Att kalla in förstärkningar är att uppmärksamma andra på en pågående diskussion med en tydlig avsikt att påverka diskussionen i en bestämd riktning, vilket i allmänhet betraktas som ett skadligt beteende. Det är oproblematiskt att uppmärksamma andra på pågående diskussioner förutsatt att syftet är att tillföra diskussionerna något av värde genom att vidga deltagandet och inkludera personer som förväntas kunna bidra med kunnande och erfarenhet så att konsensus kan nås, men när man gör detta bör man fundera på vem man kontaktar, var man göra det, och hur man formulerar sig.

Problem med förstärkningar kan uppstå i såväl diskussioner som sker enligt ett formaliserat arbetssätt som i mer informella diskussioner om artikelinnehåll. Friheten för hur man kan påkalla uppmärksamhet blir vanligen mindre ju starkare formaliserad en diskussion är.

Generellt gäller att påkalla förstärkningar sällan är en god idé. Användare som främst ägnar sig åt ett ämne, och kanske till och med har en intressekonflikt, drar gärna med sig likasinnade, men detta brukar snarast väcka irritation hos etablerade användare. Att kalla in förstärkningar strider mot målet om ett neutralt perspektiv – målet blir istället att få rätt.

Att be om hjälp

redigera

I många fall är det befogat att söka hjälp av andra wikipedianer, till exempel:

 • när man själv inte har den kunskap som krävs.
 • när man behöver få något utfört som man själv inte har verktyg till och som en administratör har tillgång till.
 • när man behöver utföra ett redigeringsarbete som är för stort för en Wikipedian att göra själv (man kan då exempelvis fråga någon av botarna på svenskspråkiga Wikipedia).
 • när man inte är säker på att en användares klotter är tillräckligt grovt för att användaren ska blockeras (administratörer).

Man ska dock vara beredd på att andra användare alltid har rätt att säga nej när man ber om hjälp, och att det kan finnas många skäl till det, som inte är personliga.

Om man står i begrepp att uppmärksamma någon på en pågående diskussion, omröstning eller liknande, är det värdefullt att först tänka igenom dels hur det kan påverka den aktuella diskussionen, diskussionsklimatet i den diskussion man vill uppmärksamma någon på och hur det kan komma att ses av övriga som berörs av den pågående diskussionen. Det är svårt att ge generella riktlinjer som gäller i alla situationer utan undantag, men i bedömningen om det är lämpligt eller inte att uppmärksamma någon eller några om en pågående diskussion eller omröstning kan man väga in omfattningen (det är typiskt sett olämpligt att "spamma" personer med ett stort antal meddelanden), att meddelandet man skriver bör ha ett neutralt innehåll snarare än att ta ställning för en viss ståndpunkt i diskussionen (det kan till exempel vara olämpligt att kombinera en uppmaning att delta i en omröstning med ett antal argument för att omröstningen bör få en viss utgång), att man inte väljer ut mottagarna efter vilka åsikter de har eller förväntas ha och att man är transparent med dels att man gör det, och dels vilka man kontaktar.

Olika typer av diskussioner

redigera

Vad som anses som störande beteende varierar med typen av diskussion.

Omröstningar om administrativ behörighet

redigera

Eftersom omröstningar på Wikipedia:Ansökan om administrativ behörighet gäller förtroendet för enskilda personer, och avgörandet sker genom ren rösträkning med krav på kvalificerad majoritet, är det mycket olämpligt att göra några som helst försök att påverka vem som söker sig till omröstningen. Tycker man att det vore önskvärt med större uppmärksamhet är därför det enda lämpliga att posta ett kort, neutralt hållet meddelande på Bybrunnen om att det pågår en eller flera omröstningar. Det är att föredra att inte med namn nämna kandidaterna.

Eftersom det finns krav på viss aktivitet för att vara röstberättigad är förstärkningar utifrån sällan något större problem.

Diskussioner om artikelstatus

redigera

Diskussioner på Wikipedia:Artikelnomineringar och Wikipedia:Sidor föreslagna för radering, liksom diskussioner om relevans eller radering på en artikels diskussionssida, är på olika sätt mer formella än de flesta andra diskussioner. Det är acceptabelt att be till exempel enskilda personer som är kunniga inom ämnet att titta på frågan, men man bör tänka igenom hur man väljer dessa och hur man frågar dem. Målet måste vara att fatta ett välgrundat beslut där flera synvinklar beaktats, inte ett beslut i linje med vad man själv tycker.

Övrigt

redigera

Om man finner att man hamnat i en lång diskussion om innehållet i en artikel är det bra sätt att lösa upp knutarna att antingen fråga någon man vet är mycket kunnig i ämnet och som inte yttrat sig i samtalet eller be om medling exempelvis på Bybrunnen.

Kontaktmetoder

redigera

Aviseringar måste vara kortfattade och neutralt utformade, där kompletterande information fås genom att klicka sig fram till den aktuella diskussionen. Det är lämpligt att i den aktuella diskussionen lämna en kort notis om vilka aviseringar som gjorts, speciellt om det gjorts till ett urval av användare.

Breda kontaktkanaler

redigera

Den som önskar uppmärksamma fler personer på en diskussion kan vanligen lägga en notis på någon av följande platser utan att det anses problematiskt:

 • Diskussionssidan för något wikiprojekt som kan anses relaterat till frågeställningen.
 • Bybrunnen.
 • Diskussionssidan för någon eller några relaterade artiklar.

Riktade meddelanden

redigera

Meddelanden direkt riktade till enskilda är mer känsliga. Dessa bör bestå antingen av meddelanden på diskussionssidor eller "pingning" i en pågående diskussion. Om man tydligt anger varför och håller meddelandet neutralt är det vanligen OK att på dessa sätt kontakta

 • Användare som gjort betydande bidrag till ett ämne.
 • Användare som deltagit i tidigare diskussioner om samma eller liknande ämne.
 • Användare som är kända för sina kunskaper inom området.
 • Användare som uttryckt önskemål om att hålla sig uppdaterade.

Den grupp av användare som aviseras skall inte väljas på ett sätt som kan ge sken av att deras åsikter spelat in. Om till exempel aviseringar skickas till användare som tidigare stödde radering av en artikel skall samma aviseringar skickas till de som stödde att behålla den. Begränsa antalet mottagare och skicka inte till mottagare som undanbett sig avisering. Riktade meddelanden bör normalt inte användas för att uppmärksamma omröstningar på WP:Ansökan om administrativ behörighet annat än när resultat skall verkställas.

Om en eller flera personer agerande diskuteras på exempelvis WP:Kommentarer om administrationen av Wikipedia måste dessa personer meddelas. Andra personer som varit inblandade kan lämpligen antingen meddelas genom not på berörda diskussionssidor (om de är få) eller personliga meddelanden.

Om någon kallar in förstärkningar

redigera

Om man upptäcker att någon kallar in förstärkningar bör man i första hand uppmärksamma beteendet så att övriga deltagare i en diskussion förstår varför det plötsligt dyker upp flera nya personer. Vissa konsekvenser av förstärkningarna är svåra att helt ta bort. Eftersom diskussionen redan störts är målet därför i första hand att se till att resultatet inte påverkas, genom att späda ut förstärkningarna. För många diskussioner är därför ett bra sätt att minska påverkan att själv lägga ett neutralt hållet meddelande om saken på en lämplig plats enligt ovan. Kom ihåg att bara för att någon kallar in förstärkningar så innebär inte det att personen har fel i grundfrågan.