Öppna huvudmenyn

Inom en högskola eller ett universitet är en prefekt chef för en institution. Prefekten har normalt ansvar för institutionens personal och ekonomi. Prefekter vid svenska universitet och högskolor utses av rektor och vanligen på förslag från personalen vid berörd institution. Att vara prefekt är numera ett myndighetsuppdrag på delegation från rektor. Traditionellt var en av institutionens professorer prefekt, ett uppdrag som ibland roterade bland professorerna och ibland istället kunde gå till den äldste. I takt med att prefektrollen under en period ändrades till en mera administrativ chefsroll blev det vanligare under en period att personer ur andra kategorier, som universitetslektorer, blev valda till prefekter. Under de senaste åren har dock universiteten alltmer tydligt understrukit prefektens ansvar för akademiskt ledarskap vilket i praktiken inneburit att prefektrollen återigen i huvudsak är ett ansvar för en professor som vetenskaplig och akademisk ledare.

Akademiska titlar
och anställningsformer
Grundnivå Högskoleexamen
Kandidatexamen
Yrkesexamen
Avancerad nivå Magisterexamen
Masterexamen
Yrkesexamen
Forskarnivå Licentiat
Doktor
Högre titlar Docent
Anställningsformer Adjungerad professor
Adjunkt
Amanuens
Dekan
Director musices
Forskarassistent
Lektor
Postdoktor
Prefekt
Prodekanus
Professor
Proprefekt
Prorektor
Rektor
Hederstitlar Hedersdoktor
Honorary Fellow
Professors namn

En proprefekt eller ställföreträdande prefekt är en vice prefekt som träder in i prefektens ställe om denne skulle vara förhindrad att agera som prefekt (sjukdom, långresa etc). I det vardagliga arbetet delar i regel prefekt och proprefekt på ledarskapet över institutionen.