Carl Gustaf Kröningssvärd, född 19 januari 1786 på Stävre i Västerfärnebo socken i Västmanland, död 6 september 1859 i Stockholm, var en svensk jurist, historisk samlare och skriftställare.

BiografiRedigera

Kröningsvärd var son till majoren Abraham Zacharias Kröningssvärd och hans hustru Elsa Magdalena Polhammar. År 1804 blev han auskultant i Svea hovrätt och 1805 extra ordinarie kanslist i Justitieexpeditionen. Kröningssvärd avlade 1806 juridisk examen i Uppsala och utnämndes 1813 till länsnotarie i Kopparbergs län, erhöll samma år häradshövdingetitel och förordnades 1826 till bergsfiskal vid Stora Kopparberget. Han hade stort intresse för Sveriges och särskilt sin hembygds historia och var en outtröttlig samlare av allt relaterat material.

FörfattarskapRedigera

Av hans många tryckta skrifter - Handlingar om trolldomsväsendet i Dalarne 1668-1673 (1821; ny utökad upplaga Blåkullefärderna, eller handlingar et cetera 1845-49) med flera - intas första rummet av hans Diplomatarium dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne (tre delar, del 1 tillsammans med Johan Wilhelm Lidén, 1842-53, med supplement); en viktig källa om av Dalarnas äldre förhållanden. Av Kröningssvärds många outgivna skrifter kan särskilt nämnas Diplomatarium vestmannicum (tre delar), innehållande en samling urkunder från medeltiden rörande Västmanland. Detta arbete liksom flera av hans handskrifter förvaras i Uppsala universitetsbibliotek. Hans avskrifter av urkunderna brister dock i noggrannhet, varför de ej kan läggas till grund för behandlingen av dessa båda landskaps äldre språk. I hans rent historiska skrifter förekommer väl vågade hypoteser och misstag, beroende på brist på tillräckliga förstudier och kritisk blick. Betydande delar av hans bibliotek donerades till Västmanlands-Dala nation i Uppsala. Däribland finns bland annat det enda originalet av protokollen från trolldomsprocesserna i Mora 1669. Han sålde delar av sin egen korrespondens till autografsamlare. Delar finns i dag i Eriksbergs samling i Riksarkivet.

Även på det skönlitterära och naturvetenskapliga området (Glaset och Lyran - en samling sångstycken, 1821, Afhandlingar rörande naturvetenskaperna, 1830-31, Flora dalekarlica, 1843, med flera) uppträdde Kröningssvärd inte utan framgång som författare.

BibliografiRedigera

 
Titelbladet till Nordiskt sagobibliothek eller mythiska och romantiska forntidssagor.
 • Sång för Stora Kopparbergets arbetare. Falun. 1813. Libris länk 
 • Minne af Lars Fredr. Gravander, medicinae doctor och provincial-medicus i Stora Kopparbergs län : uppläst för någre vänner efter hans begrafning den 12 mars 1815. Falun. 1815. Libris länk 
 • Trolofningen, eller Pjesen för dagen : tillfällighets-stycke i en act, med sång : uppfördt å theatern i Fahlun den 19 martii 1827. Falun. 1827. Libris länk 
 • Harald Hårfagers afkomlingar på Europas throner med deras egna agnatiska ättledningar. Falun. 1828. Libris länk 
 • Den lika gifto-och arfsrätten : kort betraktelse, tillägnad det hederwärda Bonde-ståndet. Fahlun. 1834. Libris länk 
 • Anwisning att uppstoppa och förwara foglar i en samling. Fahlun, P. A. Huldbergs boktryckeri, 1839. 1839. Libris länk 
 • Berättelse om Natural-historiska föreningens i Dalarne offenteliga sammankomst å högtidsdagen den 7 januari 1839. Fahlun. 1839. Libris länk 
 • Förteckning på adeliga familler i Sverige 1839. Stockholm. 1840. Libris länk 
 • Flora Dalekarlica : landskapet Dalarnes indigéna phanerogamer och filices. Falun: Åkerblom. 1843. Libris länk 
 • Den föreslagna wal-lagen för den nya national-representationen, lämpad till Stora Kopparbergs län. Fahlun. 1844. Libris länk 
 • Afhandling om Islands-och renlafvens nytta och användbarhet, såsom födoämne. Stockholm: Huldberg. 1849. Libris länk 
 • Matrikel öfwer dem af Swea rikes ridderskap och adel, hwilka ifrån år 1823 till närwarande tid, blifwit på riddarhuset introducerade. Stockholm. 1850. Libris länk 
 • Natural-historia för hemmet och skolan : beskrifningar och afbildningar af föremål utur alla naturens riken : efter tillförlitliga källor bearbetad : md öfver 400 kolorerade fig. Stockholm. 1852-1853. Libris länk 
 • Genealogiska tabeller. Stockholm. 1853. Libris länk 
 • Matrikel öfver svenske och utländske män, hvilka af Sveriges regenter blifvit i grefligt, friherrligt eller adeligt stånd upphöjde, men icke i denna wärdighet introducerade. Stockholm. 1854. Libris länk 
 • Biographisk uppsats. [Stockholm. 1857. Libris länk 

UtgivitRedigera

KällorRedigera