Sveriges statsbudget är den årliga statsbudget som Sveriges riksdag antar och som innehåller statens inkomster och utgifter under det kommande kalenderåret. Budgetpropositionen ska lämnas över till riksdagen senast den 20 september varje år (förutom vid valår) och om den röstas igenom i riksdagen börjar den sedan gälla från och med kommande kalenderår.[1]

Budgetpropositionen, "nådiga luntan", som ska läggas fram för riksdagen.
Budgetarbetet under året inom Finansdepartementet och Riksdagen.
Magdalena Andersson överlämnar regeringens budgetproposition för 2021 till riksdagen den 21 september 2020. Den sedvanliga budgetpromenaden uteblev på grund av den rådande coronapandemin.

Statens inkomster och utgifterRedigera

Statens inkomster består framför allt av statliga skatter på arbete, kapital och konsumtion. Delar av statens inkomster kommer även från återbetalning av lån (t.ex. studielån) samt bidrag från Europeiska unionen (EU).

Statens utgifter indelas i 27 områden som fördelas på de 11 departementen, de Kungliga Hovstaterna, bidrag till kommunerna samt avgifter till Europeiska unionen.[2]

Ekonomistyrningsverket (ESV) ansvarar för att sammanställa och publicera utfallet för statens budget. De publicerar ett utfall varje månad som innehåller en redovisning av inkomster och utgifter per utgifts- och inkomstområde. Varje år sammanställer ESV också utfallet för statens budget i ett underlag till Årsredovisning för staten.[3]

BudgetåretRedigera

Under stora delar av året pågår budgetarbetet i Finansdepartementet och inbegriper prognoser för samhällsekonomin, årsredovisningar och budgetunderlag från myndigheter, en vårproposition från regeringen och arbeten i departement och utskott. Den politiska oppositionen lägger fram egna budgetförslag och de olika alternativen debatteras i utskotten, plenisalen och i massmedia. Slutligen överlämnar regeringen en budgetproposition till riksdagen i september (gäller ej valår). I december fastställer slutligen riksdagen budgeten och regeringen ger myndigheterna i uppdrag att verkställa den. (se även tabellen)

Sveriges statsbudget för 2021Redigera

Inkomsterna under budgetåret 2020 beräknas till 1106 miljarder kronor. Utgifterna beräknas till 1158 miljarder kronor. Med Riksgäldskontorets nettoutlåning blir budgetsaldot -67 miljarder kronor. [4]

Historisk kuriosaRedigera

Före grundlagsreformen 1974-1975, då 1974 års regeringsform infördes, kallades statsbudgeten i Sverige officiellt för riksstat och budgetprocessen kallades statsreglering. Ordet "budget" är ett engelskt lånord. Den del av statsförvaltningen som sorterade under Kungl. Maj:t (motsvarande regeringen i dagens språkbruk) benämndes som Statsverket.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Riksdagens webbsida Budgetpropositionen
  2. ^ Regeringskansliet: Budgetpropositionen för 2014
  3. ^ http://www.esv.se/amnesomraden/Prognoser-och-utfall/Utfall-for-statens-budget/ Ekonomistyrningsverket
  4. ^ ”Statens budget i siffror”. Regeringskansliet. https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/statens-budget-i-siffror/. Läst 18 februari 2021. 

Externa länkarRedigera