Handeldvapen

Lätta eldvapen som pistoler och gevär, men ej lätta pjäser som kulsprutor eller pansarvärnsvapen.

Handeldvapen är eldvapen som inte är större än att de kan hanteras med händerna utan särskilda stöd eller stativ.

Tre handeldvapen till vänster på bilden.

Handeldvapen definieras enligt 2 § Förordningen (1992:1303) om krigsmateriel som sådana "pistoler, revolvrar, gevär, karbiner och kulsprutepistoler som kan tas med som personlig beväpning och användas utan lavett eller benstöd".[1]

I ett rättsfall, NJA 2002 s. 256, har Högsta domstolen ansett en så kallad pennpistol utgöra ett handeldvapen och dömt ägaren för vapenbrott av normalgraden.[2]

Polisen har i sin författningssamling definierat handeldvapen som ”skjutvapen med en kaliber som understiger 20 millimeter".

Skjutvapen med större kaliber betecknas pjäser.

Handeldvapen kan delas in i enhandsvapen (pistoler och revolvrar) och tvåhandsvapen (gevär, automatgevär, kulsprutepistoler med flera).

Pansarskott, granatgevär och kulsprutor räknas varken som handeldvapen eller eldhandvapen.

I civila sammanhang skiljer man främst mellan jaktvapen och vapen för målskjutning.

I militärt språkbruk betecknar handeldvapen enhandsvapen (pistoler inklusive revolvrar). Eldhandvapen är en soldats personliga beväpning till exempel gevär, automatgevär, karbin, automatkarbin eller kulsprutepistol. Även kulspruta kan vara eldhandvapen beroende på användningssätt.

NoterRedigera

  1. ^ 2 § Förordning (1992:1303) om krigsmateriel
  2. ^ HD:s dom meddelad 14 maj 2002 (mål B 4092-01)https://lagen.nu/dom/nja/2002s256

Se ävenRedigera