Västmanlands-Dala nation

studentnation vid Uppsala universitet
(Omdirigerad från V-Dala)

Västmanlands-Dala nation, i dagligt tal endast V-Dala, är en av 13 nationer vid Uppsala universitet. Nationen grundades 1639, samma år som Västgöta nation, och är därmed en av de två äldsta nationerna i Uppsala[1]. Nuvarande (2021) inspektor är Johan Tysk, professor i matematik och vicerektor för vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet. V-Dalas medlemstidning heter Landskapsposten och grundades 1960. Nationsorkestrarna heter ab Kruthornen (grundad 1960), V-Dala Spelmanslag (grundat 1961) och Samba São Miguel. Till ab Kruthornen hör balettensemblen Letta gardet, grundad 1967. Nationens största förening är dess kör, Västmanlands-Dala Nationskör, eller V-Dalakören.

Västmanlands-Dala nation
   
Latinskt namnNatio Westmanno-Dalecarliae
Tidigast omnämnd1639
InspektorJohan Tysk
Antal medlemmar5600
AdressS:t Larsgatan 13
Box 2062
750 02 Uppsala
Webbplatsv-dala.se


Studentnationer vid
Uppsala universitet


Stockholms · Uplands · Gästrike-Hälsinge · Östgöta · Västgöta · Södermanlands-Nerikes · Västmanlands-Dala · Smålands · Göteborgs · Kalmar · Värmlands · Norrlands · Gotlands Kuratorskonventet
Västmanland-Dala nations nya nationsgrav på Uppsala gamla kyrkogård.
Västmanland-Dala nations gamla nationsgrav på Uppsala gamla kyrkogård.
Olof Rudbeck den äldre, 1630-1702. Nationens förste inspektor

Nationen har cirka 6 000 medlemmar.[2]

Nationens tidiga historia

redigera

Nationen grundades 1639. Från detta år skapas även den så kallade Landskapsboken vilket var nationens första album och troligen även de första stadgarna. En nationskassa tillkom - den så kallade Fiscus nationalis. År 1663 får nationen sin förste inspektor: Olof Rudbeck d.ä. han kom att verka under åren 1663 till 1696. Från år 1692 börjar landskapsprotokoll att föras.

Nuvarande organisation

redigera

Nationens nuvarande organisation infördes 1978, som ett led i bekämpandet av den ekonomiska kris som nationen då befann sig i. Den bygger på principen att en styrelse bereder samtliga ärenden inför landskapet, utom de som rör val av befattningshavare och revision. Även stipendietillsättningen ligger utanför styrelsens myndighet. Dessa sidoärenden omhändertas av tre nämnder (granskningsnämnd, stipendienämnd och valnämnd) som svarar direkt inför landskapet.

Styrelsen, som av hävd består av yrkeserfarna nationsvänner snarare än studenter, ansvarar alltså för all nationens förvaltning och verksamhet. Förvaltningen delas in i två delar - fondförvaltningen, som har hand om nationens reda pengar, leds av en vald Skattmästare, medan allmänna förvaltningen, som har hand om övrig egendom och den löpande ekonomin, leds av en anställd ekonomi- och fastighetschef. Båda har plats i styrelsen, den förstnämnda som ledamot och den sistnämnda som adjungerad. Då styrelsens uppgift främst är att sätta ekonomiska ramar för nationsverksamheten och inte styra den i detalj, så är alla sådana ärenden remitterade till utskott, som svarar inför styrelsen. I utskotten sitter främst studenter. Varje utskotts ordförande är ansvarig för och verkställande av den verksamhet som utskottet bedriver (med undantag av informationsutskottets ordförande, som endast är verkställande, medan Förste kurator är ansvarig). Utskottsordförandena sitter, till skillnad från de flesta liknande organisationer, inte i styrelsen (med undantag av Andre kurator och Bibliotekarie, som gör det av andra skäl). Utskotten är följande:

 • Programutskottet - ansvarar för all verksamhet som sker i nationshuset, såsom pub, fika, klubbar, spex, gasker, baler och dylikt. Ordförande är Andre kurator.
 • Biblioteksutskottet - sköter om biblioteket och nationens studierelaterade verksamhet. Ordförande är Bibliotekarien.
 • Idrottsutskottet - fungerar som styrelse för den fristående föreningen V-Dala IF. Ordföranden benämns idrottssekreterare och är i regel även ordförande i V-Dala IF.
 • Kontaktutskottet - värvar, skriver in och tar hand om nya medlemmar. Ordföranden benämns kontaktsekreterare.
 • Internationella utskottet - sköter nationens kontakt med vännationer och utbytesstudenter. Ordföranden benämns internationell sekreterare.
 • Informationsutskottet - omhändertar nationens medier och gör med dessa reklam för de andra verksamheterna. Ordföranden benämns informationssekreterare.

Nationen arvoderar åtta studenter på heltid. Dessa är:

 • Förste kurator - sitter i styrelsen, är nationens högste chef (med undantag av Inspektor) och ansvarar för att all verksamhet flyter på och att alla beslut verkställs.

Vårterminen 2024 är Linn Mattsson Förste kurator

 • Andre kurator - chef för programverksamheten, sitter i styrelsen delvis av hävd, delvis för att programverksamheten är så avgörande för nationens ekonomi.

Vårterminen 2024 saknar nationen Andre kurator

 • Klubbmästare - sitter i programutskottet, leder de praktiska genomförandena av nöjesarrangemang, och är även som nationens toastmaster på interna sittningar och middagar.

Vårterminen 2024 är Alexander Wadström Klubbmästare

 • Klubbmästarinna - sitter i programutskottet, chef för kök och servering på nationens festvåning.

Vårterminen 2024 är Kaaviya Balakrishnan klubbmästarinna.

 • Barmästare - sitter i programutskottet, chef för barer på nationens festvåning.

Vårterminen 2024 är Leona M. al-Tunisi Barmästare

 • Pubchef - sitter i programutskottet, chef över nationens pub.

Vårterminen 2024 är Aaron Bryce Chawiya Pubchef

 • Uthyrningssäljaren - adjungerad i programutskottet, ansvarar för all kundkontakt vid externa arrangemang och uthyrningar.

Vårterminen 2024 är Izabelle Strid Pettersson Uthyrningssäljare

 • Kommunikationsansvarig - ansvarar för nationens marknadsföring, sociala medier och affischering

Läsåret 2024 är Linn Eriksen Västmanlands-Dala nations kommunikationsansvarige.


Sommartid arvoderar två studenter på heltid. Dessa ansvarar för sommarrestaurangen Taket. Dessa är:

 • Barchef - chef över Takets dryck, samt över barpersonal.

Sommaren 2024 är Bilash Deb barchef

 • Restaurangchef - chef över restaurangen samt serverings- och kökspersonal.

Sommaren 2024 sitter Daria Kętrzyńska som restaurangchef

Vid sidan av kärnverksamheten har var landsman rätt att grunda en så kallad särskild sammanslutning, det vill säga en intresseförening, för att utöka nationens aktivitetsutbud. Idag[när?] finns ett tiotal aktiva sådana, bland annat de mot studier inriktade Teologgruppen och Juridiska klubben, tre orkestrar (en stråk-, en blås- och en samba-), en blandad kör,en syjunta, en spelfigursförening, en förening som sätter upp spex och en som då och då underhåller omvärlden med teateruppsättningar samt den mångsysslande Kulturklubben.

Nationen har satt upp flera större studentspex. Mest berömda är Fritiof och Ingeborg och Gustaf den Adolf. Nedan listas sentida produktioner:

 • 1986: Reformnubben
 • 1988: Sherlock Holmes
 • 1989: Gustaf den Adolf, nyuppsättning till nationens 350-årsjubileum
 • 1990: Henrik VIII
 • 1992: Macchiavelli
 • 2005: Carl Morin eller En knapp historia eller En schackpjäs
 • 2006: Fänrik Ståls sista sägen eller Finnar i kläm eller När berna.com
 • 2007: Engelbrekt eller När Puke mådde illa eller När Bonde blev kung
 • 2008: Julius - När Caesar blev sallad eller Ett spex med Toga i eller Hitta Nero
 • 2013: Grabben i skyttegraven bredvid eller På spexfronten intet nytt eller En fralla, alla frön![3]
 • 2014: Gustav den Adolf, nyuppsättning till nationens 375-årsjubileum [4]
 • 2022: Upp till dans eller Ett spex av sin tid eller Vem drog ur proggen?[5]
 • 2023: Den sista neandertalaren eller Apsläkten är wurst eller Neandertala är silver, gruffa är guld[6][7]
 • 2024: Silfverblads testamente eller Det här fiket är inte BIG enough för oss båda eller Depresso House[8]

Nationshus

redigera
 
Det gamla nationshuset, före ombyggnaden 1914

Västmanlands-Dala nations hus är ett av endast två byggnader i Sverige som ritats av den finländske arkitekten Alvar Aalto[9]. Den andra är Aaltohuset i Avesta. Det nuvarande nationshuset byggdes 1965, efter en insamling bland hembygdens kommuner. Det gamla nationshuset härstammade från 1831, och byggdes om och nyinreddes av Uppsalas på den tiden ende verksamma arkitekt, Adrian Crispin Peterson, e.o. konduktör vid Överintendentsämbetet.[10] Huset genomgick även en omfattande ombyggnad 1914. En flygelbyggnad som ännu ingår i dagens nationshus tillkom 1939. Nationshuset har delvis förändrats genom att bottenvåningen byggts in; tidigare stod huset på pelare.

Bibliotek

redigera

Nationens bibliotek berömmer sig för att vara Sveriges näst största privata bibliotek med omkring 90 000 volymer. ÅR 1714 erhöll nationen en större boksamling i donation av landshövdingen i Västerås, friherre Ludvig Fahlström. Denna donation kom att utgöra grunden till nationens bibliotek.

Betydande bokdonationer har senare lämnats av Carl Gustaf Kröningssvärd 1830-32 och brigadläkaren Isak Vought. Hans och Carl Thomas Järtas boksamlingar har även infogats i samlingarna.[11]

Jacob Eduard Boëthius, Johan Henrik Schröder, Carl Wilhelm Böttiger, Wilhelm Erik Svedelius, Albert Staaff, Carl Fabian Björling, Simon Boëthius, Theodor af Callerholm, Karl Vilhelm Zetterstéen, Alfred Bernhard Carlsson, Bertil Boëthius, Erik Ekman, Ulf Hård af Segerstad har varit bibliotekarier vid Västmanlands-Dala nations bibliotek.[12]

Blåsorkester och balett

redigera

ab Kruthornen och Letta Gardet, KHLG, är Västmanlands-Dala nations egen blåsorkester med balett. Orkestern (Kruthornen) bildades 1960 och baletten (Letta Gardet) 1967. Offentligt visar sig Kruthornen i rosa overaller, vit smokingskjorta, svart fluga, röda strumpor, och svarta skor. Baletten bär gula overaller med svart topp under till vardags, men klär sig betydligt mer elegant när de uppträder. Klädseln är högst studentikos men ändå välordnad och tidlös. KHLG uppträder med en blandning av svängiga låtar från olika genrer, gamla som nya, och med spel- och dansglädje som syns. KHLG uppträder främst på nationens evenemang, men ger även konserter utanför nationen.

KHLG sätter upp jubileumsföreställningar med jämna mellanrum, den senaste är Ludwig - Den 115:e Symfonin som sattes upp 2022 till orkesterns 60-årsjubileum och balettens 55-årsjubileum.

Nationskör

redigera

Västmanlands-Dala blandade nationskör bildades 1972 och består idag av drygt 60 sångare. Sedan höstterminen 2021 är det Leif Nahnfeldt som dirigerar kören. Repertoaren är bred och innehåller allt från klassiskt till spexartade och traditionella studentsånger. Kören uppträder främst på nationens evenemang, men ger även konserter utanför nationen.

Spelmanslag

redigera

V-Dala Spelmanslag är ett av Sveriges första och största samt Uppsalas enda studentspelmanslag. Laget spelar nordisk folkmusik på huvudsakligen akustiska instrument. Laget grundades ursprungligen 1961 och firade sitt 50-årsjubileum 2011[13].

Bostäder

redigera

Nationens bostäder fanns fram till 2012 i bostadsområdet Triangeln, vid Svartmangatan i anslutning till nationshuset och vid Ekonomikum. Fram till 2009 hyrde nationen studentbostäder vid före detta vårdhögskolan i Kåbo av landstinget. I mars 2012 utökades nationens innehav av studentbostäder genom inköp av studentbostadsområdet Majklockan vid Luthagsesplanaden 81-91. Majklockan består av totalt 376 studentlägenheter[14]. Detta köp gjorde att V-Dala blev den nation i Uppsala som äger flest studentbostäder. I början av 2021 skedde senaste inflyttningen i fyra nybyggda hus på Flogstavägen, granne med Majklockan. Området kallas Ängsklockan och innehåller mest små lägenheter, samt några korridorrum, totalt 403 bostäder.[15]. Västmanlands-Dala nations bostäder består av totalt 1228 enheter.[16]

Vännationer

redigera

V-Dala har utbyte med följande vännationer:

Bemärkta äldre kuratorer

redigera

Inspektorer

redigera

Nationens nuvarande inspektor är Johan Tysk, professor i matematik.

Se även

redigera

Källor

redigera
 1. ^ ”Historia”. V-Dala nation. https://www.v-dala.se/om-nationen/historia/. Läst 18 juli 2023. 
 2. ^ ”Bli Medlem”. V-Dala nation. https://v-dala.se/medlemskap/. Läst 27 juni 2024. 
 3. ^ Hänger på publiken (recension Ridårarnas Storspex 2013 i Ergo)
 4. ^ [1]
 5. ^ ”Färgstarkt och charmigt när 70-talet äntrar V-Dala”. ergo.nu. https://ergo.nu/node/10236. Läst 26 april 2022. 
 6. ^ ”Den sista neandertalaren eller apsläkten är wurst eller neandertala är silver, gruffa är guld”. Billetto Sweden. https://billetto.se/e/den-sista-neandertalaren-eller-apslakten-ar-wurst-eller-neandertala-ar-silver-gruffa-ar-guld-biljetter-817295. Läst 29 mars 2023. 
 7. ^ ”Lättsmält storspex med starka musikaliska inslag”. ergo.nu. https://ergo.nu/node/10394. Läst 19 april 2023. 
 8. ^ ”Recension: V-Dalas storspex "Silfverblads testamente"”. ergo.nu. https://ergo.nu/node/10604. Läst 28 april 2024. 
 9. ^ ”Om Alvar Aalto «  Alvar Aaltosällskapet”. alvaraalto.se. Arkiverad från originalet den 26 oktober 2016. https://archive.is/20161026164728/http://alvaraalto.se/om-alvar-aalto/. Läst 23 oktober 2016. 
 10. ^ Vainesworth, Christopher (2014). Med nit och skicklighet: arkitekten Adrian Crispin Peterson och hans yrkesverksamhet i Uppsala 1866–1872. sid. 72-79. https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1713285&dswid=-5878 
 11. ^ Nationshusen i Uppsala Red. Albin Roosval. Stockholm 1915
 12. ^ Gäverth, Johannes; Jonsson, Johannes, red (2014). Västmanlands-Dala nations skriftserie XVIII. Västmanlands-Dala nations skriftserie. Uppsala 
 13. ^ http://www.v-dalaspelmanslag.se/historia/, hämtat den 23 oktober 2016.
 14. ^ http://www.unt.se/uppsala/hastigt-kop-av-studentbostader-1684135.aspx Nyhetsartikel, UNT, läst 2012-04-01
 15. ^ http://www.ergo.nu/ledare/20120307-rockad-av-bost%C3%A4der Nyhetsartikel, ERGO, läst 2012-04-01
 16. ^ ”Studentbostad i Uppsala – Flest lägenheter & rum”. V-Dala nation. https://www.v-dala.se/formaner/bostader/. Läst 17 juli 2023.