Försvarets intendenturverk (FIV) var en svensk statlig förvaltningsmyndighet som existerade 1963–1968. Den sorterade under Försvarsdepartementet och hade till uppgift att ombesörja intendenturförvaltningen vid krigsmakten.

Försvarets intendenturverk
(FIV)
DepartementFörsvarsdepartementet
OrganisationstypStatlig förvaltningsmyndighet
LedningStyrelse
KommunSolna
LänStockholm
InstruktionSFS 1963:286, 1965:828

Historik och organisationRedigera

Myndigheten inrättades den 1 juli 1963 genom sammanslagning av Arméintendenturförvaltningen, Intendenturavdelningen vid Marinförvaltningen och Intendenturbyrån vid Flygförvaltningen. Efter fem års existens uppgick myndigheten den 1 juli 1968 i det nybildade Försvarets materielverk.[1]

Försvarets intendenturverk bestod av fem byråer, vars chefer var ledamöter av myndighetens styrelse. Byråerna var Materielbyrån, Livsmedelsbyrån, Drivmedelsbyrån, Förrådsbyrån och Administrativa byrån. Därtill fanns två fristående enheter: Centralplaneringen och Normaliesektionen.[2]

Chefen för Försvarets intendenturverk var 1963–1968 ledamot av Försvarets förvaltningsdirektion.[3][4]

Myndighetens verksamhet reglerades av följande instruktioner:

 • Kungl. Maj:ts instruktion för försvarets intendenturverk, SFS 1963:286 (i kraft 1963-07-01–1965-12-31), med ändring 1964:374 (i kraft 1964-07-01).
 • Kungl. Maj:ts instruktion för försvarets intendenturverk, SFS 1965:828 (i kraft 1966-01-01–1968-06-30), med ändring 1966:490 (i kraft 1966-10-01).

Myndigheten hade sitt kontor på Centralvägen 6 i Solna.[5][6]

VerksamhetRedigera

1963 års instruktionRedigera

I myndighetens instruktion av år 1963 föreskrevs: ”Försvarets intendenturverk utövar under Kungl. Maj:t i tekniskt och ekonomiskt avseende ledningen av och uppsikten över intendenturförvaltningen vid krigsmakten.” Därtill ålades myndigheten särskilt:[7]

att föranstalta om de åtgärder, vilka erfordras för att krigsmakten skall vara försedd med för dess krigsberedskap ändamålsenlig och fullständig intendentur- och veterinärmateriel, övriga för intendenturtjänsten erforderliga förnödenheter samt hästar och hundar;

att ombesörja att krigsmaktens intendentur- och veterinärmateriel jämte övriga för intendenturtjänsten erforderliga förnödenheter hållas i tidsenligt och brukbart skick samt, såvitt på ämbetsverket ankommer, övervaka att krigsmaktens förråd äro fullständiga och i gott skick;

att ombesörja inköp av bränslen för krigsmaktens fasta anläggningar samt anskaffning m. m. av drivmedel och distributionsmateriel för drivmedel;

att, i vad angår intendenturverkets ämbetsområde, utöva kontroll över handhavandet av förvaltningsärenden hos underlydande myndigheter ävensom genom bland annat förrådskontroll tillse, att en ändamålsenlig hushållning med medel och materiel äger rum;

att följa den tekniska utvecklingen inom intendenturverkets ämbetsområde, bearbeta insamlat material och tillhandahålla den det vederbör erforderliga upplysningar i detta hänseende;

att fastställa ritningar till, modeller av och benämningar på krigsmaktens intendentur- och veterinärmateriel, i den mån sådant icke ankommer på Kungl. Maj:t eller annan myndighet;

att enligt därom meddelade föreskrifter ombesörja framställning och förrådshållning av publikationer och blanketter, som äro avsedda för begagnande inom krigsmakten; samt

att på sätt särskilt stadgas handlägga ärenden rörande krigsmaktens läger- och manskapskassor.

1965 års instruktionRedigera

I myndighetens instruktion av år 1965 föreskrevs: ”Försvarets intendenturverk är central förvaltningsmyndighet för intendenturförvaltningen vid krigsmakten.” Därtill ålades myndigheten särskilt:[8]

att vidtaga åtgärder för att förse krigsmakten med intendentur- och veterinärmateriel, intendenturförnödenheter i övrigt samt hästar och hundar,

att tillse att intendentur- och veterinärmateriel samt intendenturförnödenheter i övrigt äro ändamålsenliga och brukbara samt förvaras på lämpligt sätt,

att ombesörja inköp av bränslen för krigsmaktens fasta anläggningar samt anskaffning m. m. av drivmedel,

att följa den tekniska utvecklingen samt bearbeta insamlat material och tillhandahålla upplysningar i detta hänseende,

att fastställa ritningar till, modeller av och benämningar på krigsmaktens intendentur- och veterinärmateriel m. m., om detta icke ankommer på Kungl. Maj:t eller annan myndighet,

att framställa publikationer och blanketter, som äro avsedda för krigsmakten samt hålla dem i förråd,

att handlägga ärenden om krigsmaktens personalkassor.

CheferRedigera

Chefer för myndigheten

Chefer för Materielbyrån

Chefer för Livsmedelsbyrån

Chef för Drivmedelsbyrån

Chefer för Förrådsbyrån

Chef för Administrativa byrån

Chefer för Centralplaneringen

Chef för Normaliesektionen

ReferenserRedigera

 1. ^ ”Arméintendenturförvaltningen”. Riksarkivet. https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=arm%C3%A9intendenturf%C3%B6rvaltningen&page=1&postid=Arkis+49791EC1-E99D-433B-9546-942CEC5B09B4&tab=post&FacettState=undefined%3Ac%7C#tab. Läst 29 september 2018. 
 2. ^ Kungl. Maj:ts instruktion för försvarets intendenturverk, SFS 1963:286, s. 613. Kungl. Maj:ts instruktion för försvarets intendenturverk, SFS 1965:828, s. 1972.
 3. ^ Kungl. Maj:ts kungörelse om ändrad lydelse av 7 och 8 §§ instruktionen den 11 december 1959 (nr 546) för försvarets förvaltningsdirektion, SFS 1963:291, s. 636.
 4. ^ Kungl. Maj:ts instruktion för försvarets förvaltningsdirektion, SFS 1965:832, s. 1996.
 5. ^ [a b] Sveriges statskalender för skottåret 1964. Uppsala. 1964. sid. 101 .
 6. ^ [a b c d e f g h i j k] Sveriges statskalender för skottåret 1968. Uppsala. 1968. sid. 110 .
 7. ^ Kungl. Maj:ts instruktion för försvarets intendenturverk, SFS 1963:286, s. 611–612.
 8. ^ Kungl. Maj:ts instruktion för försvarets intendenturverk, SFS 1965:828, s. 1971.
 9. ^ [a b c d] Sveriges statskalender för året 1965. Uppsala. 1965. sid. 104 .
 10. ^ Sveriges dödbok 1901–2009, DVD-ROM, version 5.00 (Sveriges Släktforskarförbund 2010).
 11. ^ [a b c d e] Sveriges statskalender för året 1966. Uppsala. 1966. sid. 96 .
 12. ^ [a b c d e] Sveriges statskalender för året 1967. Uppsala. 1967. sid. 103 .
 13. ^ Svenska försvarsväsendets rulla 1967. Stockholm. 1967. sid. 60 .
 14. ^ Svenska försvarsväsendets rulla 1968. Stockholm. 1968. sid. 60 .
 15. ^ Sveriges statskalender för året 1970. Uppsala. 1970. sid. 436 .