Öppna huvudmenyn

Forskarutbildning, universitetsutbildning som syftar till licentiat- eller doktorsexamen eller motsvarande.[1] Forskarutbildning är tredje cykeln i Bolognaprocessen, och motsvarar där doctor's degree.

Akademiska titlar
och anställningsformer
Grundnivå Högskoleexamen
Kandidatexamen
Yrkesexamen
Avancerad nivå Magisterexamen
Masterexamen
Yrkesexamen
Forskarnivå Licentiat
Doktor
Högre titlar Docent
Anställningsformer Adjungerad professor
Adjunkt
Amanuens
Dekan
Director musices
Forskarassistent
Lektor
Postdoktor
Prefekt
Prodekanus
Professor
Proprefekt
Prorektor
Rektor
Hederstitlar Hedersdoktor
Honorary Fellow
Professors namn

Forskarutbildning kräver att man tidigare har erhållit magisterexamen eller masterexamen.

Högskolestudier på forskarnivå kan i Sverige ge följande generella examina: licentiatexamen efter motsvarande två års forskarstudier på heltid, alternativt doktorsexamen efter fyra års forskarstudier vid ett svenskt universitet.[1] I praktiken brukar doktoranden ha andra arbetsuppgifter såsom undervisning eller administrativa sysslor vid sidan av, motsvarande 20 % av en heltidstjänstgöring, varför i regel s.k. prolongation erhålls med motsvarande tid. Detta förhållande innebär att forskarutbildningen oftast tar runt fem år i anspråk, förutsatt att studierna bedrivs på heltid.[2][3]

I forskarutbildningen ingår dels kurser, så kallade forskarutbildningskurser, dels författande av avhandling.

I Sverige bedrivs forskarutbildning vid universiteten och vid högskolor med vetenskapsområde.

ReferenserRedigera