Rådet för miljö (engelska: Environment Council, ENVI), även känt som miljörådet och formellt rådet (miljö), är en av konstellationerna inom Europeiska unionens råd med ansvar för att lagstifta och fatta andra beslut som rör unionens miljöpolitik.[1] Det sammanträder i regel fyra gånger om året och består vanligtvis av medlemsstaternas miljöministrar. Europeiska kommissionen företräds av olika kommissionsledamöter beroende på vilken sakfråga som diskuteras.

Konstellationen ansvarar för bland annat klimatpolitiken.

Ordförande är den rådsmedlem som företräder den medlemsstat som utövar det halvårsvisa roterande ordförandeskapet i rådet.[2] Konstellationen lagstiftar normalt i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet.[3] Arbetet inom rådet för miljö bereds av Ständiga representanternas kommitté (Coreper).

Förutom miljöpolitik ansvarar rådet för miljö även för unionens klimatpolitik. Detta sker dock i samarbete med rådet för allmänna frågor, rådet för utrikes frågor, rådet för ekonomiska och finansiella frågor samt Europeiska rådet beroende på vilken karaktär beslutet som ska fattas har. Till exempel är Europeiska rådet medverkande i frågor som kräver diskussion på stats- eller regeringschefsnivå, medan rådet för utrikes frågor är medverkande i frågor som rör relationen med tredjeländer. Beslut som fattas inom miljöpolitiken måste, enligt unionsrätten, beakta skillnaderna mellan de olika geografiska delarna av unionen och bygga på försiktighetsprincipen.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ ”Beslut av rådet (Allmänna frågor) av den 1 december 2009 om fastställande av förteckningen över rådskonstellationer utöver dem som anges i artikel 16.6 andra och tredje styckena i fördraget om Europeiska unionen (2009/878/EU)”. EUT L 315, 2.12.2009, s. 46–47. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009D0878. 
  2. ^ ”Artikel 16 i fördraget om Europeiska unionen”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 24. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
  3. ^ ”Rådskonstellationer”. Europeiska unionens råd. http://www.consilium.europa.eu/sv/council-eu/configurations/. Läst 26 juli 2014. 
  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.