Rector illustris (plural: rectores illustres) var ett hedersämbete förbehållet adliga studenter vid de svenska universiteten under främst 1600- och 1700-talen.

Rektorsvärdigheten (rector magnificus) vid de svenska universiteten var i äldre tid "ambulerande" bland respektive lärosätes samtliga ordinarie professorer; detta utifrån över tid varierande kriterier såsom fakultetstillhörighet, antal tjänsteår med mera. Dock tillät universitetens konstitutioner (stadgar) även deras konsistorier att i stället för den professorer som stod i tur välja "en förnäm person [...] af en lysande Familj [...] som både i anseende till ålder, lärdom och kärlek till Akademien och stadga i sitt uppförande kan anses tjenlig till ett sådant Ämbete" (formuleringen ur den svenska översättningen av Lunds universitets konstitutioner av 1666, kapitel V, stycke 1; motsvarande formulering finns i samma kapitel i Uppsala universitets konstitutioner från 1655). När en rector illustris utnämndes inträdde den professor som i vanliga fall skulle ha innehaft rektoratet i stället som prorektor.

Bruket att utse rectores illustres var flitigast vid Uppsala universitet där totalt 10 studenter innehade denna post mellan 1626 och 1731. Lunds universitet hade sex stycken mellan 1670 och 1750, medan akademierna i Åbo och Dorpat endast hade en rector illustris vardera: Claes Ekeblad den yngre 1725–1726 i Åbo och Jakob Skytte 1632–1633 i Dorpat.

De studenter som utkorades till rectores illustres tillhörde genomgående högadeln och hade ofta mäktiga fäder eller andra släktingar som universiteten hade intresse av att hålla sig väl med. Härutöver kunde väljandet av en utifrån kommande student som konsistoriets ordförande, enligt Martin Weibull, ibland även fungera som ett sätt att förebygga inbördes stridigheter mellan professorerna.

Efter 1750 utsågs inga ytterligare rectores illustres vid svenska universitet. En förfrågan gjordes dock år 1764 från Lunds universitet till dåvarande universitetskanslern Carl Gustaf Löwenhielm om att få göra dennes son till rector illustris, men fadern avböjde. Den siste innehavaren av posten i Lund (och Sverige), den blivande skalden Gustaf Fredrik Gyllenborg, skrev senare i sina memoarer Mitt lefverne att:

Bruket att utvälja rectores illustres har upphört, sedan sällan eller aldrig någon adelsman, hälst af högre klasserna, ger sig tid att nog länge vistas vid akademien, till dess han kunnat erhålla mogna kunskaper och genom rykte af lärdom göra sig förtjänt af den högsta akademiska äran.

Även tilltagande ståndsutjämning bör ha bidragit till att bruket med rectores illustres föll ur bruk. Formellt sett kvarstod dock möjligheten att utse sådana fram till 1829.

Rectores illustres vid svenska universitet redigera

Lärosäte Namn Bild Född Mandatperiod Död
Uppsala universitet Gustaf Axelsson Oxenstierna 29 mars 1609 1626 1629
i Preussen
Uppsala universitet Gabriel Gabrielsson Oxenstierna   7 juni 1618
Sturefors slott
1634 25 februari 1647
Uppsala universitet Magnus Gabriel De la Gardie   15 oktober 1622
i Reval
1639 26 april 1686
Venngarns slott
Uppsala universitet Bengt Gabrielsson Oxenstierna   16 juli 1623 1643-1644 12 juli 1702
Uppsala universitet Gustaf Adolf De la Gardie   10 december 1647
i Stockholm
VT 1666 5 mars 1695
Värnanäs
Uppsala universitet Axel Eriksson Oxenstierna HT 1670 - VT 1671
Uppsala universitet Carl Casper Wrede 21 juli 1673
i Stockholm
1690 11 januari 1701
i Lais
Uppsala universitet Olof Gyllenborg 1673 VT 1696 1737
Uppsala universitet Carl Gyllenborg   7 mars 1679 HT 1698-VT 1699 9 december 1746
Uppsala universitet Henning Adolf Gyllenborg   12 juni 1713 HT 1731 26 november 1775
Academia Gustaviana i Dorpat Jakob Skytte 29 juni 1616
i Stockholm
1632-1633 1 mars 1654
Strömsrum
Kungliga akademien i Åbo Claes Ekeblad d.y.   30 mars 1708
i Elbing
1725-1726 9 oktober 1771
Lunds universitet Nils Banér   1654 HT 1670-VT 1671 29 oktober 1684
i London
Lunds universitet Sven Ribbing 1 januari 1652
i Korsholms socken
VT 1675 20 mars 1711
Lunds universitet Carl Adolf Gyllenstierna 19 januari 1699 1716 16 februari 1733
Lunds universitet Edmund Gripenhielm 1726 2 september 1731
i Halle
Lunds universitet Gabriel Falkenberg   13 februari 1716
i Stockholm
1736 24 februari 1782
i Årdala församling
Lunds universitet Gustaf Fredrik Gyllenborg   24 december 1731
i Strömsbo
1750 30 mars 1808
i Stockholm

Källor redigera