Fredrik Cygnæus

finlandssvensk skald, konstdomare, professor och stadsråd

Fredrik Cygnaeus, född 1 april 1807 i Tavastehus, död 7 februari 1881 i Helsingfors, var en finlandssvensk skald och konstdomare.

Fredrik Cygnaeus.

BiografiRedigera

Cygnaeus föddes i Tavastehus där hans far, Zacharias Cygnaeus d.y., senare biskop, då var kyrkoherde, men kom 1820 med familjen till Sankt Petersburg, där han gick i en fransk skola.[1] Han blev student i Åbo 1823 samt filosofie kandidat och magister i Helsingfors 1832, tjänstgjorde därefter några år som lärare vid Finska kadettkåren i Fredrikshamn och senare vid skolor i Helsingfors. På grund av en 1839 försvarad avhandling, Commentationis de Hannibale pars prior, blev han samma år docent i historia. 1843 anträdde han en utrikesresa, från vilken han återvände först 1847. Frukter av denna resa var diktsamlingen Ljus och skugga (2 häften, 1845-1846) och en urkundssamling, Bidrag till de nordeuropeiska folkslagens historia, hemtade ur sydeuropeiska källor (1848). 1854 utnämndes Cygnaeus till innehavare av den då nyinrättade professuren i estetik och modern litteratur, för vilken tjänst han speciminerat med avhandlingen Konung Erik XIV såsom dramatisk karakter uppfattad (1853). År 1867 fick han avsked såsom emeritus.

Cygnaeus Skaldestycken utgavs samlade 1851-1870 (6 delar). Andra och tredje delarna av denna samling innehåller de stora dramerna Claes Flemings tider (1851) och Hertig Johans ungdomsdrömmar (1854). Dikter förekommer även i de flesta av de många "ströskrifter" Cygnaeus utgav, såsom Jääkynttilät (1837), Höstispiggarne (1841), Afhandlingar i populära ämnen (2 häften, 1852-1853), Små häften rörande litteratur och konst (1867-1868) samt Drag ur våra kulturförhållanden och tänkesätt nuförtiden (1874). För övrigt innehåller dessa skrifter uppsatser i historiska och estetiska ämnen, tal med mera. Nämnas bör även de biografiska skildringarna Johan Jacob Nervander (1848), Joachim Zachris Duncker och hans omgifning (1858) samt Teckningar ur Frans Michael Franzéns lefnad (1872). Även Runebergs skaldskap gjorde Cygnaeus till föremål för granskning och tolkning, i skrifterna Om Fänrik Ståls sägner (1861) och Om Johan Ludvig Runeberg (1873, huvudsakligen avtryck ur Jääkynttilät).

Kännetecknande stildrag är det glänsande bildspråket, som genom sin djärvhet oftast överraskar och hänför, men ibland även genom sin färgprakt verkar förvirrande. Innehållsligt märks en stark hänförelse för livets ideala makter och en glödande fosterlandskärlek. Tillika var Cygnaeus en stor talare; det fosterländska talet vid Floradagen 1848 på en äng nära Helsingfors fick en varaktig betydelse. För den bildande konstens uppkomst i Finland verkade han kraftigt som den ledande (från 1848) inom Finska konstföreningen, vars ordförande han var 1863-1878. Cygnaeus influerade sina samtida, särskilt den akademiska ungdomen. Den fosterländska konsten, den dramatiska och musikaliska såväl som den bildande, hade i honom en förkämpe.

Sina konstskatter och sin villa i Brunnsparken testamenterade Cygnaeus till Finlands folk (Cygnaei galleri). Hans Samlade arbeten utgavs 1881-1892 i 11 band av E. Nervander. Sista delen innehåller en av denne författare skriven biografi, Minne af Cygnaeus. Jämför även minnestal av S. G. Elmgren (i Acta soc. scient. fenn., 1883) och av Zacharias Topelius (samma år).

BibliografiRedigera

 • Jääkynttilät : ströskrift i fria häften. H. 1. Helsingfors: Wasenius. 1837. Libris 9352869  - Innehåll: Wårispiggarna ; Ett och annat angående Elgskyttarne och Hanna, dikter af Joh. Ludv. Runeberg ; Spegelbilden ; Fragmenter ur den bedragnes lif ; Jag will ha ro! ; Slutpåstående
 • Afskedsord till eleverne vid kejs. finska cadetcorpsen, talade (den 20 Dec. : 1837). Hfors. 1838. Libris 2605945 
 • Drag ur våra kulturförhållanden och tänkesätt nuförtiden. Ex. B samb. med Cygnaeus, F., Jääkynttität. 1837. Helsingfors: Frenckell. 1874. Libris 2605946 
 • Tal efter Pehr Ad. von Bonsdorffs, jordfästning, uti Helsingfors stads lutherska kyrka, den 18 jan. 1839. Helsingfors. 1839. Libris 2606171 
 • Höstispiggarna : ströskrift. Stockholm. 1841. Libris 1996779  - Innehåll: Förord ; Höstispiggarna ; Månskensbetraktelser ; Flickan på stranden Augustistjernan ; Slafvars slaf ; Eden ; Den döde ; Det enda minnet ; Slösarn ; Den döda vågen ; I en minnesbok ; Följeslagarn ; Skenet från fjerran ; Förgäten strid ; Vår tid är pröfningens ; Näktergalen ; Skuggan ; Försoningen ; Templet i natten ; Begrafningsfesten ; Den närmaste utsigten ; Det dagas åter ; Slagfältet ; Sjung då icke! ; Ersättningen ; Vemodet ; Vid en på hafvet född ynglings graf ; Tåren ; Ljud ur natten ; Paavo Korhonen ; Tal hållet vid Porthans Minnefest, firad af Österbottniska Afdelningarna den 9 November 1839 ; Minne af Rabbe Fabian Gustaf Wrede, framkalladt vid Savolaks-Karelarnes Årfest, den 9 Mars 1838 ; Minnes-ord öfver Rabbe Fabian Gustaf Wrede af Anjala (uppläste den 9 Mars 1838 inför Savolaks-Karelska Afdelningen)
 • Ett skoltal, hållet Luciaedagen 18-. Hfors. 1843. Libris 2605950 
 • Stycken ur en teckning af finska kriget åren 1741 och 1742. Hfors. 1843. Libris 1993283 
 • Ljus och skugga : vandringsbilder. H. 1-2. Helsingfors. 1845-1846. Libris 9352887 
 • Johan Jacob Nervander. Helsingfors: J. Simelii arfvingar. 1848. Libris 2605948 
 • Skaldestycken 1-2. Helsingfors. 1851-1864. Libris 2333624  Innehåll: Del 1: Högstidsstunder ; Uf lifvet ; Vid grafvar ; Hjelteminnen ; Del 2: Claes Flemmings tider : dramatisk dikt i fem acter.
 • Afhandlingar i populära ämnen. Helsingfors. 1852-1853. Libris 2606170  - Innehåll: Revision af allmänna meningens dom öfver general Hans Henrik Gripenberg ; Vid Matthias Alexander Castréns jordfästning den 12 Maj 1852 ; Några ord i anledning af underrättelser om Joh, Robert Tengströms bortgång, talade inför den Akad. Läsföreningens medlemmar i början af Dec. 1847 ; Om antagonismen mella biskoparne Cygnaeus d.ä. och Alopaeus ; Det tragiska elementet i Kalevala ; Om theaterns framtid i Helsingfors ; Anmärkning.
  • Kalevalan traagillinen aines. Porvoossa: Söderström. 1907. Libris 12040771 
 • Erik XIV såsom dramatisk karakter : [Akad afh.]. Helsingfors. 1853. Libris 2605947 
 • Konung Erik XIV såsom dramatisk karakter. Helsingfors. 1853. Libris 1896155 
 • Hertig Johans ungdomsdrömmar : skådespel i fem acter. Helsingfors: Finska Litterautr-Sällskapet. 1854. Libris 14750286 
 • Hegels lära om konstformerna. Helsingfors. 1856. Libris 1882701 
 • Till åhörande af det offentliga föredrag, hvarmed professoren i orientaliska litteraturen, philosophiae doctorn och magistern Jacob Johan Wilhelm Lagus kommer att tillträda sitt embete, inbjudas vetenskapernas gynnare, idkare och vänner vördnadsfullt af historisk-philologiska facultetens decanus Fredr. Cygnaeus. Helsingfors. 1857. Libris 11737408 
 • Bilder ur förgångna tiders lif : 1. Joachim Zachris Duncker och hans omgifning. Helsingfors. 1858. Libris 2002040 
 • Om Fänrik Ståls sägner : Betraktelser. [Runeberg,J.L.]. Hfors. 1861. Libris 2605949 
 • Till åhörande af de offentliga föredrag, hvarmed professoren i allmänna historien hist.-philol. doctorn Georg Zakarias Forsman samt professoren i finska språket och litteraturen hist.-philol. doctorn och magistern August Engelbrekt Ahlqvist komma att tillträda sina embeten, inbjudas vetenskapernes beskyddare, idkare och vänner vördsamt af historisk-philologiska facultetens decanus Fredr. Cygnæus. Helsingfors. 1863. Libris 11737998 
 • Till friherre Johan Reinhold Muncks åminnelse : tal vid akademiska minnesfesten den 15 dec. 1865. Helsingfors. 1869. Libris 2606172 
 • Till Magnus von Wright. : Vid Konstnärsgillets vårfest på Willinge ö, den 7 juni 1865. Hfors. 1865. Libris 2605952 
 • Små häften angående litteratur och konst. Helsingfors. 1867-1868. Libris 2605951 
 • Det historiska dramat i Tyskland : akademisk afhandling. Helsingfors: j. C. Frenckell & Son. 1868. Libris 11212459 
 • Teckningar ur Frans Michael Franzéns lefnad vid åminnelsefesten den 9 februari 1872 ... Helsingfors: Frenckell & Son. 1872. Libris 367973 
 • Om Johan Ludvig Runeberg : förra häftet. Helsingfors. 1873. Libris 2279649 
 • Drag ur våra kulturförhållanden och tänkesätt nuförtiden. Helsingfors: Edlund. 1874  - Innehåll: Till mitt land ; Vid aftäckandet af Henrik Gabriel Porthans minnesvård ; Tal, hållet vid Konstföreningens årsmöte den 10 Mars 1873 ; Från denna sidan af en graf ; Konstnärsgillets helsning till Magnus von Wright vid årsfesten på Willinge den 7 Juni 1865 ; Invigningen af Magnus von Wrights minnesvård ; Herman Kellgren ; Theaterfrågor (På ruinerna af Helsingfors nya theater ; Restauration af theatern ; Till Hans Kejserliga Majestät underdånigst) ; Saul, murhenäytelmän mukainen runoelma viidessä näytöksessä. Kirjoittanut Tuokko ; Om en vård till Frithiof Raas minne ; Vid Frithiof Raas minnesvård ; Ett fel, ett fel allena! ; Ett farväl ; Ett Majnattstal 1857: A. Till Svenska Tidningen B. Talet C. Talets följder ; Skål för befälet på en Svensk-Norsk eskader ; Finska Kadettkorpsminnen.

Samlade arbetenRedigera

KällorRedigera

 Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Cygnaeus, 1. Fredrik, 1904–1926.

NoterRedigera

 1. ^ Svensk uppslagsbok, Malmö 1931

Externa länkarRedigera