Sekreterare kan avse:

 • Sekreterare (assistent) – en administratör, kanslist eller kontorist som utgör stödfunktion till en person eller grupp av personer, exempelvis:
  • Handsekreterare – en privatsekreterare hos personer i högre ställning
  • Medicinsk sekreterare – Arbetsuppgifterna för en läkarsekreterare utgörs i huvudsak av så kallad medicinsk dokumentation, ofta baserat på diktat av läkare. Det är också vanligt att yrket kallas för läkarsekreterare eller vårdadministratör. Att föra protokoll vid möten och konferenser kan ingå i arbetet liksom administrativa uppgifter. En arbetsuppgift för medicinska sekreterare som arbetar inom slutenvården är att tillsammans med läkaren klassificera diagnoserna rätt enligt DRG (diagnosrelaterade grupper). Att arbeta med detta kräver vidareutbildning och blir allt vanligare eftersom den ersättning som vårdenheten får för behandlingen av patienten baseras på DRG-klassificeringen. Den medicinska sekreterarens arbetsuppgifter varierar mycket och innehåller bland annat skrivande av patientjournaler och andra medicinska dokument efter diktat, skrivande av intyg, remisshantering, diagnosklassificering, statistikuttag, utbildnings- och systemansvar, kvalitetssäkring, budget- och kostnadsuppföljning, arkivarbete (vilket bland annat innebär att ha kunskap om gällande lagstiftning inom hälso- och sjukvård), receptionsarbete och inköp. Personal-, ekonomi- och löneadministration kan också ingå i arbetsuppgifterna. Medicinska sekreterare innehar också chefspositioner på olika nivåer. En medicinsk sekreteraren är specialist på medicinsk dokumentation och skrivregler. Då sjukvården mer och mer övergår till att datorisera den medicinska dokumentationen är det den medicinska sekreteraren som ofta har både utbildnings- och systemansvar avseende de olika vårdadministrativa system som finns på arbetsplatsen.
  • Mötessekreterare – den som för protokoll vid ett möte
  • Politisk sekreterare – politiskt tillsatt tjänsteman på kommunal, regional eller nationell nivå
  • Privatsekreterare – arbetar för en person och sköter ofta privata angelägenheter
 • Sekreterare (befattning) – en chefsbefattning i vissa historiska och nutida organisationer, exempelvis:
  • Akademisekreterare – en titel på en tjänsteman vid ett universitet
  • Borgarrådssekreterare – en titel på en kanslichef på den rotel i Stockholms kommun som ett specifikt borgarråd leder
  • Generalsekreterare – en titel för chefstjänstemän i olika typer av organisationer
  • Kabinettssekreterare – utrikesdepartementets högste ämbetsman näst efter utrikesministern i Sverige
  • Presidentsekreterare – en tjänsteman i Sveriges förvaltning på 1700-talet, motsvarande kabinettssekreterare
  • Stadssekreterare – en hög kommunal tjänsteman i större kommuner
  • Statssekreterare – en titel som har använts för befattningshavare i den högsta statsförvaltningen i Sverige
  • Ständig sekreterare – i vissa akademier och liknande sammanslutningar titeln för sekreterare eller kanslichef med lång mandattid

Se ävenRedigera

 • Adjutant – en militär befattning för en officer vars uppgift är att biträda en kunglighet, minister eller militär chef i praktiska detaljer