Fältjägargruppen (FJG) är en svensk utbildningsgrupp inom Hemvärnet som verkat i olika former sedan 1998. Förbandsledningen är förlagd i Östersunds garnison, Östersund.

Fältjägargruppen
(FJG)
Fältjägargruppen vapen.svg
Vapen för Fältjägargruppen tolkad efter dess blasonering.
Officiellt namnFältjägargruppen
Datum1998–
LandSverige
FörsvarsgrenHemvärnet
TypUtbildningsgrupp [a]
RollUtbildning, vidmakthållande och administration
StorlekUtbildningsgrupp
Ingående delarPlan- och personalavdelning, Utbildningsavdelning, Logistikavdelning
Del avNorra militärregionen [b]
HögkvarterÖstersunds garnison
FörläggningsortÖstersund
SmeknamnFältjägarna
FärgerBlått     
Marsch"Erzherhog Albrecht-Marsch" (Schnieder) [c]
WebbplatsOfficiell webbsida
Befälhavare
UtbildningsgruppchefMicael Ågren-Berner
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflaggaNaval Ensign of Sweden.svg
Truppslagstecken m/46-60Truppslagstecken M46-60 för Hemvärnet.jpg
Jämtlandsgruppens vapen.

HistoriaRedigera

Fältjägargruppen bildades den 1 januari 1998, under namnet Jämtlandsgruppen, som en försvarsområdesgrupp i samband med att Jämtlands fältjägarregemente (I 5/Fo 22) avvecklades den 31 december 1997 och dess försvarsområdesstab uppgick i Västernorrlands och Jämtlands försvarsområde (Fo 23), detta i samband med att antalet försvarsområden reducerades genom försvarsbeslutet 1996.[2]

Som ett led i försvarsbeslutet 2000 avvecklades försvars- och militärområdena den 30 juni 2000 och från och med den 1 juli 2000 organiserades i dess ställe Militärdistrikt. Därmed avvecklades bland annat Västernorrlands och Jämtlands försvarsområde (Fo 23). De nya Militärdistrikten motsvarade geografiskt sett de gamla militärområdena. Den stora skillnaden var att militärdistrikten var den lägsta nivån där chefen var territoriellt ansvarig. Inom militärdistrikten organiserades militärdistriktsgrupper, i regel en för varje län. Då Jämtlandsgruppen redan var organiserad inom Jämtlands län kom den endast att organisatoriskt att överföras den 1 juli 2000 till Norra militärdistriktet (MD N).[3]

Den 2 juni 2005 presenterade regeringen sin proposition (2004/05:160) gällande en avveckling av militärdistriktsorganisationen. I propositionen hänvisades regeringen till att "I det framtida insatsförsvaret och den beslutade insatsorganisationen finns det inte längre krav på eller behov av regional eller territoriell ledning som motiverar en särskild ledningsorganisation". Därmed ansåg regeringen att militärdistriktsorganisationen kunde avvecklas, något som Försvarsmakten även i en framställan till regeringen den 7 mars 2005 föreslagit. I dess ställe skulle fyra ledningsgrupper för säkerhetstjänst och samverkan inrättas, där ledningsgrupperna lokaliserade till Boden, Stockholm, Göteborg och Malmö.[4] Den 16 november 2005 antog riksdagen regeringens proposition, därmed beslutades att militärdistriktsorganisationen skulle upplösas och avvecklas den 31 december 2005. Vilket innebar att militärdistriktsgrupperna omorganiserades till utbildningsgrupper och underställdes ett utbildningsförband. Detta medförde att Fältjägargruppen överfördes från Norra militärdistriktet (MD N) till att bli en enhet inom Norrbottens regemente (I 19) från och med den 1 januari 2006.

Den 1 januari 2013 bildades fyra militärregioner, där Norra militärregionen underställdes chefen för Norrbottens regemente, men löd under chefen insatsledningen i Högkvarteret avseende markterritoriell ledning i fred, kris och krig. Chefen för Fältjägargruppen var dock fortfarande underställd chefen Norrbottens regemente gällande produktionsledning av hemvärnsförbanden samt insatsledning inom utbildningsgruppens geografiska område. Den 1 oktober 2018 delades dock ledningen av Norrbottens regemente och Norra militärregionen, det genom att en separat chefsbefattning för Norra militärregionen tillsattes. Vidare underställdes staben Norra militärregionen i ledningsfrågor direkt chefen insatsledningen i Högkvarteret.[5] I Försvarsmaktens budgetunderlag till regeringen för 2020 föreslogs att de fyra militärregionala staberna från 1 januari 2020 skulle inrättas som egna organisationsenheter. Cheferna för militärregionstaberna föreslogs i sin tur underställas rikshemvärnschefen avseende produktion av utbildningsgrupper och hemvärnsförband. Detta medförde att utbildningsgrupperna överfördes organisatoriskt från ett utbildningsförband till de fyra militärregionala staberna.[6] I regeringens proposition framhöll dock regeringen att den militära regionala indelningen kunde komma att justeras, det beroende på utfallet av utredningen "Ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar" (dir. 2018:79).[7] För Fältjägargruppen innebar denna förändring att utbildningsgruppen överfördes från Norrbottens regemente till att bli en enhet inom Norra militärregionen från och med den 1 januari 2020.

VerksamhetRedigera

Chefen Fältjägargruppen är från den 1 januari 2020 direkt underställd chefen för Norra militärregionen. Fältjägargruppens uppgifter är att utbilda, organisera och administrera hemvärnsförbanden i Jämtlands län. Gruppen skall vidare stödja frivilliga försvarsorganisationer. Insatser i såväl fred som under kris och krig leds i allmänhet direkt av Norra militärregionen, men Fältjägargruppen kan ges ledningsuppgifter som till exempel att avdela en militär insatschef (MIC). Från och med 2010 ansvarar Fältjägargruppen, tillsammans med 13 övriga hemvärnsgrupper runt om i landet, för så kallad direktutbildning (GSU) till sina insatsförband.

Ingående enheterRedigera

Vid Fältjägargruppen tjänstgör cirka tio officerare och tre civila med uppgift att utbilda och stödja cirka 2 500 hemvärnssoldater och frivilligpersonal i olika frivilligorganisationer. Fältjägargruppens var tidigare organiserat i två bataljoner samt en musikkår. Sedan den 1 januari 2012 är utbildningsgruppens två bataljoner sammanslagna till Fältjägarbataljonen (14. hemvärnsbataljonen).

FältjägarbataljonenRedigera

 • 14. hemvärnsbataljonstaben och ledningsplutonen
 • 14. hemvärnsledningsplutonen
 • 141. hemvärnsinsatskompaniet
 • 142. hemvärnsinsatskompaniet
 • 143. hemvärnsinsatskompaniet
 • 144. hemvärnsbevakningskompaniet
 • 145. hemvärnsunderrättelsekompaniet
 • 146. hemvärnsTOLO-gruppen
 • 147. hemvärnsmusikkåren (Hemvärnets musikkår Jämtland)

Förläggningar och övningsplatserRedigera

När Fältjägargruppen bilades samlokaliserades förbandsledningen med Fältjägarbrigaden (NB 5), från 2000 med Jämtlands fältjägarregemente (I 5) på Fältjägargränd i Östersund. Efter att Jämtlands fältjägarregemente och Jämtlands flygflottilj upplöstes och avvecklades, kom gruppen omlokaliseras till norra delen på det före detta flottiljområdet på Frösön. Våren 2018 framkom det att Fältjägargruppen önskade att flytta sin verksamhet från Frösön, där verksamheten led av vissa säkerhetsbrister i form av saknaden av staket samt ett föråldrat inpasseringssystem.[8] Istället planeras verksamheten flyttas till en fastighet Lugnvik i norra Östersund. Fastigheten ägs av Fortifikationsverket, men kräver en om- och tillbyggnader av förrådsdelar och kontors- och förläggningsutrymmen för cirka 220 miljoner. En planerad flytt från Frösön till Lugnvik är planerad till årsskiftet 2020/2021. Dock kan den förskjutas om FMV väljer att samlokalisera sin verksamhet i Lugnvik från Rådhusgatan i Östersund. Från Lugnvik kommer Fältjägargruppen har en nära anslutning till Dagsådalens skjutfält.[9] I november 2019 blev det klart att Östersunds kommun sålde en fastighet omfattande 11,5 hektar mark till Fortifikationsverket. Målet med köpet är försvaret ska lämna Frösön och flytta till Lugnvik i november 2022.[10]

Heraldik och traditionerRedigera

Genom att Jämtlands fältjägarregemente (I 5) avvecklades i samband med försvarsbeslutet 2004, namnändrades Jämtlandsgruppen till Fältjägargruppen.[11] Fältjägargruppen är sedan 17 juni 2005 traditionsbärare för Jämtlands fältjägarregemente (I 5) och Fältjägarbrigaden (NB 5). Från den 1 juli 2012 förs dessa traditioner vidare av Fältjägarbataljonen.[12]

FörbandscheferRedigera

Förbandschefen tituleras "chef för Fältjägargruppen" och har tjänstegraden överstelöjtnant.

 • 1998–200?: ?
 • 200?–2007: Överstelöjtnant Kristian Bouveng (Tjf.)
 • 2008–2011: Överstelöjtnant Sven Mattsson
 • 2011–2014: Överstelöjtnant Mikael Johansson [13]
 • 2014–2014: Major Anders Sundin (Tjf.) [14]
 • 2014–2017: Överstelöjtnant Mikael Johansson [13]
 • 2017–20xx: Överstelöjtnant Micael Ågren-Berner [13]

Namn, beteckning och förläggningsortRedigera

Namn
Jämtlandsgruppen 1998-01-01 2005-06-30
Fältjägargruppen 2005-07-01
Beteckningar
G 22 2000-07-01 2005-06-30
UG 22 2005-07-01 201?-??-??
FJG 201?-??-??
Förläggningsorter
Östersunds garnison/Fältjägargränd (F) 1998-01-01 2006-06-30
Östersunds garnison/Frösön (F) 2006-07-01

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

AnmärkningarRedigera

 1. ^ Åren 1998-2000 var gruppen organiserad som en försvarsområdesgrupp, åren 2000-2005 som en militärdistriktsgrupp och sedan 2006 som en utbildningsgrupp.
 2. ^ Åren 1998-2000 var gruppen underställd Västernorrlands regemente, åren 2000–2005 chefen för Norra militärdistriktet, åren 2006-2019 chefen för Norrbottens regemente och sedan 2020 chefen för Norra militärregionen.
 3. ^ Förbandsmarschen fastställdes den 27 november 2002 i TFG 020006. Åren 2000-2005 delades förbandsmarschen med Jämtlands regemente.[1]

NoterRedigera

 1. ^ Sandberg (2007), s. 69
 2. ^ ”Regeringens proposition 1997/98:1D6”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/budgetpropositionen-for-1998_GL031D6. Läst 1 mars 2018. 
 3. ^ ”Regeringens proposition 1999/2000:30”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/det-nya-forsvaret_GN0330. Läst 1 mars 2018. 
 4. ^ ”Regeringens proposition 2004/05:160”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/avveckling-av-militardistriktsorganisationen_GS03160. Läst 1 mars 2018. 
 5. ^ ”Rikshemvärnschefen berättar om Hemvärnets framtid”. hemvarnet.se. https://hemvarnet.se/om-organisationen/hemvarnsforbanden/nyheter/421/14301. Läst 9 december 2018. 
 6. ^ ”Budgetunderlag 2020-underbilaga 1.1”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/budgetunderlag/budgetunderlag-2020/fm2018-15180.15-underbilaga-1.1-fm-bu-20.pdf. Läst 31 december 2019. 
 7. ^ ”Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/utgiftsomrade-6-forsvar-och-samhallets_H701F%C3%B6U1. Läst 31 december 2019. 
 8. ^ ”Säkerhetsbrister – hemvärnet vill flytta från Frösön”. sverigesradio.se. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=78&artikel=6924262. Läst 21 oktober 2018. 
 9. ^ ”Försvaret rustar för comeback i Östersund”. ltz.se. https://www.ltz.se/artikel/jamtland/ostersund/forsvaret-rustar-for-comeback-i-ostersund. Läst 21 oktober 2018. 
 10. ^ ”Militären grupperar om – byter Frösön mot Lugnvik: "Vill komma närmare övningsområdet i Dagsådalen"”. op.se. https://www.op.se/artikel/militaren-grupperar-om-byter-froson-mot-lugnvik-vill-komma-narmare-ovningsomradet-i-dagsadalen. Läst 16 november 2019. 
 11. ^ ”Hemvärnet blir de nya fältjägarna”. hemvarnet.se. Arkiverad från originalet den 2 mars 2018. https://web.archive.org/web/20180302163828/https://hemvarnet.se/tidningsarkivet/2005-4/hv2005-4_22-23.pdf. Läst 1 mars 2018. 
 12. ^ ”Försvarets traditioner i framtiden”. sfhm.se. Arkiverad från originalet den 29 december 2016. https://web.archive.org/web/20161229032641/http://www.sfhm.se/contentassets/813daef056f04ee79a6cdca825daecdb/traditionsnamnden_bilaga_3_hemvarnsbataljoner_2012-07-01.pdf. Läst 1 mars 2018. 
 13. ^ [a b c] ”Soldaterinran och chefsöverlämning”. hemvarnet.se. https://hemvarnet.se/om-organisationen/hemvarnsforbanden/nyheter/1641/11802. Läst 1 mars 2018. 
 14. ^ ”Stor Natoövning planeras i länet”. svt.se. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/natoovning-planeras-i-lanet. Läst 1 mars 2018. 

Tryckta källorRedigera

 • Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu. Gävle: Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv. ISBN 978-91-631-8699-8 

Externa länkarRedigera