Den civilmilitära personalens tjänsteställning, med tjänstegrad, i den svenska armén och flottan 1885.

Rangklass Armén Flottan
Generalmajors Generalfältläkare, Generalintendent -
Överstes Överfältläkare Överdirektör
Överstelöjtnants Fältläkare Direktör, Fältläkare, Stabsläkare
Majors Professor vid generalstaben, Regementsläkare, Garnisonsläkare, Läkare vid krigsskolan, Fästningsintendent, Intendent vid utredningsförråd, Proviantmästare Regementsläkare, Uppbördsläkare (på fartyg med två biträdande läkare)
Kaptens Regementspastor, Garnisonspastor, Regementsauditör (villkorligt), Krigsarkivarie, 1. bataljonsläkare, Fältkamrer, Regementsintendent, Bageriföreståndare, Regementsstallmästare (villkorligt) Ingenjör, Byggmästare, Extra ingenjör, Amiralitetspastor, Regementspastor, Civil tjänsteman av 1. graden, Stabssekreterare, Stabskommissarie, 1. bataljonsläkare, Uppbördsläkare
Löjtnants Bataljonspredikant, Regementsauditör (villkorligt), 2. bataljonsläkare, Sjukhusläkare, Pensionär i Fältläkarkåren, Regementskommissarie, Sjukhuskommissarie, Regementsstallmästare (villkorligt), Regementsveterinär Civil tjänsteman av 2. graden, Stipendiat å läkarestaten, Biträdande läkare (med. kand.)
Underlöjtnants Vice aduitör, Stipendiat i Fältläkarkåren, Underläkare, Intendentsaspirant (examinerad), Regementsstallmästare (villkorligt), Bataljonsveterinär, Verkmästare, Förrådsförvaltare vid centralförråd eller fortifikationsfältförråd, Kassaförvaltare, Fortifikationskassör, Materialförvaltare, Redogörare, Kanslist, Apotekare, Musikdirektör Underingenjör, Civil tjänsteman av 3. graden, Civil tjänsteman av 4. graden, Stabskanslist, Biträdande läkare (med. fil. kand)
Fanjunkares Förrådsförvaltare vid regementsförråd, Intendentsaspirant (oexaminerad), Skvadronshästläkare, Besiktningsrustmästare, Förrådsskrivare, Faktoriskrivare, Sjukhusskrivare, Kontorsskrivare, Bokhållare, Musikanförare Maskinistunderofficer av 1. graden, Hantverksunderofficer av 1. graden
Sergeants Förrådsbiträde, Gevärshantverkare, Pistolsmed, Regementssadelmakare, Tyghantverkare, Rustkammarsmed, Stockmakare, Fodermarsk vid ridskolan Maskinistunderofficer av 2. graden, Hantverksunderofficer av 2. graden, Verkmästare, Mästare
Korprals Förrådsvaktmästare -

KällorRedigera

  • Tjenstgörings-Reglemente för Armén, Stockholm 1885.

Se ävenRedigera