförband (FM SOF), Särskilda Sambandsenheten (SSE), som är en del av Sveriges specialförbandssystem.[7]

10. psyopsförbandetRedigera

Förbandet består av fyra olika avdelningar och verkar inom informationsarenan. Förbandets uppgifter består bland annat i att genomföra psykologiska operationer för att påverka olika grupper och individer i syfte att uppnå militära eller politiska mål. Till förbandets uppgifter hör även att identifiera och motverka annan parts propaganda och psykologiska krigföring.

11. ledningsplatsbataljonenRedigera

Bataljonen består av tre ledningsplatskompanier. Bataljonens uppgifter är att bland annat tillhandahålla ledningsplatser och stabsplatser till andra förband, men även betjäna operativa och taktiska staber, som till exempel brigadledningar, ledningsplats för civil insats- och/eller räddningsledning och (F)HQ fälthögkvarter för ledning av EU Battle Group. I bataljonen ingår 115. kompaniet som består av infopluton, tolkpluton samt Combat Camera.

12. sambandsbataljonenRedigera

Bataljonen består av två sambandskompanier, ett sambandsförstärkningskompani och ett bataljonstabskompani. Bataljonens uppgift är att understödja kommunikation mellan staber, förband och enheter i ett insatsområde i Sverige eller utlandstjänst. Beroende på rådande förutsättningar och behov används olika radio- och satellitsystem.

 • 121. bataljonstabskompaniet
 • 122. sambandskompaniet (heltidsanställda)
 • 123. sambandskompaniet (deltidsanställda)
 • 124. sambandsförstärkningskompaniet (består av heltids- och deltidanställda)

13. telekrigbataljonenRedigera

Bataljonen har i uppgift att upptäcka, kartlägga och lägesbestämma motståndare, inhämta underrättelser och störa ut kommunikation.

LedningsstridsskolanRedigera

Ledningsstridsskolan (LedSS) är ett försvarsmaktsgemensamt centrum inom Försvarsmakten som verkat sedan 2000 och har sitt arv från Arméns stabs- och sambandsskola. Skolan är baserade i Enköping.

FM METOCCRedigera

Försvarsmaktens meteorologi- och oceanograficentrum (FM METOCC) är ett försvarsmaktsgemensamt centrum inom Försvarsmakten som verkat sedan 2006 och har sitt arv från Flygvapnets väderskola. Centrumet är baserade i Enköping.

TVK LedsystRedigera

Teknik- och vidmakthållandekontor Ledningssystem (TVK Ledsyst), fram till 2019 Materielsystemkontor ledningssystem (MSK Ledsyst), är en enhet som svarar för styrning, drift, underhåll samt utveckling av olika ledningssystem inom Försvarsmakten. Funktionsleds via Högkvarteret.

TKSERedigera

Försvarsmaktens telekrigstödenhet (TKSE) är en försvarsmaktsgemensam resurs som har till uppgift att dataförsörja Försvarsmaktens telekrig- och hydroakustiksystem med bibliotek. Enheten är Försvarsmaktens enda försörjare av bibliotek till signalspanings-, varnar- och motmedelssystem.

Tidigare ingående enheterRedigera

UtbildningsgrupperRedigera

Åren 2007–2019 ingick två utbildningsgrupper i Ledningsregementet som regementet hade till uppgift att stödja och utbilda. Den 1 januari 2020 överfördes grupperna organisatoriskt till Mellersta militärregionen.

SödermanlandsgruppenRedigera

Södermanlandsgruppen (SLG) bildades den 1 juli 2000. Gruppen har sin stab i Strängnäs och utbildar och stödjer Hemvärnet och frivilliga försvarsorganisationer i Södermanlands län. Den har sitt arv och traditioner från Södermanlands regemente (P 10).

Upplands- och VästmanlandsgruppenRedigera

Upplands- och Västmanlandsgruppen (UVG) bildades den 1 juli 2000. Gruppen har sin stab i Enköping och utbildar och stödjer Hemvärnet och frivilliga försvarsorganisationer i Uppland och Västmanland. Gruppen utbildar och stödjer hemvärnet samt frivilliga försvarsorganisationer i Uppsala och Södermanlands län. Gruppens två bataljoner har sina arv och traditioner från Upplands regemente (Upplandsbataljonen) och Västmanlands regemente (Västmanlandsbataljonen).

Förläggningar och övningsplatserRedigera

FörläggningRedigera

 
Göta livgardes vapen med kung Carl XIV Johans krönta monogram

Ledningsregementet har sin huvudförläggning baserad till Enköpings garnison. Garnisonen med dess kaserner uppfördes ursprungligen under 1940-talet till pansarförbandet Göta livgarde (P 1). Efter att Göta livgarde upplöstes och avvecklades 1980, övertogs det 1982 av Upplands regemente (S 1). Upplands regemente verkade på platsen fram till 2006, och från 2007 övertogs garnisonsområdet av Ledningsregementet. Etablissementet i Enköping är uppfört efter 1940 års militära byggnadsutrednings typritningar. Som ett minne till Göta livgardes ursprung sattes två lejon med kung Carl XIV Johans krönta monogram upp vid kasernvakten. De två lejonen satt ursprungligen i tympanon på den sedan 1895 rivna huvudkasernen för Göta livgarde.[8]

ÖvningsplatserRedigera

Till Ledningsregementet hör skjutfälten Veckholms skjutfält samt Skogstibble skjutfält. Även före detta Södermanlands regementes (P 10) skjutfält Härads skjutfält utanför Strängnäs hör till regementet.

Heraldik och traditionerRedigera

Ledningsregementet som bildades 1 januari 2007, fick sin fana, eller fälttecken, överlämnad av kung Carl XVI Gustaf den 4 juni 2009. Fanan utgår från förbandet heraldiska vapen, men anknyter även till Ledningsregementets historiska arv, från de tidigare signalregementena.[9][10] Ledningsregementet för idag vidare traditioner från Upplands regemente (I 8), Upplands regemente (S 1), Göta signalkår (S 2), Norrlands signalkår (S 3), Södermanlands regemente (P 10), Västmanlands regemente (Fo 48). Utöver detta för man minnet vidare av Göta livgarde (P 1).[11] År 2007 instiftades Ledningsregementets förtjänstmedalj i guld (LedRGM) och i silver (LedRSM).[12][13]

FörbandscheferRedigera

 • 2007–2010: Överste Lena Hallin
 • 2011–2014: Överste Thomas Nilsson
 • 2014–2014: Överstelöjtnant Håkan Petersson [b]
 • 2014–2015: Överste Mikael Åkerström [c]
 • 2016–2020: Överste Mattias Hansson [d]
 • 2020–20xx: Överste Johan Axelsson [e]

Namn, beteckning och förläggningsortRedigera

Namn
Ledningsregementet 2007-01-01
Beteckningar
LedR 2007-01-01
Förläggningsorter och övningsfält
Enköpings garnison (F) 2007-01-01
Härads skjutfält (Ö) 2007-01-01
Skogstibble övningsfält (Ö) 2007-01-01
Veckholms skjutfält (Ö) 2007-01-01

GalleriRedigera

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

AnmärkningarRedigera

 1. ^ Förtjänstmedalj i guld och silver instiftad 2007.
 2. ^ Petersson tillträdde som tillförordnad chef den 27 januari 2014, med ett förordnande längst till den 31 mars 2014.[14]
 3. ^ Åkerström tillträdde som chef den 1 juni 2014 med ett förordnande längst till den 30 juni 2017.[15][16]
 4. ^ Hansson tillträdde som chef den 1 januari 2016 med ett förordnande längst till den 31 mars 2020.[17][18]
 5. ^ Axelsson tillträdde som chef den 1 april 2020 med ett förordnande längst till den 31 mars 2024.[19]

NoterRedigera

 1. ^ Hemvärnets Musikkår Uppsala (2012), s. 3
 2. ^ Forsvarsmakten.se Ledningsregementets historik Arkiverad 29 augusti 2010 hämtat från the Wayback Machine. Läst 13 november 2011
 3. ^ ”Rikshemvärnschefen berättar om Hemvärnets framtid”. hemvarnet.se. https://hemvarnet.se/om-organisationen/hemvarnsforbanden/nyheter/421/14301. Läst 1 januari 2020. 
 4. ^ ”Budgetunderlag 2020-underbilaga 1.1”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/budgetunderlag/budgetunderlag-2020/fm2018-15180.15-underbilaga-1.1-fm-bu-20.pdf. Läst 1 januari 2020. 
 5. ^ ”Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/utgiftsomrade-6-forsvar-och-samhallets_H701F%C3%B6U1. Läst 1 januari 2020. 
 6. ^ ”Rikshemvärnschefen berättar om Hemvärnets framtid”. hemvarnet.se. https://hemvarnet.se/om-organisationen/hemvarnsforbanden/nyheter/421/14301. Läst 1 januari 2020. 
 7. ^ Forsvarsmakten.se Om Ledningsregementet Arkiverad 12 augusti 2011 hämtat från the Wayback Machine. Läst 13 november 2011
 8. ^ Berg (2004), s. 271
 9. ^ ”Fick fana av kungen”. unt.se. http://www.unt.se/uppland/uppsala/fick-fana-av-kungen-309111.aspx?p=1089549. Läst 25 september 2015. 
 10. ^ ”En fana ur konungens hand”. forsvarsmakten.se. Arkiverad från originalet den 26 september 2015. https://web.archive.org/web/20150926034324/http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2009/06/en-fana-ur-konungens-hand/. Läst 25 september 2015. 
 11. ^ Försvarsmakten (2008-08-01) Ledningsregementets historik Arkiverad 2 augusti 2009 hämtat från the Wayback Machine. Läst 19 juli 2009
 12. ^ ”LedRGM”. medalj.nu. http://medalj.nu/ribbon_info.asp?build=&showgroups=A-LMM&visitor={69486A9C-65E3-4F94-90CF-40BA1AB9051A}&listmode=0&medal={6E39A062-82D4-4DF8-9629-92AAE858D948}. Läst 12 maj 2018. 
 13. ^ ”LedRSM”. medalj.nu. http://medalj.nu/ribbon_info.asp?build=&showgroups=A-LMM&visitor={69486A9C-65E3-4F94-90CF-40BA1AB9051A}&listmode=0&medal={6E39A062-82D4-4DF8-9629-92AAE858D948}. Läst 12 maj 2018. 
 14. ^ ”Försvarets forum nr 1/2014, s. 5”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2014/forsvarets-forum-14-01.pdf. Läst 26 november 2017. 
 15. ^ ”Försvarets forum nr 3/2014, s. 5”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2014/forsvarets-forum-nr3-14.pdf. Läst 26 november 2017. 
 16. ^ ”Mikael Åkerström ny chef för Ledningsregementet” (Försvarsmakten). forsvarsmakten.se. http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2014/06/mikael-akerstrom-ny-chef-for-ledningsregementet/. Läst 4 juni 2014. 
 17. ^ ”Försvarets Forum, under rubriken "PÅ NY POST", nr 6/2015”. forsvarsmakten.se. http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2015/forum-nr6-2015.pdf. Läst 5 maj 2016. 
 18. ^ ”Mattias Hanson ny chef Ledningsregementet”. forsvarsmakten.se. http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2016/01/mattias-hanson-ny-chef-ledningsregementet/. Läst 15 januari 2015. 
 19. ^ ”Försvarets Forum, under rubriken "PÅ NY POST", nr 1/2020”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2020/forum_2001_webb_lowres.pdf. Läst 29 februari 2020. 

Tryckt skriftRedigera

 • CD: Hälsning till Uppsala, "Som förbandsmarsch för LedR antogs den [I täten] 2008 och spelas, som här, utan repriseringar, d.v.s. den spelas rakt igenom utan omtag.". Uppsala: Hemvärnets Musikkår Uppsala. 2012 
 • Berg, Ejnar (2004). Vyer från kastaler, kastell och kaserner: guide över Sveriges militära byggnader : illustrerad med vykort. Stockholm: Probus. Libris 9818451. ISBN 91-87184-75-3 

Externa länkarRedigera