Kungliga Arméintendenturförvaltningen

svensk statlig förvaltningsmyndighet

Kungliga Arméintendenturförvaltningen (KAIF) var en svensk statlig förvaltningsmyndighet som existerade 1954–1963. Den sorterade under Försvarsdepartementet och hade till uppgift att i tekniskt och ekonomiskt avseende utöva högsta ledningen av och uppsikten över intendenturförvaltningen vid armén.

Arméintendenturförvaltningen
(KAIF)
DepartementFörsvarsdepartementet
OrganisationstypStatlig förvaltningsmyndighet
LedningStyrelse
KommunStockholm
LänStockholm
InstruktionTLA 1954:44; SFS 1959:9

Historik och organisation redigera

 
Myndigheten hade sina lokaler i Tre Vapen i Stockholm. Byggnadskomplexet ses här från Kaknästornet.

Intendenturavdelningen vid Arméförvaltningen (KAFI) ombildades den 1 juli 1954 till en självständig myndighet under namnet Arméintendenturförvaltningen. Efter nio års existens uppgick myndigheten den 1 juli 1963 i det nybildade Försvarets intendenturverk.[1][2] (Försvarets intendenturverk uppgick i sin tur den 1 juli 1968 i det nybildade Försvarets materielverk.)[3][4]

Chefen för armén var tillika chef för Arméintendenturförvaltningen. Det närmaste chefskapet över myndigheten utövades dock av en souschef, som bar tjänstebenämningen generalintendent.[5][6] Souschefen var 1954–1963 ledamot av Försvarets förvaltningsdirektion.[7][8]

Myndigheten bestod 1954–1959 av sju enheter: Materielbyrån, Förplägnadsbyrån, Drivmedelsbyrån, Häst- och veterinärmaterielbyrån, Administrativa byrån, Chefsexpeditionen och Förrådskontrollkontoret. Chef för Häst- och veterinärmaterielbyrån var överfältveterinären. Chefen för Administrativa byrån benämndes krigsråd.[5] År 1959 ombenämndes Chefsexpeditionen till Centralbyrån, medan Häst- och veterinärmaterielbyrån inordnades som Hästsektionen i Centralbyrån. Även Förrådskontrollkontoret inordnades i Centralbyrån.[9] Åren 1959–1963 var enheterna sålunda endast fem: Centralbyrån, Materielbyrån, Förplägnadsbyrån, Drivmedelsbyrån och Administrativa byrån.[6]

Cheferna för byråerna var ledamöter av myndighetens styrelse.[5][6]

Myndighetens verksamhet reglerades av följande instruktioner:

 • Kungl. Maj:ts provisoriska instruktion för arméintendenturförvaltningen, Tjänstemeddelanden rörande lantförsvaret, serie A (TLA), 1954:44 (i kraft 1954-07-01–1959-06-30), med ändring i TLA 1957:53 (i kraft 1957-07-01).
 • Kungl. Maj:ts instruktion för arméintendenturförvaltningen, SFS 1959:9 (i kraft 1959-07-01–1963-06-30), med ändringar i SFS 1959:315 (i kraft 1959-07-01) och SFS 1961:473 (i kraft 1961-10-01).

Myndigheten hade sitt kontor i Tre Vapen på Banérgatan 62–64 i Stockholm.[källa behövs]

Verksamhet redigera

1954 års instruktion redigera

I myndighetens instruktion av år 1954 föreskrevs: ”Arméintendenturförvaltningen utövar under Kungl. Maj:t i tekniskt och ekonomiskt avseende högsta ledningen av och uppsikten över intendenturförvaltningen vid armén.” Därtill ålades myndigheten:[10]

att föranstalta om de åtgärder, vilka erfordras för att armén skall vara försedd med för dess krigsberedskap ändamålsenlig och fullständig intendentur- och veterinärmateriel och övriga förnödenheter samt hästar och hundar;

att ombesörja, att arméns intendentur- och veterinärmateriel hålles i tidsenligt och brukbart skick, att arméns förplägnad samt fasta och flytande bränslen handhaves på tillfredsställande sätt ävensom övervaka att armén tillhörande och övriga arméintendenturförvaltningen underställda förråd äro i fullständigt och gott skick;

att fastställa ritningar och modeller till arméns intendentur- och veterinärmateriel, i den mån sådant icke ankommer på Kungl. Maj:t eller annan myndighet;

att förvalta de medel, som av Kungl. Maj:t ställas till ämbetsverkets förfogande, ävensom de medel i övrigt, som underställas ämbetsverkets tillsyn och förvaltning;

att, i vad angår arméintendenturförvaltningens ämbetsområde, utöva kontroll i fråga om handhavandet av förvaltningsärendena hos underlydande myndigheter ävensom tillse, att en ändamålsenlig hushållning med medel och materiel m. m. äger rum;

att verkställa utredningar och avgiva utlåtanden i ärenden, som av Kungl. Maj:t eller chef för statsdepartement remitteras till ämbetsverket;

att biträda överbefälhavaren med utarbetande av de förslag, som beröra verkets arbetsområde och som överbefälhavaren kan finna erforderligt avlåta till Kungl. Maj:t;

att till överbefälhavaren inkomma med de yttranden och utredningar, som han påkallar och ämbetsverket kan lämna; samt

att meddela chefen för försvarsstaben, försvarets övriga centrala förvaltningsmyndigheter ävensom försvarets förvaltningsdirektion de upplysningar, som dessa finna erforderliga med hänsyn till dem åvilande uppgifter och vilka beröra arméintendenturförvaltningens arbetsområde.

1959 års instruktion redigera

I myndighetens instruktion av år 1959 föreskrevs: ”Arméintendenturförvaltningen utövar under Kungl. Maj:t i tekniskt och ekonomiskt avseende ledningen av och uppsikten över intendenturförvaltningen vid armén.” Därtill ålades myndigheten:[11]

att föranstalta om de åtgärder, vilka erfordras för att armén skall vara försedd med för dess krigsberedskap ändamålsenlig och fullständig intendentur- och veterinärmateriel, övriga för intendenturtjänsten erforderliga förnödenheter samt hästar och hundar;

att ombesörja att arméns intendentur- och veterinärmateriel jämte övriga för intendenturtjänsten erforderliga förnödenheter hållas i tidsenligt och brukbart skick samt, såvitt på ämbetsverket ankommer, övervaka att arméns förråd äro fullständiga och i gott skick;

att, i vad angår arméintendenturförvaltningens ämbetsområde, utöva kontroll över handhavandet av förvaltningsärenden hos underlydande myndigheter ävensom genom bland annat förrådskontroll tillse, att en ändamålsenlig hushållning med medel och materiel äger rum;

att fastställa ritningar till, modeller av och benämningar på arméns intendentur- och veterinärmateriel, i den mån sådant icke ankommer på Kungl. Maj:t eller annan myndighet; samt

att på sätt särskilt stadgas handlägga ärenden rörande arméns lägerkassor.

Chefer redigera

 
Grupporträtt av officerare från Arméintendenturförvaltningen. Förvaltningens sista plenum den 28 juni 1963. Från vänster till höger: Stig Leijonhufvud, Folke Diurlin, Hilding Kring, Åke Norrman, Henning Björkman, Helge Blomquist.

Generalintendenter och souschefer vid myndigheten

Stabschef hos generalintendenten vid Chefsexpeditionen (från 1959 Centralbyrån)

Chefer för Materielbyrån

Chefer för Förplägnadsbyrån

Chefer för Drivmedelsbyrån

Chefer för Häst- och veterinärmaterielbyrån

Chefer för Administrativa byrån

Chef för Förrådskontrollkontoret

Referenser redigera

 1. ^ ”Arméintendenturförvaltningen”. Riksarkivet. https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=arm%C3%A9intendenturf%C3%B6rvaltningen&page=1&postid=Arkis+49791EC1-E99D-433B-9546-942CEC5B09B4&tab=post&FacettState=undefined%3Ac%7C#tab. Läst 1 oktober 2018. 
 2. ^ Kungl. Maj:ts instruktion för försvarets intendenturverk, SFS 1963:286, s. 615.
 3. ^ ”Försvarets materielverk”. Riksarkivet. https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=f%C3%B6rsvarets+materielverk&page=1&postid=Arkis+B5CC2BF7-4CE6-4AB0-8CF8-EAAAD78F6803&tab=post&FacettState=undefined%3Ac%7C#tab. Läst 1 oktober 2018. 
 4. ^ Kungl. Maj:ts instruktion för försvarets materielverk, SFS 1968:387, s. 1088.
 5. ^ [a b c] Kungl. Maj:ts provisoriska instruktion för arméintendenturförvaltningen, Tjänstemeddelanden rörande lantförsvaret, serie A (TLA) 1954:44, s. 165.
 6. ^ [a b c] Kungl. Maj:ts instruktion för arméintendenturförvaltningen, SFS 1959:9, s. 62.
 7. ^ Kungl. Maj:ts provisoriska instruktion för försvarets förvaltningsdirektion m. m., Tjänstemeddelanden rörande lantförsvaret, serie A (TLA), 1954:41, s. 122.
 8. ^ Kungl. Maj:ts instruktion för försvarets förvaltningsdirektion, SFS 1959:546, s. 1388.
 9. ^ [a b] Sveriges statskalender för året 1959. Uppsala. 1959. sid. 99 .
 10. ^ TLA 1954:44, s. 163–164.
 11. ^ SFS 1959:9, s. 61.
 12. ^ [a b c d] Sveriges statskalender för året 1957. Uppsala. 1957. sid. 99 .
 13. ^ [a b c d e] Sveriges statskalender för året 1958. Uppsala. 1958. sid. 99 .
 14. ^ [a b c d e f] Sveriges statskalender för året 1963. Uppsala. 1963. sid. 101 .
 15. ^ Harnesk, Paul, red (1962). Vem är vem. Stor-Stockholm (2). Stockholm: Bokförlaget Vem är vem AB. sid. 764 .
 16. ^ Sveriges statskalender för skottåret 1960. Uppsala. 1960. sid. 98 .
 17. ^ Sveriges statskalender för året 1961. Uppsala. 1961. sid. 98 .
 18. ^ Sveriges statskalender för året 1962. Uppsala. 1962. sid. 99 .
 19. ^ Sveriges statskalender för året 1955. Uppsala. 1955. sid. 109 .
 20. ^ Sveriges statskalender för skottåret 1956. Uppsala. 1956. sid. 108 .
 21. ^ Sveriges dödbok 1901–2013, DVD-ROM, version 6.0 (Sveriges Släktforskarförbund 2014).

Vidare läsning redigera

 • Östergren, Stefan; Lindblad, Carl Wilhelm; Norberg, Erik (1987). Arméförvaltningens historia. Stockholm: Försvarets materielverk. ISBN 91-38092-85-9 .