Öppna huvudmenyn

Lista över Malmös högsta kommunalpolitiker

Wikimedia-listartikel

Detta är en lista över Malmös högsta kommunalpolitiker från 1863 och framåt.

1862 års kommunalförordningar trädde i kraft 1863 blev stadsfullmäktige Malmös högsta beslutande organ och dess ordförande, som årligen valdes bland ledamöterna, stadens främsta politiker. Makten att verkställa och förvalta tilldelades drätselkammaren, likaså utsedd av stadsfullmäktige, som i praktiken blev stadens styrelse. Dess ordförande var vid sidan om stadsfullmäktiges ordförande stadens mäktigaste man. År 1886 uppdelades drätselkammaren i två avdelningar, den första ansvarade för kommunalskatteväsendet och medelsförvaltningen, medan den andra ansvarade för byggnader, gator, planteringar, renhållning, gasverk och vattentäkter. År 1923 tillkom en tredje avdelning med ansvar för fastighetsväsendet. I förteckningarna nedan kan man notera att socialdemokraterna, trots den majoritet de 1919 erhållit i stadsfullmäktige, inte besatte den viktiga posten som ordförande i drätselkammaren förrän 1924.

Genom 1953 år kommunallag, som trädde i kraft 1955, underströks drätselkammarens ställning som stadens styrelse och då kommunalrådsinstitutionen infördes i Malmö 1961 blev drätselkammarens ordförande tillika kommunalråd för finansroteln. Då ett enhetligt kommunbegrepp infördes 1971 ersattes benämningen drätselkammare med kommunstyrelse, samtidigt som stadsfullmäktige ändrade namn till kommunfullmäktige. Genom de nya kommunallagar, som infördes 1977 och 1991, accentuerades ytterligare kommunstyrelsens ledande och samordnande roll. Det skedde således en successiv förskjutning, där kommunstyrelsens roll alltmer förstärktes och kommunstyrelsens ordförande därigenom blev stadens mäktigaste politiker. Kommunfullmäktiges ordförandes uppgifter blev att leda kommunfullmäktiges arbete och att representera kommunen utåt.

Malmö stad (1863-1970)Redigera

Ordförande i stadsfullmäktigeRedigera

Ordförande i drätselkammarenRedigera

Malmö kommun (1971-)Redigera

Ordförande i kommunfullmäktigeRedigera

Ordförande i kommunstyrelsenRedigera

KällorRedigera