Den här artikeln handlar om en specifik svensk examen. För högskoleexamina i allmänhet, se Examen.

Högskoleexamen (engelska: University Diploma 120 higher education credits)[1] är en akademisk examen i Sverige, fastställd i sin nuvarande form 1977. Den omfattar högskoleutbildning om 120 högskolepoäng motsvarande minst två års heltidsstudier, fullgjorda på grundnivå vid svenskt universitet eller högskola.

Akademiska titlar
och anställningsformer
Högre titlar Docent
Examina på forskarnivå Doktorsexamen
Licentiatexamen
Examina på avancerad nivå Masterexamen
Magisterexamen
Yrkesexamen
Examina på grundnivå Kandidatexamen
Högskoleexamen
Yrkesexamen
Anställningsformer som universitetslärare Professor
Gästprofessor
Adjungerad professor
Seniorprofessor
Universitetslektor
Adjungerad universitetslektor
Biträdande universitetslektor
Postdoktor
Universitetsadjunkt
Adjungerad universitetsadjunkt
Tidigare anställningsformer Forskarassistent
Forskardocent
Andra anställningsformer Rektor
Prorektor
Dekan
Prodekanus
Prefekt
Proprefekt
Amanuens
Director musices
Hederstitlar Hedersdoktor
Honorary Fellow
Jubeldoktor
Professors namn

Internationellt motsvaras den ungefär av brittisk Diploma of Higher Education, amerikansk Associate's degree, fransk Diplôme d'études universitaires générales.

Examensfordringar för Högskoleexamen redigera

En högskoleexamen kan avläggas efter fullgjorda högskolestudier motsvarande minst två års heltidsstudier eller minst 120 högskolepoäng, det vill säga 80 gamla akademiska poäng i det gamla systemet. Inriktningen bestäms av det lärosäte som ger utbildningen.

En högskoleexamen ska enligt de nya bestämmelserna[förtydliga] innehålla ett självständigt arbete om minst 7,5 högskolepoäng, vilket så gott som alltid tolkas som krav på en akademisk uppsats eller ett examensarbete. Normalt ska detta inom ramen för huvudämnets B-kurs.

Den som avlagt en högskoleexamen kan, efter fortsatta studier på kandidatnivån, ansöka om en filosofie kandidatexamen.

Mål redigera

Kunskap och förståelse redigera

För högskoleexamen skall studenten

  • visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området.

Färdighet och förmåga redigera

För högskoleexamen skall studenten

  • visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen,
  • visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och
  • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom det område som utbildningen avser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt redigera

För högskoleexamen skall studenten

  • visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen.
Självständigt arbete (examensarbete) redigera

För högskoleexamen skall studenten

  • inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet för utbildningen.

Övrigt redigera

För högskoleexamen med en viss inriktning skall

  • de preciserade krav också gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Se även redigera

Källor redigera

Externa länkar redigera