Militärhögskolan Karlberg

försvarsmaktsgemensam militärhögskola inom Försvarsmakten
(Omdirigerad från Kungliga Krigsakademien)

Militärhögskolan Karlberg (MHS K) är en försvarsmaktsgemensam militärhögskola inom Försvarsmakten som verkat i olika former sedan 1792. Förbandsledningen är förlagd i Karlbergs slott i Solna.[2]

Militärhögskolan Karlberg
(MHS K)
Vapen för Militärhögskolan Karlberg tolkat efter dess blasonering.
Information
Officiellt namnMilitärhögskolan Karlberg
Datum1792–
LandSverige
FörsvarsgrenFörsvarsmaktsgemensam
TypMilitärhögskola
RollUtveckla och utbilda
FöregångareKrigsskolan
Ingående delarKadettbataljonen,
Managementenheten,
Försvarsmaktens veterancentrum,
Skolenheten,
Försvarsmaktens idrotts- och friskvårdsenhet
StorlekSkola
HögkvarterStockholms garnison
FörläggningsortSolna
Valspråk"Ihärdighet - Segervisshet"
Marsch"Narvamarsch" (von Düben) [a]
DekorationerMHSKGM/SM/BM [b]
Befälhavare
SkolchefJerker Sundström
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflagga
Tilläggstecken
Karlbergs slott i augusti 2009.
MHSKSM–förtjänstmedalj

Historik

redigera

På Karlbergs slott organiserades 1792 Kungliga Krigsakademien för officersutbildning av kadetter från armén och flottan. Sjökadetternas utbildning avskiljdes och flyttades 1868 från Karlberg, som då antog namnet Kungliga Krigsskolan. Genom den nya regeringsformen som trädde i kraft den 1 januari 1975, ströks "Kungliga" från namnet och skolans nya namn blev därmed Krigsskolan (KS). Den 1 januari 1999 bildades Militärhögskolan Karlberg i sin nuvarande form som en försvarsmaktsgemensam högskola. Det genom att utbildningen övertogs centralt av Militärhögskolan Karlberg (MHS K), Militärhögskolan Halmstad (MHS H) och Militärhögskolan Östersund (MHS Ö), från att officersutbildningen tidigare låg under respektive truppslag med dess officershögskola. Karlberg ses som världens äldsta militärakademi med obruten utbildning på samma plats.[3] Akademien Krigsskolen i (Norge) (1750) och Wiener Neustadt (Österrike) (1752) är äldre, men de har inte haft en obruten utbildning på samma plats.

Genom försvarsbeslutet 1982 upplöstes Livgardets dragoner (K 1) som ett självständigt förband. Inför försvarsbeslutet hade Livgardets dragoner förvaltningsansvar över ett antal staber och skolor, bland annat Medicinalfackskolan (MedfackS). Medicinalfackskolan (MedfackS) kom den 1 oktober 1984 att överföras organisatoriskt från Livgardets dragoner till Krigsskolan. Vid samma tidpunkt tillkom även Arméns gymnastik- och idrottsskola (GIS). Den 1 juli 1986 namnändrades Medicinalfackskolan (MedfackS) till det nya namnet Försvarets sjukvårdshögskola (FSjvHS).[2][4][5]

Den 1 juli 1994 avskildes Arméns gymnastik- och idrottsskola (GIS) samt Försvarets sjukvårdshögskola (FSjvHS). Försvarets sjukvårdshögskola (FSjvHS) kom tillsammans med Försvarets sjukvårdsstyrelse (SjvS) i Karlstad, samt delar av Underhållsskolan (US) i Skövde och Marinens sjukvårdsskola (MSjvS) i Göteborg att bilda Försvarets sjukvårdscentrum (FSC).[6] Arméns gymnastik- och idrottsskola kom i sin tur att bilda Arméns idrottscentrum (AIC).

Genom försvarsbeslutet 2000 kom Försvarsmaktens ledarskaps- och idrottscentrum (FMLIC) att avvecklas den 30 juni 2000. Ledarskapsinstitutet vid centrumet överfördes till Militärhögskolan Halmstad (MHS H) i Halmstads garnison och Försvarsmaktens överlevnadsskola överfördes till Livregementets husarer (K 3) i Karlsborgs garnison, där den hela tiden varit förlagd. I Solna blev idrottsdelen vid centrumet kvar och bildade Försvarsmaktens idrotts- och friskvårdsenhet (FMIF). I samband med denna omorganisation blev Försvarsmaktens idrotts- och friskvårdsenhet en del av Militärhögskolan Karlberg (MHS K).[7]

Verksamhet

redigera

Utbildningen på den treåriga grundläggande officersutbildningen är ett delat ansvar mellan Försvarshögskolan och Försvarsmakten. Från den 1 januari 2008 lyder Försvarshögskolan under Utbildningsdepartementet. De ansvarar för utbildningen på officersprogrammet som ger en yrkesexamen med 180 högskolepoäng. Militärhögskolan Karlberg stödjer utbildningen genom att bland annat ansvara för handledningen av kadetterna och genomförande av övningar tillsammans med Försvarsmaktens övriga skolor och förband. Efter examen kan kadetten söka anställning i Försvarsmakten med fänriks grad. Utbildningen på den ett och ett halvt år långa utbildningen till specialistofficer genomförs på Militärhögskolan Halmstad och Försvarsmaktens funktionsskolor. Efter examen kan kadetten söka anställning i Försvarsmakten som sergeant.

För att kunna läsa till officer måste man först genomföra värnplikt, aspirantutbildning eller frivillig soldat- eller sjömansutbildning. Det finns en stark ambition hos Försvarsmakten att utöka andelen kvinnor som läser till officer. Skolan har förutom grundläggande officersutbildning bedrivit vidareutbildning av officerare. Under större delen av 1990-talet bedrevs utbildningen av arméns löjtnanter vid skolan. Nu bedrivs vidareutbildning av såväl officerare som civil personal inom managementområdet.

Försvarsmakten har sedan 2009 infört två olika befälskategorier, officer och specialistofficer. Specialistofficerare har graderna sergeant - regements-/flottiljförvaltare och officerare har graderna fänrik - general. Officersutbildningen är sedan hösten 2006 treårig, mot tidigare två år. Dock startade den första treåriga utbildningen på Karlberg 2007. Specialistofficersutbildningen är ett och ett halvt år.

Utbildningen vid Militärhögskolan bedrivs som både teoretisk och till stor del även praktisk utbildning. Kadetterna tränas i ledarskap, krigsvetenskap, militärteori, militärteknik, fysiskt stridsvärde, statsvetenskap och engelska. Dessutom läggs stor tonvikt på fysisk träning. Under åren vid Militärhögskolan genomförs ett antal praktiska övningar av varierande svårighetsgrad där kadetternas ledarskaps- och samarbetsförmåga ställs på prov. Många praktiska moment genomförs på förband i hela Sverige.

Under 2007 bedrevs under en termin utbildning tillsammans med blivande specialistofficerare. Dessa lämnade Karlberg efter en termin för att gå vidare till respektive fack- och funktionsskola för att sedan anställas.

Ingående enheter

redigera

Försvarsmaktens idrotts- och friskvårdsenhet

redigera

Försvarsmaktens idrotts- och friskvårdsenhet (FMIF) på Militärhögskolan Karlberg är Försvarsmaktens främste företrädare inom området idrott och hälsa.

Försvarsmaktens veterancentrum

redigera

Försvarsmaktens veterancentrum (VetC) är sedan 1 juli 2017 en del av Militärhögskolan Karlberg.

Managementenheten

redigera

Managementenheten (ManE) på Militärhögskolan Karlberg är Försvarsmaktens främste företrädare inom området management. Managementenheten leder och samordnar myndighetens samlade behov inom management- och förvaltningsutbildning. Den utbildning som Managementenheten tar fram ska ge Försvarsmaktens personal erforderlig kompetens inom managementområdet, så att myndighetens verksamhet genomförs i enlighet med förvaltningsmässiga krav. Managementenheten är en enhet som ingår i Militärhögskolan Karlberg. Tidigare fanns enheten lokaliserad i Solna och senare i Östersund, där enheten fick sitt nuvarande namn och blev en del av Militärhögskolan Östersund. Under en period var enhetens ansvarsområde en del av Försvarshögskolan. Managementenheten är sedan den 1 juli 2005 åter i Solna, men på Militärhögskolan Karlbergs slottsområde. Enheten identifierar också samordningsmöjligheter inom managementområdet med andra myndigheter och verk inom offentlig förvaltning.

Förläggningar och övningsplatser

redigera

Skolan är belägen i stadsdelen Huvudsta inom Solna kommun alldeles utanför Stockholms innerstad. Skolledningen och staben sitter i Karlbergs slott. Karlbergs slottspark, som hör till skolan, är i normalfallet öppen för allmänheten dagtid, men kan stängas av vid övningar eller särskilda aktiviteter. Hela skolans område är militärt skyddsobjekt. Hinderbanan och tennisplanerna var tidigare öppna för allmänheten men är nu tillgängliga enbart för anställda och elever på skolan.

Heraldik och traditioner

redigera

Skolan vid Karlberg, som har bytt namn ett flertal gånger, är en av de starkaste traditionsbärarna inom Försvarsmakten, då särskilt inom armén. Ur kursen utses Höga Rådet som har funktion som traditionsbevarare. Ordföranden i Höga Rådet benämns Mäktigaste Man eller Mäktigaste Kvinna och är kadetternas huvudförtroendeman. Totalt finns det närmare 20 personer i Höga Rådet, alla med olika funktioner för att värna om traditioner och kadetternas vardag. När skolan tidigare hade utbildning till kapten bildade dessa ett Gudaråd med motsvarande uppgifter. Gudarådet har sitt ursprung på Sjökrigsskolan och namnet används numera av kadetterna på Militärhögskolan Halmstad. Bland kadetterna kallas ofta Karlbergs slott för Thess Hvita Lustslott. Den 17 mars 1999 fastställdes "Narvamarsch" (von Düben) som förbandsmarsch för Militärhögskolan Karlberg, en marsch som antogs av Krigsskolan 1958.[1]

Förbandsfanor

redigera

Den 7 februari 2020 spikades Militärhögskolan Karlbergs nya fana. Fanan är den tjugoandra i raden som spikats, sedan traditionen återupptogs 2007 med att spika fälttecken på Armémuseum.[8]

Den 18 november 2021 överlämnade kungen ny fana till Militärhögskolan Karlberg, vilken togs emot av tillförordnade chefen överstelöjtnant Johan Martinsson. Fanan blev skolans sjätte i ordningsföljd, där den första överlämnades av kungen den 6 mars 1817 till dåvarande Kungliga Krigsakademin. Därefter har kungen överlämnat fanor åren 1842, 1920, 1952 och senast vid skolans 200-årsjubileum 23 maj 1992.[9]

Utmärkelsetecken

redigera

År 2002 instiftades Militärhögskolan Karlbergs förtjänstmedalj i guld, silver och brons (MHSKGM/SM/BM).[10][11][12]

Förbandschefer

redigera

Förbandschefen tituleras skolchef och har tjänstegraden överste.

Namn, beteckning och förläggningsort

redigera
Namn
Kungliga Krigsakademien 1792-??-?? 1863-??-??
Kungliga Krigsskolan 1863-??-?? 1974-12-31
Krigsskolan 1975-01-01 1998-12-31
Militärhögskolan Karlberg 1999-01-01
Beteckningar
KS 1863-??-?? 1998-12-31
MHS K 1999-01-01
Förläggningsorter
Karlbergs slott (F) 1792-??-??

Se även

redigera

Referenser

redigera

Anmärkningar

redigera
 1. ^ Förbandsmarschen fastställdes den 17 mars 1999.[1]
 2. ^ Förtjänstmedalj i guld, silver och brons instiftad 2002.
 3. ^ Rikard Askstedt tillträdde den 1 januari 2014, med ett förordnande längst till den 31 mars 2017.[13]
 4. ^ Anna-Karin Broth tillträdde den 1 oktober 2016, med ett förordnande längst till den 30 september 2020.[14][15]
 5. ^ Johan Falkholt var tillförordnad chef från våren 2019 till 30 maj 2019.
 6. ^ Bo Berg tillträdde den 1 juni 2019, med ett förordnande längst till den 31 december 2022.[16]
 7. ^ Johan Martinsson var tillförordnad chef.
 8. ^ Roger Nilsson tillträdde som chef den 1 december 2021.
 9. ^ Jerker Sundström tillträder formellt som chef den 1 september 2024.
 1. ^ [a b] Sandberg (2007), s. 26
 2. ^ [a b] Holmberg (1993), s. 60
 3. ^ Uppgift enligt slottsguiden
 4. ^ Holmberg (1993), s. 61
 5. ^ Holmberg (1993), s. 55
 6. ^ ”Försvarets sjukvårdsstyrelse”. sok.riksarkivet.se. https://sok.riksarkivet.se/?postid=ArkisRef+SE%2FKrA%2F0207. Läst 26 september 2017. 
 7. ^ ”Försvarsmaktens ledarskaps- och idrottscentrum (FMLIC)”. riksarkivet.se. https://sok.riksarkivet.se/?Sokord=F%C3%B6rsvarsmaktens+ledarskaps-+och+idrottscentrum&EndastDigitaliserat=false&AvanceradSok=False&page=2&postid=Arkis+5061F3FC-2B9A-4948-89EF-4C3760E41B17&tab=post&FacettState=undefined%3Ac%7C#tab. Läst 26 september 2017. 
 8. ^ ”Ny fana för MHS Karlberg”. sfhm.se. Arkiverad från originalet den 19 januari 2021. https://web.archive.org/web/20210119120458/https://www.sfhm.se/pa-gang/ny-fana-for-mhs-karlberg/. Läst 31 december 2020. 
 9. ^ ”Kungen lämnade över ny fana till Militärhögskolan Karlberg”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2021/11/kungen-lamnade-over-ny-fana-till-militarhogskolan-karlberg/. Läst 19 november 2021. 
 10. ^ ”MHSKGM”. medalj.nu. http://www.medalj.nu/ribbon_info.asp?build=&showgroups=A-LMM&visitor={AA0AEE34-3CA6-4B95-AAD1-A13DEB6A06D2}&listmode=0&medal={E408A397-E471-4732-8AC0-B4FC8B70ADAA}. Läst 26 september 2017. 
 11. ^ ”MHSKSM”. medalj.nu. http://www.medalj.nu/ribbon_info.asp?build=&showgroups=A-LMM&visitor={AA0AEE34-3CA6-4B95-AAD1-A13DEB6A06D2}&listmode=0&medal={EC975BA8-73CD-496E-8F59-C6E76790052E}. Läst 26 september 2017. 
 12. ^ ”MHSKBM”. medalj.nu. http://www.medalj.nu/ribbon_info.asp?build=&showgroups=A-LMM&visitor={AA0AEE34-3CA6-4B95-AAD1-A13DEB6A06D2}&listmode=0&medal={6BFB24CB-4924-42FB-93BD-7E94BC83550C}. Läst 26 september 2017. 
 13. ^ ”Försvarets forum nr 9/2013, s. 5”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/forsvaretsforum/2013/forsvarets_forum_13_09_webb.pdf. Läst 26 november 2017. 
 14. ^ ”Försvarets forum nr 5/2016, s. 9”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2016/forsvarets-forum-nr-5-2016.pdf. Läst 26 november 2017. 
 15. ^ ”Flottist tar över rodret på Karlberg”. forsvarsmakten.se. http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2016/10/flottist-tar-over-rodret-pa-karlberg/. Läst 26 september 2017. 
 16. ^ ”Försvarets forum nr 3/2019, s. 9”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2019/forum_1903_lowres.pdf. Läst 3 juli 2019. 

Webbkällor

redigera

Tryckta källor

redigera
 • Holmberg, Björn (1993). Arméns regementen, skolor och staber: [en uppslagsbok] : en sammanställning. Arvidsjaur: Svenskt militärhistoriskt bibliotek (SMB). Libris 7796532. ISBN 91-972209-0-6 
 • Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu. Gävle: Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv. ISBN 978-91-631-8699-8 

Externa länkar

redigera