Gustav III:s faddertecken

Svenskt kungligt minnestecken

Gustav III:s faddertecken (GIII:sFadt) är ett svenskt kungligt minnestecken som instiftades av Gustav III vid sonen Gustav Adolfs dop den 10 november 1778.

Gustav III:s faddertecken
Gustav III:s faddertecken, givet till Magnus Fredrik Brahe 1778.
Gustav III:s faddertecken, givet till Magnus Fredrik Brahe 1778.
BeskrivningMinnestecken instiftat vid kronprins Gustav Adolfs dop den 10 november 1778.
NationSverige
UtdelareGustav III
Tillgänglig förGustav Adolfs 49 faddrar
TypMinnestecken
Instiftad10 november 1778
Antal utdelade49

Bakgrund redigera

Den nye kronprisen Gustaf Adolf föddes den 1 november 1778, och dopet bestämdes till den 10 november. Dagen innan dopet hade kungen meddelat Rikets ständer att de skulle utse ett antal faddrar för prinsen. Aderton från Ridderskapet och adeln, nio från Prästeståndet, nio från Borgarståndet och nio från Bondeståndet. Dessutom blev även de fyra talmännen för respektive stånd fadder, vilket totalt ger 49 faddrar.

På dagen för dopet hämtades samtliga faddrar av Överhovstallmästare greve Adolph Fredric Lewenhaupt i en vagn förspänd med sex hästar, och kördes till Slottskyrkan där landets främste adelsman, och en av faddrarna, greve Magnus Fredrik Brahe, höll kronprisen vid dopet.

Faddertecknet redigera

Faddrarna inom adeln och prästerskapet erhöll faddertecknet i guld som visar kungens bröstbild, omgiven av en krans utformad som lager i grön emalj med lagerbär i röd emalj, ihopbundet med rosetter ovan och under bröstbilden. Beroende på klass skilde sig dock dessa åt, grevarna och Lantmarskalken fick brillianterade tecken där rosetterna och ett extra vidhänge nedtill var besatta med rosenstenar. Friherrarna fick tecken där bägge rosetterna var brillianterade, vilket även biskoparna fick. Ärkebiskopen fick ett eget tecken där hela kransen är brilljanterad med rosenstenar. Adelsmännen i riddarklassen, obetitlad högadel, fick tecken där endast den övre rosetten var brillianterade. Adelsmännen i svenneklassen, lågadel, fick inte briljanterade tecken, utan rosetterna runt bröstbilden var emaljerade i rött, detta tecken fick även övriga mottagare inom prästeståndet samt borgarståndets talman.

Tecknet bars i en kedja, utformad som en länk i två rader, om halsen. Kedjan var i guld för samtliga adelsmän, ärkebiskopen och biskoparna. Övriga inom prästerskapet samt borgarståndets talman fick liknande kedjor som var av förgyllt silver.

I tidningen Dagligt Allehanda den 29 december 1778 beskrivs tecknet på följande sätt;

Den Kongl. bröstbilden, som är arbetad à jour, omgifves af en emaillerad krants, hwilken liknar lager, och hwilken åfwan och nedantil är brillianterad, mera rikt för Grefwarne och Landt-marschalken, mindre rikt åter för Friherrarne och Biskoparne samt allena ofvantil med brillianter besatt för herrar Ledamöterne af Riddare-classen. Den, som åt Ärche-Biskopen åtlämnades, är i kransen rundt omkring rikt besatt med Rosenstenar, och den som åt Borgerskapets Taleman Rådman Ekerman skänktes, liknar de allmänna, som åt den öfriga Adelen och Prästerskapet blifvit gifne. De andra, som till Borgare-Ståndets Ledamöter utdelades, består uti en Medaille af Guld, föreställande Konungens Bröstbild uti ked, hwarmed Bonde-Ståndets Taleman undfick en aldeles lika. Kjederna alla dubbla, äro att hänga öfwer halsen, och af Guld för samtelige af Ridderskapet och Adelens Ledamöter, för Ärche-Biskopen och Biskoparne, samt af Silfver förgyldt för de öfrige.

Faddertecknet för borgarna redigera

Borgarståndet fick en enklare medalj i guld med kungens bröstbild att bäras i en förgylld silverkedja om halsen.

Faddertecknet för bondeståndet redigera

Bondeståndet fick en kastpenning i silver att bäras i ett band i svart och gult (Vasaättens färger), samt en vase (kärve) i förgyllt silver att bära på rocken som skulle ärvas av äldste sonen, och därmed bli ärftlig. Vasen hade även en inskription; gifvit af konung Gustaf III til riksdagsfullmäktigen NN som var fadder til Sveriges kronprints Gustaf Adolph den 10 november 1778.

Talmannen i bondeståndet Anders Mattsson fick dock samma medalj som borgarståndets faddrar, som också bars i en förgylld silverkedja om halsen.

I Dagligt Allehanda den 29 december 1778 beskrivs bondeståndets tecken på följande sätt;

...och åt de utsedde Ledamöterna af det Hederwärda Bonde-Ståndet en Wase af Silwer förgyldt at fästas på bröstet.

Utdelning redigera

Faddertecknen delades personligen ut av Gustav III innan drottning Sofia Magdalenas kyrktagning den 27 december 1778 i Stockholm

Mottagare redigera

Stånd Bild Namn Titel
Adeln   Magnus Fredrik Brahe Greve
Adeln   Charles Emil Lewenhaupt Greve
Adeln   Pontus Fredrik De la Gardie Greve
Adeln   Hugo Herman von Saltza Friherre
Lantmarskalk
Adeln   Carl Oxenstierna Friherre
Adeln   Axel Eric Gyllenstierna Friherre
Adeln   Arvid Fredrik Kurck Friherre
Adeln   Fredrik Adolf Ulrik Sparre Riddare
Adeln   Gustaf Ulfsparre Riddare
Adeln   Åke Soop Riddare
Adeln   Carl Fredrik Bonde Riddare
Adeln   Gustaf Natt och Dag Riddare
Adeln   Gustaf Ribbing Riddare
Adeln   Pehr Elias Gyllenstorm Sven
Adeln   Eric Magnus Cronacker Sven
Adeln   Samuel Jacob Åkerhielm Sven
Adeln   Simon Gustaf von Kothen Sven
Adeln   Johan Carl Schmiedeberg Sven
Adeln   Hinric Richard Riddersköld Sven
Prästeståndet   Carl Fredrik Mennander Ärkebiskop och Prästeståndets talman
Prästeståndet   Jakob Haartman Biskop i Åbo stift
Prästeståndet   Gabriel Thimotheus Lütkemann Biskop i Visby stift
Prästeståndet   Paul Krogius Domprost i Borgå stift
Prästeståndet   Olof Celsius Biskop i Lunds stift
Prästeståndet   Lars Benzelstierna Biskop i Västerås stift
Prästeståndet   Johan Rogberg Domprost i Växjö stift
Prästeståndet   Johan Wingård Hovpredikant och kyrkoherde i Jakobs församling
Prästeståndet   Peter Nensén Kyrkoherde i Klara församling
Prästeståndet   Anders Knös Domprost i Skara
Prästeståndet   Johan Michael Fant Domprost i Västerås
Borgarståndet   Carl Fredrik Ekerman Rådman i Stockholm och Borgarståndets talman[1]
Borgarståndet   Anders Wendelius Handelsman i Stockholm
Borgarståndet   Olof Ramén Borgmästare i Torneå
Borgarståndet   Johan Gustaf Lenning Fabrikör och handelsman i Nyköping
Borgarståndet   Johan Richert Rådman i Karlshamn
Borgarståndet   Johan Sederholm Handelsman i Helsingfors
Borgarståndet   Ernst Pape Borgmästare i Arboga
Borgarståndet   Daniel Nyström Handelsman i Kalmar
Borgarståndet   Theodor Nils Ahlander Handelsman i Uppsala
Borgarståndet   Sven Roos Bryggare i Stockholm
Borgarståndet   Anders Wendelius Handelsman i Stockholm
Bondeståndet   Anders Mattsson Bonde i Malmöhus län och Bondeståndets talman
Bondeståndet   Johan Andersson Bonde i Uppsala län
Bondeståndet   Johan Grundin Bonde i Uppsala län
Bondeståndet   Lars Torbiörnsson Bonde i Göteborgs och Bohus län
Bondeståndet   Peter Hultman Bonde i Närkes och Värmlands län
Bondeståndet   Mattke Backman Bonde i Vasa län
Bondeståndet   Nils Svensson Bonde i Kristianstads län
Bondeståndet   Mickel Persson Bonde i Blekinge län
Bondeståndet   Gabriel Månsson Bonde i Jönköpings län
Bondeståndet   Sven Håkansson Bonde i Jönköpings län

Bilder redigera

Källförteckning redigera

  • Svensk numismatisk tidskrift, årgång 2006, nummer 7, november. Sid 168-169.
  • Svenska folket genom tiderna, 7. Den gustavianska kulturen. Ewert Wrangel, 1940. Sid 21-26.
  • Dagligt Allehanda, 29 december 1778, sid 1-2.