För värnplikt i Finland under ryska tiden, se Finska värnpliktiga militären.

Värnplikten gäller alla finländska män med undantag för det demilitariserade Åland. Årligen utbildar Finlands försvarsmakt omkring 27 000 värnpliktiga. Ungefär 80 procent av de finländska männen genomför sin värnplikt i försvaret.

Finländsk granatkastarservis i eldställning.

OmfattningRedigera

Värnplikten räcker från det år då man fyller 18 till slutet av det år då man fyller sextio år.[1] De värnpliktiga kallas till uppbåd (mönstring) det år de fyller 18.[2] Vid uppbådet besluts om eventuellt uppskov eller om tid och plats för beväringstjänst.[3] Uppskov kan beviljas för några år i taget, till exempel på grund av studier, högst till slutet av det år den värnpliktige fyller 28 år.

Värnpliktiga utför militärtjänst i Finlands försvarsmakt som beväringar i 165, 255 eller 347 dagar. Meniga soldater tjänstgör 165 dagar, beväringar med vissa specialuppdrag, såsom medicinalmän (sjukvårdare) och militärpoliser 255 dagar samt militärförare (chaufför), underofficerare (undersergeanter, sergeanter och reservofficersaspiranter) 347 dagar. Efter beväringstiden kan de värnpliktiga kallas till repetitionsövningar (och till tjänstgöring vid hot om krig eller i samband med till exempel naturkatastrofer). Repetitionsutbildningens längd är enligt lagen 40, 75 eller 100 dagar, i praktiken betydligt kortare.

TjänstgöringRedigera

Det finns en lång rad vapenslag, eller enheter, man kan söka till när man rycker in, bland annat artilleribatterier, infanterikompanier och granatkastarkompanier. De fysiskt mest krävande utbildningarna anses vara attackdykarna (Obbnäs) och fallskärmsjägarna (Uttis), tätt följda av kustjägarna (Dragsvik). Nylands brigad är Finlands enda svenskspråkiga truppförband.

Grundutbildningen är likadan för alla, oavsett vapenslag eller enhet, och omfattar omkring två månader, vilket avslutas med faneden. Därefter följer specialistutbildningen då soldaterna lär sig sina respektive vapenslag. Slutligen hålls trupputbildningen då man sägs sammansvetsas till en gemensam krigstida enhet.

FanedenRedigera

 
Finländska beväringar svär faneden

Alla soldater måste svära en faned som förbinder en att försvara landet närhelst det kallar.

Jag N.N. lovar och försäkrar
(I eden) inför Gud den allsmäktige och allvetande,
(I försäkran) på heder och samvete,
att vara en pålitlig medborgare, trogen Finland. Jag vill tjäna mitt land uppriktigt och med all min förmåga eftersträva och främja dess väl och bästa.
Jag ska alltid, såväl i fred som i krig, försvara mitt fosterland, dess lagliga statsskick och landets lagliga överhöghet. Om jag märker eller får veta något som är i görningen för att störta landets lagliga överhöghet eller för att upphäva landets statsskick ska jag genast meddela myndigheterna detta.
Jag viker inte i något läge från min trupp eller från min post, utan så länge jag har krafter ska jag fullgöra mitt uppdrag.
Jag lovar att uppföra mig redbart och rakryggat, att lyda mina överordnade, följa lagar och förordningar samt bevara tjänstehemligheter som anförtrotts mig. Jag ska också vara rättfram och hjälpsam mot mina kamrater i tjänst. Jag ska aldrig bryta mot min tjänsteplikt, varken på grund av släktskap, vänskap, avund, ovänskap eller fruktan eller på grund av gåvor eller av annan orsak.
Om jag får i uppgift att leda andra ska jag vara rättvis mot dem, se till deras välbefinnande, informera mig om deras önskemål, vara deras rådgivare och handledare och själv vara ett gott och sporrande föredöme.
Allt detta vill jag göra på heder och samvete. [4]

CiviltjänstRedigera

De som på grund av övertygelse inte vill tjänstgöra i försvarsmakten kan utföra civiltjänst istället (12 månader), men detta innebär inte att de skulle befrias från värnplikt. Vid mobilisering underställs de i första hand civiltjänstcentralen eller räddningsväsendet.[5]

Ålänningar är befriade från värnpliktRedigera

Ålänningar är befriade från värnplikten. Enligt Ålands landstings webbplats beror detta inte på Ålands demilitarisering, utan befrielsen är främst ett språkskydd. Till skillnad från övriga Finland är Åland enligt lag enspråkigt svenskt.[6] Ålänningar är i princip skyldiga att istället utföra motsvarande tjänst inom civila myndigheter, men sådan har inte ordnats. Under andra världskriget organiserades Ålands hemvärn.

DagpenningRedigera

Beväringarna får en dagpenning de första fem och halv månaderna 5,10 € (2015). Därefter höjs lönen till 8,50 €, för att ytterligare höjas till 11,90 € efter åtta och halv månaders tjänstgöring.

KritikRedigera

Namninsamlingen för ett så kallat medborgarinitiativ med syfte att slopa värnplikten inleddes i september 2013.[7] Initiativet motiveras med att värnplikten är en dyr, ojämlik och föråldrad försvarslösning. Det fick ingen större uppmärksamhet och misslyckades med att samla det antal namnunderskrifter som krävs för ett medborgarinitiativ.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera